Ostatnia edycja kursu dla oskarżycieli publicznych - Aktualności - Centrum Szkolenia Policji

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Ostatnia edycja kursu dla oskarżycieli publicznych

Data publikacji 01.12.2017

W Centrum Szkolenia Policji odbyła się ostatnia w tym roku, piąta edycja kursu specjalistycznego dla policjantów pełniących funkcję oskarżyciela publicznego, oznaczona symbolem Osk.P–5/17.

     W ostatniej tegorocznej edycji kursu (13 do 24 listopada) wzięło udział 16 funkcjonariuszy z komend wojewódzkich, powiatowych, miejskich oraz komisariatów Policji województw: lubelskiego, małopolskiego, podlaskiego i świętokrzyskiego. Jego uczestnicy w swoich jednostkach terenowych na co dzień wykonują zadania związane z prowadzeniem czynności wyjaśniających oraz nadzorem nad czynnościami wyjaśniającymi lub występują w charakterze oskarżyciela publicznego w postępowaniu sądowym w sprawach o wykroczenia.

     Głównym celem kursu było podniesienie kwalifikacji zawodowych oraz przygotowanie policjantów do profesjonalnego wykonywania powierzonych im zadań. Uczestnicy mieli możliwość zweryfikowania i uzupełnienia swoich wiadomości, wymiany doświadczeń zawodowych, a także doskonalenia umiejętności związanych z wykonywaniem zadań i czynności służbowych w przedmiotowym obszarze.

     W trakcie kursu słuchacze nabyli, zaktualizowali oraz poszerzyli wiedzę teoretyczną z zakresu materialnego oraz procesowego prawa wykroczeń. Mieli także możliwość doskonalenia umiejętności sporządzania dokumentacji procesowej, w tym postanowień, wniosków, czy środków zaskarżenia w postaci apelacji od wyroku, zażalenia na postanowienie, czy sprzeciwu od wyroku nakazowego. Słuchacze aktywnie i z zaangażowaniem uczestniczyli w licznych zajęciach praktycznych, które polegały m.in. na przeprowadzeniu, z podziałem na role, symulacji rozprawy sądowej, zakończonej wygłoszeniem przemówień oskarżycielskich. Zgodnie z założeniami programowymi kursu, każdy słuchacz wykonał szereg zadań, w tym indywidualnie zgłosił wniosek dowodowy, ustosunkował się do wniosku zgłoszonego przez stronę przeciwną, a także wygłosił przemówienie oskarżycielskie, które zostało ocenione przez nauczycieli policyjnych przy podkreśleniu tzw. mocnych i słabych stron osoby występującej publiczne. Słuchacze brali również udział w programowych zajęciach dydaktycznych prowadzonych z udziałem: radcy Biura Prewencji Komendy Głównej Policji podinsp. Agnieszki Romańskiej, głównego specjalisty Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji insp. w stanie spoczynku Mariusza Wasiaka oraz specjalisty Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Stołecznej Policji podkom. Mirosława Kowalskiego. Duże doświadczenie zawodowe zaproszonych prelegentów, ich wiedza, umiejętności oraz wkład i zaangażowanie w znaczący sposób wpłynęły na urealnienie i merytoryczny poziom zajęć oraz przyczyniły się do podniesienia atrakcyjności kursu, a w konsekwencji wzbogacenia wiedzy uczestniczących w nich słuchaczy.

     Możliwość wzięcia udziału zarówno w zajęciach teoretycznych, jak i praktycznych pozwoliła uczestnikom kursu bardzo dobrze przygotować się do pełnienia trudnej roli oskarżyciela publicznego w sprawach o wykroczenia. Zdobyta przez nich wiedza oraz nabyte umiejętności z całą pewnością znajdą zastosowanie w profesjonalnej realizacji zadań służbowych. Pozwolą też na dalsze doskonalenie przyjętych standardów i usprawnienie pracy funkcjonariuszy.

     Wszyscy uczestnicy kursu Osk.P–5/17 ukończyli go z wynikiem pozytywnym. Absolwentom życzymy osobistej i zawodowej pomyślności, a także konsekwencji i wytrwałości podczas realizacji odpowiedzialnych zadań.

 

 

 

podinsp. Ewa Jakimiuk/ZSK
zdj. Mariusz Mazewski/ZSS