Historia CSP - Historia - Centrum Szkolenia Policji

Historia CSP

Centrum Szkolenia Policji zostało utworzone w Legionowie 27 sierpnia 1990 r. na bazie materialnej i kadrowej czterech likwidowanych szkół: Wydziału Bezpieczeństwa Państwa ASW, Szkoły Ruchu Drogowego w Piasecznie, Ośrodka Doskonalenia Kadr Kierowniczych w Łodzi oraz Szkoły Chorążych Biura "B" MSW w Warszawie.

Od momentu powstania do chwili obecnej Centrum przeszło głęboką ewolucję: zmieniła się struktura organizacyjna, wykształcił się jego zasadniczy profil szkoleniowy.

Ten proces przeobrażeń programowych jest wyrazem dostosowywania działalności szkoleniowej Centrum do zmieniających się potrzeb i preferencji Policji. Do ważniejszych zmian strukturalnych CSP należy zaliczyć włączenie w jego skład pod koniec 1992 r. Szkoły Policyjnej Przewodników i Tresury Psów w Sułkowicach oraz otwarcie w lipcu 1998 r. Międzynarodowego Centrum Szkoleń Specjalistycznych Policji, usytuowanego organizacyjnie w CSP.

zdjęcie W 1995 r. CSP bardzo uroczyście obchodziło jubileusz 5-lecia. Z tej okazji wręczony został szkole sztandar ufundowany przez społeczność Miasta Legionowa. Stanowiło to wyraz wysokiej oceny Centrum, jednocześnie zobowiązywało do dalszej wytrwałej służby na rzecz ładu i porządku publicznego.

CSP prowadzi działalność dydaktyczną w trzech oddalonych od siebie o prawie 300 km ośrodkach:

 • w Legionowie – siedziba władz szkoły i miejsce zdecydowanej większości prowadzonych szkoleń,
 • w Sułkowicach – miejsce szkolenia przewodników i tresury psów,
 • w Kalu – miejsce szkolenia Policji wodnej.

Ośrodki te łącznie zajmują ponad 100 ha powierzchni, obejmują wiele budynków i obiektów, w których uczy się codziennie około 1000 policjantów na kilkunastu - prowadzonych jednocześnie – kursach. Za ciekawostkę można uznać fakt, że ośrodek w Legionowie został zbudowany w 1936 r. jako jednostka szkoleniowa służb państwowych. Z tego okresu pochodzi też część użytkowanych do dziś budynków. Jednak większość obiektów Centrum to nowoczesne budynki usytuowane na terenach pokrytych parkami i zielenią.

Baza dydaktyczna jest ciągle wzbogacana i unowocześniana. Składają się na nią liczne pracownie i specjalistyczne laboratoria, m.in. kryminalistyczne, łączności, informatyczne, udzielania pierwszej pomocy przedlekarskej, identyfikacji zapachów. Ważnym elementem zaplecza dydaktycznego są dobrze wyposażone obiekty sportowe oraz motodrom i autodrom. Istotne znaczenie ma również fakt funkcjonowania w strukturze CSP Centralnej Biblioteki Policyjnej, dysponującej zbiorem ponad 289 968 vol. specjalistycznej literatury oraz prowadzenie przez szkołę działalności wydawniczej – w dużej mierze na potrzeby całej Policji.

CSP pełni również funkcję zaplecza konferencyjnego Policji. Do chwili obecnej zorganizowano tutaj ponad 1200 przedsięwzięć, tj. konferencji, seminariów, narad i odpraw służbowych z udziałem około 50 000 osób. Fakt organizowania w Legionowie międzynarodowych konferencji Policji/milicji kryminalnej oraz międzynarodowych konferencji prewencji kryminalnej w istotnym stopniu przyczynił się do powołania w ramach Centrum ośrodka o charakterze europejskiej specjalistycznej szkoły policyjnej – Międzynarodowego Centrum Szkoleń Specjalistycznych Policji.

W szkoleniach organizowanych w Centrum uczestniczą nie tylko policjanci, lecz także pracownicy innych służb resortu spraw wewnętrznych i administracji oraz instytucji pozaresortowych, w tym Straży Granicznej, Urzędu Ochrony Państwa, Nadwiślańskich Jednostek Wojskowych, Straży Marszałkowskiej, Głównego Urzędu Ceł, Ministerstwa Finansów, Straży Miejskiej. CSP organizowało również inne kursy specjalistyczne na indywidualne zapotrzebowanie jednostek MSWiA bądź innych podmiotów pozaresortowych.

Ważne wydarzenia w Centrum Szkolenia Policji

ROK 1990

 • Utworzenie Centrum Szkolenia Policji w Legionowie.

ROK 1991

 •  Wizyta w CSP Jej Wysokości Księżniczki Anny, która ofiarowała polskiej placówce szkoleniowej tzw. ścianę dydaktyczną

ROK 1992

 • zdjęcie Dwie wizyty Prezydenta RP Lecha Wałęsy.
 • I Międzynarodowa Konferencja Policji/Milicji Kryminalnej.

ROK 1993

 • Międzynarodowe Forum Bezpieczeństwa Drogowego i Środowiska
 • II Międzynarodowa Konferencja Policji/Milicji Kryminalnej.

ROK 1994

 • zdjęcie

  Konferencja nt. współpracy jednostek Policji i ogniw terenowych Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego.

 • Uroczyste obchody Dni Miasta Legionowa.
 • III Międzynarodowa Konferencja Policji/Milicji Kryminalnej.
 • Finał VII Ogólnopolskiego Konkursu Policjant Ruchu Drogowego '94.
 • Mistrzostwa Polski w Ratownictwie Wodnym.
 • Narada Grupy Roboczej Konferencji Bornholmskiej nt. przestępczości zorganizowanej.

ROK 1995

 • Wizyta Szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego Henryka Goryszewskiego.
 • I Rządowe Forum Teleinformatyczne Zarządzanie Wielkimi Projektami.
 • Uroczyste obchody 5-lecia CSP; wręczenie szkole Sztandaru ufundowanego przez społeczność Legionowa.
zdjęcie
 • II Międzynarodowy Kongres IPA (Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji).
 • Uroczyste otwarcie Ośrodka Ratownictwa Przedmedycznego.
 • IV Międzynarodowa Konferencja Policji/Milicji Kryminalnej.

ROK 1996

 • Forum Teleinformatyki nt. Internetu jako narzędzia promocji Polski w świecie
 • Konkurs As bezpiecznej jazdy '96 organizowany przez firmę Axel Springer i redakcję "Auto Świat" przy współudziale CSP.
 • V Międzynarodowa Konferencja Policji/Milicji Kryminalnej.
 • 40-lecie Zakładu Szkolenia Przewodników i Tresury Psów.

ROK 1997

 • Spotkanie Wiceminister Spraw Wewnętrznych i Administracji Katarzyny Piekarskiej z kobietami z CSP nt. sytuacji zawodowej kobiet w Policji.
 • Finał X Ogólnopolskiego Konkursu Policjant Ruchu Drogowego '97.
 • II Konferencja Polsko-Amerykańska nt. instytucji świadka incognito i świadka koronnego w prawodawstwie polskim i amerykańskim.
 • VI Międzynarodowa Konferencja Policji/Milicji Kryminalnej.
 • Pobyt w CSP dzieci z terenów dotkniętych powodzią.
 • Wizyta Komendanta Glównego Policji Węgier gen. mjr Laszlo Forgacsa.
 • Międzynarodowe Zawody Rowerowe pod hasłem: Młodzież a bezpieczeństwo ruchu drogowego.
 • Konkurs As bezpiecznej jazdy ‘97.

ROK 1998

 • Centralne obchody Święta Policji;
 • Otwarcie Międzynarodowego Centrum Szkoleń Specjalistycznych Policji
 • IV Forum Informatyki.
 • Finał XI Ogólnopolskiego Konkursu Policjant Ruchu Drogowego ’98.
 • VII Międzynarodowa Konferencja Policji/Milicji Kryminalnej.
 • Konkurs As bezpiecznej jazdy ’98.
 • Ogólnopolski Konkurs Policjant – przewodnik psa ’98.

ROK 1999

 • V Forum Informatyki.
 • Konferencja Bezpieczne Miasto – Bezpieczny Samochód.
 • Konkurs As bezpiecznej jazdy ’99.
 • Udział w obchodach 80-lecia Policji.
 • II Ogólnopolski Konkurs Policjant – przewodnik psa ’99.
 • Konferencja naukowa nt.: Młodzież u progu XXI wieku - zagrożenia i szanse.
 • Międzynarodowa konferencja nt. wschodnioeuropejskich grup przestępczych.

