Szkolenie funkcjonariuszy

Szkolenie funkcjonariuszy


INFORMACJE O PROJEKCIE

 

Uczestnicy projektu!

Bądźcie na bieżąco z informacjami zamieszczanymi na stronie internetowej Centrum Szkolenia Policji – zakładka: Szkolenie funkcjonariuszy.

 

UWAGA!

Na stronie intranetowej Centrum Szkolenia Policji (baner pn. Szkolenie funkcjonariuszy) zostały zamieszczone materiały multimedialne, które otrzymali polscy uczestnicy od kolegów z Republiki Czeskiej i Cypru.

Uczestnicy projektu otrzymali certyfikaty potwierdzające realizację mobilności w Republice Czeskiej i na Cyprze sygnowane przez instytucję przyjmującą i wysyłającą. 

Krajowe Centrum Europass, na wniosek Centrum Szkolenia Policji potwierdziło dokument Europass Mobilność dla uczestników projektu, którzy zrealizowali mobilność na Cyprze. W przygotowaniu są dokumenty Europass Mobilność dla uczestników projektu, którzy zrealizowali mobilność w Republice Czeskiej.

Krajowe Centrum Europass, na wniosek Centrum Szkolenia Policji potwierdziło dokument Europass Mobilność dla uczestników projektu, którzy zrealizowali mobilność w Republice Czeskiej.

 

Dokument Europass – Mobilność służy do potwierdzenia okresów nauki lub szkolenia, odbywanych w innym kraju europejskim w ramach wyjazdu zorganizowanego (określanych mianem europejskich ścieżek kształcenia).

Europejska ścieżka kształcenia monitorowana jest przez dwie organizacje partnerskie – jedną w kraju pochodzenia i drugą w kraju przyjmującym. Obaj partnerzy uzgadniają cel, zakres i czas trwania ścieżki; określają także, kto będzie osobą odpowiedzialną za przebieg nauki czy szkolenia w kraju przyjmującym.

Dokument Europass – Mobilność przeznaczony jest dla wszystkich osób, które odbyły europejską ścieżkę kształcenia zagranicą, niezależnie od ich wieku czy wykształcenia.
Instytucją wydającą dokument jest instytucja wysyłająca osobę na staż/praktykę/okres nauki za granicę.

Dokument Europass – Mobilność wypełnia partner wysyłający i partner przyjmujący, w języku uzgodnionym między partnerami i osobą wyjeżdżającą.

Może być wypełniany w dwóch wersjach językowych – w języku polskim i w języku obcym.

Dokument Europass-Mobilność potwierdza Krajowe Centrum Europass na wniosek polskiej instytucji organizującej kształcenie, praktykę lub staż

 

31 sierpnia 2017 r. zakończył się projekt Szkolenie funkcjonariuszy. Centrum Szkolenia Policji jest w trakcie przygotowania Raportu końcowego z realizacji projektu.

Raport beneficjenta (końcowy) został złożony online w systemie Mobility tool.

Centrum Szkolenia Policji oczekuje na zatwierdzenie mobilności i zamknięcie/rozliczenie projektu przez Narodową Agencję.

W Kwartalniku policyjnym Nr 3(42)/2017 ukazały się artykuły związane z realizacją projektu (mobilność na Cyprze i w Republice Czeskiej) pod  wspólnym tytułem: Projekt Szkolenie funkcjonariuszy.

Ponadto Centrum Szkolenia Policji wyda publikację zwartą, stanowiącą szerszy materiał o charakterze dydaktycznym, w tematyce projektu.

UWAGA!

Raport beneficjenta (końcowy) z realizacji projektu pn. Szkolenie funkcjonariuszy został zatwierdzony przez Narodową Agencję. Działania opisane w raporcie końcowym zostały uznane    za zgodne z działaniami opisanymi we wniosku o dofinansowanie, a założone cele zostały osiągnięte. Całościowe zarządzanie projektem zostało skutecznie przeprowadzone. Zrealizowano mobilności o wysokiej jakości.

