Szkolenia językowe dla kandydatów na misje pokojowe

Kadra Sekcji MCSSP Wydziału Prezydialnego prowadzi szkolenia w zakresie języka angielskiego na kursach specjalistyczny dla policjantów-ekspertów, pełniących służbę w kontyngentach policyjnych. Bierze również udział w doborach do służby w Jednostce Specjalnej Polskiej Policji w Kosowie, jak też w pracach zespołów oceniających predyspozycje policjantów do pełnienia służby poza granicami państwa w kontyngentach policyjnych, wydzielonych do udziału w misjach pokojowych ONZ i operacjach policyjnych

Wymagania egzaminacyjne z języka angielskiego dla kandydatów na kurs specjalistyczny dla policjantów-ekspertów, pełniących służbę w kontyngentach policyjnych (część ustna i pisemna)

Kandydat musi legitymować się znajomością języka angielskiego na poziomie B1 wg dokumentu Rady Europy „Europejski opis kształcenia językowego: uczenie się, nauczanie, ocenianie”, w skrócie nazywanego CEF (od ang. Common European Framework of Reference for Languages). Szczegółowy opis umiejętności językowych na poziomie B1 opracowany został przez Zespół Testujący, powołany decyzją nr 401 Komendanta Głównego Policji z dnia 1 sierpnia 2005 r. (zespół do opracowania testów „proficiency” potwierdzających znajomość języka angielskiego wśród polskich policjantów i pracowników Policji).

Uczestnik postępowania kwalifikacyjnego powinien wykazać się umiejętnością wypowiadania się w mowie i piśmie, stosując słownictwo z następującego zakresu tematyczno – leksykalnego:

I.   Słownictwo ogólne

 1. Dane personalne, cechy charakteru, wygląd zewnętrzny.
 2. Rodzina i dom.
 3. Życie codzienne.
 4. Formy spędzania czasu wolnego, zainteresowania.
 5. Wakacje i podróże, środki transportu.
 6. Świat i najbliższe otoczenie (pory roku, pogoda, kraje i narodowości, określanie czasu).
 7. Środki masowego przekazu, wiadomości i wydarzenia bieżące.
 8. Życie kulturalne (literatura piękna, muzyka, teatr, film).
 9. Zagadnienia społeczno-polityczne.
 10. Fakty z przeszłości, doświadczenia własne i innych osób.
 11. Plany na przyszłość.

II. Słownictwo zawodowe

 1. Miejsce pracy, dzień pracy i codzienne obowiązki służbowe, wyposażenie policjanta.
 2. Cechy dobrego policjanta.
 3. Przebieg kariery zawodowej.
 4. Organizacja policji.
 5. Terminologia związana z przestępczością i wymiarem sprawiedliwości (nazwy przestępstw i przestępców, rodzaje kar za wykroczenia i przestępstwa).

III. W zakresie umiejętności komunikacyjnych osoba władająca językiem angielskim na poziomie B1 potrafi:

 1. przedstawić siebie oraz inne osoby, podać imię, nazwisko, stopień oraz numer służbowy, przeliterować potrzebne dane,
 2. wypełnić prosty formularz,
 3. w prosty sposób opisywać i porównywać miejsca, osoby, przedmioty, uczucia, doświadczenia,
 4. opowiedzieć ze szczegółami historię / zaistniałe wydarzenie,
 5. wypowiedzieć się na tematy związane z codziennym życiem i zainteresowaniami,
 6. w prosty sposób wypowiedzieć się w kwestiach dotyczących znanej lub interesującej problematyki,
 7. nawiązać, podtrzymać i zakończyć rozmowę (w tym również telefoniczną),
 8. poprosić o powtórzenie i wyjaśnienie informacji,
 9. radzić sobie w nieprzewidzianych sytuacjach, np. zwrócić nieudany zakup lub złożyć skargę,
 10. proponować i reagować na propozycje,
 11. wyrazić swoją zgodę lub jej brak,
 12. stosować podstawowe formy grzecznościowe,
 13. poprosić o / udzielać rad, instrukcji, wskazówek,
 14. przedstawić swój punkt widzenia oraz propozycje w konkretnych sytuacjach nieformalnych, np. wyjścia do kina,
 15. wyjaśnić powody swojego działania.

Wymagania egzaminacyjne z języka angielskiego dla kandydatów do służby w Jednostce Specjalnej Polskiej Policji w Kosowie

Kandydat musi legitymować się znajomością języka angielskiego na poziomie B1 wg dokumentu Rady Europy „Europejski opis kształcenia językowego: uczenie się, nauczanie, ocenianie”.
Postępowanie kwalifikacyjne składa się z części pisemnej i ustnej. W trakcie egzaminu pisemnego kandydaci realizują 2 zadania:

 • listening comprehension (słuchanie ze zrozumieniem);
 • reading comprehension (czytanie ze zrozumieniem).

Słownictwo obejmuje tematykę ogólną i zawodową (z elementami leksyki związanej z realizacją zadań w JSPP).

Egzamin ustny ma charakter rozmowy na tematy ogólne i zawodowe. Kandydat musi wykazać się umiejętnością stosowania leksyki związanej z wykonywaniem obowiązków służbowych.

Powrót na górę strony