ROK 2000

 • zdjęcie Udział CSP w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy Jerzego Owsiaka.
 • Obchody 60 rocznicy zbrodni katyńskiej.
 • Konferencja nt. Bezpieczeństwo na wodach polskich.
 • VII Krajowy Zjazd Ekspertów Dokumentów i Fonoskopii.
 • Sympozjum szkoleniowe na temat badania broni i balistyki.
 • Udział CSP w uroczystościach otwarcia Polskiego Cmentarza Wojennego w Miednoje.
 • Uroczystości jubileuszowe z okazji 10-lecia CSP.
 • Finał Konkursu As bezpiecznej jazdy.
 • VI Forum Teleinformatyki.
 • Finał XIII Ogólnopolskiego Konkursu Policjant Ruchu Drogowego Roku 2000.
 • Mistrzostwa Polski Przewodników i Psów Służbowych.
 • Sympozjum z okazji X-lecia sekcji i zespołów minersko-pirotechnicznych.

ROK 2001

 • Narada podsumowująca działalność zespołów psychologów policyjnych z całego kraju w roku 2000.
 • Szkolenie dotyczące zwalczania przestępstw produkcji i rozpowszechniania materiałów pornograficznych w tym w sieci Internet.
 • Spotkanie działaczy WOPR z policją wodną.
 • Finał XIV edycji Ogólnopolskiego Konkursu Policjant Ruchu Drogowego 2001.
 • Seminarium nt.: Mienie i inne przychody nabywane za środki pochodzące z nielegalnej działalności. Formy i metody ich ujawniania oraz prawne możliwości ich odzyskiwania na rzecz Skarbu Państwa.
 • Obchody Święta Policji.
 • Finał Mistrzostw Polski Przewodników i Psów Policyjnych - Sułkowice 2001.
 • Finał konkursu As Bezpiecznej Jazdy, zorganizowanego przez Axel Springer Polska sp. z o.o. z udziałem Policji.
 • VII Forum Teleinformatyki Zarządzanie jakością - informacja w zarządzaniu, zorganizowane przez Centrum Edukacji EDUSOFT.
 • Mityng Pływacki Dzieci Niepełnosprawnych, zorganizowany przez Przewodniczącego Organizacji Bieg z Pochodnią Strzegących Prawa na rzecz Olimpiad Specjalnych.
 • Rajd samochodowy zorganizowany przez Stowarzyszenie Auto Klub Dziennikarzy Polskich z okazji 25-lecia istnienia.
 • I seminarium w Sułkowicach nt.: Propedeutyka taktyki i techniki użycia psów służbowych Policji
 • Seminarium nt.: Postępowanie z nieletnimi w świetle nowych regulacji prawnych.

ROK 2002

 • Internet w Szkołach - Projekt Prezydenta RP
 • Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy
 • Otwarcie gabinetu treningowego w ZSPiTP w Sułkowicach.
 • Występ Zespołu Artystycznego WP.
 • Prawa człowieka i prawo humanitarne dla policji i sił bezpieczeństwa państwa - promocja książki wydanej przez CSP
 • Szkolenie Inspektorów Inspekcji Transportu Drogowego
 • Psy z Sułkowic na Międzynarodowej Wystawie Psów Rasowych w Warszawie.
 • III Ogólnopolskie Zawody Strzeleckie o Puchar Komendanta CSP
 • XV Finał Konkursu Policjant Ruchu Drogowego 2002
 • Święto Policji 24 lipca

ROK 2003

 • Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy
 • Otwarcie drugiej pracowni internetowej w CSP
 • W Centrum Szkolenia Policji odbyło się uroczyste otwarcie krytej strzelnicy kulowej.
 • Prezentacja trenażera strzeleckiego CST 300 D firmy FATS
 • Finału XVI Konkursu "Policjant Ruchu Drogowego 2003 Roku"
 • Spotkanie informacyjne n.t. wejścia Polski do Unii Europejskiej
 • Sułkowice 2003
 • Ogólnopolski Test Na Inteligencję
 • Wykład dot.: "Zagrożeń wykorzystywaniem seksualnym nieletnich w Internecie"
 • II Inspektorat PZU Życie S.A. na podstawie Umowy Prewencji nr 18/05/2003 r. przekazał Centrum Szkolenia Policji darowiznę pieniężną w wysokości 10 000,00 zł.
 • Uroczystość przekazania obowiązków przez byłego Komendanta Głównego Policji generalnego inspektora  Antoniego Kowalczyka, nowo mianowanemu Komendantowi nadinspektorowi Leszkowi Szrederowi.
 • Centrum Szkolenia Policji zakupiło ze środków Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń S.A. w Warszawie 6 szt. motocykli marki Suzuki klasy enduro.

ROK 2004

 • Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy
 • Komendant Główny Policji zwolnił z dniem 22 czerwca 2004 roku z pełnienia obowiązków na stanowisku Zastępcy Komendanta Centrum Szkolenia Policji w Legionowie oraz ze stanowiska naczelnika Wydziału - Międzynarodowego Centrum Szkoleń Specjalistycznych Policji i z dniem 23 czerwca 2004 roku mianował na stanowisko Zastępcy Komendanta Centrum Szkolenia Policji w Legionowie mł. insp. Marka FLISA.
 • 20 - 26.06.2004 r. Wizyta 4-os. delegacji Instytutu Prawnego MSW Federacji Rosyjskiej w Czelabińsku w CSP Legionowo. Delegacja w składzie gen. mjr NACIJEWSKIJ OLEG - Szef JP MSW, ppłk. milicji KAZANCIEWA GALINA - st. wykładowca katedry kryminalistyki, ppłk. milicji SYCZIEW SIERGIEJ - st. wykładowca cyklu taktyki ochrony porządku publicznego, GORBACZIJEWSKIJ ANTON ANTONOWICZ - tłumacz. Celem wizyty było zapoznanie się z polskim systemem policyjnego szkolnictwa podstawowego, programami szkolenia, metodyką, bazą dydaktyczną i socjalną.
 • 4-17.07.2004 r. W Centrum Szkolenia Policji odbył się staż studentów amerykańskich na zlecenie BMWP KGP.
 • 6.07.2004 r. Odbyło się spotkanie dot. przygotowania do seminarium CEPOL-u w dn. 22-26.09 br. w MCSSP, organizatorem będzie MCSSP, PIOG Ossendrecht (Holandia)
 • 22.07.2004 r. Obchody Święta Policji w Centrum Szkolenia Policji
 • 24.07.2004 r. Centralne obchody Święta Policji na Placu Zamkowym
 • 28.07.2004 r. Spotkanie inicjujące współpracę w ramach prac nad "Koncepcją działań policyjnych ukierunkowanych na zapobieganie i zwalczanie przestępczości godzącej w wolność seksualną i obyczajność małoletnich w CSP Legionowo."
 • W dniach 26 - 27 sierpnia w Rydze odbyła się uroczysta inauguracja nowego roku akademickiego w Łotewskiej Akademii Policyjnej oraz konferencja nt. "Policja a prawa człowieka".
 • W Centrum Szkolenia Policji odbyło się szkolenie na temat: Szkolenie z zakresu zwalczania przestępczości komputerowej, realizowane przez Departament Sprawiedliwości Rządu Stanów Zjednoczonych - Federalne Biuro Śledcze.
 • Spotkanie robocze grupy Nord-Ost, ukierunkowane na zwalczanie narkotykowej przestępczości zorganizowanej. Udział w spotkaniu wzięło 39 uczestników (w tym 5 przedstawicieli polskiej policji): Niemcy, Finlandia, Łotwa, Holandia, Dania, Litwa. Organizator z ramienia KGP - CBS, Wydział VII. Udział w rozpoczęciu brali goście: podinsp. J. Golebiewski., Dyr. CBS KGP insp. M. Wierzbicki, Dyr. BMWP KGP.
 • Szkolenie w ramach umowy bliźniaczej PHARE 2002 dotyczące problematyki spraw wewnętrznych i wymiaru sprawiedliwości.
 • Finał Konkursu XVII Edycji " Policjant Ruchu Drogowego
 • Szkolenie nt. Zwalczanie Międzynarodowej przestępczości zorganizowanej - w szkoleniu brało udział 40 polskich policjantów z jednostek terenowych, wykładowcami byli instruktorzy z FBI.
 • W Centrum Szkolenia Policji odbyło się X Forum Teleinformatyki zatytułowane "X wcieleń integracji"
 • KYNOLOGICZNE MISTRZOSTWA POLICJI W SUŁKOWICACH - WRZESIEÑ 2004
 • Szkolenie "Handel ludźmi - zapobieganie i ściganie" Szkolenie realizowane było przez Centrum Badań Praw Człowieka Uniwersytetu Warszawskiego.
 • Seminarium Szkół Policyjnych w Banja Luce w Bośni i Hercegowinie.
 • W Międzynarodowym Centrum Szkoleń Specjalistycznych Policji w Legionowie odbyło się seminarium nt. "Reakcja prawno-karna na handel ludźmi w Czechach i Polsce", realizowane w ramach współpracy pomiędzy Rządami Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Czeskiej a Biurem ds. Walki z Narkotykami i Zapobiegania Przestępczości ONZ.
 • W Międzynarodowym Centrum Szkoleń Specjalistycznych Policji odbyło się ostatnie z cyklu 4 szkoleń oferty polskiej Policji dla krajów Europy Środkowo-Wschodniej na rok 2004 nt. Ogólne uwarunkowania działań pododdziałów antyterrorystycznych w Polsce. Państwa uczestniczące: Białoruś (5 os.), Bułgaria (6 os.), Czechy (6 os.), Ukraina (6 os.).
 • W MCSSP odbyło się szkolenie nt, "Interwencja kryzysowa-jak rozmawiać z osobą nadużywającą alkoholu i motywować ją do podjęcia terapii".
 • Szkolenie dla kierownictwa wyższego i średniego szczebla "Problemy godności ludzkiej oraz przestrzeganie praw człowieka w polskiej Policji." Szkolenie to wynika z realizacji Projektu nr 5 "Porozumienia w Sprawie Finansowania Działań w Celu Zapobiegania i Zwalczania Przestępczości w Polsce", było ono organizowane przez Ambasadę USA w Warszawie, a ze strony merytorycznej przez ICITAP - Departament Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych.
 • Na terenie Centrum Szkolenia Policji w Legionowie odbyła się Konferencja Naukowa na temat "Ochrona dziecka. Teoria. Badania. Praktyka." Celem konferencji było określenie podejmowanych działań na rzecz ochrony małoletnich, analiza zagrożeń wpływających na ich prawidłowy psychospołeczny rozwój, skutków medycznych i psychologicznych wypadków drogowych, a także zaakcentowanie profilaktycznego oddziaływania Policji na nieletnich.
 • Spotkanie poświęcone wymianie doświadczeń w zakresie techniki kryminalistycznej. Miejsce realizacji - BAUTZEN (Niemcy).

