Czasopisma polskojęzyczne zawieszone - Biblioteka-teksty - Centrum Szkolenia Policji

Biblioteka-teksty

CZASOPISMA POLSKOJĘZYCZNE - PRENUMERATA ZAWIESZONA

Prezentowana sekcja obejmuje spis zgromadzonych w CBP polskojęzycznych czasopism, których subskrypcja została zawieszona.

Zamieszczone poniżej opisy ułożone zostały w kolejności alfabetycznej i składają się z następujących elementów:

  • tytuł czasopisma,
  • profil tematyczny,
  • częstotliwość publikacji,
  • zasoby CBP,
  • adres internetowy,
  • ewentualne uwagi.

 

ARCHIWUM KRYMINOLOGII

Zeszyty wydawane przez Polską Akademię Nauk poświęcone zagadnieniom kryminologii. Kolejne numery obejmują materiały źródłowe oraz streszczenia poszczególnych artykułów
w języku angielskim i niemieckim.

Częstotliwość: nieregularnie

w zbiorach CBP: 1960-1964, 1969-2010

 

ARCHIWUM MEDYCYNY SĄDOWEJ I KRYMINOLOGII. ORGAN POLSKIEGO TOWARZYSTWA MEDYCYNY SĄDOWEJ I KRYMINOLOGII

Czasopismo porusza problemy kryminologii i sądownictwa w aspekcie medycznym. Każdy
numer opatrzony jest krótką charakterystyką zamieszczonych w nim prac, zaś poszczególne publikacje uzupełniają relacje z dyskusji i literatura przedmiotu.

częstotliwość: kwartalnik

w zbiorach CBP: 1951-1952, 1955, 1968, 1971-2013.

adres internetowy: www.kms.cm-uj.krakow.pl/ArchMedSadKrym/

 

ARSENAŁ - PRZEGLĄD STRZELECKI

Profesjonalne czasopismo adresowane do prywatnych właścicieli broni oraz policji. Zawiera liczne artykuły dotyczące nowości na rynku broni palnej i historycznej a także relacje
z wystaw i zawodów strzeleckich.

częstotliwość: miesięcznik

w zbiorach CBP: 2003-2010.

adres internetowy: www.arsenal.dvc.pl

 

BEZPIECZEŃSTWO RUCHU DROGOWEGO - KWARTALNIK MOTORYZACYJNY INSTYTUTU TRANSPORTU SAMOCHODOWEGO

Czasopismo porusza zagadnienia transportu i bezpieczeństwa komunikacji samochodowej. częstotliwość: kwartalnik

w zbiorach CBP: 1994-2010.

adres internetowy: http://www.cbr.home.pl./brd.htm

 

BIULETYN INFORMACYJNY CENTRALNEGO LABORATORIUM KRYMINALISTYCZNEGO KGP

Czasopismo publikuje prace z dziedziny kryminologii. Zawiera omówienia nowości warsztatowych, istotnych w służbie kryminalistycznej a także sprawozdania i relacje
z wizyt w policyjnych laboratoriach zagranicznych.

częstotliwość: kwartalnik

w zbiorach CBP: 1971-2010.

adres internetowy: www.policja.pl/clk/wydaw.htm

 

BIULETYN PRAWNY KGP

Czasopismo zawiera opinie prawne, pisma oraz wyroki sądowe dotyczące kwestii związanych z organami ścigania, policją oraz innymi formacjami podległymi ministrowi spraw wewnętrznych.

częstotliwość: nieregularnie

w zbiorach CBP: 1998-2012 (od września 2012 dostępny wyłącznie w wersji elektronicznej)

 

BIULETYN STATYSTYCZNY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI - BIURO WYWIADU KRYMINALNEGO

Periodyk zawiera dane statystyczne dotyczące skali i zasięgu przestępczości w Polsce. Prezentowane dane sklasyfikowane zostały według różnorodnych kryteriów policyjnych.

częstotliwość: nieregularnie

w zbiorach CBP: 1964-1974, 1976-2004.

adres internetowy: http://www.policja.pl/index.php?dzial=2&id=1239

 

BIULETYN OŚRODKA SZKOLENIA KADR KIEROWNICZYCH MSW

Periodyk zawiera artykuły dotyczące metodyki nauczania, programu
i struktury kursów realizowanych w ODKK MSW. Część czasopisma poświęcona
jest artykułom o tematyce prawno - społecznej a także recenzjom literatury przedmiotu
i komunikatom z konferencji.

częstotliwość: kwartalnik

w zbiorach CBP: 1978-1989.

uwagi: czasopismo nie ukazuje się od 1989 r.

