Pion dydaktyczny

Pobierz plik (format mp4 - rozmiar 43.92 MB)

Do zadań Zakładu Służby Prewencyjnej należy w szczególności przekazywanie wiedzy i kształcenie umiejętności z zakresu:


•    zapewniania bezpieczeństwa i porządku publicznego w miejscu pełnienia służby oraz podejmowania interwencji,
•    pełnienia służby patrolowej, konwojowej, w pomieszczeniach dla osób zatrzymanych oraz konwojowania osób i ochrony poczty specjalnej,
•    patologii społecznej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie i postępowania w sprawach nieletnich,
•    realizacji zadań policjantów-spottersów,
•    systemów łączności policyjnej,
•    służby dyżurnej jednostek organizacyjnych Policji i pełnienia służby przez dzielnicowych,
•    wykonywania zadań obronnych w Policji, taktyki działań zespołowych oraz technicznych środków wzmocnienia.


Policjanci podejmujący służbę w Policji odbywają szkolenie zawodowe podstawowe, w czasie którego zdobywają wiedzę i nabywają umiejętności niezbędne do wykonywania zadań służbowych na stanowiskach podstawowych w służbie prewencyjnej.
Końcowym efektem szkolenia jest wykształcenie u słuchaczy umiejętności uniwersalnych, takich jak analizowanie, podejmowanie decyzji, samokontroli, współpracy i działania w grupie, zachowania zgodnego z prawem i zasadami etyki zawodowej, wydawania poleceń i ich egzekwowania, posługiwania się aktami prawnymi, zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom czynności służbowych, działania w sytuacjach ekstremalnych, tworzenia właściwej atmosfery w zespole, precyzyjnego przekazywania meldunków i poleceń, działania w zespołach. Duży nacisk kładziony jest na wykształcenie umiejętności praktycznych.


Zakres szkolenia zawodowego podstawowego obejmuje również poznanie czynników etiologicznych determinujących powstanie procesów patologicznych, posługiwanie się pojęciami specjalistycznymi, poznanie zasad odpowiedzialności dorosłych i nieletnich za popełnione czyny.


Kadra dydaktyczna Zakładu Służby Prewencyjnej to profesjonalnie przygotowani policjanci z długoletnim doświadczeniem zawodowym, którzy oprócz realizacji zajęć dydaktycznych na szkoleniu zawodowym podstawowym, odpowiedzialni są za proces kształcenia na kursach specjalistycznych zgodnie ze swoją specjalizacją.


Zestawienie szkoleń i kursów specjalistycznych, w których zajęcia realizuje kadra dydaktyczna Zakładu Służby Prewencyjnej:


SZP – Szkolenie zawodowe podstawowe.
DSN – Kurs specjalistyczny dla policjantów w zakresie przeciwdziałania demoralizacji i przestępczości nieletnich oraz działań podejmowanych na rzecz małoletnich.
KOiPS – Kurs specjalistyczny dla policjantów wykonujących czynności związane z konwojowaniem i doprowadzaniem osób oraz konwojowaniem i ochroną materiałów poczty specjalnej.
PDOZiPID – Kurs specjalistyczny w zakresie pełnienia służby w pomieszczeniach dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia oraz w policyjnych izbach dziecka.
KSDyż. – Kurs specjalistyczny dla służby dyżurnej jednostek organizacyjnych Policji.
PPwR – Kurs specjalistyczny z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
Pro.S – Kurs specjalistyczny w zakresie profilaktyki społecznej.
SPOT – Kurs specjalistyczny dla policjantów-spottersów.
Dz – Kurs specjalistyczny dla dzielnicowych.
 
Kontakt:
Kierownik Zakładu Służby Prewencyjnej
mł. insp. Mirosława Zalewska-Bzymek

tel. 72 55 850
e -mail: zsp@csp.edu.pl

 

Powrót na górę strony