ROK 2005

 • XIII FINAŁ WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY
 • Odprawa podsumowująca działalność szkół Policji w 2004 r.
 • KONFERENCJA NT. ZABEZPIECZANIA IMPREZ MASOWYCH
 • Szkolenie w ramach programu "Handel ludźmi-zapobieganie i ściganie". Szkolenie zorganizowane zostało w oparciu o zasady określone w umowie zawartej między. Uniwersytetem Warszawskim a Centrum Szkolenia Policji.
 • 1 marca stanowisko zastępcy komendanta ds. dydaktycznych objął mł. insp. Jacenty Bąkiewicz
 • "Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych na skalę międzynarodową - Katastrofy naturalne" - taki temat miał odbywający się od 5 do 7 kwietnia 2005 roku w MCSSP w Legionowie kurs CEPOL 2005/15A. Słuchacze mieli możliwość wymiany doświadczeń i zapoznania się z systemami obowiązującymi w różnych krajach. W trakcie kursu odbyła się także sesja wyjazdowa w Pułtusku, połączona z projekcją filmu dokumentalnego o powodzi, która dotknęła to miasto w latach 70.
 • Konferencja Szefów Policji Miast Europy Środkowo-Wschodniej pod patronatem Komendanta Głównego Policji odbyła się w Międzynarodowym Centrum Szkoleń Specjalistycznych Policji w Legionowie. Tematem obrad była współpraca policji z samorządami lokalnymi w zakresie kształtowania polityki bezpieczeństwa, zagrożenie przestępczością i demoralizacją nieletnich.
 • Szkolenie z oferty polskiej Policji dla krajów Europy Środkowo-Wschodniej nt. "Wybrane aspekty badań genetycznych".
 • Polska edycja Kursu Głównego Środkowoeuropejskiej Akademii Policyjnej, w której uczestniczyli przedstawiciele z Niemiec, Austrii, Szwajcarii, Słowacji, Słowenii, Czech, Węgier i Polski.
 • VI Ogólnopolskie Zawody o Puchar Komendanta Centrum Szkolenia Policji
 • Konferencja w Cieszynie "Informatyka w Edukacji i Kulturze"
 • Seminarium trójstronne dla młodych adeptów Policji z Francji, Niemiec i Polski.
 • W Wydziale Międzynarodowego Centrum Szkoleń Specjalistycznych Policji odbyło się szkolenie na temat zasad postępowania z ofiarami procederu handlu ludźmi. Jest to jedno z cyklu szkoleń organizowanych w ramach Krajowego Programu Zwalczania i Zapobiegania Handlowi Ludźmi na lata 2005-2006.
 • Warsztaty szkoleniowe dla wykładowców szkół policyjnych zajmujących się realizacją zajęć z zakresu informatyki.
 • W pierwszej połowie lipca na zaproszenie Komendanta Głównego Policji w CSP w Legionowie przebywała dziesięcioosobowa grupa stażystów z Uniwersytetu Stanowego im. Sam'a Houston'a w Huntsville w Teksasie. Podstawowym celem stażu było zapoznanie gości z polskim systemem prawnym, pracą organów ścigania i naszym dziedzictwem kulturowym.
 • 24 września uroczyście obchodzono 15-lecie istnienia CSP
 • DOBÓR DO SŁUŻBY W POLICJI - postępowanie kwalifikacyjne było prowadzone na terenie Centrum Szkolenia Policji w Legionowie w dniach 20-21 sierpnia br., w związku z wchodzącym w życie nowym systemem doboru do Policji, opartym na rozporządzeniu MSWiA z 19 maja 2005 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do osób ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji.


ROK 2006

 • 8.01.06 - Już po raz czternasty kadra i słuchacze CSP uczestniczyli czynnie w Finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
 • 20.02.06 - Uroczystość zdania obowiązków służbowych przez Komendanta Centrum Szkolenia Policji insp. Piotra Calińskiego.
 • 28.02.06 – Uroczyste objęcie stanowiska Komendanta Centrum Szkolenia Policji przez insp. Jacentego Bąkiewicza.
 • 17.03.06 - Komendant Centrum Szkolenia Policji wdrożył w życie dokumentację Systemu Zarządzania Jakością zgodną z wymaganiami normy PN - EN ISO 9001: 2001
 • 15.05.06– Na terenie CSP w budynku nr 4, zostaje oddana do użytku na potrzeby dydaktyczne pierwsza w szkole symulatornia.
 • 05.06 – Rusza SAC Centrum Samokształcenia Językowego (Self-Access Centre).
 • 26.07.06 – Po raz pierwszy szkoła gościła na swoim terenie ekipę filmową znanego polskiego reżysera, Jacka Bromskiego. Właśnie w CSP rozpoczęły się pierwsze zdjęcia do filmu „Terminator”.
 • 07 - 09.09.06 – XX Edycja Ogólnopolskiego Konkursu Policjant Ruchu Drogowego Roku 2006, połączona z festynem rodzinnym dla mieszkańców Powiatu Legionowskiego. Tytuł najlepszego policjanta RD w Polsce zdobył sierż.Arkadiusz Szulc z KWP Gdańsk, a drużynowo zwyciężyła ekipa KWP Lublin
 • 22.09.2006 r. – IX Edycja Kynologicznych Mistrzostw Policji i obchody Jubileuszu 50-lecia Ośrodka Tresury Psów w Sułkowicach. Tytuły zwycięzców w poszczególnych kataegoriach zdobyli: w kategorii psów patrolowo tropiących sierż.sztab. Marcin Żak z psem Naftol reprezentujący KWP Katowice oraz podkom. Tadeisz Szurlej z psem Rester z KSP. Drużynowo zwyciężyli przewodnicy z KWP w Katowicach.
 • 05.10.06 - Na terenie CSP Międzynarodowe Targi Gdańskie S.A zorganizowały pierwszą prezentację techniki i wyposażenia służb policyjnych oraz formacji bezpieczeństwa państwa.
 • 09.10.06 - VII Ogólnopolskie Zawody Strzeleckie „O Puchar Komendanta Centrum Szkolenia Policji”.