 

DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI

Cykliczne wydawnictwo zawierające najnowsze akty prawne Komendanta Głównego Policji. Obejmuje pełne wersje decyzji i obwieszczeń wraz z odnośnikami do dokumentów już istniejących.

częstotliwość: nieregularnie

w zbiorach CBP: 1998-2011 (od 2012 roku dostępny wyłącznie w wersji elektronicznej)

adres internetowy: http://www.kgp.gov.pl/index.php?dzial=54

 

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI

Cykliczne wydawnictwo zawierające najnowsze akty prawne resortu. Obejmuje pełne wersje zarządzeń, decyzji i obwieszczeń wraz z odnośnikami do ustaw już istniejących.

częstotliwość: nieregularny

w zbiorach CBP: 1956, 1959-1963, 1970-2011 (od 2012 roku dostępny wyłącznie w wersji elektronicznej)

adres internetowy: http://www.mswia.gov.pl/index.php?dzial=244

 

GAZETA ADMINISTRACJI I POLICJI PAŃSTWOWEJ

Czasopismo porusza aktualne dla swojej epoki problemy z dziedziny prawa administracyjnego, struktury samorządowej kraju, orzecznictwa sądowego, polityki wewnętrznej i policji. Skierowane było przede wszystkim do funkcjonariuszy, prawników
i urzędników państwowych średniego szczebla. Zawiera cenne informacje z zakresu historii polskiego prawa karnego i administracyjnego a także funkcjonowania sądów i urzędów.

częstotliwość: dwutygodnik

w zbiorach CBP: 1924-25, 1927-29, 1928-33

uwagi: czasopismo nie ukazuje się od 1939 roku

 

GAZETA PENITENCJARNA

Czasopismo porusza kwestie prawne i ustawodawcze dotyczące orzecznictwa sądowego, wymiaru sprawiedliwości i zakładów karnych. Prezentuje polskie i obce systemy więziennictwa, ich specyfikę, strukturę i organizację. Porusza problemy etyki
i psychologii osadzonych a także kwestie resocjalizacji.

częstotliwość: dwutygodnik

w zbiorach CBP: 1974, 1982-1990

uwagi: czasopismo nie ukazuje się od 1990 r.

 

GAZETA POLICYJNA - DWUTYGODNIK FUNKCJONARIUSZY

Czasopismo zawiera szereg artykułów z dziedziny policyjno - prawnej, sądowej i społecznej. Publikuje także relacje z akcji charytatywnych i imprez masowych z udziałem policji.

częstotliwość: dwutygodnik

w zbiorach CBP: 1990-2005.

adres internetowy: www.gazeta.policja.pl/archiwum_gp.html

uwagi: czasopismo nie ukazuje się od 2005 r.

 

INFORMACJA STATYSTYCZNA DOTYCZĄCA WSZCZĘTYCH ŚLEDZTW I DOCHODZEŃ ORAZ PRZESTĘPSTW STWIERDZONYCH I WYKRYTYCH W MIESIĄCU...

Periodyk zawiera tabele statystyczne prezentujące stopień i rodzaj przestępstw popełnianych na terenie Polski.

częstotliwość: miesięcznik

w zbiorach CBP: 1971-1985.

uwagi: czasopismo nie ukazuje się od 1985 r.

 

KOMANDOS - MILITARNY MAGAZYN SPECJALNY

Czasopismo porusza problematykę bojowych jednostek specjalnych wojska i policji. Zawiera liczne reportaże ze współczesnych pól bitewnych, publicystykę historyczną a także relacje
z baz wojskowych i pokazów sprawnościowych.

częstotliwość: miesięcznik

w zbiorach CBP: 1992-2011.

