E-biblioteka

Wybrane publikacje książkowe

     
     
     

Publikacja Korupcja. Przeciwdziałanie zagrożeniom korupcyjnym w systemie bezpieczeństwa

wewnętrznego stanowi element edukacji w procesie zapobiegania, przeciwdziałania i wykrywania sprawców przestępstw korupcyjnych. Została przygotowana w celu realizacji „Programu wzmacniania uczciwości i zapobiegania korupcji w Policji na lata 2021–2023”, tj. działania 4. dotyczącego wdrażania edukacyjnych metod wzmacniania uczciwości.

Publikacja jest kierowana do wszystkich funkcjonariuszy Policji, a ponadto może ona stanowić materiał uzupełniający treści kształcenia szkolenia zawodowego podstawowego obejmujące m.in. problematykę korupcji, a także pomoc dla nauczycieli policyjnych, którzy są zobowiązani do kształtowania postaw antykorupcyjnych słuchaczy podczas zajęć. Z opracowania może także korzystać kadra kierownicza, która powinna propagować etyczne zachowania w podległych komórkach i jednostkach organizacyjnych Policji.

 

Ze Wstępu Roberta Maciejczyka

 

POBIERZ

 

 
     

Razem skuteczniej. Kwalifikowana pierwsza pomoc
autorstwa K. Pacuda i A. Boczarskiego

Publikacja wydana przez Komendę Wojewódzką Policji w Krakowie
oraz Centrum Szkolenia Policji w Legionowie

Udzielanie pomocy w sytuacji zagrożenia zdrowia i życia jest wpisane nie tylko w służbę funkcjonariuszy Policji, lecz także w samą istotę człowieczeństwa. O tym, jak ważna w życiu codziennym jest umiejętność udzielenia pierwszej pomocy, najlepiej wiedzą ci, którym przyszło zmierzyć się z taką próbą. Policjanci, ze względu na rodzaj wykonywanych zadań, często pojawiają się przy osobie poszkodowanej jako pierwsi, zatem ich umiejętności i wiedza o tym, jak jej pomóc, są niejednokrotnie kwestią życia lub śmierci.
Publikacja Razem skuteczniej. Kwalifikowana pierwsza pomoc, wydana wspólnie przez Komendę Wojewódzką Policji w Krakowie oraz Centrum Szkolenia Policji w Legionowie, została opracowana przez policyjnych ratowników przede wszystkim jako materiał dydaktyczny do kursów kwalifikowanej pierwszej pomocy. Syntetycznie i przystępnie ujęta treść podręcznika, uzupełniona poglądowym materiałem ilustracyjnym, z pewnością sprawi, że skorzystają z niego również policjanci w jednostkach terenowych oraz pracownicy cywilni Policji.
Ten praktyczny poradnik zawierający algorytmy działania może być przydatny także dla tych wszystkich, którzy chcą zwiększyć swoje umiejętności w tym zakresie, by w sytuacji kryzysowej nie zawieść człowieka w potrzebie. Im więcej z nas bowiem potrafi udzielić innym pierwszej pomocy, tym wszyscy jesteśmy bezpieczniejsi.

 

        Z „Wprowadzenia” do publikacji

 

POBIERZ

 
MOŻLIWOŚCI WYKORZYSTANIA OKRZEMEK W KRYMINALISTYCE

 

 

Publikacja Możliwości wykorzystania okrzemek w kryminalistyce (praca zbiorowa) stanowi zwięzłe podsumowanie seminarium naukowego zorganizowanego w lipcu 2019 r. przez Centrum Szkolenia Policji w Legionowie przy współudziale Uniwersytetu Łódzkiego oraz Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.


Wydawnictwo, podobnie jak seminarium, ma na celu podniesienie poziomu wiedzy policjantów pionu kryminalnego z zakresu techniki kryminalistycznej, szczególnie w dziedzinie biologii i medycyny sądowej.


Autorzy publikacji – zarówno przedstawiciele środowiska naukowego, jak i praktycy policyjni – przybliżają zagadnienie wykorzystania okrzemek w kryminalistycznym badaniu miejsca zdarzenia.


Okrzemki jako jednokomórkowe glony występujące w praktycznie każdym środowisku wodnym oraz wilgotnym z możliwością dostępu do światła, a także ich specyficzne wymagania środowiskowe, liczebność oraz budowa komórki mogą być szczególnie pomocne przy diagnozowaniu utonięć, przy ustalaniu, czy miejsce ujawnienia zwłok było także miejscem utonięcia oraz przy próbie przypisania osoby do danego środowiska, co może być przydatne zarówno w eliminacji, jak i typowaniu sprawców przestępstw.


Opublikowany materiał w interesujący sposób przedstawia różne aspekty zastosowania okrzemek w kryminalistyce.

