Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Kurs dla oskarżycieli publicznych

Data publikacji 28.12.2016

23 grudnia br. w Centrum Szkolenia Policji zakończyła się piąta edycja kursu specjalistycznego dla policjantów pełniących funkcję oskarżyciela publicznego.

     W ostatniej, zaplanowanej do realizacji w 2016 roku edycji trwającego 10 dni kursu, wzięło udział 17 funkcjonariuszy z Komend Wojewódzkich/Powiatowych/Miejskich Policji z 9 województw: dolnośląskiego, łódzkiego, małopolskiego, mazowieckiego, opolskiego, podlaskiego, świętokrzyskiego, warmińsko-mazurskiego i zachodniopomorskiego. Słuchacze, którzy uczestniczyli w kursie, w swoich jednostkach terenowych wykonują zadania związane z prowadzeniem czynności wyjaśniających albo z nadzorem nad czynnościami wyjaśniającymi lub występują w charakterze oskarżyciela publicznego w postępowaniu sądowym w sprawach o wykroczenia.

     Głównym celem kursu było podniesienie kwalifikacji zawodowych oraz przygotowanie policjantów do profesjonalnego wykonywania powierzonych im zadań. Uczestnicy mieli możliwość zweryfikowania i uzupełnienia posiadanych wiadomości, wymiany doświadczeń zawodowych, a także doskonalenia umiejętności związanych z wykonywaniem zadań i czynności służbowych w przedmiotowym obszarze. W trakcie kursu słuchacze wzbogacili swoją wiedzę z zakresu materialnego prawa wykroczeń, przepisów karnych ustaw szczególnych, a przede wszystkim postępowania w sprawach o wykroczenia. Ponadto sporządzili wymaganą programem dokumentację procesową, a także uczestniczyli w zajęciach praktycznych, które polegały m.in. na przeprowadzeniu, z podziałem na role, rozprawy sądowej zakończonej wygłoszeniem mów oskarżycielskich.

     Podczas tego kursu słuchacze mieli również możliwość uczestniczenia w programowych zajęciach dydaktycznych realizowanych przy współudziale przedstawicieli Komendy Głównej Policji - radcy nadkom. Agnieszki Romańskiej i eksperta podkom. Marty Świneckiej z Biura Prewencji oraz Pana Mariusza Wasiaka, insp. w stanie spoczynku, głównego specjalisty Biura Ruchu Drogowego. Duże doświadczenie zawodowe zaproszonych do CSP gości, a także ich wiedza praktyczna, znacząco wpłynęły na jakość prowadzonych zajęć – poszerzyły zasób wiadomości  słuchaczy i dodatkowo umożliwiły zainteresowanie ich, tematyką kursu.

     Udział zarówno w zajęciach teoretycznych, jak i praktycznych pozwolił słuchaczom bardzo dobrze przygotować się do pełnienia trudnej roli oskarżyciela publicznego w sprawach o wykroczenia. Zdobyte wiedza i umiejętności na pewno będą przydatne w profesjonalnej realizacji zadań służbowych, pozwolą też na dalsze doskonalenie przyjętych standardów i usprawnienie pracy funkcjonariuszy.

     Absolwentom kursu życzymy wszelkiej pomyślności, a także wytrwałości podczas realizacji odpowiedzialnych zadań.

podinsp. Mirosław Śrubka/p.o. Kierownik ZSK

zdj.: ze zbiorów ZSK

Powrót na górę strony