Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w Centrum Szkolenia Policji w Legionowie

 

Szanowna Pani/Szanowny Panie,

zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018, str. 2 oraz Dz. Urz. UE L 74 z 04.03.2021 r., str. 35) informujemy, że:

I. Administrator danych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Komendant Centrum Szkolenia Policji w Legionowie z siedzibą w Legionowie (05-119) przy ul. Zegrzyńskiej 121, tel. 47 72 55 222, e-mail: poczta@csp.edu.pl

II. Inspektor ochrony danych

Inspektorem ochrony danych w Centrum Szkolenia Policji w Legionowie jest podkom. Katarzyna Pruszkowska, ul. Zegrzyńska 121, 05-119 Legionowo, tel. 47 72 55 719, e-mail: iod@csp.edu.pl. Osobą zastępującą Inspektora jest podkom. Marcin Mazurek

III. Cele przetwarzania danych osobowych

W Centrum Szkolenia Policji w Legionowie Pani/Pana dane osobowe przetwarza się w celu realizacji ustawowych i statutowych zadań i obowiązków związanych z funkcjonowaniem jednostki szkoleniowej Policji i nie przetwarza się ich dalej w sposób niezgodny z tymi celami.

IV. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe przetwarzane są:

1) w celu wykonania umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit b RODO, a w zakresie w jakim podanie danych jest fakultatywne na podstawie wyrażonej zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit a RODO lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO;
2) dla celów wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Komendancie Centrum Szkolenia Policji w Legionowie na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c  RODO lub art. 9 ust. 2 lit. b, j RODO;
3) z uwagi na fakt, że jest to niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej na podstawie art. 6 ust.1 lit. d RODO;
4) w celu prowadzenia korespondencji, w tym także elektronicznej jako realizacja prawnie uzasadnionego interesu administratora zgodnie z art. 6 ust.1 lit. f RODO. Ważne: mogą Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych ze swoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania swoich danych opartych na tej podstawie;
5) w celu ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń, wynikających z zwieranych umów, zabezpieczenia mienia organizacji oraz bezpieczeństwa zasobów pozostających w jego dyspozycji na postawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO lub art. 9 ust. 2 lit. f RODO.

V. Odbiorcy danych osobowych

W rozumieniu RODO odbiorcami danych osobowych nie są organy publiczne, które mogą otrzymywać dane osobowe w ramach konkretnego postępowania zgodnie z prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego.

Dane osobowe nie są udostępniane podmiotom innym niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.

Dostęp do danych osobowych mają jedynie upoważnieni pracownicy w celu realizacji swoich obowiązków służbowych.

VI. Przekazywanie danych osobowych do państwa trzecich lub organizacji międzynarodowych

Pani/Pana dane osobowe nie są przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych.

VII. Okres przechowywania danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w ramach dokumentacji prowadzonej w formie papierowej i elektronicznej, przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, nie krócej niż przez okres wskazany w przepisach o archiwizacji (zasady klasyfikacji oraz okres przechowywania określa Jednolity Rzeczowy Wykaz Akt Policji, stanowiący załącznik do zarządzenia nr 10 Komendanta Głównego Policji z 15 maja 2020 r. w sprawie Jednolitego rzeczowego wykazu akt Policji) (Dz. Urz. KGP z 2020 r. poz. 21).

W pozostałych przypadkach dane osobowe będą przetwarzane tak długo, jak jest to niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

VIII. Prawa osoby, której dane dotyczą

Przysługuje Pani/Panu prawo do:

1) dostępu do własnych danych osobowych (art. 15 ust. 1 RODO);
2) otrzymania kopii własnych danych osobowych (art. 15 ust. 3 RODO);
3) sprostowania lub uaktualnienia własnych danych osobowych (art. 16 RODO);
4) usunięcia własnych danych osobowych – jeżeli Państwa zdaniem nie ma podstaw do tego, aby Administrator przetwarzał Państwa dane, możecie Państwo żądać aby Administrator je usunął za wyjątkiem sytuacji, w których obowiązek przetwarzania danych osobowych wynika z  przepisu prawa lub przetwarzanie danych jest niezbędne do dochodzenia, ustalenia lub obrony roszczeń (art. 17 RODO);
5) ograniczenia przetwarzania własnych danych osobowych (art. 18 RODO);
6) przenoszenia swoich danych osobowych, tj. do otrzymania od Administratora informacji o przetwarzanych danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego wyłącznie w zakresie, w jakim dane osobowe są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy i są przetwarzane w sposób zautomatyzowany (art. 20 RODO);
7) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.

Urząd Ochrony Danych Osobowych
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
tel. 22 531-03-00

IX. Informacja o obowiązku podania danych osobowych i skutkach ich niepodania

Podanie danych osobowych jest dobrowolne w celu zawarcia i wykonania umowy oraz w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora. W pozostałych przypadkach podanie danych jest obowiązkowe, w szczególności gdy wymaga tego spełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.

X. Profilowanie

Pani/Pana dane osobowe nie są wykorzystywane w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

XI. Ograniczenia stosowania RODO

Do przetwarzania danych osobowych w zakresie działalności archiwalnej, na podstawie art. 22b ust. 1 i 3 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2020 r. poz. 164) ogranicza się stosowanie RODO:

1) art. 16 – prawo do sprostowania danych – w ten sposób, że administrator danych przyjmie od osoby, której dane dotyczą, pisemne sprostowanie lub uzupełnienie dotyczące jej danych osobowych, nie dokonując ingerencji w materiały archiwalne;
2) art. 18 ust. 1 lit. a i b – prawo do ograniczenia przetwarzania – w zakresie niezbędnym do korzystania z materiałów archiwalnych zgodnie z ustawą, bez naruszania istoty ochrony danych osobowych zawartych w tych materiałach, także w przypadku pierwotnego zbierania danych w sposób bezprawny albo w przypadku nieprawdziwości, nieścisłości lub niekompletności danych;
3) art. 15 ust. 1 i 3 – prawo dostępu przysługujące osobie, której dane dotyczą – następuje w zakresie, w jakim dane osobowe podlegające udostępnieniu mogą być ustalone za pomocą istniejących środków ewidencyjnych.

Powrót na górę strony