Wybrane publikacje książkowe - E-biblioteka - Centrum Szkolenia Policji

E-biblioteka

Wybrane publikacje książkowe

25 lat Centrum Szkolenia Policji

Album ten stanowi podsumowanie funkcjonowania Centrum Szkolenia Policji w Legionowie w latach 1990−2015. Przedstawiono w nim działalność szkoleniową oraz inne zadania realizowane w CSP, współpracę międzynarodową, a także ze społeczeństwem. Ponadto podkreślono rolę Policyjnego Centrum Dowodzenia wykorzystywanego na potrzeby operacji policyjnych oraz działań w sytuacjach kryzysowych. W publikacji zamieszczono również kalendarium prezentujące najważniejsze wydarzenia, które odbyły się w ciągu 25 lat istnienia CSP.

 

 

POBIERZ

 
Bezpieczeństwo osobiste policjantów

 

Książka stanowi podsumowanie udziału w projekcie mobilności VETPRO pn. „Bezpieczeństwo osobiste policjantów. Aspekty taktyczno-metodyczne w szkoleniu funkcjonariuszy” w ramach programu Leonardo da Vinci, stanowiącego część programu edukacyjnego Unii Europejskiej „Uczenie się przez całe życie”.

     W projekcie, który odbył się w Szkole Policji w Nimes we Francji, uczestniczyło 10 funkcjonariuszy z Zakładu Interwencji Policyjnych CSP wyłonionych w drodze postępowania kwalifikacyjnego. Celem wyjazdu jest zarówno osobisty rozwój zawodowy uczestników, popularyzowanie dobrych praktyk, jak i poprawa systemów kształcenia i szkolenia zawodowego przez wprowadzenie nowych rozwiązań.

Publikacja zawiera informacje dotyczące francuskich sił policyjnych, rekrutacji do służby we Francji i w Polsce, a także porównanie wielu obszarów dotyczących działalności szkoleniowej, m.in. technik interwencji i użycia broni.

 

POBIERZ

 
Dydaktyka zawodowa Dylematy i wyzwania

 

Niniejsza monografia naukowa została przygotowana w związku z konferencją „Dydaktyka zawodowa. Dylematy i wyzwania” zorganizowaną 29 września 2015 r. przez Centrum Szkolenia Policji w Legionowie we współpracy z Uniwersytetem Śląskim w Katowicach, Uniwersytetem Warszawskim oraz wyższą Szkoła Policji w Szczytnie. Problematyka ujęta w publikacji została podzielona na trzy części. W pierwszej omówiono wyzwania współczesnej andragogiki, w tym mi.in. poruszono niezwykle istotną kwestię roli autorytetu w kształceniu i wychowaniu. Kolejna część skupia  się wokół zagadnienia podniesienia efektywności kształcenia poprzez optymalizację oraz zastosowanie nowoczesnych technik i narzędzi pomiarów. W ostatniej części przedstawiono różne podejścia do strategii budowania systemu szkolenia zawodowego.

 

POBIERZ

 
Pies - Partner w służbie policjanta

 

Książka stanowi podsumowanie udziału w projekcie mobilności VETPRO pn. „Pies – partner w służbie policjanta. Wymiana doświadczeń w zakresie metod tresury psów służbowych. Poznanie systemów kształcenia zawodowego policjantów – przewodników psów służbowych” w ramach programu Leonardo da Vinci.

     W projekcie uczestniczyła grupa 12 funkcjonariuszy z Zakładu Kynologii Policyjnej CSP mających bezpośredni kontakt z psami służbowymi oraz prowadzących szkolenia z zakresu tresury psów i kształcenia przewodników.Partnerami zagranicznymi projektu byli: Sektor Kynologii, Hodowli Psów Służbowych i Szkolenia Przewodników Psów Służbowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Bułgarii, Centrum Szkolenia Psów Służbowych w Estonii i Ośrodek Szkolenia Psów i Identyfikacji Śladów Zapachowych na Litwie. 

