Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Kolejni instruktorzy strzelań po egzaminie

Data publikacji 27.09.2016

W dniach 5-23 września w Centrum Szkolenia Policji odbyła się pierwsza tegoroczna edycja kursu specjalistycznego dla instruktorów strzelań policyjnych w jednostkach i komórkach organizacyjnych policji realizujących zadania w zakresie zwalczania terroryzmu. W zajęciach uczestniczyło jedenastu policjantów, którzy pełnią służbę w pododdziałach antyterrorystycznych i etatowych grupach realizacyjnych komend wojewódzkich.

     Na kurs zostali skierowani policjanci przewidziani do pełnienia funkcji instruktora strzelań policyjnych posiadający przeszkolenie z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach było też zaliczenie egzaminu, który polegał na strzelaniu w określonym czasie do tarczy sylwetkowej z pistoletu maszynowego i pistoletu. Policjanci, którzy zostali zakwalifikowani do udziału w kursie przez trzy tygodnie nabywali wiedzę i umiejętności z zakresu wybranych elementów metodyki szkolenia strzeleckiego, standaryzowali wiedzę i umiejętności instruktora, jak również prowadzili zajęcia teoretyczne i praktyczne. Po uzyskaniu wszystkich, wymaganych programem nauczania zaliczeń, kursanci przystąpili do egzaminu instruktorskiego. Egzamin składał się z dwóch etapów: teoretycznego, czyli testu wiedzy i praktycznego, który polegał na zaplanowaniu, zorganizowaniu i przeprowadzeniu zajęć strzeleckich z grupą policjantów. Ocena z egzaminu końcowego była wynikiem średniej arytmetycznej ocen pozytywnych uzyskanych przez słuchaczy z jego poszczególnych etapów. Kurs zakończył się sukcesem – wszyscy słuchacze uzyskali kwalifikacje zawodowe instruktora strzelań policyjnych.

     Za przygotowanie funkcjonariuszy do wykonywania zadań instruktora strzelań policyjnych odpowiadali: podkom. Jakub Konieczny młodszy wykładowca Zakładu Interwencji Policyjnych oraz  doświadczeni funkcjonariusze – Biura Operacji Antyterrorystycznych  i Samodzielnego Pododdziału Antyterrorystycznego z Krakowa.

     Gratulujemy absolwentom kursu i życzymy wielu sukcesów w służbie!

Tekst i zdjęcia: podkom. Jakub Konieczny/ZIP

Powrót na górę strony