 

MAGAZYN KRYMINALNY 997

Czasopismo popularyzujące tematykę policyjną. Porusza kwestie związane ze strukturą organizacyjną sił policyjnych w Polsce a także rodzajami najczęściej popełnianych przestępstw.

częstotliwość: tygodnik

w zbiorach CBP: 1957-1997

uwagi: czasopismo nie ukazuje się od 1997 r.

 

MATERIAŁY SZKOLENIOWE OŚRODKA DOSKONALENIA ZAWODOWEGO KADR KIEROWNICZYCH MSW - ŁÓDŹ 

Czasopismo publikuje prace z dziedziny prawa karnego i procesowego, socjologii oraz innych dziedzin nauki pomocnych w kwestiach administracyjnych i kierowniczych.

częstotliwość: nieregularnie

w zbiorach CBP: 1976-1980, 1982-1983, 1985-1989.

uwagi: czasopismo nie ukazuje się od 1989 r.

 

NA POSTERUNKU - TYGODNIK POŚWIĘCONY SPRAWOM POLICJI PAŃSTWOWEJ

Tygodnik poświęcony sprawom policji państwowej. Czasopismo skierowane było głównie

do funkcjonariuszy średniego i niższego szczebla. Poprzez atrakcyjne konkursy i zadania popularyzowało ideę zawodowego samodoskonalenia policjantów. W nieskomplikowanej formie przybliżało funkcjonariuszom sposoby i kierunki działania polskiej polityki a także strukturę i zwyczaje w policjach obcych.

częstotliwość: tygodnik

w zbiorach CBP: 1922, 1925, 1928-1929, 1931, 1933-1938.

uwagi: czasopismo nie ukazuje się od 1939 r.

 

POLSKA BIBLIOGRAFIA PENITENCJARNA

Bibliografia obejmuje pozycje książkowe i artykuły dotyczące problematyki kary pozbawienia wolności w Polsce i na świecie. Składa się z dwu części. Pierwsza z nich dotyczy problematyki współczesnej, druga zawiera głównie informacje historyczne.

częstotliwość: nieregularnie

w zbiorach CBP: 1963-1969, 1985-1989, 1992-2006.

 

PROBLEMY NARKOMANII - BIULETYN

Czasopismo poświęcone kwestiom narkomanii wśród młodzieży i wiążącym się z tym zjawiskiem problemom prawnym, społecznym i medycznym.

częstotliwość: nieregularnie

w zbiorach CBP: 2001-2009.

adres internetowy: www.narkomania.gov.pl

 

PRZESTĘPCZOŚĆ NA ŚWIECIE

Czasopismo poświęcone tematyce międzynarodowych aspektów przestępczości.

Publikowane artykuły obejmują m.in.: kwestie statystyki policyjnej, struktury organizacji przestępczych oraz prawodawstwa karnego na świecie.

częstotliwość: nieregularnie

w zbiorach CBP: 1974-1990.

uwagi: czasopismo nie ukazuje się od 1990 r.

 

SŁUŻBA MO - MIESIĘCZNIK WYDAWANY PRZEZ DEPARTAMENT SZKOLENIA
I WYDAWNICTW MSW

Czasopismo zawiera prace z dziedziny problematyki prawa, taktyki zwalczania przestępczości oraz profilaktyki przestępstw. Obejmuje liczne komentarze do orzecznictwa sądowego oraz obszerne recenzje prac z dziedziny kryminalistyki.

częstotliwość: kwartalnik

w zbiorach CBP: 1957-1989.

uwagi: czasopismo nie ukazuje się od 1989 r.

 

STOŁECZNY MAGAZYN POLICYJNY - BIULETYN WEWNĘTRZNY KSP

Niewielki periodyk o ogólno - policyjnej tematyce poruszający zagadnienia działań operacyjnych, prewencji oraz służb pomocniczych policji.

częstotliwość: nieregularny

w zbiorach CBP: 1993-1994, 2003-2004.

uwagi: czasopismo nie ukazuje się od 2004 r.

