Litewska Szkoła Policji - Aktualności - Centrum Szkolenia Policji

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Litewska Szkoła Policji

Data publikacji 27.05.2020

Trzydziesta rocznica powstania Centrum Szkolenia Policji w Legionowie jest dobrą okazją do podsumowania współpracy międzynarodowej prowadzonej przez naszą jednostkę na przestrzeni ostatnich trzech dekad. Niezwykle ważnym jej obszarem były przedsięwzięcia realizowane wspólnie z europejskimi instytucjami edukacyjnymi, skutkujące podnoszeniem kompetencji zawodowych nauczycieli policyjnych oraz wymianą dobrych praktyk.

Jednym z takich podmiotów jest  Litewska Szkoła Policji (LPS) podległa Wydziałowi Policji przy Ministerstwie Spraw Wewnętrznych Republiki Litewskiej, z którym w roku 2017 podpisaliśmy deklarację o współpracy. Poniżej przedstawiamy zakres działalności, strukturę oraz zadania realizowane przez LPS.

Litewska Szkoła Policji jest jednostką szkoleniową ukierunkowaną na podstawowe szkolenie zawodowe spełniające wszelkie wymogi w obszarze implementacji zadań realizowanych przez funkcjonariusza Policji oraz na podnoszenie kwalifikacji zawodowych policjantów i pracowników służby cywilnej. LPS wspiera Wydział Policji przy Ministerstwie Spraw Wewnętrznych Republiki Litewskiej w zapewnieniu funkcjonowania oraz doskonaleniu systemu szkolenia dla Policji litewskiej. Szkoła gwarantuje również wysokiej jakości proces szkolenia oraz w sposób kompetentny przygotowuje funkcjonariuszy Policji do wykonywania zadań takich jak ochrona praw i wolności obywatelskich, ochrona bezpieczeństwa publicznego, nadzór na bezpieczeństwem w ruchu drogowym oraz zapobieganie naruszeniom przepisów prawa.

Obecnie liczba kadry Litewskiej Szkoły Policji wynosi 134 osoby natomiast kadetów - 94. Każdego roku około 6000-8000 funkcjonariuszy Policji uczestniczy w doskonaleniu zawodowym organizowanym przez LPS, realizowanym zgodnym z różnego rodzaju programami szkoleniowymi.   

W skład kierownictwa LPS wchodzi jej dyrektor oraz dwaj zastępcy, którzy nadzorują dydaktyczne i logistyczne komórki organizacyjne instytucji takie jak: Wydział Umiejętności Zawodowych, Zakład ds. Zarządzania Szkoleniem, Zakład ds. Działań Policyjnych, Zakład Taktyki Zawodowej, Zakład Kompetencji Ogólnych, Zakład Planowania i Administracji oraz Zakład ds. Logistyki.   

Litewska Szkoła Policji implementuje nauczanie w formie szkolenia zawodowego podstawowego, doskonalenia zawodowego, szkolenia wstępnego oraz szkolenia na odległość. Szczególną uwagę zwraca się na szkolenie zawodowe podstawowe, bazujące na następujących założeniach:

 • szkolenie oparte o Modułowy Program Zawodowy dla Policjantów - jego głównym celem jest implementacja szkolenia zawodowego spełniającego wymogi niezbędne do realizacji aktywności zawodowej funkcjonariuszy Policji,
 • ewaluacja jakości szkolenia - jego celem jest stworzenie systemu ewaluacji jakości szkolenia zorientowanego na udoskonalenie procedury doboru oraz ewaluację zawodowych programów szkolenia,  
 • rozwój bazy dydaktycznej zgodnie z wymogami programów szkolenia - jego celem jest poszerzenie wykorzystania zasobów IT w procesie szkolenia,
 • rozwój kompetencji zasobów ludzkich - jego celem jest stworzenie szkoleniowcom odpowiednich warunków do doskonalenia zawodowego oraz podwyższania kompetencji pedagogicznych jak również zachęcanie ich do udziału w lokalnych i międzynarodowych projektach.       

LPS zwraca szczególną uwagę na kształcenie praktycznych umiejętności oraz kompetencji zawodowych przyszłych funkcjonariuszy Policji. W związku z internacjonalizacją przestępczości oraz procesami integracyjnymi metody działania Policji muszą być ujednolicone. Litewska Szkoła Policji zmierza do wzmocnienia współpracy międzynarodowej poprzez programy wymian studentów/kadetów oraz wspólne przedsięwzięcia związane ze szkoleniami, kulturą i sportem. Aby zaadaptować najlepsze doświadczenia i dobre praktyki innych krajów, Litewska Szkoła Policji współpracuje ze Szkołą Policji w Słupsku, Szkolą Policji w Nimes, Państwowym Kolegium Policji Łotwy, Estońską Akademią Nauk o Bezpieczeństwie, Kolegium Policji Finlandii oraz Wyższą Szkołą Zawodową dla Pracowników Administracji Publicznej, Policji oraz Wymiaru Sprawiedliwości w Güstrow. LPS uczestniczy również w działaniach Agencji Unii Europejskiej ds. Szkolenia w Dziedzinie Ścigania CEPOL. 27 października 2010 Szkoła przyjęta została w poczet członków Stowarzyszenia Kolegiów Policyjnych (AEPC).

tekst: Renata Cedro

foto.: archiwum CSP

 • Międzynarodowe warsztaty zorganizowane przez Litewską Szkołę Policji, których tematem przewodnim była taktyka działania patrolu dwuosobowego w trakcie interwencji podejmowanej wobec osoby niebezpiecznej (21 – 25.05.2018 r.)
  Litewska Szkoła Policji
 • Międzynarodowe warsztaty zorganizowane przez Litewską Szkołę Policji, których tematem przewodnim była taktyka działania patrolu dwuosobowego w trakcie interwencji podejmowanej wobec osoby niebezpiecznej (21 – 25.05.2018 r.)
  Litewska Szkoła Policji
 • Warsztaty międzynarodowe pn. „Użycie środków przymusu bezpośredniego” zorganizowane przez Centrum Szkolenia Policji (25-27.10.2017 r.)
  Litewska Szkoła Policji
 • Warsztaty międzynarodowe pn. „Użycie środków przymusu bezpośredniego” zorganizowane przez Centrum Szkolenia Policji (25-27.10.2017 r.)
  Litewska Szkoła Policji
 • Wizyta studyjna trzyosobowej delegacja Centrum Szkolenia Policji w Litewskiej Szkole Policji (21-23.03.2017 r.)
  Litewska Szkoła Policji
 • Wizyta studyjna trzyosobowej delegacja Centrum Szkolenia Policji w Litewskiej Szkole Policji (21-23.03.2017 r.)
  Litewska Szkoła Policji