30 lat Centrum Szkolenia Policji - Aktualności - Centrum Szkolenia Policji

Aktualności

30 lat Centrum Szkolenia Policji

Data publikacji 29.06.2020

Trzydzieści lat temu nadinsp. Zdzisław Wewer z rąk ówczesnego Ministra Spraw Wewnętrznych Pana Krzysztofa Kozłowskiego odebrał pełnomocnictwo do utworzenia i organizacji szkoły Policji w Legionowie. Zwieńczeniem prac pełnomocnika było powołanie do życia w dniu 27 sierpnia 1990 r. Centrum Szkolenia Policji, które zostało utworzone na podstawie zarządzenia nr 85/90 Ministra Spraw Wewnętrznych. Głównym zadaniem jednostki było „przygotowanie wyspecjalizowanych kadr do zadań związanych z ochroną bezpieczeństwa obywateli oraz utrzymania bezpieczeństwa i porządku publicznego”.

Centrum Szkolenia Policji w Legionowie powstało z wykorzystaniem czterech zlikwidowanych szkół resortu spraw wewnętrznych.

W pierwszych miesiącach funkcjonowania praca jednostki koncentrowała się głównie na przygotowaniu i uruchomieniu kursów, kompletowaniu kadry szkoły, opracowaniu projektu statutu oraz porządkowaniu spraw związanych z przejmowanym majątkiem zlikwidowanych szkół i tworzeniu podstawowej bazy dydaktycznej.

Działalność dydaktyczna została podjęta już we wrześniu 1990 r., a do końca pierwszego roku funkcjonowania Centrum Szkolenia Policji mury szkoły opuściło 500 absolwentów.

Kilkumiesięczne prace związane z opracowaniem statutu jednostki zakończyły się na początku stycznia 1991 r. W dniu 18 stycznia weszło w życie podpisane przez Ministra Spraw Wewnętrznych zarządzenie nr 13/91 nadające jednostce statut.

Głównymi ogniwami strukturalnymi w systemie funkcjonowania CSP były cztery szkoły: Szkoła Doskonalenia Kadr Kierowniczych, Szkoła Ruchu Drogowego, Szkoła Techniki Kryminalistycznej oraz Szkoła Techniki Operacyjnej i Obserwacji. Były to niewielkie kadrowo komórki organizacyjne, które odpowiadały za organizowanie, wyodrębnionej dla każdej z nich, grupy kursów i które pełniły funkcje dowódcze wobec przebywających na tych kursach słuchaczy. Zadania dydaktyczne na potrzeby szkół realizowały specjalistyczne zakłady dydaktyczne .

30 września 1992 r. do CSP została włączona Szkoła Policyjna Przewodników i Tresury Psów w Sułkowicach. W strukturze organizacyjnej CSP wyodrębniono dwie nowe komórki: Zakład Szkolenia Przewodników i Tresury Psów oraz Wydział Obsługi Zakładu Szkolenia i Tresury Psów.

W roku 1997 do CSP dołączono Centralny Ośrodek Doskonalenia Zawodowego Policji Wodnej w Kalu k. Węgorzewa.

Sztandar.

Nadanie Centrum Szkolenia Policji sztandaru ufundowanego przez społeczność Legionowa nastąpiło 17 czerwca 1995 r. w ramach obchodów jubileuszu 5-lecia działalności szkoły.

 

 

 

 

Na podstawie publikacji opracowywanej z okazji jubileuszu 30-lecia Centrum Szkolenia Policji w Legionowie przez zespół pod przewodnictwem Zastępcy Komednanta  Centrum Szkolenia Policji w Legionowie ds. Logistycznych Pani insp. Anny GOŁĄBEK.