 

STUDIA KRYMINOLOGICZNE, KRYMINALISTYCZNE I PENITENCJARNE

Periodyk prezentuje prace badawcze z zakresu kryminalistyki oraz analizy różnorodnych systemów więziennictwa. Publikuje artykuły z dziedziny wiktymologii
i psychologii przestępstw oraz społecznych zachowań osadzonych.

częstotliwość: nieregularnie

w zbiorach CBP: 1974-1989.

uwagi: czasopismo nie ukazuje się od 1989 roku.\

 

W SŁUŻBIE NARODU - TYGODNIK RESORTU SPRAW WEWNĘTRZNYCH

Czasopismo skierowane do funkcjonariuszy Milicji Obywatelskiej oraz ogółu czytelników zainteresowanych problematyką sił podlegających Ministerstwu Spraw Wewnętrznych. Porusza aktualne problemy organizacji sił milicyjnych oraz kwestie bytowe funkcjonariuszy. Zawiera liczne reportaże prezentujące siły milicyjne krajów sąsiednich a także artykuły

o tematyce historycznej i popularyzatorskiej.

częstotliwość: tygodnik

w zbiorach CBP: 1957-1989.

uwagi: czasopismo nie ukazuje się od 1989 roku.

 

ZESZYTY METODYCZNE INSTYTUTU KRYMINALISTYKI MSW

Czasopismo poświęcone tematyce nowych technik kryminalistycznych. Publikowane artykuły prezentują poszczególne etapy badania kryminalistycznego oraz najpopularniejsze metody zabezpieczania śladów przestępstwa.

częstotliwość: nieregularnie

w zbiorach CBP: 1970-1989.

uwagi: czasopismo nie ukazuje się od 1989 roku.

 

ZESZYTY METODYCZNE CENTRALNEGO LABORATORIUM KRYMINALISTYKI KGP

Czasopismo zawiera obszerne, bogato ilustrowane prace naukowe poświęcone specjalistycznym badaniom policyjno - kryminalistycznym.

częstotliwość: kwartalnik

w zbiorach CBP: 1999-2007.

adres internetowy: www.kgp.gov.pl./clk/wydaw.htm

 

ZESZYTY NAUKOWE AKADEMII SPRAW WEWNĘTRZNYCH

Czasopismo zawiera prace naukowe z dziedziny prawa, kryminalistyki oraz bezpieczeństwa
i porządku publicznego.

częstotliwość: nieregularnie

w zbiorach CBP: 1973-1990.

uwagi: czasopismo nie ukazuje się od 1990 roku.

 

ZESZYTY NAUKOWE WYDZIAŁU PORZĄDKU PUBLICZNEGO AKADEMII SPRAW WEWNĘTRZNYCH W SZCZYTNIE

Periodyk zawiera publikacje dotyczące struktury kursów realizowanych w WPP ASW
w Szczytnie. Poszczególne artykuły publikowane są w obrębie trzech działów:

  • społeczno - politycznego (dotyczącego historii, psychologii i filozofii),
  • zawodowego (dotyczącego zagadnień prawnych, kryminalistycznych i operacyjnych),
  • pedagogicznego.

częstotliwość: kwartalnik

w zbiorach CBP: 1973-1990.

uwagi: czasopismo nie ukazuje się od 1990 roku.

 

ZESZYTY NAUKOWE WYŻSZEJ SZKOŁY OFICERSKIEJ IM. GEN. FRANCISZKA JÓŹWIAKA - WITOLDA

Czasopismo publikuje prace z zakresu problematyki społeczno - politycznej a także

recenzje, polemiki oraz bieżącą kronikę szkoły. 

częstotliwość: kwartalnik

w zbiorach CBP: 1973-1990.

uwagi: czasopismo nie ukazuje się od 1990 roku.

 

ZWIĄZKOWY PRZEGLĄD POLICYJNY

Czasopismo zawiera artykuły z dziedziny prawa pracy i struktury organizacyjnej policji. częstotliwość: kwartalnik

w zbiorach CBP: 2001-2010.

adres internetowy: http://www.nszzp.pl./?page=Structure&id=8