Data publikacji 20.07.2020

Trzydzieści lat temu nadinsp. Zdzisław Wewer z rąk ówczesnego Ministra Spraw Wewnętrznych Pana Krzysztofa Kozłowskiego odebrał pełnomocnictwo do utworzenia i organizacji szkoły Policji w Legionowie. Zwieńczeniem prac pełnomocnika było powołanie do życia w dniu 27 sierpnia 1990 r. Centrum Szkolenia Policji, które zostało utworzone na podstawie zarządzenia nr 85/90 Ministra Spraw Wewnętrznych. Głównym zadaniem jednostki było „przygotowanie wyspecjalizowanych kadr do zadań związanych z ochroną bezpieczeństwa obywateli oraz utrzymania bezpieczeństwa i porządku publicznego”.

Centrum Szkolenia Policji w Legionowie powstało z wykorzystaniem czterech zlikwidowanych szkół resortu spraw wewnętrznych.

W pierwszych miesiącach funkcjonowania praca jednostki koncentrowała się głównie na przygotowaniu i uruchomieniu kursów, kompletowaniu kadry szkoły, opracowaniu projektu statutu oraz porządkowaniu spraw związanych z przejmowanym majątkiem zlikwidowanych szkół i tworzeniu podstawowej bazy dydaktycznej.

Działalność dydaktyczna została podjęta już we wrześniu 1990 r., a do końca pierwszego roku funkcjonowania Centrum Szkolenia Policji mury szkoły opuściło 500 absolwentów.

Kilkumiesięczne prace związane z opracowaniem statutu jednostki zakończyły się na początku stycznia 1991 r. W dniu 18 stycznia weszło w życie podpisane przez Ministra Spraw Wewnętrznych zarządzenie nr 13/91 nadające jednostce statut.

Głównymi ogniwami strukturalnymi w systemie funkcjonowania CSP były cztery szkoły: Szkoła Doskonalenia Kadr Kierowniczych, Szkoła Ruchu Drogowego, Szkoła Techniki Kryminalistycznej oraz Szkoła Techniki Operacyjnej i Obserwacji. Były to niewielkie kadrowo komórki organizacyjne, które odpowiadały za organizowanie, wyodrębnionej dla każdej z nich, grupy kursów i które pełniły funkcje dowódcze wobec przebywających na tych kursach słuchaczy. Zadania dydaktyczne na potrzeby szkół realizowały specjalistyczne zakłady dydaktyczne .

30 września 1992 r. do CSP została włączona Szkoła Policyjna Przewodników i Tresury Psów w Sułkowicach. W strukturze organizacyjnej CSP wyodrębniono dwie nowe komórki: Zakład Szkolenia Przewodników i Tresury Psów oraz Wydział Obsługi Zakładu Szkolenia i Tresury Psów.

W roku 1997 do CSP dołączono Centralny Ośrodek Doskonalenia Zawodowego Policji Wodnej w Kalu k. Węgorzewa.

Sztandar

Nadanie Centrum Szkolenia Policji sztandaru ufundowanego przez społeczność Legionowa nastąpiło 17 czerwca 1995 r. w ramach obchodów jubileuszu 5-lecia działalności szkoły.

 

Komendanci Centrum Szkolenia Policji w Legionowie

nadinsp. Zdzisław Wewer   

(27.08.1990 r. – 25.09.1990 r.)   

insp. dr Stanisław Laskus

(5.11.1990 r. - 8.08.1991 r.)

insp. Piotr Caliński

(12.08.1991 r. - 22.02.2001 r.

i 1.06.2004 r. - 25.02.2006 r.)

insp. Włodzimierz Kędzierski

(5.03.2001 r. - 31.05.2004 r.)

insp. Jacenty Bąkiewicz

(26.02.2006 r. - 7.05.2008 r.)

insp. Arkadiusz Brzozowski

(8.05.2008 r. - 3.11.2010 r.)

insp. dr Roman Stawicki

(4.11.2010 r. - 7.01.2016 r.)

insp. Anna Rosół

(8.01.2016 r. - 4.02.2022 r.)

insp. Anna Jędrzejewska-Szpak

(11.03.2022 r. - 28.02.2024 r.)

insp. Ryszard Jakubowski

(od 29.02.2024 r.)

Struktura organizacyjna oraz kadra Centrum Szkolenia Policji

Realizując ustawowe zadania szkoły policyjnej, CSP funkcjonuje w obszarze: dydaktycznym, zapewniającym prawidłowy proces szkolenia funkcjonariuszy; sztabowym, obsługującym urząd Komendanta, oraz logistycznym, umożliwiającym funkcjonowanie szkoły oraz zapewniającym środki dydaktyczne i bytowe dla słuchaczy.

Kadrę dydaktyczną CSP stanowią odpowiednio przygotowani policjanci. Warto zaznaczyć, że nie każdy dobry funkcjonariusz ma predyspozycje do tego, by być nauczycielem policyjnym ‒ osobą, która kształtuje nowe kadry policyjne, przekazując im wiedzę, umiejętności, jak również wartości etyczne. Procedura doboru na stanowisko nauczyciela policyjnego polega w szczególności na ocenie kompetencji, a także cech osobowościowych i predyspozycji do służby nauczyciela policyjnego.

Realizacja zadań nauczyciela policyjnego jest nieodłącznie związana z procesem ciągłego doskonalenia, pogłębiania wiedzy i umiejętności. Aby proces ten miał charakter uporządkowany, w CSP wdrożono „Ścieżkę rozwoju zawodowego nauczycieli policyjnych pełniących służbę w Centrum Szkolenia Policji”. Procedura ta definiuje dodatkowe kryteria, jakie są rozważane przed mianowaniem policjanta na wyższe stanowisko służbowe. Wdrożenie zasad awansu zawodowego wpłynęło w znaczący sposób na zaangażowanie nauczycieli policyjnych w różne rodzaje i formy doskonalenia zawodowego, co przekłada się każdego dnia na jakość prowadzonych zajęć.

