Szkolenie funkcjonariuszy

INFORMACJE O PROJEKCIE

Informacja o projekcie Szkolenie funkcjonariuszy (nr projektu: 2016-1-PL01-KA102-024715)

 

Zakończyła się 5 dniowa mobilność policjantów Centrum Szkolenia Policji w ramach projektu pn. Szkolenie funkcjonariuszy, w zakresie ruchu drogowego.

Instytucją przyjmująca była Police College and Secondary Police School MI Holesov w Republice Czeskiej.

Wkrótce więcej informacji dotyczących mobilności, także na stronie intranetowej CSP (baner: Szkolenie funkcjonariuszy).

 

 

Centrum Szkolenia Policji złożyło w roku 2016 wniosek aplikacyjny o dofinansowanie projektu pn. Szkolenie funkcjonariuszy w ramach programu Erasmus+, akcja kluczowa: Mobilność edukacyjna.

 

Projekt został zatwierdzony do realizacji ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER), w ramach projektu Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego, realizowanego w trybie pozakonkursowym.

 

Grant jest realizowany przez Centrum Szkolenia Policji (główny beneficjent - organizacja wnioskująca) i partnerów w projekcie:

° European Union & International Police Cooperation Directorate Cyprus Police – Cypr

° Police College and Secondary Police School MI Holesov – Republika Czeska.

 

W ramach realizacji projektu funkcjonariusze Centrum Szkolenia Policji (uczestnicy projektu) odbędą mobilność na Cyprze (w temacie Juvenile delinquency) i w Republice Czeskiej (w temacie Road traffic).

 

Mobilności przewidziane są na 5 dni roboczych i planowane w 2017 r.

Czas trwania projektu: 01.09.2016 r. – 31.08.2017 r.

 

Wartość umowy: 15 672,00 EUR, co stanowi równowartość kwoty 66 380,32 PLN.              

 

Grant został przyznany CSP na następujące kategorie projektowe: podróż (3240,00 EUR), wsparcie indywidualne (8232,00 EUR), wsparcie organizacyjne (4200,00 EUR).

                    

Opis projektu:

 

Projekt jest unikatową okazją do wymiany doświadczeń zawodowych w zakresie praktycznych aspektów kształcenia policjantów zajmujących się problematyka nieletnich (partner cypryjski) i obszarem ruchu drogowego (partner czeski). Główne cele projektu obejmują możliwość bezpośredniej obserwacji przez nauczycieli policyjnych z Polski sposobu przekazywania wiedzy i kształcenia umiejętności zawodowych w jednostkach policyjnych na Cyprze i w Republice Czeskiej, jak również obejmują przekazywanie wiedzy przez polskich funkcjonariuszy, w obszarach tematycznych projektu, poprzez obserwację uczestniczącą (w określonych przez partnerów formułach) oraz wspólne działania patrolowe. Pozwoli to na wyodrębnienie różnic prawnych (systemowych) oraz metodycznych, a także pozwoli zaobserwować wpływ pragmatyki zawodowej na dobór treści nauczania w programach szkolenia i doskonalenia zawodowego policjantów na Cyprze i Czechach.  

Równie istotne są kwestie  kulturowe, w tym historyczne i zwyczajowe przekładające się na prawodawstwo i sposób kształcenia policjantów zajmujących się problematyką nieletnich, oraz na właściwe wyłącznie dla regionu lub kraju sytuacje, z którymi policjanci stykają się w codziennej służbie. Tematyka mobilności realizowana w ramach programu obejmuje przede wszystkim udział w zajęciach praktycznych (obserwację pracy), prowadzonych przez cypryjskich policjantów, podczas których kształcone są umiejętności:

- stosowania wobec nieletnich sprawców czynów karalnych wybranych środków przymusu bezpośredniego (np. kajdanek, kaftana bezpieczeństwa itp.) z uwzględnieniem ograniczeń i zakazów stosowania, - przeprowadzania czynności zatrzymania nieletniego (z uwzględnieniem aspektów taktycznych i proceduralnych), - prowadzenia przesłuchania nieletniego, - prowadzenia działań profilaktycznych, w tym organizacji spotkań z różnymi grupami odbiorców (uwzględniającymi ich potrzeby), np. z dziećmi, rodzicami lub kadrą nauczycielską, - planowania i przeprowadzania  czynności operacyjnych oraz uzyskiwania i przetwarzania informacji od osobowych źródeł informacji (z uwzględnieniem aspektów taktycznych i proceduralnych) oraz analizy sytuacji (przypadków) ograniczających lub uniemożliwiających stosowanie wybranych metod i form pracy operacyjnej.

