RDs-5/16 po egzaminie - Aktualności - Centrum Szkolenia Policji

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

RDs-5/16 po egzaminie

Data publikacji 20.06.2016

Zakończyła się kolejna edycja „Kursu specjalistycznego w zakresie ruchu drogowego – część szczególna”, oznaczona symbolem RDs-5/16. Kurs trwał 31 dni, a jego uczestnikami byli funkcjonariusze z terenu całego kraju, pełniący służbę w komórkach ruchu drogowego.

     Podsumowaniem zdobytej w trakcie kursu wiedzy był egzamin końcowy, do którego przystąpili wszyscy funkcjonariusze i wszyscy zdali go z wynikiem pozytywnym, potwierdzając tym samym właściwe przygotowanie do wykonywania zadań służbowych w macierzystych jednostkach. Uzyskane oceny, to efekt wytężonej pracy słuchaczy, ukierunkowanej przez nauczycieli policyjnych Zakładu Ruchu Drogowego, którzy w profesjonalny sposób realizowali programowe zajęcia dydaktyczne.

     Treści kształcenia, pogrupowane w sześć bloków tematycznych, obejmowały między innymi zagadnienia z zakresu przepisów ruchu drogowego, kontroli transportu drogowego i stanu technicznego pojazdów, pełnienia służby na drogach oraz kierowania ruchem drogowym. Ponadto słuchacze opanowali zasady posługiwania się miernikami prędkości oraz wideorejestratorami wykroczeń.

     Uczestnikom kursu serdecznie gratulujemy zdanego egzaminu, życzymy wszelkiej pomyślności i sukcesów w dalszej służbie, a także poza nią.

nadkom. Andrzej Przekaziński/ZRD

zdj. Mariusz Mazewski/ZSS