E-biblioteka

Materiały Pomocnicze do Kursów Specjalistycznych

       
       

Kontrola tachografów cyfrowych
Poradnik dla policjanta ruchu drogowego

Publikacja stanowi materiały pomocnicze do kursu specjalistycznego w zakresie ruchu drogowego – część szczególna, w zakresie kontroli tachografów cyfrowych oraz dla policjantów wykonujących czynności na miejscu zdarzenia drogowego,

Dla przewozu drogowego przełomowy stał się dzień 1 maja 2006 r., od którego Parlament Europejski i Rada wprowadziły powszechny obowiązek montowania tachografów cyfrowych w produkowanych pojazdach. Tym samym pojawiła się nowa, niespotykana dotychczas jakość w dziedzinie rejestracji okresów aktywności kierowców, prędkości chwilowej kierowanych przez nich pojazdów oraz innych ważnych, powiązanych z tą aktywnością elementów (np. zdarzeń i usterek). Ponadto technika cyfrowa otworzyła nowe możliwości w zakresie kontroli kierowców, dając służbom kontrolnym niezwykle sprawne i precyzyjne narzędzie kontrolne w postaci dedykowanych programów komputerowych.
Skrypt ten przeznaczony jest dla policjantów pełniących służbę w komórkach ruchu drogowego, na co dzień nierealizujących kontroli przewozu drogowego i odczuwających dyskomfort niepewności, gdy do niej przystępują.

POBIERZ

Nadgłośniowe przyrządy do udrażniania dróg oddechowych
 

 

POBIERZ

Żarówki pojazdów samochodowych jako ślady kryminalistyczne w wypadkach drogowych

Publikacja stanowi materiały pomocnicze do kursu specjalistycznego dla techników kryminalistyki, dla policjantów wykonujących czynności na miejscu zdarzenia drogowego oraz do kursu specjalistycznego w zakresie ruchu drogowego – część ogólna.


W czasie ustalania na podstawie ujawnionych śladów kryminalistycznych przebiegu wypadku czy kolizji drogowej najczęściej pojawiają się pytania: Czy kierujący miał włączone światła? Czy były to światła mijania czy drogowe? Czy był włączony prawy kierunkowskaz czy lewy?


Aby odpowiedzieć na pojawiające się wątpliwości, już na miejscu zdarzenia można od razu dostrzec pewne cechy charakterystyczne związane ze stanem oświetlenia pojazdu, przy czym wymagana jest wnikliwość oraz znajomość podstawowych procesów, jakie mogą zachodzić w czasie zdarzenia drogowego w układzie oświetlenia pojazdu.


Pojazd samochodowy wyposażony jest w światła zewnętrzne: drogowe, mijania, kierunkowe, hamowania – „stop”, oświetlające tylną tablicę rejestracyjną, pozycyjne przednie, pozycyjne tylne, odblaskowe tylne inne niż trójkątne, odblaskowe boczne, konturowe, obrysowe przednie i tylne, pozycyjne boczne, awaryjne, przeciwmgłowe, cofania. Charakterystyką ww. świateł jest m.in. różnorodność ich przeznaczenia, liczba, rozmieszczenie, barwa, powierzchnia świetlna, homologacja typu światła, rodzaje montowanych żarówek.

POBIERZ

Karabinek automatyczny KBK AK
w Polskiej Policji

Karabinek (KBK) automat Kałasznikowa (AK) to jeden z najbardziej znanych rodzajów broni palnej na świecie. Jest on nie tylko wykorzystywany przez służby mundurowe, ale również cieszy się niezwykłą popularnością wśród entuzjastów strzelectwa. Zamierzeniem autorów jest przedstawienie budowy tej wciąż popularnej broni, jej danych taktyczno-technicznych i sposobów konserwacji, co jest niezbędne do jej prawidłowej obsługi. Publikacja zawiera także informacje związane z historią powstania karabinka, jego przeznaczeniem w Policji, a także wiadomości dotyczące innych środków przymusu bezpośredniego powstałych na podstawie jego konstrukcji oraz stosowanej amunicji.

Publikacja jest przeznaczona przede wszystkim dla tych policjantów, którzy wykorzystują karabinek w służbie, a więc powinni znać jego podstawową budowę, obsługę oraz dane taktyczno-techniczne, tak by bezpiecznie i sprawnie się nią posługiwać.

POBIERZ

Mandaty karne za wykroczenia na wodach

Publikacja stanowi materiały pomocnicze do kursu specjalistycznego dla policjantów wykonujących zadania na wodach i terenach przywodnych wprowadzonego decyzją nr 869 Komendanta Głównego Policji z dnia 5 grudnia 2007 r. (Dz. Urz. KGP Nr 23, poz. 182, z późn. zm.).

Zawiera katalog istotnych wykroczeń przeciwko bezpieczeństwu w żegludze śródlądowej oraz godzących w racjonalną gospodarkę rybacką. Przygotowana jest w sposób przejrzysty, z podaniem kwalifikacji prawnej czynu zabronionego oraz wysokości grzywny, którą funkcjonariusz Policji może nałożyć w drodze mandatu karnego na podstawie aktualnie obowiązujących przepisów prawa.