 

POBIERZ

 
     
     
Przygotowanie ratowników w województwie świętokrzyskim do działania na rzecz bezpieczeństwa na obszarach wodnych

Główny problem badań, których wynikiem jest niniejsza publikacja, został sformułowany w pytaniu: Jak są przygotowani ratownicy wodni w województwie świętokrzyskim do realizacji zadań wobec współczesnych zagrożeń bezpieczeństwa na obszarach wodnych i jakich zmian należy dokonać w procesie ich szkolenia, aby ich efektywność była większa?

Z tego głównego problemu badawczego zostały sformułowane następujące problemy szczegółowe:

1)    Jak jest zorganizowane współczesne ratownictwo wodne?

2)    Jaki charakter ma organizacja ratownictwa wodnego w województwie świętokrzyskim wobec specyfiki obszarów wodnych w tym województwie?

3)    Jakie zadania realizuje WOPR w województwie świętokrzyskim w zakresie bezpieczeństwa na wodach, wynikające ze specyfiki obszarów wodnych w tym województwie?

4)    Jak kształtuje się współpraca i współdziałanie WOPR w województwie świętokrzyskim
z jednostkami straży pożarnych i Policji na rzecz bezpieczeństwa na wodach województwa?

5)    Jakich zmian należy dokonać w procesie przygotowania ratowników, aby ich efektywność w działaniach na rzecz bezpieczeństwa na wodach była większa?

 

Ze wstępu J. Telaka

POBIERZ

 
Ratownictwo wodne Dylematy i wyzwania

W monografii przedstawiono wybrane zagadnienia z zakresu ratownictwa wodnego oraz innych aspektów bezpieczeństwa na obszarach wodnych. W tym m.in. przybliżono rolę Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, które integruje system zarządzania kryzysowego, koordynuje obieg informacji i działania właściwych struktur oraz współpracuje z centrami ministrów i wojewodów. Sprawy wewnętrzne obejmują bezpieczeństwo publiczne i powszechne, a za prowadzenie działań ratowniczych, w tym m.in. za udzielanie pomocy humanitarnej i ratowniczej za granicą w związku z powodzią, odpowiada Państwowa Straż Pożarna – formacja przeznaczona do walki z klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami. Wskazano, iż krajowy system ratowniczo-gaśniczy, integralna część wewnętrznego systemu bezpieczeństwa państwa, kierowany przez Komendanta Głównego PSP, powinien w większym stopniu wspierać, a zarazem integrować podmioty zainteresowane bezpieczeństwem osób przebywających na obszarach wodnych.

Przeanalizowano wieloletnią działalność Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego na tym obszarze.

Zostały omówione również metody i formy wykonywania zadań przez policjantów na obszarach wodnych oraz system ich kształcenia, zapewnianego przez Centrum Szkolenia Policji w Legionowie.

Ciekawym uzupełnieniem są prace dotyczące problemów bezpieczeństwa na morskich szlakach wodnych związane m.in. z piractwem morskim oraz z zagrożeniami dla infrastruktury krytycznej.

 

Na podstawie wstępu J. Telaka do publikacji

 

POBIERZ

 

Publikacja Biologiczne środowiskowe ślady kryminalistyczne jest zwieńczeniem seminarium organizowanego przez Centrum Szkolenia Policji w Legionowie we współpracy z takimi uczelniami, jak: Uniwersytet Łódzki, Uniwersytet Wrocławski, Uniwersytet Gdański, Uniwersytet Rzeszowski oraz Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu. Celem zarówno seminarium, jak i publikacji jest propagowanie wiedzy na temat śladów kryminalistycznych, które dostarcza nam przyroda, oraz sposobów ich technicznego i procesowego zabezpieczenia.
Poszukiwanie śladów kryminalistycznych na miejscu zdarzenia ma na celu odtworzenie przebiegu zdarzenia oraz ustalenie roli osób w nim uczestniczących. Ślady kryminalistyczne jako zmiany w obiektywnej rzeczywistości, będące znamionami zdarzeń  kryminalnych mają istotne znaczenie w procesie wykrywczym, którego głównym dążeniem jest wytypowanie sprawcy i przedstawienie mu zarzutów w oparciu o materiał dowodowy. I to właśnie dzięki śladom kryminalistycznym można ten cel uzyskać, ponieważ pozwalają one na powiązanie osoby z konkretnym miejscem lub pomagają w ustaleniu przyczyny i czasu zgonu. Szczególną grupę śladów kryminalistycznych stanowią środowiskowe ślady biologiczne, czyli ślady botaniczne, zoologiczne oraz te, które w przyrodzie stanowią odrębną grupę – ślady pochodzące od grzybów. Ważną cechą środowiskowych śladów jest to, że podlegają one zmianom w zależności od zmienności temperatury, natężenia światła, pór roku czy też pór dnia. Wiedza na temat tych śladów może wspomóc organy ścigania w walce z przestępczością

 

Ze wstępu do publikacji

 

POBIERZ

 
     
     
     
     

 

Powrót na górę strony