ROK 2007

 • 01.07 – Realizacja szkoleń w ramach programu Twinning Transition Facility 2004 "Oficerowie łącznikowi"
 • 13.01.07 - XV Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
 • 19 – 21.01.07 - na terenie Centrum Szkolenia Policji w Legionowie odbyły się XI Mistrzostwa Policji w Brydżu Sportowym.
 • 02.07 – Inauguracja realizacji programu twinningowego z udziałem Policji francuskiej, brytyjskiej i holenderskiej pn.”Europejskie doświadczenia w zakresie działalności interwencyjnej Policji” dla Policji, Żandarmerii Wojskowej i Straży Granicznej.
 • 02.07 - Projekt twinningowy „Zarządzanie w polskiej policji” – zajęcia dla służb logistycznych prowadzą policjanci z Hiszpanii.
 • 17.04.07 – Seminarium nt. zwalczania handlu ludźmi dla policji, prokuratury i instytucji lokalnych zajmujących się tym problemem.
 • 26.05.07 - VIII Ogólnopolskie Zawody Strzeleckie o puchar Komendanta CSP Legionowo 2007 r.
 • 31.05 – 2.06.07 - Konkurs Policjant Ruchu Drogowego Roku 2007. Został nim sierż.sztab. Robert Wajda z KWP Katowice, który był uczestnikiem również najlepszej w tym roku drużyny.
 • 22.06.07 – Pierwsze warsztaty metodyczno-szkoleniowe dla wykładowców szkół policyjnych. Uczestniczyło w nich prawie 50 policjantów i milicjantów ze szkół w Rosji, na Ukrainie w Czechach, Bułgarii, na Litwie z Mołdowy.
 • 07.07 - Ukazał się pierwszy numer Kwartalnika Policyjnego- czasopisma Centrum Szkolenia Policji
 • 10-13.09.07 – Warsztaty szkoleniowe dla policjantów zajmujących się zwalczaniem przestępczości internetowej. Zajęcia dla ponad 80 osobowej grupy policjantów z Polski i zza granicy prowadził 11 wykładowców z FBI i ICMEC
 • 7-9.09 – Uroczyste obchody X lecia Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach.
 • 17-21.09.07. - X Kynologiczne Mistrzostwa Policji Sułkowice 2007r.Tytuły mistrzowskie zdobyli: asp.szt. Robert Lewandowski z psem Wado reprezentujący KSP, sierż.szt. Arkadiusz Kaźmierczak z psem Talwa z KWP Radom oraz sierż szt. Tomasz Kaszkowiak z psem Zantek z KWP Poznań. Pierwsze miejsce zajęła drużyna Komendy Stołecznej Policji.
 • 4.10.07 – I krajowe seminarium poświęcone uczestniczeniu osób niepełnosprawnych w ruchu drogowym „Niepełnosprawny kierowca i pasażer w Polsce”.
 • 16-19.10.07 – Pierwsza międzynarodowa konferencja naukowa EP@TI „Edukacja policjantów a technologie informacyjne”
 • 27-29.11.07 -Konferencja naukowa „Interwencja kryzysowa wobec małoletniej ofiary przestępstwa”. Przekazanie do użytku Komisariatu Szkoleniowego i oddanie „Pokoju przyjaznych przesłuchań” na potrzeby dydaktyczne szkoły oraz na potrzeby prowadzonych postępowań przygotowawczych z udziałem dzieci.

ROK 2008

 • 25-27.01.08 - XII Mistrzostwa Policji w Brydżu Sportowym, pod patronatem Komendanta Głównego Policji.
 • 10.01.08- Uroczyste przekazanie części kontyngentu środków transportu, przyznanego szkole w ramach środków budżetowych i z Ustawy o Modernizacji Policji: 17 samochodów osobowych, 16 motocykli, 2 łodzi, 3 autokarów oraz dwóch nowoczesnych ambulansów (pirotechnicznego) i EiTD.
 • 08.05.2008 - Komendant Główny Policji rozkazem personalnym nr 4973 z dniem 7 maja br. zwolnił ze stanowiska Komendanta Centrum Szkolenia Policji w Legionowie insp. Jacentego Bąkiewicza, przenosząc go z dniem 8 maja br. do dalszego pełnienia służby na stanowisku Komendanta Szkoły Policji w Słupsku. Nowym Komendantem CSP został mł.insp. Arkadiusz Brzozowski, dotychczasowy komendant Szkoły Policji w Katowicach.
 • 13.05.08. – Seminarium w ramach TAIEX (naruszanie praw własności intelektualnej)
   prowadzone przez Colina Cushley z Irlandii oraz Henryka Blicher Hansen z Danii dla Policji i Straży Granicznej.
 • 04.06.08. - Centrum Szkolenia Policji odwiedziła delegacja Ministerstwa Republiki Azerbejdżanu, na czele z Ministrem Spraw Wewnętrznych płk-gen. Ramilem Usubovem. Delegację gościł Komendant CSP, oraz szkolne zakłady.
 • 9 – 11.06.08 - XXI Finał Ogólnopolskiego Konkursu „Policjant Ruchu Drogowego Roku”. Policjantem RD Roku 2008 został - mł.asp. Robert Wajda z Cieszyna, (po raz drugi w historii konkursu). Pierwsze miejsce drużynowo zajęła reprezentacja KWP Katowice.
 • 06.08 - Ujawnienie na terenie przyszkolnego poligonu podczas zajęć pirotechnicznych prastarego germańskiego cmentarzyska i rozpoczęcie prac wykopaliskowych przez ekipę archeologiczną.
 • 08.07.08 –Inauguracja na terenie CSP ogólnopolskiej akcji "Dojedź motocyklem do końca wakacji". Imprezie towarzyszył Otwarty Zlot Motocyklistów.
 • 25.08.08 - Rozpoczęcie budowy nowoczesnej hali przeznaczonej do treningu sportów walki.
 • 01-05.09.08. - XI Finał Kynologicznych Mistrzostw Policji Sułkowice 2008r. Mistrzami w poszczególnych kategoriach zostali: sierż.szt. Sławomir Woszczenko z KWP Białymstoku z psem patrolowo-tropiącym Agot, sierż.szt. Tomasz Kaszkowiak z KWP Poznań z psem Zanter w kategorii psów do wyszukiwania zapachów narkotyków i sierż.szt. Grzegorz Hałaciński z psem Wadyl z KWP Katowice – kategoria psów do wyszukiwania materiałów wybuchowych. Tytuł mistrzowskiej drużyny zdobyli policjanci z KWP w Poznaniu.
 • 19.09.08 - Dzień Otwarty CSP dla uczniów szkół powiatu Legionowskiego.
 • 14-17.10.08. - Konferencja Szefów Policji Stolic Europy Środkowej
 • 29.10.08 – CSP jako jedna z pięciu jednostek Policji w kraju zostało wytypowane przez Biuro Logistyki KGP do zakupu samochodów dla jednostek terenowych Policji. W ten sposób do czerwca 2009r. zakupionych zostanie 615 sztuk nowych radiowozów Kia ceed, które po dokonaniu odbioru ilościowo-jakościowego przez powołaną komisję, trafiły do jednostek liniowych Policji.
 • 28.11.08 -  „Rzeczywistość Medialna i Wirtualna - szanse i zagrożenia”- I Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt. „Rzeczywistość Medialna i Wirtualna- szanse i zagrożenia”, pod honorowym patronatem Wiceprezesa Rady Ministrów - Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Edukacji Narodowej. Organizatory Konferencji: Centrum Szkolenia Policji, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, oraz Prezydent Miasta Legionowo. Uczestniczyło w niej około 150 osób, które z racji wykonywanego zawodu posiadają związek przestrzenią wirtualną.
 • 12.08. – Rozpoczęcie budowy nowoczesnego zespołu strzelnic do prowadzenia strzelań ze zmiennej linii ognia.

