Wybrane publikacje książkowe - E-biblioteka - Centrum Szkolenia Policji

E-biblioteka

Wybrane publikacje książkowe

MOŻLIWOŚCI WYKORZYSTANIA OKRZEMEK W KRYMINALISTYCE

 

 

Publikacja Możliwości wykorzystania okrzemek w kryminalistyce (praca zbiorowa) stanowi zwięzłe podsumowanie seminarium naukowego zorganizowanego w lipcu 2019 r. przez Centrum Szkolenia Policji w Legionowie przy współudziale Uniwersytetu Łódzkiego oraz Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.


Wydawnictwo, podobnie jak seminarium, ma na celu podniesienie poziomu wiedzy policjantów pionu kryminalnego z zakresu techniki kryminalistycznej, szczególnie w dziedzinie biologii i medycyny sądowej.


Autorzy publikacji – zarówno przedstawiciele środowiska naukowego, jak i praktycy policyjni – przybliżają zagadnienie wykorzystania okrzemek w kryminalistycznym badaniu miejsca zdarzenia.


Okrzemki jako jednokomórkowe glony występujące w praktycznie każdym środowisku wodnym oraz wilgotnym z możliwością dostępu do światła, a także ich specyficzne wymagania środowiskowe, liczebność oraz budowa komórki mogą być szczególnie pomocne przy diagnozowaniu utonięć, przy ustalaniu, czy miejsce ujawnienia zwłok było także miejscem utonięcia oraz przy próbie przypisania osoby do danego środowiska, co może być przydatne zarówno w eliminacji, jak i typowaniu sprawców przestępstw.


Opublikowany materiał w interesujący sposób przedstawia różne aspekty zastosowania okrzemek w kryminalistyce.

 

POBIERZ

 
25 lat Centrum Szkolenia Policji

Album ten stanowi podsumowanie funkcjonowania Centrum Szkolenia Policji w Legionowie w latach 1990−2015. Przedstawiono w nim działalność szkoleniową oraz inne zadania realizowane w CSP, współpracę międzynarodową, a także ze społeczeństwem. Ponadto podkreślono rolę Policyjnego Centrum Dowodzenia wykorzystywanego na potrzeby operacji policyjnych oraz działań w sytuacjach kryzysowych. W publikacji zamieszczono również kalendarium prezentujące najważniejsze wydarzenia, które odbyły się w ciągu 25 lat istnienia CSP.

 

 

POBIERZ

 
Bezpieczeństwo osobiste policjantów

 

Książka stanowi podsumowanie udziału w projekcie mobilności VETPRO pn. „Bezpieczeństwo osobiste policjantów. Aspekty taktyczno-metodyczne w szkoleniu funkcjonariuszy” w ramach programu Leonardo da Vinci, stanowiącego część programu edukacyjnego Unii Europejskiej „Uczenie się przez całe życie”.

     W projekcie, który odbył się w Szkole Policji w Nimes we Francji, uczestniczyło 10 funkcjonariuszy z Zakładu Interwencji Policyjnych CSP wyłonionych w drodze postępowania kwalifikacyjnego. Celem wyjazdu jest zarówno osobisty rozwój zawodowy uczestników, popularyzowanie dobrych praktyk, jak i poprawa systemów kształcenia i szkolenia zawodowego przez wprowadzenie nowych rozwiązań.

Publikacja zawiera informacje dotyczące francuskich sił policyjnych, rekrutacji do służby we Francji i w Polsce, a także porównanie wielu obszarów dotyczących działalności szkoleniowej, m.in. technik interwencji i użycia broni.

 

POBIERZ

 
Dydaktyka zawodowa Dylematy i wyzwania

 

Niniejsza monografia naukowa została przygotowana w związku z konferencją „Dydaktyka zawodowa. Dylematy i wyzwania” zorganizowaną 29 września 2015 r. przez Centrum Szkolenia Policji w Legionowie we współpracy z Uniwersytetem Śląskim w Katowicach, Uniwersytetem Warszawskim oraz wyższą Szkoła Policji w Szczytnie. Problematyka ujęta w publikacji została podzielona na trzy części. W pierwszej omówiono wyzwania współczesnej andragogiki, w tym mi.in. poruszono niezwykle istotną kwestię roli autorytetu w kształceniu i wychowaniu. Kolejna część skupia  się wokół zagadnienia podniesienia efektywności kształcenia poprzez optymalizację oraz zastosowanie nowoczesnych technik i narzędzi pomiarów. W ostatniej części przedstawiono różne podejścia do strategii budowania systemu szkolenia zawodowego.

 

POBIERZ

 
Pies - Partner w służbie policjanta

 

Książka stanowi podsumowanie udziału w projekcie mobilności VETPRO pn. „Pies – partner w służbie policjanta. Wymiana doświadczeń w zakresie metod tresury psów służbowych. Poznanie systemów kształcenia zawodowego policjantów – przewodników psów służbowych” w ramach programu Leonardo da Vinci.