Niniejsza publikacja zapewne przyczyni się do prawidłowej i natychmiastowej reakcji na wykroczenia, które godzą w takie dobra prawem chronione, jak: racjonalna gospodarka rybacka, bezpieczeństwo osób przebywających na obszarach wodnych oraz bezpieczeństwo w żegludze śródlądowej, a zwłaszcza przy uprawianiu turystyki wodnej. Jej treści będą wykorzystywane przede wszystkim przez policjantów wykonujących zadania na wodach oraz terenach przywodnych, którzy ścigają sprawców wykroczeń.

POBIERZ
Konwojowanie i ochrona materiałów poczty specjalnej

Konwojowanie i ochrona materiałów poczty specjalnej

Publikacja stanowi materiały pomocnicze do kursu specjalistycznego dla policjantów realizujących czynności w zakresie zasad bezpiecznego konwojowania i ochrony materiałów poczty specjalnej na magistralnych, wewnątrzwojewódzkich i lokalnych trasach kurierskich, wprowadzonego decyzją nr 76 Komendanta Głównego Policji z dnia 20 lutego 2009 r.  Zawiera omówienie zasad konwojowania i ochrony materiałów poczty specjalnej, przeprowadzania konwoju, dokumentowania czynności, a także przedstawienie struktur i zasad funkcjonowania Wydziału Poczty Specjalnej Biura Łączności i Informatyki Komendy Głównej Policji. Celem niniejszych materiałów jest uporządkowanie wiedzy dotyczącej konwojowania i ochrony materiałów poczty specjalnej.

 

POBIERZ

Tresura psów służbowych

Tresura psów służbowych

Publikacja stanowi materiały pomocnicze do kursu specjalistycznego dla policjantów wykonujących czynności pozoranta, wprowadzonego decyzją nr 266 Komendanta Głównego Policji z dnia 24 września 2010 r. , kursu specjalistycznego dla przewodników psów patrolowo-tropiących, wprowadzonego decyzją nr 113 Komendanta Głównego Policji z dnia 12 marca 2014 r.  oraz kursu specjalistycznego dla przewodników psów patrolowych, wprowadzonego decyzją nr 245 Komendanta Głównego Policji z dnia 10 lipca 2014 r..

Zawiera kluczowe wiadomości oraz opis podstawowych ćwiczeń, które pomogą przygotować się policjantowi do trudnej roli pozoranta.

Celem niniejszych materiałów jest doskonalenie umiejętności w zakresie pozoracji, która jest bardzo dynamicznym i technicznie trudnym elementem tresury psów w zakresie ćwiczeń obrończych.

POBIERZ

Tresura psów służbowych do badań osmologicznych

 

 

Tresura psów służbowych do badań osmologicznych

Publikacja stanowi materiały pomocnicze do kursu specjalistycznego dla przewodników psów służbowych do badań osmologicznych, wprowadzonego decyzją nr 523 Komendanta Głównego Policji z dnia 24 grudnia 2013 r.

Zawiera omówienie zasad doboru psów do tresury, schemat organizacji kursu, a także szczegółowy przebieg szkolenia psów i zasady oceniania postępów w tresurze.

Celem niniejszych materiałów jest przedstawienie ćwiczeń z tresury praktycznej umożliwiających wyrobienie u psa odruchów warunkowych zapewniających maksymalną sprawność użytkową, a w konsekwencji bezbłędną pracę w procesowych badaniach osmologicznych.

 

POBIERZ

Poradnik weterynaryjny

Poradnik weterynaryjny

Publikacja stanowi materiały pomocnicze do wszystkich rodzajów kursów realizowanych w Zakładzie Kynologii Policyjnej w Sułkowicach.

Zawiera m.in. charakterystykę wybranych ras psów, omówienie ich przydatności tresurowej oraz zasad doboru do służby w Policji. Przedstawia reguły higieny pracy z psami, pielęgnację, sposób żywienia, podstawy anatomii i fizjologii, a także choroby psów.

Celem niniejszych materiałów jest uporządkowanie wiedzy dotyczącej kynologii policyjnej.

 

POBIERZ

Wyszukiwanie zapachu zwłok ludzkich

Wyszukiwanie zapachu zwłok ludzkich

Publikacja stanowi materiały pomocnicze do kursu specjalistycznego dla przewodników psów do wyszukiwania zapachu zwłok ludzkich, wprowadzonego decyzją nr 270 Komendanta Głównego Policji z dnia 4 września 2012 r..

Zgromadzone w niej treści przybliżą również tematykę użycia psa służbowego do wyszukiwania zapachu zwłok ludzkich policjantom jednostek terenowych.

W opracowaniu główna uwaga została skupiona na szkoleniu przewodnika i tresurze psa oraz wskazaniu miejsca występowania zapachu zwłok ludzkich.