Stan osobowy kadry

Łącznie w CSP jest zatrudnionych 262 policjantów i 342 pracowników, w tym:

– w pionie logistycznym – 20 funkcjonariuszy, 283 pracowników;

– w pionie dydaktycznym – 221 funkcjonariuszy, 26 pracowników;

– w pionie sztabowym – 21 funkcjonariuszy, 33 pracowników.

Baza dydaktyczna

Główna siedziba Centrum Szkolenia Policji mieści się w Legionowie i zajmuje obszar o powierzchni ponad 61 ha. Jednostka dysponuje bazą szkoleniową obejmującą m.in. halę sportów walki, halę sportową, pływalnię, pracownie specjalistyczne, symulatornie oraz zespół strzelnic.

W Legionowie zlokalizowany jest również budynek Policyjnego Centrum Dowodzenia, w którym podczas ogólnokrajowych operacji policyjnych funkcjonuje centralny system zarządzania bezpieczeństwem i wymiany informacji. 

Historia obiektu w Legionowie sięga 1936 r., kiedy to została utworzona Szkoła Kolejowa. Prawdopodobnie w placówce odbywali szkolenia żołnierze zajmujący się wówczas wywiadem i kontrwywiadem. W okresie II Wojny Światowej, przed rozpoczęciem przez Niemcy kampanii wschodniej, obiekt pełnił funkcje zaplecza materiałowo-technicznego wojska, a w następnych latach – szpitala wojennego. Po wyzwoleniu cały kompleks został przejęty przez ówczesne Ministerstwo Spraw Wewnętrznych.

W Sułkowicach, koło Grójca, znajduje się Zakład Kynologii Policyjnej. Zajmuje on powierzchnię ponad 45 ha i jest jedynym w polskiej Policji ośrodkiem szkolenia przewodników i tresury psów służbowych. 

Działalność dydaktyczna jest prowadzona również w Bazie Szkoleniowej Policji w Kalu nad jeziorem Święcajty, koło Węgorzewa. Jest to zajmujący niespełna pół hektara, zmodernizowany w 2009 r., obiekt dla policjantów, którzy nabywają umiejętności niezbędne do pełnienia służby na wodach i terenach przywodnych.

Ważnym elementem mającym istotny wpływ na efektywność procesu dydaktycznego jest Centralna Biblioteka Policyjna, będąca w strukturze jednostki, stosownie do zarządzenia nr 13 Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 18 stycznia 1991 r. w sprawie nadania statutu Centrum Szkolenia Policji w Legionowie. Warta podkreślenia jest ranga tej komórki organizacyjnej ‒„Biblioteka Centrum pełni funkcję Centralnej Biblioteki Policyjnej” – zob. § 2, 8 i 9 zarządzenia.

Wartość i przekrojowy charakter zbiorów, które obejmują wszelkie zagadnienia policyjne, a także prawne, psychologiczne, pedagogiczne, socjologiczne i ekonomiczne, powoduje, że Centralna Biblioteka Policyjna pozostaje w kręgu zainteresowań czytelniczych nie tylko policjantów i słuchaczy, ale także osób niezwiązanych z resortem spraw wewnętrznych. Stan księgozbioru na dzień 31 grudnia 2019 r. wynosił 238 828 egz.

Na szczególną uwagę zasługują zbiory o charakterze antykwarycznym. Perłą wśród nich są czasopisma, m.in.: „Gazeta Administracji i Policji Państwowej” (1924‒1925, 1927‒1929), „Na  Posterunku” (1925, 1928‒1929, 1931, 1933‒1938), „Dziennik Urzędowy Ministerstwa Administracji Publicznej” (1945‒1950), „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” (1931‒1933, 1935‒1936) oraz „Palestra” (1925‒1939).

Dynamiczny rozwój edukacji policyjnej wymaga stosowania najwyższych standardów zarządzania. W 2006 r. wdrożono Kompleksowy System Zarządzania Biblioteką PROLIB. Podstawową zasadą zastosowaną w tym systemie jest zautomatyzowanie wszelkich prac bibliotecznych, w tym gromadzenia i opracowania zbiorów, udostępniania oraz dostarczania informacji on-line o księgozbiorze poprzez katalog biblioteczny OPAC. Stanowiska komputerowe oddane do dyspozycji użytkowników dają możliwość samodzielnej eksploracji katalogu, korzystania z sieci Internet, a także zapewniają dostęp do innych elektronicznych baz danych oraz bibliotek cyfrowych.

Wielość i różnorodność powierzanych Centrum Szkolenia Policji przez Komendanta Głównego Policji do realizacji kursów specjalistycznych  oraz program szkolenia zawodowego podstawowego powodują konieczność posiadania przez szkołę nowoczesnych i adekwatnych do wyposażenia, jakim dysponują policjanci w jednostkach terenowych, pomocy dydaktycznych. Nie sposób wymienić wszystkich, ale najistotniejsze z punktu widzenia efektywności zajęć to: manipulator pirotechniczny, wyrzutnik pirotechniczny, mobilne terminale noszone, stanowisko demonstracyjne dwuobwodowego układu hamulcowego i kierowniczego, pistolety REX, radarowe mierniki prędkości, wideorejestratory, motocykle służbowe oraz łodzie.

Źródło: Publikacja opracowana z okazji jubileuszu 30-lecia CSP, przez zespół pod przewodnictwem Zastępcy Komendanta Centrum Szkolenia Policji w Legionowie ds. Logistycznych Pani insp. Anny GOŁĄBEK

Powrót na górę strony