Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Dynamiczny rozwój Centrum Szkolenia Policji w Legionowie - podsumowanie 2023 r.

Data publikacji 23.02.2024

Podsumowanie działalności Centrum Szkolenia Policji w Legionowie, w tym omówienie najważniejszych przedsięwzięć, wydarzeń i inwestycji zrealizowanych w ostatnich dwunastu miesiącach, a także perspektywy i zamierzenia na 2024 rok to główne tematy odprawy rocznej, która odbyła się wczoraj. W spotkaniu uczestniczyli zaproszeni goście na czele ze Starostą Legionowskim Panem Sylwestrem Sokolnickim oraz kadra kierownicza szkoły.

Odprawa roczna to cykliczne spotkanie podsumowujące działalność jednostki w ostatnich dwunastu miesiącach. W trakcie narady omawiany jest  roczny okres pracy, a także prezentowane są zamierzenia, które będą realizowane w bieżącym roku. Odprawie przewodniczyła insp. Anna Jędrzejewska-Szpak Komendant Centrum Szkolenia Policji w Legionowie.

Swoją obecnością zaszczycili nas:

 • Starosta Legionowski Pan Sylwester SOKOLNICKI,
 • Zastępca Prezydenta Miasta Legionowo Pan Piotr ZADROŻNY,
 • Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Serock Pan Marek BĄBOLSKI,
 • Kierownik Działu Obrony Cywilnej Urzędu Gminy Nieporęt Pan Przemysław KULIGOWSKI,
 • Prezes Zarządu PWiK „Legionowo” Sp. z o.o. Pan Grzegorz GRUCZEK.

W Centrum Szkolenia Policji w Legionowie realizowane są szkolenia zawodowe podstawowe połączone z praktyką, czyli służbami wyjazdowymi do jednostek terenowych garnizonu mazowieckiego i stołecznego. Prowadzimy ponadto kursy podoficerskie, aspiranckie oraz 85 różnych kursów specjalistycznych z czego 35 realizowanych jest wyłącznie w Legionowie.

W ubiegłym roku wykładowcy zrealizowali łącznie ponad 143 tysięcy godzin zajęć. Łącznie w 2023 r. szkolenia zawodowe podstawowe i kursy specjalistyczne ukończyło łącznie ponad 7 300  policjantów. Dodatkowo przeprowadzone były doskonalenia zawodowe m.in. dla policyjnych nauczycieli z zakresu: prowadzenia zajęć dydaktycznych, motywowania słuchaczy czy umiejętności interpersonalnych kierowania grupą.

Nauczyciele policyjni zaangażowani byli również w szereg przedsięwzięć spoza planu szkolenia i doskonalenia centralnego takich jak prowadzenie szkolnych etapów postępowania kwalifikacyjnego do służby w Policji czy realizowanie zadań związanych z centralnym doborem psów do użycia w Policji.

Zagadnieniem omawianym przez Komendant Centrym była współpraca międzynarodowa, a w szczególności wizyty i szkolenia podmiotów oraz delegacji zagranicznych z:

 • Niemiec: studenci z Wyższej Szkoły Zawodowej  dla Pracowników Administracji Publicznej, Policji i Wymiaru Sprawiedliwości Meklemburgii–Pomorza  Przedniego w Güstrow,
 • Austrii: studenci Akademii Bezpieczeństwa Federalnego MSW,
 • Rumunii: attaché Spraw Wewnętrznych Ambasady Rumunii,
 • USA: FBI, Agencja do walki z narkotykami DEA, Uniwersytety  w New Haven i Sam Houston,
 • Węgier: w ramach projektu pn.: Rozwój współpracy z polskimi organami ściągania przeciwko przestępczości zorganizowanej we współpracy z CBŚP,
 • Islandii: Wizyta islandzkich przewodników psów służbowych ramach partnerskiego projektu "K9 Europe" z KWP zs. w Radomiu,
 • Kolumbii: w ramach projektu pn.: Rozwój współpracy z polskimi  organami ściągania przeciwko przestępczości zorganizowanej we współpracy z CBŚP,
 • Tunezji: funkcjonariuszka Centralnej Jednostki Gwardii Narodowej.

W 2023 r. kontynuowano współpracę w ramach podpisanych porozumień z takimi podmiotami jak:

 • Średnia Specjalistyczna Szkoła Korpusu Policyjnego w Koszycach,
 • Estońska Akademia Nauk o Bezpieczeństwie w Talinie,
 • Akademia Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Gruzji,
 • Departament Policji przy Ministerstwie Spraw Wewnętrznych Republiki Litewskiej,
 • Prezydium Oddziałów Prewencji Policji w Saksonii,
 • Wyższa Szkoła Zawodowa dla Pracowników Administracji Publicznej, Policji
  i Wymiaru Sprawiedliwości Meklemburgii–Pomorza Przedniego w Güstrow.

