Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Jakość potwierdzona certyfikatem

Data publikacji 18.11.2011

W Centrum Szkolenia Policji od 2007 r. funkcjonuje system zarządzania jakością certyfikowany przez Polską Izbę Handlu Zagranicznego Certyfikacja Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni. W ubiegłym roku, po 3 latach funkcjonowania certyfikowanego systemu, nasza jednostka poddała się auditowi ponownej certyfikacji. W jego wyniku odnowiono na kolejne 3 lata certyfikat systemu zarządzania jakością, z przejściem na wymagania nowej edycji normy ISO 9001:2008.

          Zachowanie ważności certyfikatu wymaga jednak poddania się w każdym roku auditowi zewnętrznego nadzoru. Audit taki został przeprowadzony przez przedstawiciela Polskiej Izby Handlu Zagranicznego Certyfikacja w terminie 20 – 21 października 2011 r.
W dniu 15 listopada 2011 r. Centrum Szkolenia Policji otrzymało raport z wymienionego auditu. W dokumencie tym zaznaczono, że w czasie badania auditowego zebrano odpowiednią liczbę obiektywnych dowodów potwierdzających, że praktyka postępowania jest zgodna z wymaganiami normy ISO 9001:2008 oraz ustaleniami własnymi Centrum Szkolenia Policji, co skutkowało przedłużeniem ważności certyfikatu systemu zarządzania jakością.

          W raporcie wskazano następujące mocne strony systemu:

  1. najwyższe kierownictwo w osobie Komendanta Centrum Szkolenia Policji, przekonanego o potrzebie wdrożenia międzynarodowych standardów normy
    ISO 9001:2008; profesjonalne zarządzanie poprzez precyzyjny podział odpowiedzialności i uprawnień; projakościową politykę zarządzania;
  2. osoba Pełnomocnika ds. Zarządzania Jakością charakteryzującego się niezwykłym zaangażowaniem, aktywnym i twórczym stosunkiem do realizacji założeń i wymagań systemu; zrozumienie istoty systemu;
  3. wykazana przez pracowników dobra znajomość wymagań normy i wynikających
    z niej własnych ustaleń; zastosowanie skutecznych metod i sposobu postępowania
    w ramach realizacji zadań;
  4. opracowanie systemu zarządzania jakością na bazie istniejącej dobrej praktyki, zgodnie z intencja przepisów prawa i z polityką, którą sformułowało najwyższe kierownictwo.

          W czasie auditu nie sformułowano żadnej niezgodności będącej wynikiem niespełnienia wymagań normy ISO 9001:2008 lub wewnętrznych ustaleń Centrum Szkolenia Policji. Podczas badania auditowego sformułowano kilka spostrzeżeń, które będą służyły doskonaleniu systemu zarządzania jakością Centrum Szkolenia Policji.

 

Paweł Dudkowski WP

zdj. Hanna Grochowska WP 

Powrót na górę strony