Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Centrum Szkolenia Policji w Legionowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Centrum Szkolenia Policji w Legionowie.

Data publikacji strony internetowej: 2001-04-17

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2014-05-30

Strona internetowa Centrum Szkolenia Policji w Legionowie  jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu poniższych niezgodności lub wyłączeń:

  • liki PDF, DOC itp. - redaktorzy starają się ograniczyć do minimum korzystanie z takich plików i osadzać teksty bezpośrednio w serwisie. Odrębną kwestią jest poprawne formatowanie plików tak, by były one dostępne (np. powinny posiadać strukturę znaczników, czyli tagowanie),
  • administratorzy/redaktorzy dokładają wszelkich starań, aby dane zamieszczone na stronie były zrozumiałe oraz formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności,
  • część z opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego, mają one charakter promocyjny i nie stanowią bezpośredniego odniesienia do konkretnych informacji,
  • mogą zdarzyć się sytuacje, że niektóre filmy zamieszczone w serwisie mogą nie posiadać napisów lub innych wymaganych elementów, z uwagi na fakt, że opis ich zawartości stanowi integralną część artykułu, do którego są dołączone.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Oświadczenie sporządzono dnia 2020-09-22. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Ostatniej aktualizacji i przeglądu strony dokonano 29 marca 2022 r.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z rzecznikiem prasowym CSP rzecznikcsp@csp.edu.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 47 72 55 250. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Kompleks Zabudowy Centrum Szkolenia Policji w Legionowie znajduje się przy ul. Zegrzyńskiej oznaczony nr. 121. Wstęp na teren CSP możliwy jest przez dwa punkty kontroli  (brama nr 1 – usytuowana od strony ul. Zegrzyńskiej i brama nr 2 – usytuowana od strony ul. Piaskowej). Oba punkty wyposażone są w bramy wjazdowe dla pojazdów i przejścia dla osób pieszych. Punkty nie posiadają bramek umożliwiających wjazd na teren centrum na wózkach inwalidzkich. Na terenie Centrum nie ma wydzielonych miejsc parkowania dla osób niepełnosprawnych. Na teren Centrum można wejść z psem asystującym.

Budynek , w którym możliwe jest załatwianie spraw przez osoby postronne, znajduje się w centralnej części kompleksu. Do budynku, który został oznaczony tabliczką z nr 2, prowadzą ciągi komunikacyjne od obu punktów kontroli. W przypadku przemieszczania się od bramy nr 1 dostęp do budynku ograniczony jest wewnętrznym punktem kontroli, który wyposażony jest w bramę wjazdową dla pojazdów oraz przejście dla osób pieszych. Punkt nie posiada bramki umożliwiającej przemieszczenie się na wózkach inwalidzkich. Do budynku brak jest dostępu dla osób niepełnosprawnych – schody. Budynek nie został wyposażony w łazienki dostosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych. 

W Biurze Przepustek jest możliwość połączenia się z tłumaczem polskiego języka migowego online w godzinach 8.00-20.00.

Koordynatorem ds. dostępności w Centrum Szkolenia Policji w Legionowie jest rzecznik prasowy CSP.

Kontakt: 

Centrum Szkolenia Policji w Legionowie
ul. Zegrzyńska 121 05-119 Legionowo
tel. (47) 72 55 250
email:rzecznikcsp@csp.edu.pl

Powrót na górę strony