W obszarze szeroko rozumianego ruchu drogowego projekt pozwoli na wymianę doświadczeń zawodowych w zakresie praktycznych i metodycznych aspektów kształcenia policjantów. Ważnym celem projektu będzie możliwość bezpośredniej obserwacji pracy funkcjonariuszy czeskich, przez nauczycieli policyjnych, ukierunkowanej na określenie metod i form przekazywania przez nich wiedzy na poszczególnych etapach szkolenia w zakresie ruchu drogowego. Dodatkowo uczestnicy będą mogli dokonać porównania sposobów przeprowadzania szkoleń specjalistycznych przeznaczonych dla policjantów z wieloletnim stażem służby realizowanych w CSP, ze sposobami wykorzystywanymi przez funkcjonariuszy czeskich. Funkcjonariusze uzyskają również możliwość poznania rozwiązań prawnych wynikających z ustawodawstwa czeskiego, a dotyczących zasad ruchu drogowego, czy też wytycznych co do sposobu zachowania się w czasie kontroli drogowej, zarówno kierującego, jak i policjanta. Mobilność w ramach programu Erasmus+ stanie się również szansą na doskonalenie umiejętności praktycznych w zakresie obsługi urządzeń pomiarowych wykorzystywanych przez czeskich funkcjonariuszy.  Zakres realizowanej mobilności będzie obejmował przede wszystkim udział w zajęciach praktycznych poprzez obserwację pracy instruktorów z Czech. Obserwacja i późniejsza dyskusja pozwoli na zgromadzenie wiedzy i poszerzy kompetencje uczestników programu, co przyczyni się do ich dalszego rozwoju zawodowego. W trakcie obserwacji szczególna uwaga będzie zwracana na:

- podejmowanie czynności kontrolnych wobec osób naruszających przepisy prawa, - przeprowadzanie kontroli w zakresie transportu drogowego, - doskonalenie techniki jazdy samochodem oraz motocyklem, - podejmowanie czynności na miejscu zdarzenia, - kierowanie ruchem drogowym, - praca z urządzeniami kontrolno-pomiarowymi.

Daleko posunięta integracja krajów członkowskich w ramach Unii Europejskiej przekłada się często na ujednolicanie procedur stosowanych w wybranych dziedzinach życia. Sposoby działania Policji w krajach członkowskich wykazują wiele podobieństw, ale także znacznych różnic w sposobie postępowania. Taką dziedziną jest zarówno postępowanie w sprawach nieletnich jak też obszar ruchu drogowego. Zatem w ramach projektu, oprócz spostrzeżeń wynikających z zaobserwowanego odmiennego podejścia (w sensie metodycznym, prawnym i kulturowym) do problematyki przestępczości nieletnich i ruchu drogowego, sposobu kształcenia policyjnych specjalistów w tych dziedzinach, możliwa byłaby również bezpośrednia wymiana policyjnych doświadczeń zawodowych i przedstawienie partnerom systemu kształcenia kadr policyjnych w Polsce oraz bogatego dorobku CSP w opisanych powyżej zakresach.

 

Szczegółowe informacje dotyczące realizacji projektu na wszystkich jego etapach znajdują się w formularzu aplikacyjnym projektu dostępnym w sekretariacie Zespołu Zamówień Publicznych i Funduszy Pomocowych.

 

Zalecane jest zapoznanie się ze stroną internetową Fundacji Systemu Rozwoju Edukacji (FRSE): http://power.frse.org.pl/edukacja-zawodowa-2016)

 

Powrót na górę strony