Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

CSP w 2016 roku

Data publikacji 16.01.2017

W obecności Komendanta Głównego Policji nadinsp. dr. Jarosława Szymczyka dokonano podsumowania działalności Centrum Szkolenia Policji, w 2016 r. Przedstawiono osiągnięcia w obszarze dydaktycznym i logistycznym, a także priorytety na bieżący rok.

     Kluczowe zagadnienia dotyczące działalności jednostki omówiła Komendant CSP insp. Anna Rosół.

     W Centrum Szkolenia Policji, w ubiegłym roku, w szkoleniach i różnych formach doskonalenia zawodowego centralnego uczestniczyło 9 tys. 515 osób. Realizowano 8 edycji szkolenia zawodowego podstawowego, 333 edycje różnego rodzaju kursów specjalistycznych oraz 102 edycje warsztatów. Należy podkreślić, że liczba absolwentów kursów specjalistycznych, zorganizowanych w Centrum wyniosła 6 tys. 61 osób. Stanowi to aż 45% wartości miernika, określonego na 2016 r. dla całej Policji, w obszarze zapewnienia adekwatności centralnego doskonalenia zawodowego  do bieżących potrzeb służby.

     W minionym roku zrealizowano również 30 przedsięwzięć w ramach współpracy międzynarodowej. W grudniu zakończył się projekt pn. Doskonalenie kompetencji policjantów w zakresie zwalczania narkotyków syntetycznych z uwzględnieniem substancji psychoaktywnych (ISEC 2007-2013), w którym uczestniczył Departament Policji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Republiki Litewskiej, a krajami partnerskimi były Polska i Łotwa. Realizowano także projekt pn. Wspólnie przeciwko przestępczości przez edukację (ERASMUS+) dla techników kryminalistyki z Czech, Polski i Słowacji, koordynowany przez Instytut Kryminalistyki w Pradze (Republika Czeska). Podjęto starania zmierzające do realizacji projektu pn. Szkolenie funkcjonariuszy (Program Erasmus+), w ramach którego wspólnie z czeskim i cypryjskim partnerem zgłębiana będzie problematyka dotycząca nieletnich, małoletnich, a także ruchu drogowego. Centrum przyjęło również zaproszenie do udziału w projekcie mobilnościowym na gruncie kynologii policyjnej, złożonym przez partnera niemieckiego. W ubiegłym roku kontynuowana była współpraca w ramach realizowanego od 16 lat projektu pn. Międzykulturowe Spotkania Policjantów z Niemiec, Francji, Hiszpanii i Polski, a także z Estońską Akademią Nauk o Bezpieczeństwie. W wyniku umowy podpisanej z CEPOL uzyskano fundusze na realizację szkolenia Witness protection.

     W 2016 r. CSP było zaangażowane w 5 różnych operacji i akcji policyjnych, w tym, największą, pod kryptonimem PRZYMIERZE, która wymagała ze strony Centrum wielu organizacyjno-logistycznych przygotowań. Podczas tej operacji 45 funkcjonariuszy i pracowników szkoły wykonywało zadania w PCD, dodatkowo policjanci z Zespołu Minersko-Pirotechnicznego Zakładu Szkoleń Specjalnych wspomagali Biuro Operacji Antyterrorystycznych KGP i Wydział Realizacyjny KSP.

     W ubiegłym roku kontynuowano współpracę z pięcioma szkołami średnimi, w których jest realizowany program dla klas mundurowych. Ponadto nauczyciele policyjni CSP uczestniczyli w 174 przedsięwzięciach profilaktycznych skierowanych do dzieci i młodzieży, w których wzięły udział 10 tys. 344 osoby. Słuchacze i kadra szkoły angażowali się również w, prowadzone na terenie CSP, akcje krwiodawstwa oraz podejmowali działalność charytatywną na rzecz potrzebujących.

     Miniony rok był dla Centrum Szkolenia Policji szczególny, bowiem obchodzono w nim jubileusz 60-lecia Zakładu Kynologii Policyjnej. Z tej okazji opracowano kalendarz przedsięwzięć, w którym zamieszczono projekty m.in. o charakterze wydawniczym i edukacyjnym.

     Najważniejszymi zadaniami dla Centrum w 2017 r. będą: zrealizowanie wszystkich przedsięwzięć określonych w planie szkolenia oraz w planie doskonalenia centralnego opracowanego dla jednostki, ze szczególnym uwzględnieniem zadań szkoleniowych, wynikających z Priorytetów i zadań priorytetowych Komendanta Głównego Policji na lata 2016-2018 oraz efektywne wykorzystanie środków przyznanych w ramach Programu Modernizacji Policji.

