Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Kurs specjalistyczny PPWR - 4/16

Data publikacji 21.11.2016

W dniach 14–18 listopada br. odbyła się czwarta edycja kursu specjalistycznego z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, oznaczona symbolem PPWR - 4/16. Wśród uczestników szkolenia byli policjanci kadry dowódczej średniego szczebla, dzielnicowi oraz policjantka pełniąca służbę w komórce ds. nieletnich i patologii.

     Kurs PPWR w interdyscyplinarny sposób spaja wiedzę z wielu dziedzin, niezbędną do skutecznego działania Policji w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Zajęcia realizowane są przede wszystkim w formie warsztatowej, z wykorzystaniem aktywizujących metod dydaktycznych, co znacząco wpływa na podniesienie jakości nauczania. Przekłada się to na wyższą efektywność realizowanych przez policjantów zadań i obowiązków ustawowych w aspekcie zarówno skutecznego udzielania pomocy osobom dotkniętym przemocą w rodzinie, jak również skutecznego prawnego oddziaływania na sprawców dopuszczających się stosowania przemocy w rodzinie.

     W ramach tej edycji doskonalenia, grupa szkoleniowa odwiedziła Ośrodek dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Dom”, prowadzony przez Stowarzyszenie Pomocy i Interwencji Społecznej. Wizyta ta miała zdecydowanie walor praktyczny. Kadra placówki chętnie dzieliła się ze słuchaczami informacjami na temat działalności ośrodka oraz bogatym doświadczeniem związanym ze świadczeniem wszechstronnej pomocy osobom dotkniętym przemocą w rodzinie. Z jedną z takich osób rozmawiali uczestnicy kursu. Mieli możliwość wysłuchania bezpośredniej relacji na temat różnych form przemocy w rodzinie, zachowań osób pokrzywdzonych przemocą i stosujących ją. Tego typu rozmowy są źródłem cennych wskazówek dotyczących potrzeb osób pokrzywdzonych i ich oczekiwań wobec interweniujących funkcjonariuszy. Rozwijają też u policjantów poczucie empatii, cechy niezwykle pożądanej w postawie „interwenta” oraz znacząco wpływają na podniesienie u nich poziomu rozumienia ważności tej tematyki.

     Celem kursu jest również przygotowanie policjantów do prowadzenia doskonalenia zawodowego lokalnego, stąd policjanci opracowywali konspekty, a następnie na ich podstawie realizowali zajęcia. Stanowiło to podstawę do zaliczenia kursu.

     Opiekunem kursu i prowadzącą zajęcia była asp. Dorota Kozłowska z Zakładu Służby Prewencyjnej CSP, która przygotowywała funkcjonariuszy do wykonywania zadań służbowych związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie, koordynacją działań w ramach procedury „Niebieskie Karty” oraz do prowadzenia doskonalenia zawodowego lokalnego z tego zakresu.

     Wszyscy uczestnicy ukończyli kurs z wynikiem pozytywnym, czego im serdecznie gratulujemy.

asp. Dorota Kozłowska/ZSP

zdj: ze zbiorów ZSP

Powrót na górę strony