Tym samym Centrum Szkolenia Policji zrealizowało i zamknęło trzy projekty finansowane w ramach Programów Leonardo da Vinci i Erasmus+.

W dniu 31 stycznia 2018 r. nasza jednostka złożyła w programie Erasmus+ wniosek aplikacyjny projektu pn. Służba prewencji wobec współczesnych zagrożeń terrorystycznych (Prevention service - current threats of terrorist character).

Rozstrzygnięcie konkursu wniosków przewidywane jest na II kwartał 2018 r.

Udział kadry dydaktycznej w projektach Programu Erasmus+ w sektorze Kształcenie i Szkolenia Zawodowe stanowi dla uczestników projektów innowacyjną formę nabycia nowej wiedzy  i umiejętności przydatnych w rozwoju zawodowym oraz buduje i wzmacnia potencjał międzynarodowy CSP.

Przypominijmy zatem podstawowe informacje o Programie Erasmus+ (źródło: http://erasmusplus.org.pl/o-programie/).

Erasmus+ to program Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji, szkoleń, młodzieży i sportu na lata 2014-2020. Jego całkowity budżet wynosi 14,7 mld euro. Erasmus+ opiera się na osiągnięciach europejskich programów edukacyjnych, które funkcjonowały przez 25 lat, i jest wynikiem połączenia następujących europejskich inicjatyw realizowanych przez Komisję Europejską w latach 2007-2013: programu „Uczenie się przez całe życie”, programu „Młodzież w działaniu”, Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink, oraz programów współpracy z krajami uprzemysłowionymi w dziedzinie szkolnictwa wyższego.

Podstawowe dane liczbowe:

 • 4 mln osób skorzysta z programu;
 • 2 mln studentów skorzysta z programu;
 • 800 tys. wykładowców, nauczycieli, szkoleniowców, przedstawicieli kadry edukacyjnej i osób pracujących z młodzieżą będzie uczestniczyć w projektach mobilności pracowników;
 • 25 tys. partnerstw strategicznych połączy 125 tys. szkół, instytucji kształcenia i szkolenia zawodowego, instytucji szkolnictwa wyższego i kształcenia dorosłych, organizacji młodzieżowych i przedsiębiorstw;
 • 150 sojuszy na rzecz umiejętności sektorowych zostanie ustanowionych przez 2 tys. organizatorów kształcenia i szkolenia zawodowego oraz przedsiębiorców;
 • 150 sojuszy na rzecz wiedzy zostanie ustanowionych przez 1,5 tys. instytucji szkolnictwa wyższego i przedsiębiorstw.

Struktura programu Erasmus+ obejmuje następujące elementy:

Akcja 1. Mobilność edukacyjna;

 • Akcja 2. Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk;
 • Akcja 3. Wsparcie w reformowaniu polityk;
 • program Jean Monnet;
 • Sport – dzięki programowi Erasmus+ po raz pierwszy w historii programów edukacyjnych Unii Europejskiej wspierane są inicjatywy związane ze sportem.

Do krajów uczestniczących w programie należą:

 • 28 państw członkowskich Unii Europejskiej;
 • państwa EFTA/EOG: Islandia, Liechtenstein, Norwegia;
 • państwa kandydujące do UE: Turcja, Była Jugosłowiańska Republika Macedonii.

 

Dziękujemy wszystkim zaangażowanym osobom za współpracę przy implementacji projektu pn. Szkolenie funkcjonariuszy!

 

Beata Pepłowska

 

 

 


INFORMACJE DLA KANDYDATÓW DO UDZIAŁU W PROJEKCIE

 

- Rekrutacja kandydatów
- Formularz zgłoszeniowy

- Postępowanie kwalifikacyjne
Termin postępowania kwalifikacyjnego

- Kwalifikacje zakończone!

 


CO SIĘ DZIEJE W PROJEKCIE?

 

 

W RAZIE PYTAŃ:

Beata Pepłowska

tel.: +48 47 725 54 90; e-mail: beata.peplowska@csp.edu.pl

Powrót na górę strony