Materiały pomocnicze do kursów specjalistycznych - E-biblioteka - Centrum Szkolenia Policji

E-biblioteka

Materiały pomocnicze do kursów specjalistycznych

       
       
       

Karabinek automatyczny KBK AK
w Polskiej Policji

Karabinek (KBK) automat Kałasznikowa (AK) to jeden z najbardziej znanych rodzajów broni palnej na świecie. Jest on nie tylko wykorzystywany przez służby mundurowe, ale również cieszy się niezwykłą popularnością wśród entuzjastów strzelectwa. Zamierzeniem autorów jest przedstawienie budowy tej wciąż popularnej broni, jej danych taktyczno-technicznych i sposobów konserwacji, co jest niezbędne do jej prawidłowej obsługi. Publikacja zawiera także informacje związane z historią powstania karabinka, jego przeznaczeniem w Policji, a także wiadomości dotyczące innych środków przymusu bezpośredniego powstałych na podstawie jego konstrukcji oraz stosowanej amunicji.

Publikacja jest przeznaczona przede wszystkim dla tych policjantów, którzy wykorzystują karabinek w służbie, a więc powinni znać jego podstawową budowę, obsługę oraz dane taktyczno-techniczne, tak by bezpiecznie i sprawnie się nią posługiwać.

POBIERZ

   
Układy jezdne pojazdów

Układy jezdne pojazdów

Opracowanie kierowane jest do funkcjonariuszy Policji zajmujących się kontrolą stanu technicznego pojazdów
w warunkach diagnostyki drogowej.


Układ jezdny stanowi kluczowy element pojazdu, mający wpływ na bezpieczeństwo w ruchu drogowym. Zużycie elementów układu jezdnego (zawieszenia, kół, opon)
w znacznym stopniu wpływa na prawdopodobieństwo zaistnienia zdarzenia drogowego.  Publikacja ma na celu jak najlepsze przygotowanie policjantów służby ruchu drogowego do wykonywania zadania  polegającego na eliminowaniu niesprawnych pojazdów z ruchu

POBIERZ

Mandaty karne za wykroczenia na wodach

Publikacja stanowi materiały pomocnicze do kursu specjalistycznego dla policjantów wykonujących zadania na wodach i terenach przywodnych wprowadzonego decyzją nr 869 Komendanta Głównego Policji z dnia 5 grudnia 2007 r. (Dz. Urz. KGP Nr 23, poz. 182, z późn. zm.).

Zawiera katalog istotnych wykroczeń przeciwko bezpieczeństwu w żegludze śródlądowej oraz godzących w racjonalną gospodarkę rybacką. Przygotowana jest w sposób przejrzysty, z podaniem kwalifikacji prawnej czynu zabronionego oraz wysokości grzywny, którą funkcjonariusz Policji może nałożyć w drodze mandatu karnego na podstawie aktualnie obowiązujących przepisów prawa.

Niniejsza publikacja zapewne przyczyni się do prawidłowej i natychmiastowej reakcji na wykroczenia, które godzą w takie dobra prawem chronione, jak: racjonalna gospodarka rybacka, bezpieczeństwo osób przebywających na obszarach wodnych oraz bezpieczeństwo w żegludze śródlądowej, a zwłaszcza przy uprawianiu turystyki wodnej. Jej treści będą wykorzystywane przede wszystkim przez policjantów wykonujących zadania na wodach oraz terenach przywodnych, którzy ścigają sprawców wykroczeń.

POBIERZ

Konwojowanie i ochrona materiałów poczty specjalnej

Konwojowanie i ochrona materiałów poczty specjalnej

Publikacja stanowi materiały pomocnicze do kursu specjalistycznego dla policjantów realizujących czynności w zakresie zasad bezpiecznego konwojowania i ochrony materiałów poczty specjalnej na magistralnych, wewnątrzwojewódzkich i lokalnych trasach kurierskich, wprowadzonego decyzją nr 76 Komendanta Głównego Policji z dnia 20 lutego 2009 r.  Zawiera omówienie zasad konwojowania i ochrony materiałów poczty specjalnej, przeprowadzania konwoju, dokumentowania czynności, a także przedstawienie struktur i zasad funkcjonowania Wydziału Poczty Specjalnej Biura Łączności i Informatyki Komendy Głównej Policji. Celem niniejszych materiałów jest uporządkowanie wiedzy dotyczącej konwojowania i ochrony materiałów poczty specjalnej.

 

POBIERZ

Tresura psów służbowych

 

Tresura psów służbowych

Publikacja stanowi materiały pomocnicze do kursu specjalistycznego dla policjantów wykonujących czynności pozoranta, wprowadzonego decyzją nr 266 Komendanta Głównego Policji z dnia 24 września 2010 r. , kursu specjalistycznego dla przewodników psów patrolowo-tropiących, wprowadzonego decyzją nr 113 Komendanta Głównego Policji z dnia 12 marca 2014 r.  oraz kursu specjalistycznego dla przewodników psów patrolowych, wprowadzonego decyzją nr 245 Komendanta Głównego Policji z dnia 10 lipca 2014 r..

Zawiera kluczowe wiadomości oraz opis podstawowych ćwiczeń, które pomogą przygotować się policjantowi do trudnej roli pozoranta.

Celem niniejszych materiałów jest doskonalenie umiejętności w zakresie pozoracji, która jest bardzo dynamicznym i technicznie trudnym elementem tresury psów w zakresie ćwiczeń obrończych.