ROK 2009

 • 11.01.2009. - XVII Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. CSP włączyło się do programu oferowanego mieszkańcom Legionowa przez Zespół Szkół przy ul. Zegrzyńskiej.
 • 2 .02.2009. - Wizyta przedstawiciela MSW Rosji płk Aleksandra Antropowa, przedstawiciela MSW Rosji przy Ambasadzie Federacji Rosyjskiej w Polsce.
 • 18 -23.2009r. – Ćwiczenia w ramach grupy ATLAS. Prawie dwustu antyterrorystów z sześciu państw odbijało zakładników w okolicach Legionowa. Wspólne ćwiczenia policyjnych komandosów w ramach unijnej Grupy Zadaniowej „ATLAS” odbyły się w tym razem Polsce. Centrum Szkolenia Policji było organizatorem logistycznym tego spotkania goszcząc przez kilka dni policjantów z elitarnych jednostek unijnych.
 • 30 – 31.05.2009r. Obchody Dni Legionowa w ramach 90 rocznicy nadania naszemu miastu nazwy, 10 rocznicy powstania Powiatu Legionowo i 30 rocznicy obchodów Dni Legionowa. Wielkie świętowanie legionowian odbyło się na terenie Centrum Szkolenia Policji.
 • 31.05.2009r - Festiwal Wiatru 2009 - impreza lotnicza, nawiązująca do balonowych tradycji Legionowa, łącząca w sobie zawody balonowe, paralotni z napędem i modelarstwa lotniczego oraz wiele innych atrakcyjnych przedsięwzięć. Uczestnicy zawodów zakwaterowani byli w Centrum Szkolenia Policji a część konkurencji oraz pokazów odbywała się na terenie naszej szkoły.
 • 01 – 03.06.2009r. - XXII Edycja Konkursu Policjant Ruchu Drogowego Roku 2009.  Tytuł Policjanta Roku zdobył  mł. asp. Radosław Rusek z KWP Radom. Najlepszą reprezentację wystawiła Mazowiecka Komenda Policji.
 • 16.06.2009r. – Dzień Otwarty dla uczniów legionowskich szkół podstawowych
 • 08 – 09. 2009r. – Kontynuowanie prac wykopaliskowych przez ekipę archeologiczną na terenie poligonu szkolnego w sezonie 2009r.
   
  28.08.2009r. – Uroczyste oddanie po remoncie bazy szkoleniowej Policji Wodnej w Kalu na Mazurach. Stary niepozorny budynek po prawie rok trwającym remoncie diametralnie zmienił swój wygląd. W dużym stopniu wzrósł komfort zakwaterowania policjantów oraz ich bezpieczeństwo podczas prowadzonych szkoleń. Uroczystego przecięcia wstęgi dokonali: Komendant CSP insp. Arkadiusz Brzozowski, były komendant szkoły insp. Jacenty Bąkiewicz, nadkom. Piotr Kucia zastępca Komendanta CSP ds. logistycznych, oraz p. Justyna Wróblewska.
 • 10.09.2009r. – CSP  przekazało Archiwum Komisji Krajowej NSZZ Solidarność sprzęt poligraficzny zatrzymany w latach osiemdziesiątych przez Służbę Bezpieczeństwa.
 • 29.09 – 20.11.2009r. - XII Kynologiczne Mistrzostwa Policji Sułkowice 2009. Tytuł mistrzowski wywalczył sierż. szt. Arkadiusz Kaźmierczak z psem Talwa z KWP Radomiu uzyskując maksymalną ilość punktów (300). Najlepszą ekipą policyjnych kynologów okazali się reprezentanci KWP Katowice. Drugie miejsce zajęli policjanci z KWP Radom, a trzecie reprezentanci KWP Bydgoszcz.
 • 14.10.2009r. – Po raz drugi w historii dydaktycy CSP obchodzili Dzień Edukacji Narodowej wspólnie z nauczycielami miasta i powiatu Legionowo. Z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Za całokształt pracy 5 wykładowców otrzymało pamiątkowe ryngrafy, 8 dydaktyków awansowało na wyższe stanowiska służbowe, a 19 zostało wyróżnionych nagrodami pieniężnymi. Całość uroczystości uświetniły występy utalentowanej młodzieży, a na koniec dla wszystkich nauczycieli wystąpił Zbigniew Wodecki

   

