Zakład Służby Prewencyjnej - Pion dydaktyczny - Centrum Szkolenia Policji

Pion dydaktyczny


Film w formacie nieobsługiwanym przez odtwarzacz. Pobierz plik (format flv - rozmiar 4.2 MB)

Do zadań Zakładu Służby Prewencyjnej należy w szczególności przekazywanie wiedzy i kształcenie umiejętności z zakresu:

 • zapewniania bezpieczeństwa i porządku publicznego w miejscu pełnienia służby oraz podejmowania interwencji;
 • pełnienia służby patrolowej, konwojowej, w pomieszczeniach dla osób zatrzymanych oraz konwojowania osób i ochrony poczty specjalnej;
 • patologii społecznej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie i postępowania w sprawach nieletnich;
 • realizacji zadań policjantów-Spottersów;
 • systemów łączności policyjnej;
 • służby dyżurnej jednostek organizacyjnych Policji i pełnienia służby przez dzielnicowych;
 • wykonywania zadań obronnych w Policji, taktyki działań zespołowych oraz technicznych środków wzmocnienia.

Policjanci podejmujący służbę w Policji odbywają szkolenie zawodowe podstawowe, w czasie którego zdobywają wiedzę i nabywają umiejętności niezbędne do wykonywania zadań służbowych na stanowiskach podstawowych w służbie prewencyjnej.

Końcowym efektem szkolenia jest wykształcenie u słuchaczy umiejętności uniwersalnych, takich jak analizowanie, podejmowanie decyzji, samokontroli, współpracy i działania w grupie, zachowania zgodnego z prawem i zasadami etyki zawodowej, wydawania poleceń i ich egzekwowania, posługiwania się aktami prawnymi, zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom czynności służbowych, działania w sytuacjach ekstremalnych, tworzenia właściwej atmosfery w zespole, precyzyjnego przekazywania meldunków i poleceń, działania w zespołach. Duży nacisk kładziony jest na wykształcenie umiejętności praktycznych.
Zakres szkolenia zawodowego podstawowego obejmuje również poznanie czynników etiologicznych determinujących powstanie procesów patologicznych, posługiwanie się pojęciami specjalistycznymi, poznanie zasad odpowiedzialności dorosłych i nieletnich za popełnione czyny.

Kadra dydaktyczna Zakładu Służby Prewencyjnej to profesjonalnie przygotowani  policjanci z długoletnim doświadczeniem zawodowym, którzy oprócz realizacji zajęć dydaktycznych na szkoleniu zawodowym podstawowym, odpowiedzialni są za proces kształcenia na kursach specjalistycznych zgodnie ze swoją specjalizacją.

Zestawienie szkoleń i kursów specjalistycznych, w których zajęcia realizuje kadra dydaktyczna Zakładu Służby Prewencyjnej:

SZP - Szkolenie zawodowe podstawowe.

Decyzja nr 697 Komendanta Głównego Policji z dnia 28 grudnia 2005 r. w sprawie wprowadzenia programu szkolenia zawodowego podstawowego (Dz. Urz. KGP z Decyzją nr 654 Komendanta Głównego Policji z dnia-2006 r. Nr 1, poz. 4), zm.:  16 listopada 2006r.(...) (Dz. Urz. KGP Nr16, po. 95), Decyzją nr 821 Komendanta Głównego Policji z dnia 19 listopada 2007 r.(...) (Dz. Urz. KGP Nr 22, poz. 162), Decyzją nr 9 Komendanta Głównego Policji z dnia 11 stycznia 2010 r. (...) (Dz. Urz. KGP Nr 2, poz. 5), decyzją nr 347 KGP z dn. 5 listopada 2012 r. (Dz. Urz. KGP 2012,poz.62), decyzją nr 410 KGP z dn. 25 września 2013r.(Dz. Urz. KGP 2013,poz.84).

SZPU - Szkolenie zawodowe podstawowe dla policjantów, absolwentów wybranych kierunków studiów oraz osób, które zaliczą z wynikiem pozytywnym test wiedzy obejmujący treści kształcenia wybrane ze szkolenia zawodowego podstawowego policjantów.
 
Decyzja nr 348 Komendanta Głównego Policji z dnia 22 listopada 2010 r. w sprawie programu szkolenia zawodowego podstawowego dla policjantów, absolwentów wybranych kierunków studiów oraz osób, które zaliczą z wynikiem pozytywnym test wiedzy obejmujący treści kształcenia wybrane ze szkolenia zawodowego podstawowego policjantów (Dz. Urz. KGP Nr 12, poz. 78), zm: decyzją nr 224 KGP z dnia 27 czerwca 2011 r. (Dz. Urz. KGP z 2011 r. Nr 5, poz. 37), decyzją nr 5 z dnia 2 stycznia 2013 r. (Dz. Urz. KGP z 2013 r., poz. 6).
       
