Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Pierwsza służba

Data publikacji 18.03.2015

Słuchacze Centrum Szkolenia Policji systematycznie uczestniczą we wspólnych służbach z policjantami z jednostek organizacyjnych Garnizonu Stołecznego i Garnizonu Mazowieckiego. Dzięki temu na ulicach jest więcej funkcjonariuszy, co w zdecydowany sposób wpływa na zwiększenie bezpieczeństwa i jest pozytywnie postrzegane przez mieszkańców. W marcu rozpoczęła się pierwsza w tym roku tura zajęć praktycznych, związanych z pełnieniem służby patrolowej przez słuchaczy szkolenia zawodowego podstawowego.

     Współpraca ta jest kontynuowana na mocy stosownych porozumień dotyczących współpracy w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego. Podstawę do planowania służb słuchaczy w jednostkach terenowych Policji stanowi również Program szkolenia zawodowego podstawowego, który nakłada obowiązek zrealizowania w warunkach rzeczywistych pięciu 8-godzinnych służb patrolowych przez wszystkich słuchaczy.

     Realizacja przedmiotowego zadania wymaga szczególnej odpowiedzialności ze strony kadry CSP oraz wielu przedsięwzięć organizacyjnych. Służby są realizowane w na terenie podległym jednostkom garnizonu Mazowieckiego (KPP Pułtusk, KPP Płońsk, KPP Wyszków) i Garnizonu Stołecznego (KPP Legionowo, KPP Nowy Dwór Mazowiecki, KPP Warszawa Zachód, KRP Warszawa VI, KRP Warszawa VII).

     W jednostkach przeprowadzane są odprawy do służby, podczas których słuchacze dzieleni są na patrole dwu lub trzy osobowe oraz otrzymują zadania do realizacji. Każdy taki patrol wykonuje czynności służbowe pod opieką funkcjonariusza z danej jednostki, który we właściwy sposób ukierunkowuje działania młodych policjantów. Nadzór nad słuchaczami prowadzą również nauczyciele Centrum Szkolenia Policji, którzy wielokrotnie uczestniczą w wykonywaniu czynności związanych z przywracaniem ładu i porządku publicznego.

     W roku 2014 zaplanowano i zrealizowano 228 służb patrolowych z udziałem 1137 słuchaczy szkolenia zawodowego podstawowego oraz 52 służby wyjazdowe związane z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym. Na terenie podległym KPP Legionowo słuchacze zrealizowali 25 służb, w których uczestniczyło 503 słuchaczy.

     Zaangażowanie słuchaczy oraz policjantów sprawujących nad nimi opiekę odzwierciedlają dane dotyczące liczby wykonanych czynności:

  • legitymowanie osób                           - 6370,
  • pouczenia osób                                  - 1816,
  • przeprowadzone interwencje             - 2252,
  • kontrole pojazdów                             - 2695,
  • kontrole osobiste                               - 1856,
  • zatrzymane osoby                              - 114.

     Należy podkreślić, że realizacja służb patrolowych przez słuchaczy szkoleń zawodowych podstawowych stanowi znaczące wsparcie dla jednostek organizacyjnych Policji szczebla powiatowego i rejonowego, wzmacnia nasycenie służbą patrolową w podległym im terenie, buduje przekonanie mieszkańców o odpowiedniej dbałości Policji
o bezpieczeństwo w wymiarze lokalnym, a jednocześnie ma bezpośredni i obserwowalny wpływ na spadek dynamiki przestępstw oraz wykroczeń.

     Służby patrolowe pozwalają słuchaczom na skonfrontowanie swojej wiedzy i umiejętności zawodowych, nabywanych dotychczas w środowisku szkolnym, z realizacją zadań w warunkach rzeczywistych. Wpływają również na kształtowanie postaw i zachowań służbowych wobec obywateli, innych policjantów, w tym przełożonych.

podkom. Sławomir Klimaszewski ZSP/hg

zdj. Sławomir Klimaszewski

Powrót na górę strony