 

POBIERZ

Trening pływacki dla policjantów. Zestaw ćwiczeń

Publikacja stanowi materiały pomocnicze do kursu specjalistycznego dla policjantów wykonujących zadania na wodach i terenach przywodnych, dla policjantów prowadzących łodzie służbowe w trudnych warunkach atmosferycznych oraz do doskonalenia zawodowego centralnego realizowanego w formie innego przedsięwzięcia z zakresu umiejętności ratownictwa wodnego dla policjantów wykonujących zadania na wodach i terenach przywodnych.
W publikacji przedstawiono treningi dla czterech stylów pływackich: dowolnego, grzbietowego, klasycznego i motylkowego. Celem omówionych treningów jest kształtowanie umiejętności pływackich, poprawa techniki oraz wydolności podczas pływania.

POBIERZ

POSTĘPOWANIE POLICJANTA NA MIEJSCU WYPADKU DROGOWEGO Z UDZIAŁEM POJAZDU PRZEWOŻĄCEGO ZWIERZĘTA

Wydanie drugie, zmienione

 

Publikacja stanowi materiały pomocnicze do kursu specjalistycznego w zakresie ruchu drogowego – część szczególna.

Wypadki drogowe z udziałem samochodów ciężarowych przewożących ładunki, w szczególności żywe zwierzęta, zawsze wywołują ogromny problem. Żaden przepis nie reguluje procedur postępowania policjantów na miejscu takich zdarzeń. Policjanci również nie posiadają żadnych urządzeń technicznych, aby je w sposób właściwy zabezpieczyć. Jeżeli dojdzie do wywrócenia pojazdu, należałoby się zastanowić, jaką przyjąć taktykę postępowania. Część zwierząt będzie rozchodzić się po jezdni, niektóre zostaną uwięzione wewnątrz pojazdu, inne zabite, a nad tym wszystkim musi zapanować policjant wykonujący czynności. Warto pamiętać, że tylko ścisła współpraca kompetentnych służb pozwoli w sposób skuteczny i dynamiczny usunąć skutki takiego zdarzenia.

Niniejsza publikacja jest przeznaczona dla policjantów ruchu drogowego, a także dla innych funkcjonariuszy wykonujących czynności na miejscu wypadku drogowego z udziałem pojazdu przewożącego zwierzęta.

POBIERZ

URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO

Wyciąg z przepisów

 

Publikacja stanowi materiały pomocnicze do kursu specjalistycznego w zakresie ruchu drogowego – część szczególna.

W infrastrukturze drogowej ważną funkcję pełnią liczne urządzenia bezpieczeństwa, takie jak bariery ochronne i energochłonne, słupki, balustrady czy lustra. Charakterystykę tych elementów oraz zasady ich dyslokowania zawiera rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach.

W opracowaniu dokonano przeglądu najczęściej spotykanych urządzeń, obrazując przykładami zasady ich stosowania. Publikacja może stanowić materiał pomocniczy dla słuchaczy kursów specjalistycznych z zakresu ruchu drogowego, a także funkcjonariuszy likwidujących skutki zdarzeń drogowych oraz przeprowadzających lustrację drogi po wypadku ze skutkiem śmiertelnym.

POBIERZ

TRESURA PSÓW BOJOWYCH

 

Niniejsza publikacja przedstawia w podstawowym zakresie informacje dotyczące procesu szkolenia przewodników i psów do działań bojowych w Policji. Przeznaczona jest dla słuchaczy kursu specjalistycznego dla przewodników psów do działań bojowych, a także kursu specjalistycznego dla policjantów będących kandydatami na przewodników psów do działań bojowych bez kagańca oraz wykonujących czynności pozoranta.

W materiale zostały omówione organizacja kursu dla przewodników psów do działań bojowych, dobór psów i kryteria dotyczące predyspozycji psów. Ponadto przybliżono elementy tresury praktycznej, w tym ćwiczenia z zakresu posłuszeństwa ogólnego, pokonywania przeszkód terenowych, pościgu, elementów wysokościowych, współpracy z zespołem bojowym, a także z zakresu przeszukania pomieszczeń. W ostatniej części przypomniano przypadki i zasady użycia psa jako środka przymusu bezpośredniego.

 

POBIERZ

Podręcznik stermotorzysty

Publikacja stanowi materiały pomocnicze do kursu specjalistycznego dla policjantów wykonujących zadania na wodach i terenach przywodnych, do kursu specjalistycznego dla policjantów prowadzących łodzie służbowe w trudnych warunkach atmosferycznych oraz do doskonalenia zawodowego centralnego realizowanego w formie innego przedsięwzięcia z zakresu umiejętności ratownictwa wodnego dla policjantów wykonujących zadania na wodach i terenach przywodnych.

Treść zebranego materiału pozwala przygotować się do zdania egzaminu na patent żeglarski stermotorzysty żeglugi śródlądowej oraz do wykonywania zadań przez funkcjonariuszy Policji i innych jednostek organizacyjnych kierowanych przez organy podległe ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych na wodach i terenach przywodnych.

POBIERZ

   
       
       
       
       
       

 

Powrót na górę strony