Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

III Ogólnopolski Konkurs dla policjantów – oskarżycieli publicznych

Mając na względzie obowiązek podnoszenia kwalifikacji zawodowych policjantów, po raz trzeci funkcjonariusze wydziałów prewencji mają okazję sprawdzić oraz doskonalić wiedzę i umiejętności zawodowe w ogólnopolskim konkursie dotyczącym trudnych i odpowiedzialnych zadań, jakie wykonują oskarżyciele publiczni w sprawach o wykroczenia. Konkurs swoim patronatem objął Komendant Główny Policji.

Z uwagi na konieczność zwiększenia świadomości prawnej policjantów poprzez promocję działań z zakresu materialnego i procesowego prawa wykroczeń, w komendach wojewódzkich Policji i Komendzie Stołecznej Policji do 25 września 2023 r. przeprowadzany jest etap powiatowy III Ogólnopolskiego Konkursu dla policjantów – oskarżycieli publicznych. Biorą w nim udział policjanci z komend powiatowych, miejskich, rejonowych, Komendy Stołecznej Policji oraz komisariatów i komisariatów specjalistycznych Policji, którzy pełnią funkcję oskarżyciela publicznego. Natomiast do 16 października 2023 r. zostanie przeprowadzony etap wojewódzki/stołeczny konkursu.

Celem konkursu jest poszerzenie wiedzy i doskonalenie umiejętności zawodowych funkcjonariuszy pełniących funkcję oskarżyciela publicznego, a w szczególności:
1) pobudzenie własnej inicjatywy;
2) doskonalenie zawodowe związane z podniesieniem kwalifikacji zawodowych policjantów służby prewencyjnej, w tym poprzez sprawdzenie wiedzy oraz umiejętności funkcjonariuszy pełniących funkcję oskarżyciela publicznego;
3) wyłonienie najwszechstronniejszego policjanta pełniącego funkcję oskarżyciela publicznego, który potrafi wykorzystać posiadaną wiedzę i umiejętności na rzecz bezpieczeństwa i porządku publicznego;
4) utrwalanie wśród policjantów przekonania, że tylko działanie zgodne z przepisami prawa, w tym etyki zawodowej, praw człowieka, polityki antykorupcyjnej i antydyskryminacyjnej może przyczynić się do pozytywnej społecznej oceny Policji;
5) kształtowanie pozytywnego wizerunku Policji;
6) przybliżenie społeczeństwu problematyki służby policjantów pełniących funkcję oskarżyciela publicznego;
7) podnoszenie prestiżu społecznego policjantów pełniących funkcję oskarżyciela publicznego.

Etap powiatowy konkursu trwa 40 minut i obejmuje konkurencję KP 1 polegającą na rozwiązaniu testu wiedzy składającego się z 40 pytań typu zamkniętego dotyczących znajomości przepisów prawa, w szczególności ustaw: Kodeks wykroczeń, Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia, Kodeks karny, Kodeks postępowania karnego, Prawo o ruchu drogowym.

Z kolei eliminacje wojewódzkie/stołeczne konkursu obejmują dwie konkurencje:
1. KW 1 – trwający 50 minut pisemny test wiedzy zawierający 50 pytań typu zamkniętego, które dotyczą znajomości ww. przepisów prawa;
2. KW 2 – trwający 40 minut pisemny test wiedzy dotyczący umiejętności rozwiązywania 10 kazusów z materialnego prawa wykroczeń.

Laureaci etapu wojewódzkiego/stołecznego będą mieli ponadto okazję sprawdzić swoją wiedzę i umiejętności podczas finału krajowego konkursu, zyskując przywilej reprezentowania danego województwa podczas finału konkursu, który zostanie przeprowadzony w dniach 20-22 listopada 2023 r. w Centrum Szkolenia Policji w Legionowie.
    
Finał krajowy konkursu obejmie trzy konkurencje:
1) KK 1 – trwające stosownie do rodzaju wykroczenia, nie dłużej niż 10 minut, ustne wygłoszenie przez oskarżyciela publicznego przemówienia końcowego,
2) KK 2 – trwającą 40 minut pisemną analizę akt lub elementów akt czynności wyjaśniających pod kątem błędów formalnych i merytorycznych;
3) KK 3 – trwający 50 minut pisemny test wiedzy zawierający 50 pytań typu zamkniętego, które dotyczą znajomości przepisów prawa, w szczególności ww. ustaw.

Należy docenić to, że oprócz bieżących obowiązków służbowych, policjanci wydziałów prewencji poświęcają swój czas na przygotowanie się i udział w poszczególnych etapach konkursu.

Doświadczenie zdobyte podczas konkurencji konkursowych zostanie wykorzystane w codziennej służbie i przyczyni się do podniesienia jakości wykonywania zadań służbowych przez oskarżycieli publicznych.

Oprócz rywalizacji, konkurs będzie doskonałym polem do wymiany doświadczeń oraz miejscem integracji środowiska policyjnego.

Osobom zaangażowanym w realizację przedsięwzięcia dziękujemy za wysiłek i poświęcony czas. Uczestnikom poszczególnych etapów konkursu życzymy powodzenia. Natomiast laureatom gratulujemy, życząc osiągnięcia jak najlepszych wyników podczas finału konkursu.

Organizatorzy konkursu

 

Powrót na górę strony