Insp. Anna Jędrzejewska-Szpak przedstawiła kwestie związane z obszarem kadrowym – stan zatrudnienia i fluktuację kadr. Następnie Komendant CSP omówiła zagadnienia dotyczące awansów, stanu dyscypliny oraz kontroli jakie miały miejsce w ubiegłym roku.

Policjanci i pracownicy naszej jednostki byli zaangażowani w m.in. w działalność społeczną i charytatywną taką jak:

 • honorowe krwiodawstwo
 • spotkania w placówkach oświatowych
 • akcje charytatywne (szlachetna paczka oraz zbiórka na rzecz dzieci z Domu Dziecka w Chotomowie, zbiórka pieniężna na rzecz schroniska dla zwierząt
  w Józefowie).

W 2023 r. kadra dydaktyczna Centrum przeprowadziła 224 przedsięwzięcia profilaktyczno - edukacyjne, których odbiorcami było ponad 41 tys. osób.

Osiągnięcia roku 2023 w obszarze logistycznym omówiła Pani Agnieszka Zielińska Zastępca Komendanta CSP w Legionowie. Przedstawiła plan finansowy wydatków budżetowych i charakterystykę jego grup – świadczenia bieżące, wydatki osobowe, rzeczowe i majątkowe. Pani Komendant Zielińska odniosła się też m.in. do środków przeznaczonych na zakup pomocy i materiałów dydaktycznych. Zaprezentowała liczbę oraz rodzaj sprzętu transportowego, którym dysponuje nasza jednostka. Przedstawiła zagadnienia związane ze zrealizowanymi oraz omówiła również zadania inwestycyjne zaplanowane na rok bieżący.

W kolejnej części odprawy insp. Tomasz Rylski Zastępca Komendanta CSP w Legionowie ds. dydaktycznych przedstawił najważniejsze i największe w skali kraju szkolenia oraz ćwiczenia, których organizatorem lub współorganizatorem było Centrum:

 • ćwiczenia pod kryptonimem „Wolf-Ram-23”, które objęły swoim zasięgiem 8 województw,
 • ćwiczenia poszukiwawcze - „KAL 2023”,
 • szkolenie pn. Praca z osobami pochodzącymi z mniejszości romskiej z przedstawicielami IOM Poland oraz Centralnej Rady Romów w Polsce,
 • szkolenie z zakresu prowadzenia oględzin miejsc zdarzeń drogowych dla prokuratorów Prokuratury Regionalnej w Warszawie.

Centrum Szkolenia Policji w Legionowie zorganizowało lub uczestniczyło w wielu ważnych i istotnych konferencjach i seminariach takich jak:

 • konferencja – „Poszukiwanie osób zaginionych”,
 • konferencja – „Bezpieczeństwo  w transporcie”,
 • konferencja- „Naukowo-praktyczne aspekty bezpieczeństwa ruchu drogowego”,
 • seminarium „Biologiczne środowiskowe ślady kryminalistyczne”, w którym uczestniczyli przedstawiciele KGP, KSP/KWP, CLKP, szkół Policji.

W minionym roku na kadra CSP w Legionowie zorganizowała następujące konkursy:

 • XX KYNOLOGICZNE MISTRZOSTWA POLICJI.
 • III OGÓLNOPOLSKI KONKURS DLA POLICJANTÓW
  – OSKARŻYCIELI PUBLICZNYCH .

Ponadto braliśmy czynny udział w organizacji:

 • XXXIII OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU „POLICJANT RUCHU DROGOWEGO”.
 • III OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU SŁUŻBY DYŻURNEJ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH POLICJI.
 • XIII FINAŁU OGÓLNOPOLSKICH ZAWODÓW POLICJANTÓW DZIELNICOWYCH - „DZIELNICOWY ROKU”.

Na zakończenie odprawy Komendant CSP w Legionowie insp. Anna Jędrzejewska-Szpak podziękowała wszystkim za zaangażowanie w wykonywanie statutowych zadań szkoły związanych z realizacją szkoleń i rożnych form doskonalenia zawodowego oraz szeregu innych przedsięwzięć w tym  o charakterze profilaktycznym i charytatywnym na rzecz społeczeństwa.

 

 

nadkom. Damian Wroczyński
fot. ZDDiP

 

 • Policjanci w trakcie odprawy.
 • Policjanci w trakcie odprawy.
 • Policjanci w trakcie odprawy.
 • Policjanci w trakcie odprawy.
 • Policjanci w trakcie odprawy.
Powrót na górę strony