POBIERZ

Tresura psów służbowych do badań osmologicznych

 

Tresura psów służbowych do badań osmologicznych

Publikacja stanowi materiały pomocnicze do kursu specjalistycznego dla przewodników psów służbowych do badań osmologicznych, wprowadzonego decyzją nr 523 Komendanta Głównego Policji z dnia 24 grudnia 2013 r.

Zawiera omówienie zasad doboru psów do tresury, schemat organizacji kursu, a także szczegółowy przebieg szkolenia psów i zasady oceniania postępów w tresurze.

Celem niniejszych materiałów jest przedstawienie ćwiczeń z tresury praktycznej umożliwiających wyrobienie u psa odruchów warunkowych zapewniających maksymalną sprawność użytkową, a w konsekwencji bezbłędną pracę w procesowych badaniach osmologicznych.

 

POBIERZ

Kierowanie ruchem drogowym

Kierowanie ruchem drogowym

Publikacja stanowi materiały pomocnicze do kursu specjalistycznego w zakresie ruchu drogowego – część szczególna, wprowadzonego decyzją nr 471 Komendanta Głównego Policji z dnia 18 listopada 2013 r.

Zawiera podstawy prawne kierowania ruchem drogowym, jak również gesty i sygnały występujące w czasie kierowania ruchem na skrzyżowaniu.

Opracowanie stanowi teoretyczne wprowadzenie do tytułowego zagadnienia, mające służyć pomocą w trakcie realizacji zadań służbowych wykonywanych nie tylko przez policjantów ruchu drogowego, ale też przez policjantów komórek patrolowo-interwencyjnych.

 

POBIERZ

Kontrola tachografów cyfrowych

 

Kontrola tachografów cyfrowych

Publikacja stanowi materiały pomocnicze do kursu specjalistycznego w zakresie kontroli tachografów cyfrowych, wprowadzonego decyzją nr 848 Komendanta Głównego Policji z dnia           30 listopada 2007 r. oraz do kursu specjalistycznego w zakresie ruchu drogowego – część szczególna, wprowadzonego decyzją nr 10 Komendanta Głównego Policji z dnia 16 stycznia 2015 r.

Opracowanie stanowi swoiste vademecum z zakresu kontroli pojazdów wyposażonych w tachografy cyfrowe. Przeznaczone jest dla policjantów doskonalących swoją wiedzę i umiejętności zawodowe na kursach specjalistycznych w zakresie kontroli tachografów cyfrowych oraz w zakresie ruchu drogowego – część szczególna.

 

POBIERZ

Poradnik weterynaryjny

Poradnik weterynaryjny

Publikacja stanowi materiały pomocnicze do wszystkich rodzajów kursów realizowanych w Zakładzie Kynologii Policyjnej w Sułkowicach.

Zawiera m.in. charakterystykę wybranych ras psów, omówienie ich przydatności tresurowej oraz zasad doboru do służby w Policji. Przedstawia reguły higieny pracy z psami, pielęgnację, sposób żywienia, podstawy anatomii i fizjologii, a także choroby psów.

Celem niniejszych materiałów jest uporządkowanie wiedzy dotyczącej kynologii policyjnej.

 

POBIERZ

 

Wyszukiwanie zapachu zwłok ludzkich

Wyszukiwanie zapachu zwłok ludzkich

Publikacja stanowi materiały pomocnicze do kursu specjalistycznego dla przewodników psów do wyszukiwania zapachu zwłok ludzkich, wprowadzonego decyzją nr 270 Komendanta Głównego Policji z dnia 4 września 2012 r..

Zgromadzone w niej treści przybliżą również tematykę użycia psa służbowego do wyszukiwania zapachu zwłok ludzkich policjantom jednostek terenowych.

W opracowaniu główna uwaga została skupiona na szkoleniu przewodnika i tresurze psa oraz wskazaniu miejsca występowania zapachu zwłok ludzkich.

 

POBIERZ

Kontrola transportu drogowego

Kontrola transportu drogowego

Publikacja stanowi materiały pomocnicze do kursu specjalistycznego w zakresie ruchu drogowego – część szczególna, wprowadzonego decyzją nr 10 Komendanta Głównego Policji z dnia 16 stycznia 2015 r.

Celem publikacji jest przybliżenie funkcjonariuszom tematyki transportu drogowego, co pozwoli na zwiększenie efektywności i sprawności realizowanych przez nich czynności kontrolnych w ramach obowiązków służbowych.

 

 

POBIERZ

Kontrola stanu technicznego pojazdów

Kontrola stanu technicznego pojazdów

Publikacja stanowi materiały pomocnicze do kursu specjalistycznego w zakresie ruchu drogowego – część szczególna wprowadzonego decyzją nr 10 Komendanta Głównego Policji z dnia 16 stycznia 2015 r.

 

Opracowanie jest skierowane do policjantów zajmujących się kontrolą stanu technicznego pojazdów w warunkach diagnostyki drogowej.

 

POBIERZ

 

 

 

Pełnienie służby na drogach przez policjantów

Pełnienie służby na drogach przez policjantów

Materiały pomocnicze do kursu specjalistycznego dla policjantów w zakresie ruchu drogowego - część szczególna wprowadzonego decyzją nr 10 Komendanta Głównego Policji z dnia 16 stycznia 2015 r.


Publikacja ma na celu zapoznanie policjantów z aktualnymi regulacjami prawnymi, dotyczącymi m.in. zadań i uprawnień policjantów podczas pełnienia służby w komórkach organizacyjnych ruchu drogowego, sposobu dokumentowania kontroli drogowej, podstaw prawnych i faktycznych prowadzenia badań na zawartość alkoholu i środków działających podobnie do alkoholu w organizmie, podstaw prawnych i faktycznych działań pościgowych.

POBIERZ