Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Ocena 2017 roku

Data publikacji 12.01.2018

W Centrum Szkolenia Policji odbyła się narada roczna poświęcona podsumowaniu ostatnich 12 miesięcy i omówieniu zadań na rok 2018. W naradzie wzięła udział nadinsp. Helena Michalak – Zastępca Komendanta Głównego Policji.

     Najważniejsze zagadnienia dotyczące funkcjonowania jednostki omówiła Komendant Centrum Szkolenia Policji insp. Anna Rosół. Na wstępie przedstawiła kwestie związane z obszarem kadrowym. Kolejne omawiane zagadnienia dotyczyły współpracy międzynarodowej prowadzonej przez Centrum. W 2017 roku, w ramach 27 przedsięwzięć, CSP odwiedziło 264 gości zagranicznych. W 20 zagranicznych podróżach służbowych wzięło udział 56 przedstawicieli jednostki. Realizowano projekty w ramach Programu Erasmus+ – pn. Szkolenie funkcjonariuszy (wspólnie z czeskim i cypryjskim partnerem zgłębiana była problematyka dotycząca nieletnich, małoletnich i ruchu drogowego) oraz pn. Wspólnie przeciwko przestępczości przez edukację (dla techników kryminalistyki). W wyniku podjętych działań, w 2017 r., CSP pozyskało dofinansowanie w ramach procedury grantowej Agencji Unii Europejskiej ds. Szkolenia w Dziedzinie Ścigania CEPOL i zrealizowało, we współpracy z ekspertami z EUROPOL’u, kurs pn. Witness protection 81/2017. W zajęciach uczestniczyło 20 przedstawicieli państw członkowskich Unii Europejskiej oraz 17 reprezentantów formacji policyjnych i agencji zajmujących się problematyką ochrony świadka spoza Unii. W ramach tej samej procedury grantowej pozyskano kolejne dofinansowanie, na realizację drugiej edycji kursu z tego zakresu. W ubiegłym roku odbyły się również warsztaty międzynarodowe pn. Użycie środków przymusu bezpośredniego. Do udziału w międzynarodowej wymianie doświadczeń zostali zaproszeni instruktorzy z zagranicznych jednostek szkoleniowych, z którymi CSP współpracuje w ramach umów lub porozumień. Kontynuowano projekt pn. Międzykulturowe Spotkania Policjantów z Niemiec, Francji, Hiszpanii i Polski. CSP gościło też kadetów z Estonii oraz przedstawicieli Instytutu Bezpieczeństwa Publicznego Katalonii. Dalszy rozwój współpracy międzynarodowej Centrum, który będzie kontynuowany na podstawie podpisanych Deklaracji o współpracy między Komendantem Głównym Policji Rzeczypospolitej Polskiej a Departamentem Policji przy Ministerstwie Spraw Wewnętrznych Republiki Litewskiej o nawiązaniu współpracy w zakresie szkolnictwa policyjnego oraz Deklaracji o współpracy między Komendantem Głównym Policji Rzeczypospolitej Polskiej a LEPL – Akademią Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Gruzji o nawiązaniu współpracy w zakresie szkolnictwa policyjnego. Insp. Anna Rosół przypomniała dwa szczególne wydarzenia, jakie miały miejsce w CSP, w ubiegłym roku. Były to, zorganizowane w naszej jednostce, Centralne Obchody Święta Policji, w których uczestniczyli Prezydent RP oraz kierownictwo MSWiA i polskiej Policji oraz uroczystości związane z jubileuszem 20-lecia Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach. Następnie przedstawiła priorytety na bieżący rok, do których należą: realizacja wszystkich przedsięwzięć określonych w planie szkolenia oraz w planie doskonalenia centralnego opracowanego dla naszej jednostki, w tym zadania szkoleniowe wynikające z Priorytetów i zadań priorytetowych Komendanta Głównego Policji na lata 2016-2018, wdrożenie Koncepcji dotyczącej tresury psów tropiących wg założeń mantrailingu na bazie doświadczeń Policji niemieckiej, realizacja przedsięwzięć zaplanowanych w ramach obchodów 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości, a także efektywne wykorzystanie środków przyznanych w ramach Programu Modernizacji Policji.