     Osiągnięcia roku 2016 w obszarze logistycznym omówiła Zastępca Komendanta ds. Logistycznych insp. Anna Gołąbek. Przedstawiła plan finansowy wydatków budżetowych i charakterystykę jego wybranych grup. Odniosła się m.in. do środków przeznaczonych na  zakup pomocy i materiałów dydaktycznych. Zaprezentowała także liczbę oraz rodzaj sprzętu, w tym transportowego, pozyskanego z innych jednostek organizacyjnych Policji. W kolejnej części przedstawiła zagadnienia związane z rozwojem infrastruktury teleinformatycznej – modernizację infrastruktury systemowej i sieciowej, a także wydatki na sprzęt teleinformatyczny. W ubiegłym roku, w CSP zakupiono sprzęt na potrzeby między innymi: realizowanych zajęć dydaktycznych, dyżurnego CSP, a także do obsługi systemu CRDK II i pomieszczenia weterynarii ZKP. Insp. Anna Gołąbek poinformowała też o zadaniach remontowych prowadzonych w 2016 r. oraz kosztach utrzymania nieruchomości. Omówiła gospodarkę żywieniową prowadzoną w CSP. Następnie przedstawiła priorytety na bieżący rok –  działania w celu dalszej poprawy warunków realizacji zajęć dydaktycznych, polepszenie warunków i usprawnienie pracy lub służby oraz uzupełnianie zasobów osobowych.

     Obszar związany z realizacją procesu dydaktycznego omówił Zastępca Komendanta ds. Dydaktycznych mł. insp. Marcin Szyndler. Zaprezentował m.in. ofertę szkoleniową CSP w 2016 r. oraz przytoczył dane dotyczące obciążenia dydaktycznego nauczycieli policyjnych – w ubiegłym roku nauczyciele przepracowali łącznie 160718 godzin. Przedstawił również zaangażowanie w realizację procesu dydaktycznego nauczycieli stowarzyszonych. Wśród referowanych zagadnień znalazły się także te, związane z zaangażowaniem funkcjonariuszy i pracowników Centrum w przebieg szkolnych etapów postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji. W 2016 r. do testu wiedzy i testu sprawności fizycznej w CSP przystąpiło 7 313 osób, co daje nam drugie miejsce, spośród wszystkich policyjnych szkół, pod względem liczby weryfikowanych kandydatów.  Mł. insp. Marcin Szyndler podsumował stopień realizacji potrzeb szkoleniowych na przykładzie kursów priorytetowych. Najwyższy wskaźnik zaspokojenia potrzeb szkoleniowych został osiągnięty na kursie specjalistycznym dla dzielnicowych i  z zakresu ruchu drogowego część ogólna – 97%. Kolejne omawiane zagadnienie to atestacje psów i koni służbowych. Zastępca Komendanta wiele uwagi poświęcił przygotowaniu metodycznemu funkcjonariuszy CSP – przedstawił ofertę doskonalenia lokalnego z tego zakresu, a także materiały filmowe i wydawnicze przygotowane przez nauczycieli. Odniósł się też do sukcesów sportowych kadry. Najważniejszymi zamierzeniami 2017 roku w obszarze dydaktyki są: utrzymanie wysokiego poziomu metodycznego doskonalenia nauczycieli policyjnych, utrzymanie wysokiego poziomu procesu dydaktycznego na kursach specjalistycznych oraz wzbogacenie oprzyrządowania do realizacji kursów specjalistycznych, w szczególności powierzonych na wyłączność CSP.

     Komendant Główny Policji nadinsp. dr Jarosław Szymczyk swoje wystąpienie rozpoczął od podziękowań skierowanych do kierownictwa, funkcjonariuszy i pracowników Centrum Szkolenia Policji.  Wiele słów uznania wyraził dla osiągnięć w szkoleniu funkcjonariuszy, jak również zaangażowania w szereg przedsięwzięć pozadydaktycznych.  Podkreślił, jak istotne było zaangażowanie CSP w operację policyjną pod kryptonimem PRZYMIERZEŚwietnie zdaliście egzamin. Dowodem na to było m.in. zorganizowanie uroczystości podsumowującej całą operację, na której obecni byli Pan Prezydent RP, Panowie Ministrowie i wiele osób, które z wielkim szacunkiem i uznaniem odnosiły się do działań polskiej Policji, ale i was - osób, które przygotowywały to serce funkcjonowania wielkiej operacji.  Wskazał też na ogromną rolę szkolnictwa policyjnego w przygotowaniu do służby nowych kadr policyjnych. W imieniu Kierownictwa całej polskiej Policji chciałbym się odnieść do waszej pracy w roku 2016 i przede wszystkim bardzo serdecznie i gorąco podziękować. Za wielkie zaangażowanie, za trud, wysiłek, poświęcenie. We wszystkich obszarach realizujecie swoje zadania niezwykle profesjonalnie, z wielkim oddaniem, a dzięki temu dzisiaj o polskiej Policji możemy mówić jako o formacji profesjonalnej. Chciałbym złożyć gratulacje za osiągnięte efekty. W dalszej części wystąpienia Komendant Główny przedstawił Priorytety i zadania priorytetowe Komendanta Głównego Policji na lata 2016-2018. Omówił również funkcjonowanie Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa i proces reaktywacji posterunków. Kolejne kwestie odnosiły się m.in. do: współpracy międzynarodowej w zakresie zwalczania cyberprzestępczości oraz poprawy stanu bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Przywołał też wyniki badań CBOS dotyczące oceny działalności Policji.

hg

zdj. Mariusz Mazewski/ZSS

Powrót na górę strony