Wydział Organizacji Dydaktyki i Dowodzenia - Pion dydaktyczny - Centrum Szkolenia Policji

Pion dydaktyczny

Wydział Organizacji Dydaktyki i Dowodzenia

Wydział Organizacji Dydaktyki i Dowodzenia jest komórką dydaktyczno-wychowawczą, w której planuje się, a następnie realizuje roczną działalność szkoleniową Centrum Szkolenia Policji, z uwzględnieniem potrzeb jednostek terenowych Policji. W jego skład wchodzą cztery zespoły: planowania, ewidencji, doboru i dowodzenia.

Do zadań Wydziału Organizacji Dydaktyki i Dowodzenia należy w szczególności:

  1. planowanie, organizowanie i dokumentowanie szkolenia zawodowego podstawowego oraz doskonalenia zawodowego centralnego;
  2. koordynowanie etapów postępowania kwalifikacyjnego prowadzonych w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji;
  3. koordynowanie wykorzystania bazy dydaktycznej;
  4. zapewnienie nadzoru dowódczego nad słuchaczami odbywającymi szkolenie zawodowe podstawowe i doskonalenie zawodowe centralne w Legionowie;
  5. zapewnienie warunków socjalno-bytowych słuchaczom odbywającym szkolenie zawodowe podstawowe i doskonalenie zawodowe centralne w Legionowie.

 

Na podstawie terminów realizacji i limitów słuchaczy szkolenia zawodowego podstawowego, otrzymanych z Biura Kadr, Szkolenia i Obsługi Prawnej Komendy Głównej Policji, a także potrzeb szkoleniowych przydzielonych do realizacji, w wydziale sporządzany jest Plan szkolenia… i Plan doskonalenia zawodowego centralnego w Centrum Szkolenia Policji w Legionowie na dany rok szkoleniowy, z uwzględnieniem możliwości dydaktycznych i bazy kwaterunkowej Centrum.

W oparciu o powyższy plan opracowuje się plany zajęć dydaktycznych dla poszczególnych grup szkoleniowych oraz nauczycieli policyjnych.

W ramach działalności związanej z organizacją i dokumentowaniem szkolenia oraz doskonalenia zawodowego centralnego, pracownicy wydziału:

  • realizują nabór słuchaczy z jednostek organizacyjnych Policji,
  • prowadzą ewidencję procesu dydaktycznego,
  • opracowują dokumenty związane z realizacją szkoleń zawodowych podstawowych i doskonaleń zawodowych centralnych,
  • przygotowują projekty umów i porozumień z podmiotami zewnętrznymi związanych z udziałem w szkoleniach i doskonaleniach bądź organizacją przedsięwzięć na terenie Centrum Szkolenia Policji.

Wydział odpowiedzialny jest również za koordynację zadań związanych z przeprowadzaniem etapów szkolnych postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji (test wiedzy i test sprawności fizycznej), które wynikają z rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 18 kwietnia 2012 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji.

 

 

 

Do głównych zadań wydziału należy również zakwaterowanie oraz wyposażenie słuchaczy w sprzęt niezbędny do ich pobytu na terenie CSP oraz udziału w zajęciach dydaktycznych. Kadra wydziału organizuje także ich czas wolny, w ramach którego słuchacze mogą rozwijać swoje zainteresowania oraz nabywać nowe umiejętności. Działalność ta obejmuje m.in. organizację turniejów sportowych, które zachęcają do utrzymywania dobrej kondycji fizycznej, a także wpływają na zacieśnianie więzi interpersonalnych między słuchaczami.

 

Policjanci wydziału odgrywają ważną rolę w kształtowaniu postaw uczestników szkoleń i kursów prowadzonych w Centrum Szkolenia Policji. W procesie dydaktyczno-wychowawczym zwracają szczególną uwagę na kulturę osobistą, dyscyplinę oraz tolerancję słuchaczy, pomagając im w budowaniu właściwego wizerunku policjanta zarówno w służbie, jak i poza nią.

 

Wydział odpowiada za zapewnienie ochrony fizycznej obiektów Centrum poprzez organizację służb na posterunkach, patrolach oraz w blokach internatowych.

 

Kadra wydziału reprezentuje Centrum Szkolenia Policji podczas uroczystości państwowych i samorządowych, a także zapewnia oprawę ceremonialną uroczystych apeli i zbiórek w CSP.

 

Naczelnik Wydziału Organizacji Dydaktyki i Dowodzenia

mł. insp. Grzegorz Perz