Psycholog CSP

Psycholog CSP

W Zakładzie Doradztwa Dydaktycznego i Psychologii Centrum Szkolenia Policji służbę pełnią psychologowie policyjni, którzy w zakresie swoich głównych zadań realizują czynności tożsame z pracą psychologów w KGP, KWP i KSP, czyli pomoc psychologiczna i psychoedukacja oraz zarządzanie zasobami ludzkimi.

Psychologowie zajmują się udzielaniem pomocy psychologicznej słuchaczom szkolenia zawodowego podstawowego, słuchaczom kursów specjalistycznych, jak również funkcjonariuszom i pracownikom Centrum Szkolenia Policji w Legionowie. Udzielają porad, konsultacji, a w sytuacjach nagłych zdarzeń - prowadzą interwencję kryzysową.

W ramach działalności edukacyjno-profilaktycznej psychologowie policyjni prowadzą lokalne doskonalenia zawodowe, których celem jest podnoszenie kompetencji zawodowych i osobistych policjantów oraz pracowników cywilnych CSP. 

KONTAKT Z PSYCHOLOGIEM NASTĘPUJE Z POMINIĘCIEM DROGI SŁUŻBOWEJ!!!

TAJEMNICA ZAWODOWA OBOWIĄZUJE KAŻDEGO PSYCHOLOGA!!!

Psycholog nie ma prawa ujawniać informacji dotyczących osoby, której pomaga, jeżeli osoba ta nie wyraziła na to zgody. Psycholog może naruszyć tajemnicę zawodową tylko w dwóch przypadkach. Pierwszy przypadek to sytuacja, gdy zdrowie i życie klienta lub innych osób jest poważnie zagrożone w myśl art. 14 ust. 3 Ustawy z dnia 8 czerwca 2001 r. o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów. Drugi przypadek to sytuacja, gdy sąd w prowadzonym postępowaniu karnym zwalnia psychologa z zachowania tajemnicy zawodowej w przypadku, „gdy jest to niezbędne dla dobra wymiaru sprawiedliwości, a okoliczność nie może być ustalona na podstawie innego dowodu” co jest uregulowane na mocy art. 180 § 1-2 „Kodeksu postępowania karnego”.

Wszyscy psychologowie są dostępni na terenie Centrum Szkolenia Policji w godz. 7.45 – 15.45. Ponadto pełnią popołudniowe dyżury psychologiczne.

Powrót na górę strony