Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Rok 2015 podsumowany

Data publikacji 17.02.2016

Realizacja przedsięwzięć określonych w planie szkolenia oraz w planie doskonalenia centralnego, a także udział w zabezpieczeniu Szczytu NATO, Światowych Dni Młodzieży oraz wizyty Papieża Franciszka, to zadania priorytetowe dla Centrum Szkolenia Policji w 2016 r. Przedstawiła je Komendant CSP insp. Anna Rosół, omawiając na dzisiejszej odprawie służbowej najważniejsze zagadnienia dotyczące funkcjonowania jednostki w minionym roku oraz zamierzenia na bieżący rok.

     W odprawie służbowej uczestniczyli Zastępcy Komendanta CSP, funkcjonariusze i pracownicy szkoły, a także zaproszeni goście – Starosta Powiatu Legionowskiego Robert Wróbel, Prezydent Miasta Legionowo Roman Smogorzewski oraz I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Legionowie podinsp. Krzysztof Kapuściński.

     Insp. Anna Rosół rozpoczęła spotkanie od omówienia sytuacji kadrowej Centrum. Następnie, odnosząc się do statutowych zadań CSP, związanych ze szkoleniem i doskonaleniem zawodowym policjantów podkreśliła, że w 2015 r. liczba szkolonych na różnego rodzaju formach doskonalenia zawodowego centralnego wyniosła 9 769 i w porównaniu do 2014 r. wzrosła o 2 634 osoby, co stanowiło duże wyzwanie organizacyjne i logistyczne dla szkoły. Komendant przedstawiła również skalę wykorzystania obiektów CSP na cele szkoleniowe przez inne jednostki Policji. W ubiegłym roku, korzystając z infrastruktury dydaktycznej CSP zorganizowano 128 przedsięwzięć, w których uczestniczyło ponad 2 300 osób. Kolejne omawiane zagadnienie dotyczyło prowadzonej przez Centrum współpracy międzynarodowej i realizowanych projektów. Należą do nich: realizowany przez Departament Policji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Republiki Litewskiej wraz z krajami partnerskimi - Polską i Łotwą, projekt pn. Doskonalenie kompetencji policjantów w zakresie zwalczania narkotyków syntetycznych z uwzględnieniem substancji psychoaktywnych, Program Współpracy Policji w ramach Partnerstwa Wschodniego, koordynowany przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, a także Razem przeciwko przestępczości dla techników kryminalistyki z Czech, Polski i Słowacji, koordynowany przez Instytut Kryminalistyki w Pradze (Republika Czeska). Ponadto grupa wykładowców CSP uczestniczyła w projekcie pn. Międzykulturowe Spotkania Policjantów z Niemiec, Francji, Hiszpanii i Polski. W październiku ubiegłego roku podpisano też Deklarację o współpracy pomiędzy Centrum Szkolenia Policji i Estońską Akademią Nauk o Bezpieczeństwie. W czasie odprawy Komendant CSP mówiła również o poszukiwaniu nowych rozwiązań i sposobów rozwoju zaplecza dydaktycznego, czego efektem było opracowanie propozycji projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Następnie przypomniała o zaangażowaniu CSP w prowadzone w 2015 r. operacje, akcje i ćwiczenia policyjne, w trakcie których nasza jednostka zapewniała zakwaterowanie i wyżywienie dla blisko 3 500 funkcjonariuszy związków taktycznych. Niezwykle istotne zagadnienie poruszone w czasie odprawy dotyczyło udziału CSP w realizacji, wspólnych z organami samorządowymi i organizacjami społecznymi, projektów o charakterze profilaktycznym, skierowanych do dzieci i młodzieży, głównie z terenu miasta i gminy Legionowo. W 2015 r. nauczyciele policyjni Centrum uczestniczyli w 161 przedsięwzięciach, w których wzięło udział blisko 8 tys. osób. Insp. Anna Rosół przedstawiła także wyniki ubiegłorocznych kontroli prowadzonych w CSP przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Najwyższą Izbę Kontroli, Państwową Inspekcję Pracy, Państwową Inspekcję Sanitarną MSW oraz Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Podsumowała również obchody jubileuszu 25-lecia szkoły. Przypomniała liczbę i rodzaj wyróżnień, jakimi zostali uhonorowani funkcjonariusze i pracownicy Centrum w 2015 r. Następnie zaprezentowała priorytety na bieżący rok, w którym funkcjonowanie Centrum Szkolenia Policji w dużej mierze zostanie zdeterminowane przygotowaniami oraz realizacją zadań związanych z policyjnym zabezpieczeniem Szczytu NATO oraz Światowych Dni Młodzieży. Głównym zadaniem spoczywającym na CSP będzie uruchomienie Policyjnego Centrum Dowodzenia na potrzeby koordynacji działań służb i podmiotów zaangażowanych w zapewnienie bezpieczeństwa obu wydarzeń. Wiąże się to z  realizacją zadań inwestycyjnych, remontowych i teleinformatycznych, wyznaczeniem i przygotowaniem kadry Centrum Szkolenia Policji do realizacji zadań w Policyjnym Centrum Dowodzenia, a także zakwaterowaniem i wyżywieniem sił policyjnych. To dodatkowe, bardzo ważne zadanie spowoduje konieczność stalej analizy planów szkolenia i doskonalenia zawodowego opracowanego dla naszej jednostki na 2016 r. Należy przy tym pamiętać o szczególnym znaczeniu zadań szkoleniowych, wynikających z Priorytetów i zadań priorytetowych Komendanta Głównego Policji na lata 2016-2018. Na koniec swojego wystąpienia insp. Anna Rosół podziękowała  wszystkim funkcjonariuszom i pracownikom za zaangażowanie w wykonywane zadania statutowe oraz różnego rodzaju przedsięwzięcia i projekty.