     Uczestnicy projektu, którzy są autorami publikacji, w syntetyczny sposób przedstawiają w opracowaniu korzyści wynikające z jego realizacji, a wśród nich m.in. zapoznanie się z dobrymi praktykami i rozwijanie umiejętności, a także poznanie procesu naboru i szkolenia psów służbowych oraz ich funkcjonowania i używania w służbie prewencyjnej w krajach partnerskich.

     Podkreślają, że zebrane doświadczenia pozwolą kadrze dydaktycznej CSP na wdrażanie nowych elementów szkoleniowych wykorzystywanych podczas zajęć tresurowych, a wiedza zdobyta od partnerów zagranicznych będzie przekazywana instruktorom oraz przewodnikom psów służbowych, którzy uczestniczą w kursach specjalistycznych. Natomiast nawiązanie kontaktów roboczych z ośrodkami realizującymi szkolenia przewodników psów służbowych z pewnością przełoży się na obopólne korzyści wynikające z dalszej współpracy.

 

POBIERZ

 
Przygotowanie ratowników w województwie świętokrzyskim do działania na rzecz bezpieczeństwa na obszarach wodnych

Główny problem badań, których wynikiem jest niniejsza publikacja, został sformułowany w pytaniu: Jak są przygotowani ratownicy wodni w województwie świętokrzyskim do realizacji zadań wobec współczesnych zagrożeń bezpieczeństwa na obszarach wodnych i jakich zmian należy dokonać w procesie ich szkolenia, aby ich efektywność była większa?

Z tego głównego problemu badawczego zostały sformułowane następujące problemy szczegółowe:

1)    Jak jest zorganizowane współczesne ratownictwo wodne?

2)    Jaki charakter ma organizacja ratownictwa wodnego w województwie świętokrzyskim wobec specyfiki obszarów wodnych w tym województwie?

3)    Jakie zadania realizuje WOPR w województwie świętokrzyskim w zakresie bezpieczeństwa na wodach, wynikające ze specyfiki obszarów wodnych w tym województwie?

4)    Jak kształtuje się współpraca i współdziałanie WOPR w województwie świętokrzyskim
z jednostkami straży pożarnych i Policji na rzecz bezpieczeństwa na wodach województwa?

5)    Jakich zmian należy dokonać w procesie przygotowania ratowników, aby ich efektywność w działaniach na rzecz bezpieczeństwa na wodach była większa?

 

Ze wstępu J. Telaka

POBIERZ

 
Ratownictwo wodne Dylematy i wyzwania

W monografii przedstawiono wybrane zagadnienia z zakresu ratownictwa wodnego oraz innych aspektów bezpieczeństwa na obszarach wodnych. W tym m.in. przybliżono rolę Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, które integruje system zarządzania kryzysowego, koordynuje obieg informacji i działania właściwych struktur oraz współpracuje z centrami ministrów i wojewodów. Sprawy wewnętrzne obejmują bezpieczeństwo publiczne i powszechne, a za prowadzenie działań ratowniczych, w tym m.in. za udzielanie pomocy humanitarnej i ratowniczej za granicą w związku z powodzią, odpowiada Państwowa Straż Pożarna – formacja przeznaczona do walki z klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami. Wskazano, iż krajowy system ratowniczo-gaśniczy, integralna część wewnętrznego systemu bezpieczeństwa państwa, kierowany przez Komendanta Głównego PSP, powinien w większym stopniu wspierać, a zarazem integrować podmioty zainteresowane bezpieczeństwem osób przebywających na obszarach wodnych.

Przeanalizowano wieloletnią działalność Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego na tym obszarze.

Zostały omówione również metody i formy wykonywania zadań przez policjantów na obszarach wodnych oraz system ich kształcenia, zapewnianego przez Centrum Szkolenia Policji w Legionowie.

Ciekawym uzupełnieniem są prace dotyczące problemów bezpieczeństwa na morskich szlakach wodnych związane m.in. z piractwem morskim oraz z zagrożeniami dla infrastruktury krytycznej.

 

Na podstawie wstępu J. Telaka do publikacji

 

POBIERZ