Kurs specjalistyczny oskarżycieli publicznych - Aktualności - Centrum Szkolenia Policji

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Kurs specjalistyczny oskarżycieli publicznych

Data publikacji 05.06.2017

W okresie od 22 maja do 2 czerwca br., w Centrum Szkolenia Policji odbyła się trzecia edycja kursu specjalistycznego dla policjantów pełniących funkcję oskarżyciela publicznego, oznaczona symbolem Osk.P–3/17.

     W trzeciej, zaplanowanej do realizacji w tym roku, edycji trwającego 10 dni kursu wzięło udział 18 funkcjonariuszy z komend wojewódzkich, powiatowych, miejskich oraz komisariatów Policji. Słuchacze, którzy uczestniczyli w kursie, w swoich jednostkach terenowych na co dzień wykonują zadania związane z prowadzeniem czynności wyjaśniających albo z nadzorem nad czynnościami wyjaśniającymi lub występują w charakterze oskarżyciela publicznego w postępowaniu sądowym w sprawach o wykroczenia.

     Głównym celem kursu było podniesienie kwalifikacji zawodowych oraz przygotowanie policjantów do profesjonalnego wykonywania powierzonych im zadań. Uczestnicy mieli możliwość zweryfikowania i uzupełnienia posiadanych wiadomości, wymiany doświadczeń zawodowych, a także doskonalenia umiejętności związanych z wykonywaniem zadań i czynności służbowych w przedmiotowym obszarze. Zakres szkolenia obejmował zagadnienia materialnego oraz procesowego prawa wykroczeń. Słuchacze mieli możliwość zweryfikowania umiejętności sporządzania dokumentacji procesowej, w tym postanowień, wniosków, czy środków zaskarżenia w postaci apelacji od wyroku, zażalenia na postanowienie, czy sprzeciwu od wyroku nakazowego. Słuchacze aktywnie i z zaangażowaniem uczestniczyli w licznych zajęciach praktycznych, które polegały m.in. na przeprowadzeniu, z podziałem na role, symulacji rozprawy sądowej, zakończonej wygłoszeniem przemówień oskarżycielskich. Zgodnie z założeniami programowymi kursu każdy słuchacz indywidualnie zgłosił wniosek dowodowy, ustosunkował się wniosku zgłoszonego przez stronę przeciwną, a także wygłosił przemówienie oskarżycielskie, które zostało ocenione przez nauczycieli policyjnych przy podkreśleniu tzw. mocnych i słabych stron osoby występującej publiczne. Ponadto słuchacze mieli możliwość wzięcia udziału w programowych zajęciach dydaktycznych realizowanych z udziałem radcy Biura Prewencji Komendy Głównej Policji – Pani nadkom. Agnieszki Romańskiej oraz głównego specjalisty Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji – insp. w stanie spoczynku, Pana Mariusza Wasiaka. Duże doświadczenie zawodowe zaproszonych do CSP gości, ich wiedza i umiejętności, a także wkład i zaangażowanie znacząco wpłynęły na jakość i urozmaicenie prowadzonych zajęć, pozwalając na dodatkowe zainteresowanie słuchaczy tematyką kursu oraz umożliwiając pogłębienie wiadomości.

     Możliwość wzięcia udziału zarówno w zajęciach teoretycznych, jak i praktycznych pozwoliła słuchaczom kursu bardzo dobrze przygotować się do pełnienia trudnej roli oskarżyciela publicznego w sprawach o wykroczenia. Zdobyte podczas zajęć wiedza i umiejętności będą przydatne w profesjonalnej realizacji zadań służbowych. Ponadto pozwolą na dalsze doskonalenie przyjętych standardów i usprawnienie pracy funkcjonariuszy.

     Wszyscy uczestnicy kursu Osk. P–3/17 ukończyli go z wynikiem pozytywnym. Absolwentom życzymy wszelkiej osobistej i zawodowej pomyślności, a także konsekwencji i wytrwałości podczas realizacji odpowiedzialnych zadań.

podinsp. Ewa Jakimiuk/ZSK

zdj. Mariusz Mazewski/ZSS