Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie - Aktualności - Centrum Szkolenia Policji

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

Data publikacji 05.10.2016

W dniach 26-30 września br. w Centrum Szkolenia Policji odbył się kurs specjalistyczny z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 19 policjantów zostało przygotowanych do wykonywania zadań służbowych związanych z koordynacją działań w ramach procedury „Niebieskie Karty” oraz do prowadzenia doskonalenia zawodowego lokalnego z tego zakresu.

     Kurs, zgodnie z założeniami programowymi, obejmował następujące tematy: wszczęcie procedury „Niebieskie Karty”, dokumentowanie czynności, właściwe postępowanie w sytuacji ujawnienia przemocy w rodzinie ze względu na charakter sprawcy, wspieranie policjantów w rozwiązywaniu problemów związanych z realizacją procedury przeciwdziałania przemocy w rodzinie, działania interwencyjne podejmowane wobec ofiary przemocy w sytuacji kryzysowej, prowadzenie doskonalenia zawodowego lokalnego w miejscu pełnienia służby, prowadzenie sprawozdawczości statystycznej dotyczącej działań Policji podejmowanych w ramach procedury „Niebieskie Karty” oraz weryfikacja poziomu wiedzy i umiejętności niezbędnych do realizacji procedury przeciwdziałania przemocy w rodzinie. W ramach jednego z bloków zagadnieniowych słuchacze mieli możliwość uczestniczenia także w zajęciach wyjazdowych, prowadzonych przez kadrę Ośrodka dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „DOM” w Warszawie. Placówka, prowadzona przez Stowarzyszenie Pomocy i Interwencji Społecznej, jest jedną z nielicznych specjalistycznych instytucji pomocowych, stacjonarnych i z funkcją schroniska, która znajduje się na terenie Warszawy. Słuchacze uzyskali tam wszechstronne informacje na temat specyfiki funkcjonowania i różnych form pomocy świadczonych przez ośrodek od ponad 16 lat.

     W celu nabycia umiejętności z zakresu prowadzenia doskonalenia zawodowego lokalnego, policjanci opracowali konspekty, a następnie na ich podstawie zrealizowali zajęcia. Stanowiło to podstawę do zaliczenia kursu.

     Opiekunem dydaktycznym i prowadzącą zajęcia na tej edycji kursu była asp. Dorota Kozłowska – nauczyciel policyjny Zakładu Służby Prewencyjnej CSP.

     30 września br., Zastępca Kierownika Zakładu Służby Prewencyjnej, podinsp. Tomasz Wewiór, dokonał uroczystego wręczenia świadectw absolwentom kursu, wyrażając przy tym przekonanie, iż zdobyta wiedza i umiejętności policjantów wpłyną na jakość wykonywanych przez nich zadań służbowych. Zachęcał też funkcjonariuszy do dalszego korzystania z oferty szkoleniowej Centrum Szkolenia Policji.

     Wszystkim absolwentom gratulujemy i życzymy wielu sukcesów w dalszej służbie!

asp. Dorota Kozłowska/ZSP

zdj.: asp. Marcin Grzeszyk/Studium Doradztwa Dydaktyki i Psychologii