ROK 2010

 • 7 stycznia – oddanie do użytku drugiego skrzydła internatu dla słuchaczy w Zakładzie Kynologii Policyjnej CSP w Sułkowicach. Od tej pory Zakład dysponuje bazą internatową dla 240 osób;
 • 17 stycznia - piąte z kolei Zawody Strzeleckie „Zimowy Sparing” organizowane
  w naszej szkole przez Legionowskie Towarzystwo Sportowe i Zespół Wyszkolenia Strzeleckiego CSP. Uczestniczyło w nich 100 zawodników z 26 drużyn;
 • 29 stycznia – w CSP odbył się powiatowy finał IX edycji Konkursu „Bezpieczna droga do szkoły”. Konkurs w zakresie wiedzy o ruchu drogowym, dla uczniów powiatu Legionowskiego zorganizowany został przez Samorząd Województwa Mazowieckiego przy współpracy CSP;
 • 4 lutego - Wiceprezydent Legionowa przekazał dla CSP sprzęt elektroniczny, który posłuży w czasie realizacji projektu „Poprawa bezpieczeństwa wśród dzieci i młodzieży szkolnej w Legionowie”. Projekt ten jest częścią rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej”. CSP
  od trzech lat uczestniczy w tym programie;
 • 17 lutego - w Sali Widowiskowej Urzędu Miasta Legionowo przedstawiono spektakl „Milczenie nie zawsze jest złotem - wybieram godne życie". Po spektaklu odbyła się debata poświęcona problematyce przemocy w rodzinie. Inicjatorem przedsięwzięcia był Zakład Służby Prewencyjnej CSP Legionowo;
 • 23 marca - pracownicy Służby Celnej Republiki Armenii rozpoczęli udział w kursie dla przewodników psów służbowych do wyszukiwania zapachów narkotyków, realizowanym w Zakładzie Kynologii Policyjnej w Sułkowicach;
 • 29 marca – w Sekcji Międzynarodowe Centrum Szkoleń Specjalistycznych Policji, CSP rozpoczęła się 18 edycja Kursu Głównego Środkowoeuropejskiej Akademii Policyjnej MEPA 2010. Kurs Główny MEPA jest najważniejszym przedsięwzięciem szkoleniowym Akademii organizowanym dla policyjnych ekspertów służby kryminalnej;
 • 12 kwietnia – początek szkolenia realizowanego w ramach projektu współfinansowanego przez Komisję Europejską - „Międzynarodowe Centrum Szkoleniowe do Zwalczania Nielegalnych Laboratoriów Narkotykowych”.   Projekt zakłada m.in. przeprowadzenie cyklu pięciu szkoleń skierowanych do funkcjonariuszy służb antynarkotykowych państw członkowskich Unii Europejskiej, państw Europy Wschodniej, Kaukazu oraz Azji Centralnej;
 • 14 kwietnia – wizyta wykładowców z Uniwersytetów Spraw Wewnętrznych Ukrainy - Donieckiego i Rowieńskiego, związana z realizacją projektu Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, którego celem jest podniesienie poziomu przestrzegania praw człowieka na Ukrainie i uwzględnienie tej problematyki w programach szkoleń dla funkcjonariuszy milicji;
 • 27 maja – podpisanie umowy o współpracy z Przemysłowym Instytutem Automatyki i Pomiarów – PIAP. PIAP jest jedynym w Polsce producentem najwyższej jakości mobilnych robotów do zastosowań antyterrorystycznych. Podpisana umowa stwarza możliwość zaprezentowania, w czasie prowadzonych szkoleń, nowoczesnych urządzeń pirotechnicznych;
 • 30 maja – nasza szkoła wzięła udział w plenerowej imprezie z okazji XXXI Dni Legionowa. Wśród licznych stoisk promujących instytucje z terenu miasta i powiatu Legionowskiego znalazło się także stoisko promocyjne CSP;
 • 7 – 9 czerwca - w CSP odbył się, organizowany przez Zarząd Główny Polskiego Związku Motorowego, XIV Finał Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Motoryzacyjnego. Poza Zarządem Głównym Polskiego Związku Motorowego, organizatorami Turnieju są: Ministerstwo Edukacji Narodowej, Komenda Główna Policji, Ministerstwo Infrastruktury, Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Wojewódzkie Ośrodki Ruchu Drogowego;
 • 17 czerwca – podpisanie umowy o współpracy z Dyrektorem Szkoły w Koszycach. Współpraca ma obejmować w szczególności wymianę doświadczeń w zakresie realizacji przedsięwzięć szkoleniowych i kursów doskonalenia zawodowego;
 • 18 czerwca – „Dzień Otwarty” w CSP. Program przedsięwzięcia, zorganizowanego w ramach obchodów 20-lecia szkoły, skierowany był głównie do dzieci i młodzieży szkół podstawowych i gimnazjalnych;
 • 16 lipca - z okazji Święta Policji oraz 20-lecia CSP, na terenie szkoły odbył się uroczysty apel;
 • 16 lipca – podpisanie porozumienia o współpracy naukowo-dydaktycznej z Naczelnikiem Przykarpackiego Instytutu Prawa Lwowskiego Państwowego Uniwersytetu Spraw Wewnętrznych;
 •  18 sierpnia – początek wizyty delegacji Rostowskiej Szkoły Tresury Psów do Celów Operacyjno-Tropiących MSW Federacji Rosyjskiej. Cel przyjazdu przedstawicieli rostowskiej szkoły, to poznanie funkcjonowania CSP, a w szczególności systemu szkolenia przewodników i tresury psów służbowych;
 • 18 sierpnia – wizyta dziewięcioosobowej delegacji policjantów z Mołdowy, której przewodniczy Szef Gabinetu Ministra Spraw Wewnętrznych Mołdowy. Goście przybyli w związku z realizacją programu dotyczącego praw człowieka i demokratyzacji systemu politycznego, realizowanego przez Misję OBWE w w ich państwie;
 • 9 września - zaproszona do Polski przez Helsińską Fundację Praw Człowieka grupa przedstawicieli organizacji pozarządowych i rosyjskiej milicji odwiedziła szkołę;
 • 13 września – początek trzydniowej międzynarodowej konferencji „Rola organizacji emerytów policyjnych w państwie i społeczeństwie”. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele 10 państw;
 • 21 września – rozpoczęły się pięciodniowe międzynarodowe warsztaty szkoleniowe z taktyki i technik interwencji. Organizatorem warsztatów jest Zakład Interwencji Policyjnych. W ramach współpracy CSP z Generalną Dyrekcją Bezpieczeństwa Publicznego we Francji, do Polski przyjechało dwóch instruktorów;
 • 24 września – oddano do użytku Halę Technik Interwencji, która stanowi nowoczesne uzupełnienie istniejącej bazy dydaktyczno-sportowej naszej szkoły;
 • 6 października – w CSP rozpoczął się  VI Krajowy Zjazd Delegatów Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych;
 • 13 – 15  października - Konferencja Szefów Policji Kryminalnych Stolic Europy Środkowej i Wschodniej;
 • 14 października – podpisanie umowy użyczenia sprzętu między Instytutem Maszyn Matematycznych, a CSP. Zakład Szkoleń Specjalnych został wyposażony w nową pomoc dydaktyczną – trenażer komputerowy przeznaczony do szkolenia operatorów robota interwencyjno-inspekcyjnego Inspector, będącego na wyposażeniu CSP;
 • 15 października - Dzień Edukacji Narodowej, który nauczyciele policyjni naszej jednostki po raz trzeci obchodzą w gronie nauczycieli naszego miasta i powiatu;
 • 27 października – odbył się „Turniej Wiedzy o Bezpieczeństwie oraz Sprawności Fizycznej”. W turnieju brała udział młodzież z klas o profilu policyjno-wojskowym z pięciu szkół średnich;
 • 3 listopada – zmiana na stanowisku Komendanta Szkoły. W obecności Zastępcy Komendanta Głównego Policji nadinsp. Waldemara Jarczewskiego, zaproszonych gości, kadry i słuchaczy szkoły insp. Arkadiusz Brzozowski przekazał obowiązki Komendanta Centrum Szkolenia Policji insp. dr. Romanowi Stawickiemu dotychczasowemu Komendantowi Szkoły Policji w Katowicach;
 • 15 listopada - Komendant Główny Policji  powierzył mł. insp. Jarosławowi Gałuszce, dotychczasowemu Kierownikowi Zakładu Służby Prewencyjnej Szkoły Policji w Katowicach, pełnienie obowiązków na stanowisku Zastępcy Komendanta ds. Dydaktycznych Centrum Szkolenia Policji; 
 • 19 listopada – zakończenie trzydniowego Forum Pełnomocników ds. Ochrony Praw Człowieka funkcjonujących w Policji. Spotkanie zorganizowano w ramach projektu „Out and Safe” realizowanego przez Kampanię Przeciw Homofobii oraz Komendę Główną Policji;
 • 9 grudnia – szkoła otrzymała certyfikat potwierdzający spełnienie przez Centrum Szkolenia Policji wymagań międzynarodowej normy ISO 9001:2008.

 

