Zadania finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa

Zadania finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa

  • Nazwa zadania: Przebudowa budynków nr 71,72, 75,35 na terenie Centrum Szkolenia Policji w Legionowie.

Wartość finansowania lub dofinansowania i całkowita wartość zadania: zadanie o szacunkowej wartości kosztorysowej 7 561 957 zł brutto, zadanie w całości finansowane ze środków pochodzących z budżetu państwa.

Krótki opis zadania: realizacja zadania rozpoczęła się w 2017 r., zleceniem opracowania dokumentacji projektowej. Kolejno w 2018 r. rozpoczęto realizację robót budowlanych, zostały zakończone w listopadzie 2021 r. Ponadto w 2021 r. zrealizowano zakup pierwszego wyposażenia inwestycyjnego. W ramach przedmiotowego zamierzenia utworzono kompleks pomieszczeń symulacyjnych, tj. szkoła tańca, pomieszczenia mieszkalne, pustostan, pokój hotelowy, restauracja, garaż, bar, sklep nocny, apteka, jubiler, bank, kantor, sklep samoobsługowy, magazyn, biuro. Dodatkowo zaaranżowano teren zewnętrzny poprzez utworzenie placu zabaw, skweru miejskiego, ogródka piwnego, skrzyżowania z sygnalizacją świetlną, autobusem i tramwajem.

Zakończenie rozbudowy bazy szkoleniowej, tj. uzupełnienie jej o kompleks obiektów do realizacji zajęć praktycznych pozwoli na ich prowadzenie w warunkach nisko symulowanych, co z kolei umożliwi słuchaczom twórcze wykorzystanie wiedzy w praktyce i dalszą profesjonalizację służby.

 

  • Nazwa zadania: Remont sal wykładowych nr 1 w budynku nr 5 oraz 101, 120 w budynku nr 1 na terenie Centrum Szkolenia Policji w Legionowie.

Wartość finansowania lub dofinansowania i całkowita wartość zadania: zadanie o wartości 205 000 zł brutto, zadanie w całości finansowane ze środków pochodzących z budżetu państwa.

Krótki opis zadania: W dniu 24 sierpnia 2021 r. podpisana została umowa nr 10/21/IR, której przedmiotem było wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie sal wykładowych nr 1 w budynku nr 5 oraz 101, 120 w budynku nr 1 na terenie Centrum Szkolenia Policji w' Legionowie. Termin realizacji określono na dzień 30 listopada 2021 r. W ramach przedmiotowego zamierzenia zrealizowano roboty budowlane: rozbiórkowa, posadzkarskie, tynkarskie, malarskie, roboty elektryczne i teletechniczne: montaż i podłączenie osprzętu elektrycznego, projektorów, głośników, tablic multimedialnych. Zadanie przyczyniło się do poprawy warunków realizacji zajęć dydaktycznych.

Powrót na górę strony