Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Policjanci poszerzyli wiedzę na temat przestępstwa handlu ludźmi

Data publikacji 08.11.2021

18 października w Unii Europejskiej obchodzony jest Dzień Walki z Handlem Ludźmi, co ma na celu głównie pomoc w zrozumieniu istoty przestępstwa handlu ludźmi, w tym przez uświadomienie i wskazanie mechanizmu działania sprawców. Aby pogłębić wiedzę w powyższym temacie, w CSP odbył się wykład w ramach Koła Zainteresowań Prawem „Paragraf”.

Handel ludźmi rozumiany jest jako: wynajmowanie, przewożenie, przyjmowanie osób przy stosowaniu środków w postaci: gróźb, użycia siły czy innych form przymusu, porwania, podstępu, nadużycia władzy, czy wykorzystania bezsilności osoby z zamiarem wykorzystania tych osób do różnych celów. W szczególności są to: prace przymusowe, zmuszanie do prostytucji i innych form wykorzystania seksualnego, niewolnictwo lub pobieranie organów.

Przestępstwo handlu ludźmi to trzecie, po broni i narkotykach, najbardziej dochodowe przestępstwo na świecie, o globalnej skali, występujące w większości krajów świata. Jego istotą jest zniewolenie osoby lub osób przy użyciu różnorodnych metod w celu wykorzystania nawet za zgodą pokrzywdzonego.

Policja w sposób szczególny podkreśla znaczenie rozpowszechniania informacji dotyczących tego przestępstwa. W celu ułatwienia kontaktu pokrzywdzonym i świadkom z organami ścigania w Komendzie Głównej Policji powstał Wydział do walki z Handlem Ludźmi. Warte podkreślenia jest to, że funkcjonuje skrzynka e-mailowa i infolinia, dzięki którym osoby posiadające informacje o procederze handlu ludźmi mogą skontaktować się z policjantami. Pisząc na adres handelludzmibsk@policja.gov.pl lub dzwoniąc pod numer 664974934, można zapobiec tragediom osób, które stały się „żywym towarem”.

Mając na uwadze potrzebę prowadzenia działań edukacyjnych w przedmiotowym obszarze, w tym w zakresie nabycia, zaktualizowania i poszerzenia wiedzy, słuchacze CSP 04.11.2021 r. mieli możliwość wzięcia udziału w wykładzie w ramach Koła Zainteresowań Prawem „Paragraf” na temat „Praktyczne aspekty zwalczania przestępstwa handlu ludźmi i przestępstw z nim powiązanych”.

Wykład został przeprowadzony z udziałem praktyka – eksperta Wydziału do Walki z Handlem Ludźmi Biura Kryminalnego Komendy Głównej Policji – kom. Magdaleny Potentas, która w ciekawy i przystępny sposób omówiła tematykę dotyczącą przestępstwa handlu ludźmi, uzupełniając ją o studium przypadku.

Głównymi celami wykładu było podniesienie poziomu:

  1. jakości oraz efektywności zapobiegania, a także zwalczania przestępstwa handlu ludźmi oraz przestępstw i wykroczeń z nim powiązanych,
  2. społecznej świadomości o istniejących zagrożeniach oraz
  3. wiedzy na temat skutecznych możliwości przeciwdziałania temu procederowi.

Licząc na dalszą współpracę w przedmiotowym zakresie, serdecznie dziękujemy zaproszonemu do CSP prelegentowi za profesjonalne przygotowanie i przeprowadzenie zajęć dla słuchaczy. Dziękujemy także słuchaczom CSP uczestniczącym w czasie wolnym od służby w wykładzie, którzy podnosząc kwalifikacje zawodowe, wyrazili w ten sposób swoje zaangażowanie w realizację zadań służbowych.

ZSK

fot.: mł. asp. Robert Karyś