ROK 2011

 • 3 lutego – wizyta delegacji oficerów policji afgańskiej z prowincji Ghazni;
 • 15 lutego – Biskup Polowy Wojska Polskiego powierzył księdzu prałatowi pułkownikowi Sławomirowi Żarskiemu sprawowanie urzędu Kapelana Ośrodka Duszpasterskiego Centrum Szkolenia Policji;
 • 24 lutego – odbyła się konferencja pod nazwą „Policja w ochronie dziedzictwa narodowego”, poświęcona zagadnieniom ochrony zabytkowych obiektów. Organizatorami konferencji byli: Gabinet Komendanta Głównego Policji, Biuro Kryminalne KGP i Centrum Szkolenia Policji;
 • 7 marca – w Zakładzie Kynologii Policyjnej w Sułkowicach oddano do użytku nowoczesny kompleks kojców dla psów służbowych, który składa się z dwóch budynków socjalnych oraz dwunastu budynków wyposażonych w 140 kojców;
 • 1 kwietnia – Komendant Główny Policji powierzył pełnienie obowiązków na stanowisku Zastępcy Komendanta ds. logistycznych nadkom. Annie Gołąbek, ekspertowi Zespołu Koordynacji i Nadzoru nad Szkoleniem Wydziału Koordynacji Doboru i Szkolenia Biura Kadr i Szkolenia KGP;
 • 4 kwietnia– Zakład Ruchu Drogowego wzbogacił się o 10 nowych motocykli HONDA 1000 CBF;
 • 6 – 10 kwietnia delegacja szkoły z Komendantem insp. dr. Romanem Stawickim uczestniczyła w spotkaniu przygotowawczym do Seminarium Trójstronnego realizowanego w ramach Projektu Międzykulturowych Spotkań Policjantów Niemiec, Francji i Polski. Spotkanie odbyło się w Nimes (Francja);
 • 14 – 15 kwietnia – delegacja szkoły uczestniczyła w konferencji „Normatywno-prawne zabezpieczenie działalności i profesjonalne wyszkolenie pracowników porządku publicznego”, zorganizowanej przez Przykarpacki Instytut Prawa Lwowskiego Państwowego Uniwersytetu Spraw Wewnętrznych;
 • 12 maja – na terenie szkoły powstało Międzynarodowe Centrum do Zwalczania Nielegalnych Laboratoriów Narkotykowych. Jest to pierwsze w Europie i drugie na świecie laboratorium szkoleniowe (podobne istnieje w Quantico – Akademia FBI w USA), wyposażone w sprzęt pochodzący ze zlikwidowanych nielegalnych laboratoriów narkotykowych;
 • 25 maja – 120 słuchaczy szkolenia zawodowego podstawowego wzięło udział w „Turnieju Par Patrolowych” zorganizowanym przez kadrę dydaktyczną Zakładu Służby Prewencyjnej oraz Zakładu Interwencji Policyjnych;
 • 3 czerwca – nauczyciele policyjni z Zakładu Ruchu Drogowego uczestniczyli w „Dniu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego” zorganizowanym w Zespole Szkół Samochodowych i Licealnych nr 2 w Warszawie;
 • 10 czerwca – Dzień Otwarty szkoły. Odwiedziło nas ponad 1,5 tys. dzieci i młodzieży z powiatu Legionowskiego i innych regionów Polski;
 • 20 – 22 czerwca – odbył się XXIV Finał Ogólnopolskiego Konkursu „Policjant Ruchu Drogowego”. W konkursie uczestniczyło 34 zawodników - najlepszych policjantów ruchu drogowego reprezentujących Komendy Wojewódzkie Policji, Komendę Stołeczną Policji oraz na zasadzie honorowego uczestnictwa dwóch żołnierzy Żandarmerii Wojskowej;
 • 6 lipca – wizyta przedstawicieli Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii (FYROM).Przedsięwzięcie zorganizowane w ramach programu pomocowego UE TAIEX koordynowało Biuro Międzynarodowej Współpracy Policji KGP;
 • 13 lipca – wizyta przedstawicieli Departamentu Bezpieczeństwa i Ochrony Obywateli z regionu Guangdong w Chinach. W czasie spotkania omówiono proces doboru do służby w Policji, rozwój kariery zawodowej i mechanizmy awansu policjantów. Przedstawiono też wybrane programy szkolenia i doskonalenia zawodowego;
 • 22 lipca – w szkole obchodzono Święto Policji. Akty mianowania na wyższe stopnie wręczono 49 policjantom. Na wyższe stanowiska służbowe mianowano 6 funkcjonariuszy, a 40 osób zostało wyróżnionych medalami i odznakami;
 • 24 lipca – prezentacja stoiska promocyjnego szkoły podczas centralnych uroczystości związanych z obchodami Święta Policji na Placu Zamkowym w Warszawie;
 • 26 sierpnia – wizyta studyjna przedstawicieli Bośni i Hercegowiny zorganizowana przez Centralne Biuro Śledcze KGP i Biuro Międzynarodowej Współpracy Policji KGP, w ramach programu pomocowego UE TAIEX. Celem przedsięwzięcia była wymiana doświadczeń w zakresie zwalczania przestępczości narkotykowej;
 • 14 września – Zakład Kynologii Policyjnej, w ramach wizyty studyjnej, odwiedzili przedstawiciele uczelni „Sam Houston State University” z Huntsville w Teksasie;
 • 17 września – Centrum Szkolenia Policji uczestniczyło w XV Festiwalu Nauki, zorganizowanym  na terenie zespołu pałacowo – parkowego w Jabłonnie, pod patronatem Prezesa Polskiej Akademii Nauk i Marszałka Województwa Mazowieckiego;
 • 5 – 6 października – w Zakładzie Kynologii Policyjnej odbyło się seminarium szkoleniowe poświęcone zagadnieniom dotyczącym kwalifikacji, doboru, szkolenia oraz zasad użycia psów służbowych w różnych formacjach mundurowych;
 • 7 października – zorganizowano „Dzień Otwarty” szkoły dla uczniów ze szkół średnich,z którymi CSP podpisało porozumienie o współpracy;
 • 13 października – wspólnie z nauczycielami miasta i powiatu Legionowskiego obchodzono Dzień Edukacji Narodowej;
 • 20-21 października - przedstawiciel Polskiej Izby Handlu Zagranicznego Certyfikacja, przeprowadził audit zewnętrznego nadzoru, w wyniku którego, szkole przedłużono ważność certyfikatu systemu zarządzania jakością;
 • 7 listopada – wizyta Pierwszego Wicepremiera, Ministra Spraw Wewnętrznych Republiki Serbii Pana Ivica Dačić i przedstawicieli resortu spraw wewnętrznych;
 • 14 listopada – w Zakładzie Kynologii Policyjnej rozpoczął się cykl szkoleń w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy, realizowany przez Biuro Kadr i Szkolenia Komendy Głównej Policji, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt będzie realizowany do września 2013 roku;
 • 28 listopada - rozpoczęła się kolejna w tym roku, edycja pięciodniowego szkolenia w ramach oferty dla policjantów/milicjantów Europy Środkowo-Wschodniej. Tematem były programy profilaktyczne polskiej Policji skierowane do społeczeństwa, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki nieletnich.Współorganizatorem szkolenia było Biuro Międzynarodowej Współpracy Policji KGP;
 • 1 grudnia - odbyła się uroczystość zakończenia przebudowy i budowy układu drogowego dla terenu sportowo-rekreacyjnego szkoły. Inwestycja powstała w ramach projektu "Wdrożenie kompleksowych działań rewitalizacyjnych w Legionowie jako czynnik wzrostu bezpieczeństwa mieszkańców i rozwoju społeczno-gospodarczego miasta - I etap", zawartego w „Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Mazowieckiego 2007-2013”;
 • 10 grudnia – odbyły się VI Ogólnopolskie Zawody Strzeleckie "ZIMOWY SPARING 2011".

