Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Oceniliśmy 2012 rok

Data publikacji 23.01.2013

W czasie dzisiejszej odprawy służbowej kierownictwa i kadry Centrum Szkolenia Policji podsumowano funkcjonowanie szkoły w minionym roku. Omówiono też priorytety i zamierzenia na rok 2013.

     Odprawę rozpoczął Komendant Centrum Szkolenia Policji insp. dr Roman Stawicki. Podkreślił, że rok 2012 był dla CSP szczególny ponieważ funkcjonowanie szkoły zostało w znacznej mierze zdeterminowane jej udziałem w systemie zabezpieczenia Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012. Komendant omówił przygotowania w obszarze logistycznym i szkoleniowym oraz realizowane zadania związane z organizacją oraz przebiegiem operacji pod kryptonimem HAT TRICK 2012. Podkreślił, że w związku z koniecznością czasowego zawieszenia realizacji procesu dydaktycznego na czas Mistrzostw, nastąpiła wzmożona aktywność w zakresie organizacji szkoleń i kursów specjalistycznych po ich zakończeniu. Komendant wskazał, że mimo licznych obowiązków nauczyciele policyjni w 2012 roku prowadzili szeroko zakrojoną działalność prewencyjno-profilaktyczną wśród dzieci i młodzieży z placówek oświatowo-wychowawczych przede wszystkim Miasta Legionowo i Powiatu Legionowskiego. W czasie odprawy Komendant CSP insp. dr Roman Stawicki omówił również prowadzoną przez szkołę współpracę międzynarodową oraz zagadnienia z obszaru kadrowego. Następnie Komendant przedstawił uczestnikom odprawy zamierzenia na 2013 rok. W czasie wystąpienia podsumowującego działalność szkoły w 2012 roku Komendant wielokrotnie wskazywał na dobrą współpracę z lokalnymi władzami samorządowymi w zakresie realizacji wielu przedsięwzięć i inicjatyw.

     Działalność dydaktyczną szkoły w 2012 roku omówił Zastępca Komendanta ds. Dydaktycznych insp. Jarosław Gałuszka. Przedstawił liczbę uczestników szkoleń i kursów, a także absolwentów w minionym roku. Zapoznał zebranych ze skalą obciążenia zajęciami dydaktycznymi nauczycieli policyjnych. Wskazał na duże zaangażowanie nauczycieli w  takie przedsięwzięcia jak np.: udział w konferencjach i seminariach, organizowanie kół zainteresowań oraz turniejów wiedzy dla słuchaczy, czy też opracowywanie publikacji wydawniczych.

    Zastępca Komendanta ds. Logistycznych podinsp. Anna Gołąbek dokonała podsumowania pracy pionu logistycznego szkoły w 2012 roku. Scharakteryzowała obszar finansowy związany z funkcjonowaniem CSP, w tym również koszty związane z EURO 2012. Omówiła wykonane w 2012 roku inwestycje oraz remonty, a także zrealizowane zamówienia publiczne i pozyskane środki z funduszy pomocowych. Zastępca Komendanta ds. Logistycznych podinsp. Anna Gołąbek przedstawiła dokonania w obszarze łączności i obsługi informatycznej oraz działalności wydawniczej szkoły. Na zakończenie zaprezentowała zamierzenia na 2013 rok.

     Na zakończenie odprawy Komendant Centrum Szkolenia Policji insp. dr Roman Stawicki podziękował wszystkim za zaangażowanie i sumienne wykonywanie obowiązków służbowych.

hg

zdj. Mariusz Mazewski ZSS

Powrót na górę strony