Centrum Szkolenia Policji realizuje zadania wynikające z przyjętego w Policji systemu szkolenia, który wyróżnia się:

  • funkcjonalnym charakterem szkolenia zawodowego, umożliwiającym przygotowanie policjantów do realizacji zadań na określonych stanowiskach służbowych,
  • uniezależnieniem procedury uzyskiwania stopni policyjnych od systemu szkoleniowego.

Centrum Szkolenia Policji realizuje szkolenia kwalifikacyjne policjantów na poziomie:

  • podstawowym,
  • specjalistycznym.

Szkolenia kwalifikacyjne uzupełniane są szkoleniami organizowanymi w ramach doskonalenia zawodowego, których celem jest utrzymanie właściwego poziomu wiedzy i umiejętności policjantów poprzez uzupełnianie ich kwalifikacji do poziomu wymaganego na danym stanowisku służbowym.

Poza szkoleniami prowadzone są egzaminy na stopnie policyjne - podoficerskie i aspiranckie, które dają możliwość mianowania go na pierwszy stopień policyjny w danym korpusie.
Liczba absolwentów CSP w latach 1990-1998
zdjęcie
Absolwenci CSP wg poziomu szkolenia

Założeniem egzaminów na stopnie policyjne jest przygotowanie się do nich w ramach samokształcenia. W miarę jednak zgłaszanych potrzeb przez kandydatów w zakresie przygotowania się do zdania egzaminu, wykładowcy CSP udzielają im niezbędnej pomocy.

Problemowo - umiejętnościowy charakter egzaminu zakłada, iż przystępujący do niego policjant powinien wykazać się wiedzą i umiejętnościami zdobytymi w trakcie szkolenia podstawowego, a także doświadczeniem zawodowym, uzyskanym w trakcie służby.

W okresie od utworzenia Centrum Szkolenia Policji do chwili obecnej przeszkolono około 70498 policjantów.
zdjęcie
Liczba absolwentów CSP w latach 1990 - 2005

CSP w ramach podziału zadań pomiędzy poszczególne szkoły policyjne prowadzi, na zasadzie wyłączności, szkolenia policyjne w zakresie:

  • ruchu drogowego,
  • techniki kryminalistycznej,
  • przewodników i tresury psów,
  • policji wodnej,
  • minersko - pirotechnicznym,
  • logistycznym.

Specjalizacja ta wynika z kilku przesłanek, z których do istotnych należy posiadanie bazy dydaktycznej oraz fachowo przygotowanej kadry dydaktycznej.

Każdego roku w Centrum Szkolenia Policji realizowanych jest około 80 różnych typów szkoleń. Czas ich trwania jest zróżnicowany. Waha się od 1 tygodnia do 6 miesięcy. Wielkości te mają charakter zmienny, bowiem zmiany w zakresie zadań realizowanych przez Policję skutkują wprowadzaniem nowych szkoleń, i rezygnacją z dotychczas prowadzonych. Pomimo specjalizowania się w ww. zakresach szkoleń, CSP realizuje szkolenia na rzecz prewencji. Są to szkolenia podstawowe i specjalistyczne dla dzielnicowych, kierowników ogniw patrolowo-interwencyjnych, policjantów zajmujących się problematyką nieletnich, policjantów policji wodnej, z zakresu taktyki i technik interwencji oraz doskonalące technikę jazdy samochodem i motocyklem. Ponadto w ofercie szkoleń CSP są szkolenia dla policjantów służby kryminalnej - operacyjno- rozpoznawczej i operacyjno-dochodzeniowej związane przestępczością narkotykową, przestępczością gospodarczą, techniką operacyjną, techniką kryminalistyczną oraz osmologią (dla policjantów przewodników psów specjalnych do identyfikacji śladów zapachowych ludzi). Centrum szkoli również policjantów zajmujących się problematyką organizacyjnego, logistycznego oraz technicznego wspomagania działań Policji, opiekunów nowo przyjętych policjantów w okresie służby przygotowawczej. Dla policjantów wszystkich służb organizowane są szkolenia informatyczne.

Dla kadry dydaktycznej w ramach doskonalenia zawodowego w CSP organizowane są systematycznie szkolenia metodyczne. Inną formą jej doskonalenia zawodowego jest jej udział w seminariach i szkoleniach organizowanych przez podmioty poza policyjne zarówno w kraju jak i za granicą.

Szkolenia realizowane przez Centrum Szkolenia Policji zaspakajają potrzeby ilościowe w zakresie szkolenia policjantów z poszczególnych służb Policji i kształtują się w następujących proporcjach:
zdjęcie
Absolwenci CSP w 2001 roku wg pionów Policji

W wielu szkoleniach organizowanych w Centrum uczestniczą nie tylko policjanci, lecz także pracownicy innych służb resortu spraw wewnętrznych i administracji oraz instytucji poza resortowych.

Przyjęta w Centrum forma szkolenia jest odejściem od pierwotnie funkcjonującego informacyjno- przedmiotowego układu treści programowych na rzecz szkolenia problemowo- sytuacyjnego. Oznacza to, że wychodząc naprzeciw nowoczesnym rozwiązaniom w szkolnictwie zawodowym, zaniechano izolowania od siebie grupy przedmiotów ogólno zawodowych i specjalistycznych oraz oddzielania teorii od praktyki - co powodowało w przeszłości przyswajanie, przeważnie w sposób nietrwały, znacznej ilości wiedzy i niedostateczne wykształcenie praktycznych umiejętności zawodowych. Szkolenie w CSP, podobnie jak w innych szkołach policyjnych ma charakter szkolenia zawodowego, opartego na zasadach dydaktyki dorosłych. Zgodnie z nimi, każde szkolenie ukierunkowane jest na przygotowanie słuchacza do wykonywania zadań służbowych bezpośrednio po zakończeniu szkolenia.

Zajęcia prowadzone są metodami aktywizującymi, polegającymi na motywowaniu, mobilizowaniu słuchaczy w czasie zajęć do samodzielnego myślenia oraz wdrażaniu ich do poszukiwania twórczych rozwiązań poprzez zadawanie pytań, formułowanie problemów, przekazywanie zadań.

Powszechnie stosowane metody nauczania to wykład interaktywny, pokaz, symulacja, studium przypadku. Rozwiązania te są całkowicie zbieżne z kierunkiem reform realizowanych obecnie przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, a nawet w niektórych obszarach (np. w zakresie systemu ocen) je wyprzedzają.

Ważną rolę w przyjętym systemie spełnia stosowana przez nauczycieli ocena ukierunkowana na obiektywizację, między innymi poprzez zwiększenie liczby podmiotów oceniających i wprowadzenie samooceny, opracowanie narzędzi oceny badających poziom wiedzy i umiejętności praktycznych policjanta ujawniających jego słabe i mocne strony, wprowadzenie ocen opisowych, które załączone do akt osobowych policjanta, pozwalają na późniejsze realizowanie właściwej polityki kadrowej.
Powrót na górę strony