Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Doskonalenie kompetencji nauczyciela. Oferta CSP

Data publikacji 23.11.2015

Centrum Szkolenia Policji może pochwalić się bardzo dobrze wykwalifikowaną kadrą dydaktyczną, merytorycznie i metodycznie przygotowaną do realizowania powierzonych obowiązków i zadań służbowych. Ten fakt wynika m.in. z odpowiedniego trybu postępowania z kandydatami zgłaszającymi akces pracy na stanowisku nauczyciela policyjnego, a następnie właściwie zorganizowanego procesu doskonalenia zawodowego.

     Jednym z pierwszych etapów doboru jest sprawdzanie kompetencji, cech osobowościowych oraz predyspozycji kandydata do wykonywania zadań nauczyciela. Obszary te  są oceniane przez właściwego kierownika komórki dydaktyczno-wychowawczej oraz psychologa. Negatywna ocena z tego zakresu skutkuje przerwaniem procedury doboru.

     Nauczyciel policyjny zatrudniony w Centrum ma możliwość systematycznego zdobywania wiedzy oraz doskonalenia umiejętności poprzez udział w rożnych formach doskonalenia zawodowego. Jego zaangażowanie w tym zakresie jest brane pod uwagę przed mianowaniem na wyższe stanowisko służbowe. Istotne jest również: doświadczenie na zajmowanym stanowisku, praktyki zawodowe, przygotowane publikacje, a także wyniki hospitacji zajęć oraz kursy metodyczne ukończone w ramach doskonalenia zawodowego lokalnego.

     Z inicjatywy kierownictwa Centrum Szkolenia Policji wszystkie kryteria i zasady z związane z awansem na stanowisku, zostały określone w Ścieżce rozwoju zawodowego nauczycieli policyjnych pełniących służbę w Centrum Szkolenia Policji. Wdrożoną z dniem 1 stycznia 2012 r. procedurę zmodyfikowano 1 sierpnia br., na podstawie przeprowadzonej diagnozy obszaru doskonalenia zawodowego lokalnego.

     W marcu bieżącego roku, w Centrum Szkolenia Policji przeprowadzono badania fokusowe, w celu zebrania oczekiwań i potrzeb dotyczących przygotowania metodycznego nauczycieli. Zgromadzono też pisemne opinie w tym zakresie, od kierowników komórek dydaktyczno-wychowawczych. Ponadto w czerwcu br. został powołany zespół zadaniowy, który dokonał analizy zapisów założeń organizacyjno-programowych i treści merytorycznych programów doskonalenia zawodowego lokalnego. Uzyskane informacje stały się podstawą do wskazania kolejnych obszarów doskonalenia metodycznego kadry dydaktycznej CSP.

     Zaproponowano nowy model przygotowania metodycznego nauczycieli, uwzględniający: adaptację zawodową oraz Ścieżkę rozwoju zawodowego nauczycieli policyjnych pełniących służbę w Centrum Szkolenia Policji, a także doskonalenia lokalne realizowane na potrzeby komórek dydaktyczno-wychowawczych i warsztaty doskonalące dla kadry dydaktycznej.

     Wdrożone zmiany dotyczą również wydłużenia czasu trwania adaptacji zawodowej do minimum1 roku. W tym czasie nauczyciel policyjny ukończy wstępny kurs metodyczny, weźmie udział w co najmniej jednym, wybranym kursie z I poziomu doskonalenia metodycznego i co stanowi novum obowiązkowo ukończy warsztat dotyczący etosu pracy nauczyciela policyjnego. Zostanie też przeprowadzona hospitacja kontrolno-oceniająca realizowanych przez niego zajęć dydaktycznych. Nauczyciel będzie mógł skorzystać dodatkowo z hospitacji doradczo-doskonalącej oraz obserwacji zajęć. Wskazane są również comiesięczne konsultacje metodyczne.

     Kolejną nowością jest rozszerzenie programów doskonaleń lokalnych określonych w Ścieżce rozwoju zawodowego nauczycieli(...), o ćwiczenia indywidualne i grupowe. Obecnie częstą metodą realizacji doskonaleń jest wykład konwersatoryjny. Oprócz przekazania wiedzy w trakcie doskonaleń główny nacisk zostanie położony na kształtowanie umiejętności. Doskonalenia o typowo umiejętnościowym charakterze będą zakończone zaliczeniem. Czas trwania doskonaleń zostanie zróżnicowany, w zależności od prezentowanej tematyki. Zalecane jest też uelastycznienie czasu realizacji ćwiczeń – będzie na to wpływać liczebność grupy szkoleniowej, która ze względu na umiejętnościowy charakter doskonaleń powinna obejmować 6-8 osób.

     Niezależnie od prowadzonych doskonaleń, wynikających ze Ścieżki rozwoju zawodowego nauczycieli policyjnych pełniących służbę w Centrum Szkolenia Policji proponuje się realizację warsztatów doskonalących z zakresu metodyki dla nauczycieli policyjnych, którzy przez okres 2 lat nie brali udziału w żadnej formie doskonalenia  z tego obszaru. Tacy nauczyciele zostaną obligatoryjnie skierowani na co najmniej 1 z 12 rodzajów warsztatów doskonalących, znajdujących się w ofercie szkoleniowej Wydziału Metodyki i Organizacji Szkolenia. Na zajęciach dydaktycznych, w celu ich upraktycznienia, będą zobowiązani do posługiwania się np. autorskimi prezentacjami multimedialnymi, czy też przygotowanymi przez siebie narzędziami oceny słuchaczy.

     Do realizacji doskonaleń lokalnych w Centrum Szkolenia Policji poza zespołem metodyki, będą włączeni przedstawiciele innych komórek dydaktyczno-wychowawczych (np. nauczyciele Studium Komunikacji Społecznej oraz nauczyciele Zakładu Służby Kryminalnej). Znowelizowane programy doskonaleń i warsztatów metodycznych zostaną przygotowane do końca grudnia br.

     Nauczyciele policyjni CSP będą mogli również korzystać z różnorodnych form doskonalenia oferowanych przez Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie. Dzięki współpracy nawiązanej z tą placówką pierwsze warsztaty odbędą się jeszcze w tym roku, a kolejne przedsięwzięcia, np. praktyki naszych metodyków w MSCDN, będą realizowane w 2016 r.

    Doskonalenie zawodowe jest nieodłącznym elementem rozwoju zawodowego nauczyciela. Jesteśmy przekonani, że zaproponowane przez Kierownictwo CSP sposoby rozwijania kompetencji dydaktycznych dadzą możliwość większego zaangażowania nauczycieli w ten obszar aktywności zawodowej, co w efekcie przełoży się na podniesienie jakości procesu dydaktycznego.

hg

zdj. ze zbiorów WMiOSz

Powrót na górę strony