     Obszar związany z realizacją procesu dydaktycznego omówiła p.o. Zastępca Komendanta ds. Dydaktycznych podinsp. dr Iwona Klonowska. Przypomniała, że w 2015 r. CSP powierzono do realizacji oprócz szkolenia zawodowego podstawowego, 69 rodzajów kursów specjalistycznych, w tym 36 na wyłączność oraz 13 rodzajów warsztatów, na podstawie opracowanych w Centrum nowatorskich programów ukierunkowanych na doskonalenie umiejętności zawodowych policjantów. Podkreśliła, że porównując kolejne lata funkcjonowania CSP, możemy zaobserwować ogromny wzrost liczby absolwentów doskonaleń zawodowych centralnych. Kolejne omawiane zagadnienie dotyczyło obciążenia dydaktycznego nauczycieli policyjnych CSP. Zastępca Komendanta ds. Dydaktycznych przedstawiła też udział nauczycieli stowarzyszonych w realizacji procesu dydaktycznego. Szeroko omawianym zagadnieniem było zaangażowanie nauczycieli policyjnych Centrum w organizację i przebieg ogólnopolskich konkursów wiedzy i sprawności zawodowej. Na podkreślenie zasługuje również bogata oferta kół zainteresowań oraz turniejów organizowanych dla słuchaczy. Podinsp. dr Iwona Klonowska omówiła skalę zaangażowania funkcjonariuszy i pracowników Centrum w przebieg szkolnych etapów postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji. Scharakteryzowała też zadania realizowane przez Zakład Kynologii Policyjnej w Sułkowicach związane z centralnym doborem psów do służby w Policji oraz ze szkoleniem, wykorzystaniem i utrzymaniem koni służbowych w Policji, a także koordynowaniem problematyki z tego zakresu. Przedstawiła także aktywność nauczycieli policyjnych związaną z nagrywaniem filmowych materiałów szkoleniowych oraz ofertę programową metodycznego doskonalenia zawodowego lokalnego. Następnie dokonała oceny stopnia realizacji założeń na 2015 r., w obszarze wykorzystania wyników badań z analizy jakości na szkoleniu zawodowym podstawowym. Wystąpienie podinsp. dr Iwony Klonowskiej zakończyło się prezentacją zamierzeń na 2016 r. oraz podziękowaniami skierowanymi do obecnych na odprawie.

     Następnie głos zabrała Zastępca Komendanta ds. Logistycznych insp. Anna Gołąbek. Podsumowanie wybranych zagadnień z obszaru logistyki rozpoczęła od omówienia planu finansowego wydatków budżetowych i charakterystyki jego wybranych grup w 2015 r. Przedstawiła wysokość środków przeznaczonych na zakup pomocy naukowych i dydaktycznych, uwzględniając wydatki związane z realizacją wskazanych kursów. Zaprezentowała też zakupy celowe dokonane na potrzeby komórek organizacyjnych CSP. Następnie insp. Anna Gołąbek poinformowała uczestników odprawy o zadaniach inwestycyjnych i remontowych prowadzonych w 2015 r, w tym o zakończonej termomodernizacji wybranych obiektów. Przedstawiła koszty związane z utrzymaniem nieruchomości, sprzętu transportowego, a także skalę zaangażowania jednostki w prowadzenie gospodarki żywieniowej. Kolejne omawiane kwestie dotyczyły funkcjonowania Centralnej Biblioteki Policyjnej – porównania liczby wypożyczających i udostępnionych woluminów w kolejnych trzech latach. W kolejnej części odprawy omówiła zagadnienia związane z rozwojem infrastruktury teleinformatycznej i wydatki z tym związane, a następnie priorytety służby logistycznej CSP na 2016 r. Na koniec podziękowała współpracownikom za rzetelne i sumienne wykonywanie obowiązków.

hg

zdj. Mariusz Mazewski/ZSS

Powrót na górę strony