Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Działania profilaktyczne w 2015 r.

Data publikacji 30.12.2015

Centrum Szkolenia Policji od wielu lat realizuje szereg przedsięwzięć o charakterze profilaktycznym, skierowanych głównie do dzieci i młodzieży. Zaangażowanie to, jest nie tylko konsekwencją ustawowego zapisu, który nakłada na Policję obowiązek inicjowania i organizowania działań mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym. CSP, w ciągu 25 lat istnienia, stało się integralną częścią lokalnej społeczności, współodpowiedzialną za jej bezpieczeństwo i również z tego powodu chętnie uczestniczy w wielu projektach prewencyjnych.

     Jedną z form działalności profilaktycznej, podczas realizacji której nauczyciele policyjni dzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem, są spotkania w placówkach oświatowo-wychowawczych. Od początku bieżącego roku zorganizowano ich 161, dla blisko 8 000 osób.

     Nauczyciele z właściwych merytorycznie komórek organizacyjnych Centrum omawiali problematykę m.in. bezpieczeństwa w ruchu drogowym, przypominane były także obowiązki małego pasażera – podróżowania w fotelikach samochodowych i zapiętych pasach bezpieczeństwa. Policjanci na bieżąco wyjaśniali zgłaszane przez dzieci wątpliwości związane z poruszaniem się po drogach publicznych. Uczestnicy spotkań edukacyjnych korzystali z wyposażenia samochodu przeznaczonego do działań profilaktyczno-edukacyjnych, otrzymywali także stosowne publikacje i elementy odblaskowe. Kolejne treści, które były przekazywane dzieciom i młodzieży przez policjantów CSP to: bezpieczny wypoczynek nad wodą, zagrożenia związane z cyberprzemocą, zapobieganie różnym formom agresji i przemocy, zachowania będące przejawem demoralizacji oraz odpowiedzialność prawna nieletnich za czyny karalne. W przedszkolach, kadra dydaktyczna i słuchacze CSP kontynuowali akcję Cała Polska czyta dzieciom.

     W spotkaniach profilaktycznych brali udział również rodzice i opiekunowie dzieci (w tym roku uczestniczyło w nich ok. 50 osób). Policjanci przypomnieli ich prawa i obowiązki wynikające z przepisów kodeksu rodzinnego i opiekuńczego oraz przepisów ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich.

     W 2015 r. dzieci, młodzież i ich rodzice mogli dwukrotnie odwiedzić CSP – 12 czerwca, korzystając z Dnia Otwartego oraz 19 września uczestnicząc w charytatywnym pikniku rodzinnym na rzecz Olimpiad Specjalnych – Polska, połączonym z Dniem Otwartym.

     Przedstawiciele Centrum spotkali się także z mieszkańcami Legionowa na pikniku rodzinnym z okazji Dnia Dziecka. Razem z pozostałymi instytucjami zaprezentowaliśmy się w miasteczku stoisk o nazwie Legionowo w miniaturze. Przygotowaliśmy też stoisko promocyjno-edukacyjne na pikniku rodzinnym z okazji jubileuszu 25-lecia lokalnej gazety oraz XIX Festiwalu Nauki PAN w Jabłonnie.

     Od kilku lat Centrum prowadzi współpracę z pięcioma szkołami średnimi, w których jest realizowany program dla klas o profilu policyjnym. Dla młodzieży tych szkół opracowujemy przedsięwzięcia dydaktyczno-wychowawcze – tzw. Dni Otwarte CSP, w trakcie których przedstawiane i omawiane są treści m.in. z zakresu podstawowej wiedzy policyjnej, profilaktyki uzależnień oraz bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Prezentujemy zaplecze dydaktyczne szkoły, a także sprzęt będący na wyposażeniu Policji. W bieżącym roku, dla młodzieży szkół objętych porozumieniem o współpracy, zorganizowaliśmy turniej wiedzy o bezpieczeństwie połączony z testem sprawności fizycznej.

     Systematycznie, od kilku lat obserwujemy ogromne zaangażowanie nauczycieli policyjnych CSP w działalność profilaktyczną. Tak wysoki poziom aktywności w tym obszarze zapewne pozostanie, ponieważ placówki oświatowo-wychowawcze są stale zainteresowane współpracą i rozwijaniem jej kolejnych form. Dla CSP, gdzie w 2015 r. realizowano 60 rodzajów kursów specjalistycznych, 12 rodzajów warsztatów oraz 6 edycji szkolenia zawodowego podstawowego, to dodatkowe zadanie. Niemniej jednak potrzeby i oczekiwania społeczne w zakresie edukacji na rzecz bezpieczeństwa zostaną również zrealizowane.

hg

zdj. ze zbiorów CSP

Powrót na górę strony