Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Fundusze Europejskie dzisiaj i perspektywicznie

Data publikacji 07.03.2018

Każda możliwość współpracy międzynarodowej, we wszelkich obszarach kształcenia zawodowego policjantów, realizowanego przez nauczycieli policyjnych Centrum Szkolenia Policji, poszerza ich wiedzę oraz podnosi umiejętności i doświadczenie zawodowe, by w jak najlepszy sposób dostosować szkolnictwo policyjne do dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości. CSP od wielu lat korzysta z praktyk zagranicznych partnerów uczestnicząc, w roli głównego beneficjenta lub partnera, w projektach realizowanych w obszarze programu Erasmus+.

     W sposób oczywisty przekłada się to na coraz lepszą realizację statutowych zadań jednostki i co za tym idzie wpływa na zwiększenie ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego. Współpraca europejska Policji realizowana poprzez udział w projektach międzynarodowych przyczynia się także do rozwoju zawodowego i osobistego policjantów – podniesienia znajomości języków obcych w obszarze słownictwa zawodowego i pozazawodowego oraz poznania kultury i historii krajów partnerskich.

     Zespół Zamówień Publicznych i Funduszy Pomocowych złożył w roku konkursowym 2018, w programie Erasmus+, formularz aplikacyjny projektu pn. Służba prewencji wobec współczesnych zagrożeń terrorystycznych (sektor: Kształcenie i szkolenia zawodowe, akcja kluczowa: Mobilność edukacyjna, typ akcji: Mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego).

     Erasmus+ to program Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji, szkoleń, młodzieży i sportu na lata 2014-2020. Jego całkowity budżet wynosi 14,7 mld euro. Erasmus+ opiera się na osiągnięciach europejskich programów edukacyjnych, które funkcjonowały przez 25 lat i jest wynikiem połączenia następujących europejskich inicjatyw realizowanych przez Komisję Europejską w latach 2007-2013: programu Uczenie się przez całe życie, programu Młodzież w działaniu, Erasmus, Mundus, Tempus, Alfa, Edulink, oraz programów współpracy z krajami uprzemysłowionymi w dziedzinie szkolnictwa wyższego.

     Program Erasmus+ stwarza możliwość poznania za granicą nowych metod uczenia zawodu, podniesienia swoich kompetencji zawodowych, pedagogicznych oraz językowych, jak również rozwijania trwałej współpracy między instytucjami kształcenia i szkolenia zawodowego z różnych krajów.

     Osoby zajmujące się kształceniem i szkoleniem zawodowym mogą:

  • brać udział w praktykach zawodowych w przedsiębiorstwach, instytucjach kształcenia lub szkolenia zawodowego;
  • uczestniczyć w praktykach typu job shadowing lub innego rodzaju szkoleniach praktycznych w placówkach kształcenia i szkolenia zawodowego;
  • prowadzić kursy i szkolenia w zagranicznych instytucjach partnerskich, w tym w instytucji wnioskującej oraz w instytucjach należących do krajowego konsorcjum.

     Projekt pn. Służba prewencji wobec współczesnych zagrożeń terrorystycznych przewiduje mobilności 12 funkcjonariuszy Zakładu Służby Prewencyjnej i Zakładu Interwencji Policyjnych CSP. Instytucjami partnerskimi w projekcie są: Estonian Academy of Security Sciences i Lithuanian Police School. Wnioskowane dofinansowanie na realizację projektu to 14 574.00 EUR. W przypadku otrzymania dofinansowania, działania projektowe rozpoczną się w 2019 roku. Rozstrzygnięcie konkursu wniosków przewidziane jest na II kwartał 2018 r.

Rekordowa liczba wniosków złożona w programie Erasmus+

     W sektorze kształcenie i szkolenia zawodowe nastąpił ponad 50% wzrost wniosków składanych w tej perspektywie finansowej. Polska jest jednym z niewielu państw, w których od początku programu liczba wniosków nieustannie rośnie.

     W tym roku Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowa Agencja Programu Erasmus+ odnotowała wpływ ponad tysiąca wniosków, co daje nam drugie miejsce w Europie – ustępujemy jedynie Turcji (2450 wniosków). Za nami znalazły się takie kraje jak: Hiszpania (630), Niemcy (618) i Francja (531). Na zainteresowanie tematem kształcenia zawodowego w Polsce ma wpływ coraz większa świadomość wśród decydentów, nauczycieli oraz przedstawicieli biznesu. Wspólne działania prowadzą do zwiększenia inwestycji w tym obszarze, również poprzez wykorzystanie środków unijnych. Nie bez znaczenia pozostaje fakt, że od 2014 FRSE dysponuje dodatkowymi środkami na realizację projektów w sektorze VET z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, co znacząco podnosi szanse na otrzymanie dofinansowania.

Historycznie … i kwotowo

     W latach ubiegłych Centrum Szkolenia Policji było już trzykrotnie beneficjentem środków unijnych z przeznaczeniem na mobilność kadry.

- rok konkursowy 2012: w ramach programu Uczenie się przez całe życie, typ działania: Leonardo da Vinci VETPRO – projekt pn. Bezpieczeństwo osobiste policjantów – aspekty taktyczno-metodyczne w szkoleniu funkcjonariuszy (mobilność 10 osób we Francji: funkcjonariusze z Zakładu Interwencji Policyjnych); otrzymane dofinansowanie: 18 700,00 EUR;

- rok konkursowy 2013: w ramach programu Uczenie się przez całe życie, typ działania: Leonardo da Vinci VETPRO – projekt pn. Pies-partner w służbie policjanta. Wymiana doświadczeń w zakresie metod tresury psów służbowych. Poznanie systemów kształcenia policjantów-przewodników psów służbowych (mobilności 12 osób na Litwie, w Bułgarii i w Estonii: funkcjonariusze z Zakładu Kynologii Policyjnej); otrzymane dofinansowanie: 16 208, 00 EUR.

- rok konkursowy 2016: w ramach programu Erasmus+ – projekt pn. Szkolenie funkcjonariuszy (mobilności 12 osób na Cyprze i w Republice Czeskiej: funkcjonariusze z Zakładu Służby Prewencyjnej, Zakładu Służby Kryminalnej, Zakładu Ruchu Drogowego i Zakładu Interwencji Policyjnych); otrzymane dofinansowanie: 15 672, 00 EUR; projekt został zatwierdzony do realizacji ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER); /więcej o projekcie w zakładce  dedykowanej projektowi pn. Szkolenie funkcjonariuszy, na stronie internetowej CSP/

Otrzymane dofinansowanie ogółem: 50 580, 00 EUR.

Partnersko ...

     Centrum Szkolenia Policji występuje nie tylko w roli głównego beneficjenta w projektach realizowanych w obszarze programu Ersamus+ ale było także partnerem w projekcie pn. Wspólnie przeciwko przestępczości poprzez edukację (w Akcji 2: Partnerstwa strategiczne). Do udziału w projekcie zostaliśmy zaproszeni przez Instytut Kryminalistyki w Pradze. Centrum zrealizowało również mobilność kynologów niemieckich w Zakładzie Kynologii Policyjnej, w ramach projektu pn. Learning from the best (Akcja 1: Mobilność edukacyjna). Udział w projekcie wzięliśmy na zaproszenie Prezydium Policji w Berlinie.

Beata Pepłowska/ZZP iFP

Źródło: http://erasmusplus.org.pl/

materiały własne ZZPiFP

Powrót na górę strony