CENTRALNY DOBÓR PSÓW DO SŁUŻBY W POLICJI

Poleceniem Pierwszego Zastępcy Komendanta Głównego Policji nadinsp. Krzysztofa Gajewskiego (l.dz. EZP-33/2013) z dnia 3 stycznia 2013 r., wprowadzono centralny dobór psów, który realizowany jest przez Zakład Kynologii Policyjnej w stosunku do psów kwalifikowanych na wszelkie formy szkolenia przewodników i tresury psów w Policji.

Zgodnie z opracowanymi Założeniami do centralnego doboru psów do służby w Policji Komendant CSP powołuje komisję, która zajmuje się m.in. wyszukiwaniem, typowaniem i kwalifikowaniem psów do tresury, wycenianiem wartości na podstawie przeprowadzonych prób ich charakteru oraz oceny zdrowia. Szczegółowy opis kryteriów doboru psów w tym wymogów zdrowotnych i prób charakteru zawiera Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 296 Komendanta Głównego Policji z dnia 20 marca 2008 r.  w sprawie metod i form wykonywania zadań z użyciem psów służbowych, szczegółowych zasad ich szkolenia oraz norm wyżywienia. (Dz. Urz. KGP Nr 7/2008 r., poz.46 z póź. zm.).

Rasą preferowaną do tresury jest owczarek niemiecki oraz owczarek belgijski malinois w wieku od roku do dwóch lat.      

       

Istnieje możliwość kwalifikacji psów innych ras po uwzględnieniu przez komisję przeprowadzającą dobór psów, predyspozycji psychicznych i fizycznych. Dopuszcza się odstępstwo od wymogu wieku psa, po konsultacji z przedstawicielem szkoły.

Właściciel oferowanego do sprzedaży psa zobowiązany jest do przedłożenia dokumentacji, w tym:

  • aktualnego zaświadczenia o szczepieniu przeciwko wściekliźnie,
  • dokumentu potwierdzającego pochodzenie psa, określonego w przepisach ustawy
    o ochronie zwierząt,
  • wyników badania w kierunku dysplazji stawów biodrowych i łokciowych wraz
    z opisem lekarskim (tj. pies wolny od dysplazji stawów biodrowych i łokciowych),
  • pełnej dokumentacji, jeżeli (pies w okresie od dnia kwalifikacji do dnia dostarczenia do szkoły) poddawany był leczeniu lub badaniom dodatkowym.

Ponadto pies powinien być oznakowany czytelnym tatuażem lub mikrochipem.

Przed zakupem pies musi spełnić wymogi zdrowotne oraz zaliczyć próby charakteru, na podstawie których określona zostaje jego przydatność do tresury i służby w Policji.
Z czynności kwalifikacyjnych sporządzona zostaje Karta kwalifikacyjna psa oraz Zaświadczenie o zakwalifikowaniu psa na dany kurs wraz z Zobowiązaniem obligującym  właściciela zakwalifikowanego psa do dostarczenia go w dniu rozpoczęcia szkolenia.
Cena zakupu psa jest ustalana na podstawie zdobytych punktów podczas kwalifikacji w wysokości 4 -7 tys. zł, psa kwalifikowanego do kategorii patrolowej i patrolowo-tropiącej 5 - 8 tys. zł, a w przypadku psa kwalifikowanego do działań bojowych 9 - 12 tys. zł.

Osoby zainteresowane sprzedażą psów dla Policji prosimy o wcześniejszy kontakt, celem ustalenia terminu przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerami telefonów:

+48 47 725 57 83

+48 47 725 57 84

+48 47 725 57 88

lub kierując pytania na adres e-mail:

zkp@csp.edu.pl

 

 

 

Powrót na górę strony