Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie-doskonalenie

Data publikacji 18.01.2017

W Centrum Szkolenia Policji zakończyła się pierwsza edycja kursu specjalistycznego z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, oznaczona symbolem PPWR–1/17. Do udziału w nim skierowano 20 policjantów, którzy na co dzień realizują zadania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie lub koordynacją działań w ramach procedury „Niebieskie Karty”.

Głównym celem kursu było podniesienie kwalifikacji zawodowych policjantów z zakresu procedury „Niebieskie Karty” oraz przygotowanie ich do prowadzenia doskonalenia zawodowego lokalnego z tej tematyki.

     W trakcie zajęć słuchacze zostali zapoznani m.in. ze  specyfiką zjawiska przemocy domowej, uzupełnili i uporządkowali wiedzę związaną z procedurą „Niebieskie Karty” oraz różnymi formami pomocy udzielanej osobom pokrzywdzonym przemocą w rodzinie, a także współpracy w tym obszarze z podmiotami pozapolicyjnymi. Uczestnicy mieli możliwość zweryfikowania i uzupełnienia posiadanych wiadomości, wymiany doświadczeń zawodowych, a także doskonalenia umiejętności związanych z wykonywaniem zadań i czynności służbowych w przedmiotowym obszarze.

     Kurs PPWR w interdyscyplinarny sposób spaja wiedzę z wielu dziedzin, niezbędną do skutecznego działania Policji w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Zajęcia realizowane są przede wszystkim w formie warsztatowej i z zastosowaniem aktywizujących metod nauczania. Przekłada się to na wyższą efektywność nauczania, a następnie jakość realizowanych przez policjantów zadań i obowiązków ustawowych w aspekcie zarówno skutecznego udzielania pomocy osobom dotkniętym przemocą w rodzinie, jak również skutecznego prawnego oddziaływania na jej sprawców.

     W ramach tej edycji doskonalenia, dzięki rozszerzeniu dotychczasowej współpracy CSP z Ośrodkiem dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Dom”, prowadzonym przez Stowarzyszenie Pomocy i Interwencji Społecznej, grupa szkoleniowa udała się do filii wymienionej placówki, tj. Ośrodka Wsparcia dla Kobiet z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży „Etezja” w Warszawie. Wizyta ta miała zdecydowanie walor praktyczny. W trakcie warsztatów kadra placówki chętnie dzieliła się ze słuchaczami informacjami na temat działalności ośrodka oraz bogatym doświadczeniem związanym ze świadczeniem wszechstronnej pomocy osobom pokrzywdzonym przemocą domową. Niezwykle cennym elementem spotkania, dla uczestników kursu, były rozmowy z przebywającymi w placówce osobami. Dzięki nim policjanci mieli możliwość wysłuchania bezpośrednich relacji na temat różnych form przemocy w rodzinie, a także zachowań osób pokrzywdzonych przemocą, jak i stosujących ją. Tego typu rozmowy są źródłem wskazówek dotyczących potrzeb osób pokrzywdzonych i ich oczekiwań wobec interweniujących funkcjonariuszy. Rozwijają też u policjantów poczucie empatii, cechy niezwykle pożądanej w postawie „interwenta” oraz znacząco wpływają na podniesienie u nich poziomu zrozumienia ważności tej tematyki.

     Opiekunem dydaktycznym i prowadzącą zajęcia na tej edycji kursu była asp. Dorota Kozłowska – nauczyciel policyjny Zakładu Służby Prewencyjnej CSP. Zajęcia odbywały się również przy udziale psychologa, metodyka oraz nauczyciela zajmującego się wykorzystaniem systemów policyjnych i pozapolicyjnych.

     Wszyscy uczestnicy ukończyli kurs PPWR–1/17 z wynikiem pozytywnym. Absolwentom gratulujemy i życzymy wielu sukcesów w dalszej służbie.

asp. Dorota Kozłowska/ZSP

zdj. Mariusz Mazewski/ZSS

Powrót na górę strony