     Kluczowe zagadnienia dotyczące działalności  dydaktycznej w 2017 r. omówił Zastępca Komendanta CSP insp. Marcin Szyndler. Przypomniał, że w Centrum Szkolenia Policji, oprócz szkolenia zawodowego podstawowego, realizowano 66 rodzajów kursów specjalistycznych (319 edycji) i 16 rodzajów warsztatów (94 edycje). 179 nauczycieli policyjnych przepracowało łącznie 169 tys. 499 godzin dydaktycznych, przy czym jeden nauczyciel, średnio, 947 godzin. Są też rekordziści w tym obszarze – 62 nauczycieli przepracowało w ciągu roku ponad tysiąc godzin dydaktycznych, a jeden z nich aż 1 263 godziny. Niebagatelną rolę w realizacji procesu dydaktycznego odegrało także 98 nauczycieli stowarzyszonych, tj. funkcjonariuszy oddelegowanych do Centrum Szkolenia Policji  z jednostek terenowych Policji – w 2017 roku przeprowadzili łącznie 12 tys. 804 godziny dydaktyczne. W ubiegłym roku w Centrum przeprowadzono  123 edycje szkolnych etapów postępowania kwalifikacyjnego do służby w Policji. W teście wiedzy ogólnej uczestniczyły 4702 osoby,  natomiast do testu sprawności fizycznej przystąpiło 4 tys. 636 osób. Z uwagi na koordynowanie przez CSP problematyki dotyczącej zwierząt służbowych w Zakładzie Kynologii Policyjnej, w ramach testowania sprawności użytkowych, dla zwierząt służbowych wydano 737 atestów psom służbowym i 57 atestów koniom służbowym. Ponadto w ramach centralnego doboru psów do służby przetestowano 301 zwierząt. Kolejny omawiany obszar dotyczył działalności podejmowanej na rzecz społeczeństwa.  W 2017 r. nauczyciele policyjni uczestniczyli w 114 przedsięwzięciach o charakterze profilaktycznym, w których wzięło udział 10 tys. 785 osób. Kontynuowano również współpracę, z objętymi porozumieniem, pięcioma szkołami średnimi, realizującymi program dla klas o profilu policyjnym. Ponadto słuchacze i kadra szkoły zorganizowali trzy zbiorki koleżeńskie i jedną rzeczową na rzecz potrzebujących.W 2017 r., w czasie 7 akcji krwiodawstwa zebrano 129,15 litrów krwi, dodatkowo, 35 osób zarejestrowało się jako dawcy szpiku. Centrum Szkolenia Policji może też pochwalić się swoją działalnością wydawniczą. Wśród 48 pozycji wydawniczych znalazły się publikacje książkowe, materiały wspierające proces dydaktyczny CSP oraz tytuły wydane na rzecz KGP, KWP oraz CBA.

     Osiągnięcia roku 2017 w obszarze logistyc znym omówiła Zastępca Komendanta insp. Anna Gołąbek. Przedstawiła plan finansowy wydatków budżetowych i charakterystykę jego wybranych grup. Odniosła się m.in. do środków przeznaczonych na  zakup pomocy i materiałów dydaktycznych, a także sprzętu informatycznego. Zaprezentowała liczbę oraz rodzaj sprzętu, w tym transportowego, pozyskanego z innych jednostek organizacyjnych Policji. Przedstawiła zagadnienia związane z  zakupem sprzętu i uzbrojenia oraz zakupami inwestycyjnymi. Omówiła też zrealizowane zadania remontowe.

     Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Helena Michalak przedstawiła wybrane zagadnienia dotyczące funkcjonowania polskiej Policji w 2017 r. Omówiła m.in. dokonania w obszarze uspołeczniania  działań Policji, znaczenie Krajowej Mapy Zagrożeń, działania dotyczące odtwarzania posterunków Policji, zagadnienia dotyczące stanu bezpieczeństwa w ruchu drogowym, przedsięwzięcia podejmowane w związku z realizacją Programu Modernizacji Policji, a także wybrane problemy w służbie zidentyfikowane przez Biuro Spraw Wewnętrznych KGP i zgłoszone przez Biuro Kontroli KGP. Zaprezentowała również osiągnięcia i sukcesy Policji. Na koniec  podziękowała uczestniczącym w odprawie za całoroczną pracę, podkreślając rolę nauczycieli policyjnych w szkoleniu i doskonaleniu oraz kształtowaniu postaw zawodowych funkcjonariuszy.

hg

zdj. Mariusz Mazewski/ZSS

Powrót na górę strony