     W projekcie uczestniczyła grupa 12 funkcjonariuszy z Zakładu Kynologii Policyjnej CSP mających bezpośredni kontakt z psami służbowymi oraz prowadzących szkolenia z zakresu tresury psów i kształcenia przewodników.Partnerami zagranicznymi projektu byli: Sektor Kynologii, Hodowli Psów Służbowych i Szkolenia Przewodników Psów Służbowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Bułgarii, Centrum Szkolenia Psów Służbowych w Estonii i Ośrodek Szkolenia Psów i Identyfikacji Śladów Zapachowych na Litwie. 

     Uczestnicy projektu, którzy są autorami publikacji, w syntetyczny sposób przedstawiają w opracowaniu korzyści wynikające z jego realizacji, a wśród nich m.in. zapoznanie się z dobrymi praktykami i rozwijanie umiejętności, a także poznanie procesu naboru i szkolenia psów służbowych oraz ich funkcjonowania i używania w służbie prewencyjnej w krajach partnerskich.

     Podkreślają, że zebrane doświadczenia pozwolą kadrze dydaktycznej CSP na wdrażanie nowych elementów szkoleniowych wykorzystywanych podczas zajęć tresurowych, a wiedza zdobyta od partnerów zagranicznych będzie przekazywana instruktorom oraz przewodnikom psów służbowych, którzy uczestniczą w kursach specjalistycznych. Natomiast nawiązanie kontaktów roboczych z ośrodkami realizującymi szkolenia przewodników psów służbowych z pewnością przełoży się na obopólne korzyści wynikające z dalszej współpracy.

 

POBIERZ

 
Przygotowanie ratowników w województwie świętokrzyskim do działania na rzecz bezpieczeństwa na obszarach wodnych

Główny problem badań, których wynikiem jest niniejsza publikacja, został sformułowany w pytaniu: Jak są przygotowani ratownicy wodni w województwie świętokrzyskim do realizacji zadań wobec współczesnych zagrożeń bezpieczeństwa na obszarach wodnych i jakich zmian należy dokonać w procesie ich szkolenia, aby ich efektywność była większa?

Z tego głównego problemu badawczego zostały sformułowane następujące problemy szczegółowe:

1)    Jak jest zorganizowane współczesne ratownictwo wodne?

2)    Jaki charakter ma organizacja ratownictwa wodnego w województwie świętokrzyskim wobec specyfiki obszarów wodnych w tym województwie?

3)    Jakie zadania realizuje WOPR w województwie świętokrzyskim w zakresie bezpieczeństwa na wodach, wynikające ze specyfiki obszarów wodnych w tym województwie?

4)    Jak kształtuje się współpraca i współdziałanie WOPR w województwie świętokrzyskim
z jednostkami straży pożarnych i Policji na rzecz bezpieczeństwa na wodach województwa?

5)    Jakich zmian należy dokonać w procesie przygotowania ratowników, aby ich efektywność w działaniach na rzecz bezpieczeństwa na wodach była większa?

 

Ze wstępu J. Telaka

POBIERZ

 
Ratownictwo wodne Dylematy i wyzwania

W monografii przedstawiono wybrane zagadnienia z zakresu ratownictwa wodnego oraz innych aspektów bezpieczeństwa na obszarach wodnych. W tym m.in. przybliżono rolę Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, które integruje system zarządzania kryzysowego, koordynuje obieg informacji i działania właściwych struktur oraz współpracuje z centrami ministrów i wojewodów. Sprawy wewnętrzne obejmują bezpieczeństwo publiczne i powszechne, a za prowadzenie działań ratowniczych, w tym m.in. za udzielanie pomocy humanitarnej i ratowniczej za granicą w związku z powodzią, odpowiada Państwowa Straż Pożarna – formacja przeznaczona do walki z klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami. Wskazano, iż krajowy system ratowniczo-gaśniczy, integralna część wewnętrznego systemu bezpieczeństwa państwa, kierowany przez Komendanta Głównego PSP, powinien w większym stopniu wspierać, a zarazem integrować podmioty zainteresowane bezpieczeństwem osób przebywających na obszarach wodnych.

Przeanalizowano wieloletnią działalność Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego na tym obszarze.

Zostały omówione również metody i formy wykonywania zadań przez policjantów na obszarach wodnych oraz system ich kształcenia, zapewnianego przez Centrum Szkolenia Policji w Legionowie.

Ciekawym uzupełnieniem są prace dotyczące problemów bezpieczeństwa na morskich szlakach wodnych związane m.in. z piractwem morskim oraz z zagrożeniami dla infrastruktury krytycznej.

 

Na podstawie wstępu J. Telaka do publikacji

 

POBIERZ