KSDyż. - Kurs specjalistyczny dla służby dyżurnej jednostek organizacyjnych Policji.
 
Decyzja nr 880 Komendanta Głównego Policji z dnia 5 grudnia 2007 r. w sprawie programu kursu specjalistycznego dla służby dyżurnej jednostek organizacyjnych Policji (Dz. Urz. KGP, Nr 23, poz. 193), zm. Decyzją nr 353 Komendanta Głównego Policji z dnia 3 czerwca 2008 r. (...) (Dz. Urz. KGP, Nr 12, poz. 72), decyzją nr 297 Komendanta Głównego Policji z dnia 28 września 2012 r. (Dz. Urz. KGP z 2012 r. poz. 51), decyzją nr 354 Komendanta Głównego Policji z dnia 29 sierpnia 2013 r. (Dz. Urz. KGP z 2013 r. poz. 354).
                   
Dz - Kurs specjalistyczny dla dzielnicowych.
 
Decyzja nr 270 Komendanta Głównego Policji z dnia 1 października 2010 r. w sprawie programu nauczania na kursie specjalistycznym dla dzielnicowych (Dz. Urz. KGP, Nr 11, poz. 65).
  
DSN - Kurs specjalistyczny dla policjantów w zakresie przeciwdziałania demoralizacji i przestępczości nieletnich oraz działań podejmowanych na rzecz małoletnich.

Decyzja nr 265 Komendanta Głównego Policji z dnia 11 sierpnia 2011 r. w sprawie programu nauczania na kursie specjalistycznym dla policjantów w zakresie przeciwdziałania demoralizacji i przestępczości nieletnich oraz działań podejmowanych (Dz. Urz. KGP Nr 7, poz. 54).

TN - Kurs specjalistyczny w zakresie taktycznych aspektów prowadzenia postępowania w sprawach nieletnich.
 

Decyzja nr 906 Komendanta Głównego Policji z dnia 11 grudnia 2007 r. w sprawie programu kursu specjalistycznego w zakresie taktycznych aspektów prowadzenia postępowania w sprawach nieletnich (Dz. Urz. KGP z 2008 r. Nr 1, poz. 2).

PPwR - Kurs specjalistyczny z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Decyzja nr 54 Komendanta Głównego Policji z dnia 11 lutego 2009 r. w sprawie programu kursu specjalistycznego z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie (Dz. Urz. KGP, Nr 4, poz.17), zm. decyzją nr 240 Komendanta Głównego Policji z dnia 6 czerwca 2013 r. (Dz. Urz. KGP z 2013 r. poz. 45).

SPOT - Kurs specjalistyczny dla policjantów – spottersów.

Decyzja nr 39 Komendanta Głównego Policji z dnia 3 lutego 2011 r. w sprawie programu kursu specjalistycznego dla policjantów - spottersów (Dz. Urz. KGP Nr 2, poz. 15), zm. decyzją nr 265 Komendanta Głównego Policji z dnia 18 czerwca 2013 r. (Dz.Urz.KGP z 2013 r., poz. 49.   

PS - Kurs specjalistyczny dla policjantów realizujących czynności w zakresie zasad bezpiecznego konwojowania i ochrony materiałów poczty specjalnej na magistralnych, wewnątrzwojewódzkich i lokalnych trasach kurierskich.

Decyzja nr 76 Komendanta Głównego Policji z dnia 20 lutego 2009 r. w sprawie programu kursu specjalistycznego dla policjantów realizujących czynności w zakresie zasad bezpiecznego konwojowania i ochrony materiałów poczty specjalnej na magistralnych, wewnątrzwojewódzkich i lokalnych trasach kurierskich (Dz. Urz. KGP, Nr 4, poz. 20).

Kurs specjalistyczny dla policjantów wykonujących czynności związane z konwojowaniem osób.

Decyzja nr 331 Komendanta Głównego Policji z dnia 8 sierpnia 2013 r. w sprawie programu kursu specjalistycznego dla policjantów wykonujących czynności związane z konwojowaniem osób (Dz. Urz. KGP z 2013 r. poz. 61).

W realizacji niektórych zagadnień biorą udział  wykładowcy spoza Centrum, reprezentujący różne specjalizacje w tym:

 • Przedstawiciele Fundacji Dzieci Niczyje,
 • Biegły Sądu Okręgowego w Warszawie w dziedzinie psychologii,
 • Przedstawiciele Polskiego Związku Piłki Nożnej,
 • Przedstawiciele Ekstraklasy S.A.,
 • Nauczyciele stowarzyszeni z jednostek organizacyjnych Policji.

Kontakt:

Kierownik Zakładu Służby Prewencyjnej
mł. insp. Tomasz Wewiór

tel. 72 55 850

e -mail: zsp@csp.edu.pl