ROK 2012

 • 18 stycznia – wizyta Wiceministra Spraw Wewnętrznych Michała Deskura, Komendanta Głównego Policji nadinsp. Marka Działoszyńskiego, I Zastępcy Komendanta Głównego Policji nadinsp. Krzysztofa Gajewskiego oraz Dyrektora Głównego Sztabu Policji KGP insp. Krzysztofa Lisa w Policyjnym Centrum Dowodzenia. Wizyta związana była z oceną stanu przygotowań obiektu
  do zabezpieczenia Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012
 • 23 stycznia – rozpoczęła się pierwsza edycja warsztatów dla obsady Centrum Dowodzenia Operacją, w tym Centrum Wymiany Informacji – sztabu dowódcy operacji policyjnej pod kryptonimem „Mistrzostwa Europy 2012”.
 • 13 lutego – Komendant Główny Policji nadinsp. Marek Działoszyński pożegnał grupę 115 funkcjonariuszy wchodzących w skład Polskiego Kontyngentu Policyjnego Misji Europejskiej EULEX Kosowo. Uroczystość odbyła się w Centrum Szkolenia Policji. Oprócz Komendanta Głównego Policji w uroczystości uczestniczyli: Zastępca Komendanta ds. Dydaktycznych Centrum Szkolenia Policji insp. Jarosław Gałuszka, Dyrektor Biura Międzynarodowej Współpracy Policji KGP mł. insp. Rafał Łysakowski oraz podinsp. Ryszard Bąkowski z Wydziału ds. Kontyngentów Policyjnych i Oficerów Łącznikowych BMWP KGP.
 • 28 lutego – prezentacja Policyjnego Centrum Dowodzenia, głównego ośrodka zarządzającego działaniami policyjnymi w czasie Turnieju Finałowego UEFA EURO 2012, mieszczącego się na terenie Centrum Szkolenia Policji. Z tej okazji z dziennikarzami spotkał się Minister Spraw Wewnętrznych Jacek Cichocki i Komendant Główny Policji nadinsp. Marek Działoszyński.
 • 29 lutego – uczestniczący w odprawie roboczej zastępcy komendantów wojewódzkich (stołecznego) Policji właściwi w sprawach prewencji oraz naczelnicy sztabów KWP z Gdańska, Katowic, Poznania i Wrocławia złożyli wizytę w Policyjnym Centrum Dowodzenia. Odprawa robocza poświęcona była przygotowaniom do policyjnego zabezpieczenia Turnieju Finałowego Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012.
 • 2 marca – z zadaniami i funkcjami Policyjnego Centrum Dowodzenia zapoznał się Szef Gabinetu Ministra Spraw Wewnętrznych Ukrainy Leonid Jewgrafow oraz Dyrektor Departamentu Zaopatrzenia Materialnego MSW Ukrainy Pawło Zinow.
 • 4 marca – policjanci Centrum Szkolenia Policji wzięli udział w akcji charytatywnej „Legionowo porusza i pomaga potrzebującym”. Akcja odbyła się w Ratuszu Miejskim w Legionowie.
 • 13 marca - grupa przedstawicieli służb mundurowych Ukrainy uczestniczyła w wizycie studyjnej zorganizowanej w Policyjnym Centrum Dowodzenia. Goście byli uczestnikami przedsięwzięcia dot. zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego w regionach przygranicznych państw - gospodarzy Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012.
 • 16 marca – Komendant Centrum Szkolenia Policji insp. dr Roman Stawicki, Zastępca Komendanta ds. Dydaktycznych insp. Jarosław Gałuszka oraz Naczelnik Wydziału Dowodzenia CSP podinsp. Robert Socha spotkali się z post. Bartłomiejem Dudzikiem i post. Adamem Jasiówką, słuchaczami szkolenia zawodowego podstawowego, którzy uczestniczyli w akcji ratunkowej podczas katastrofy kolejowej pod Szczekocinami
 • 19 marca – rozpoczął się polski tydzień szkolenia w ramach 20. Kursu Głównego Środkowoeuropejskiej Akademii Policyjnej – MEPA 2012.
 • 23 marca – w Zakładzie Kynologii Policyjnej zakończyła się wizyta przedstawicieli Policji z Osnabrück (Dolna Saksonia). Spotkanie związane było z realizacją projektu „Czworonożny patrol – wymiana wiedzy i doświadczenia w dziedzinie szkolenia psów służbowych oraz doskonalenia zawodowego przewodników psów służbowych”, finansowanego w ramach Programu Leonardo da Vinci.
 • 10 kwietnia – Policyjne Centrum Dowodzenia odwiedziła grupa oficerów łącznikowych, którzy w czasie Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012 współpracowali z dowództwem operacji policyjnej.
 • 12 kwietnia – wizyta Minister Sportu i Turystyki Joanny Muchy i Prezesa Zarządu Spółki PL. 2012Marcina Herra w Policyjnym Centrum Dowodzenia. Do PCD przybyli również: Komendant Główny Policji nadinsp. Marek Działoszyński, I Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Krzysztof Gajewski oraz Zastępca Dyrektora Głównego Sztabu Policji KGP insp. Andrzej Ostas.
 • 16 kwietnia – rozpoczął się dwutygodniowy kurs szkoleniowy z zakresu zwalczania przestępczości narkotykowej, organizowany przez Europol we współpracy z Centralnym Biurem Śledczym KGP i Centralnym Laboratorium Kryminalistycznym Policji.
 • 20 kwietnia – Centrum Szkolenia Policji odwiedziła młodzież ze szkół objętych porozumieniem o współpracy.
 • 24 kwietnia – rozpoczęło się seminarium fachowe MEPA. Tematem spotkania było „Zwalczanie zorganizowanej przestępczości samochodowej”.
 • 25 kwietnia – Centrum Szkolenia Policji uzyskało pozwolenie na użytkowanie kompleksu zespołu strzelnic mieszczącego się na terenie szkoły
 • 14 maja – obsada Policyjnego Centrum Dowodzenia spotkała się na odprawie służbowej z I Zastępcą Komendanta Głównego Policji nadinsp. Krzysztofem Gajewskim oraz z Dyrektorami wybranych Biur KGP.
 • 15 maja – rozpoczęła się służba w Policyjnym Centrum Dowodzenia. Do PCD przybył Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski, a razem z nim Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego gen. Stanisław Koziej, Dyrektor Departamentu Nadzoru MSW Jacek Zalewski oraz Zastępca Dyrektora Departamentu Prawa i Bezpieczeństwa Pozamilitarnego BBN Krzysztof Liedel. W czasie wizyty Prezydenta obecni byli: Komendant Główny Policji nadinsp. Marek Działoszyński i jego I Zastępca nadinsp. Krzysztof Gajewski, Komendant Centrum Szkolenia Policji insp. dr Roman Stawicki, Dyrektor Głównego Sztabu Policji KGP insp. Krzysztof Lis oraz Naczelnik Wydziału Operacyjnego GSP KGP mł. insp. Dariusz Dymiński.
 • 15 maja – odbyło się szkolenie nt. "Diagnoza cech osobowości nieletnich i dorosłych przestępców oraz nawiązywanie z nimi kontaktów osobowo-poznawczych", które przeprowadził George Nelson - profesor Brigham Young University w Provo w stanie Utah, USA.
 • 22 maja – w Centrum Szkolenia Policji odbyło się wyjazdowe posiedzenie Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych. Uczestniczyli w nim przedstawiciele Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, posłowie, w tym członkowie Parlamentarnego Zespołu ds. służb mundurowych, przedstawiciele Komendy Głównej Policji, a także zaproszeni goście.
 • 23 maja – grupa zagranicznych korespondentów akredytowanych przy MSZ przybyła do Policyjnego Centrum Dowodzenia.
 • 25 maja – w Centrum Szkolenia Policji odbyła się odprawa służbowa poświęcona podsumowaniu przygotowań Policji do zabezpieczenia turnieju finałowego EURO 2012. W spotkaniu z I Zastępcą Komendanta Głównego Policji nadinsp. Krzysztofem Gajewskim uczestniczyli komendanci wojewódzcy i miejscy Policji oraz ich zastępcy ds. prewencji, z miast gospodarzy turnieju EURO 2012, a także  z Krakowa. Na odprawie obecny był również Komendant Centrum Szkolenia Policji insp. dr Roman Stawicki oraz dowódcy OPP i rzecznicy prasowi KWP.
 • 4 czerwca – Dowódca Operacyjny Sił Zbrojnych gen. broni Edward Gruszka odwiedził Policyjne Centrum Dowodzenia.
 • 8 czerwca – w dniu rozpoczęcia rozgrywek EURO 2012, Premier RP Donald Tusk złożył wizytę w Policyjnym Centrum Dowodzenia. Towarzyszyli mu Minister Spraw Wewnętrznych Jacek Cichocki oraz Komendant Główny Policji nadinsp. Marek Działoszyński.
 • 16 czerwca – Doradca Prezydenta Federacji Rosyjskiej ds. rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i praw człowieka Michaił Fiedotow przybył do Policyjnego Centrum Dowodzenia. Towarzyszył mu Jurij Pilipson Minister – Radca Ambasady Federacji Rosyjskiej.
 • 22 czerwca – Centrum Szkolenia Policji odwiedzili przedstawiciele Dyrekcji ds. Koordynacji Służb Policji Bośni i Hercegowiny, a Policyjne Centrum Dowodzenia przedstawiciele władz lokalnych Legionowa.
 • 22 czerwca – uczniowie z Powiatowego Zespołu Szkól Ponadgimnazjalnych im. Jerzego Siwińskiego z siedzibą w Legionowie zakończyli praktyki zawodowe w bloku żywienia Wydziału Żywnościowego CSP.
 • 22 czerwca – Biskup Polowy Wojska Polskiego Józef Guzdek spotkał się z funkcjonariuszami pracującymi w Policyjnym Centrum Dowodzenia.
 • 28 czerwca – przedstawiciele Policji litewskiej i estońskiej spotkali się z Komendantem CSP insp. dr. Romanem Stawickim oraz Zastępcą Komendanta ds. Dydaktycznych insp. Jarosławem Gałuszką.
 • 28 czerwca – Komendant Główny Policji nadinsp. Marek Działoszyński oraz I Zastępca KGP nadinsp. Krzysztof Gajewski spotkali się z przełożonymi funkcjonariuszy i pracowników z instytucji zaproszonych do współpracy w Policyjnym Centrum Dowodzenia.
 • 30 czerwca – Dyrektor Generalny Interpolu Ronald Noble i Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych Michał Deskur złożyli wizytę w Policyjnym Centrum Dowodzenia.
 • 2 lipca – w Centrum Szkolenia Policji spotkali się przedstawiciele Zespołu Oceniającego Dowódcy Operacji Policyjnej pod kryptonimem „HAT TRICK 2012” i Dowódcy Podoperacji wraz z członkami personelu pomocniczego.
 • 3 lipca – zakończyła się operacja policyjna zabezpieczenia Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012. I Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Krzysztof Gajewski podziękował przedstawicielom wszystkich służb i podmiotów zaangażowanych w pracę, w PCD.
 • 6 lipca – szkołę odwiedziła delegacja Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Tunezji.
 • 16 lipca – w ramach współpracy i wymiany szkoleniowej między polską Policją a Uniwersytetem w New Haven (USA) przedstawiciele amerykańskiej uczelni złożyli wizytę w Centrum Szkolenia Policji.
 • 17 lipca – w Centrum Szkolenia Policji odbyły się wewnętrzne obchody Święta Policji.
 • 1 sierpnia – delegacja Centrum Szkolenia Policji wzięła udział w obchodach 68 rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Uroczystości odbyły się w Legionowie.
 • 5 – 11 sierpnia – kadra Centrum Szkolenia Policji oraz absolwenci szkolenia zawodowego podstawowego SZP1/11 uczestniczyli w Seminarium Trójstronnym szkół policyjnych, które odbyło się w szkole Policji w Güstrow, w Niemczech.
 • 6 sierpnia – szkołę odwiedzili przedstawiciele niemieckiej Policji w tym Dyrektor Urzędu Kryminalnego landu Meklemburgii - Pomorze Przednie.
 • 13 sierpnia – wizyta przedstawicieli Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka oraz ukraińskich dziennikarzy i działaczy organizacji pozarządowych. Wizyta została zorganizowana w ramach projektu „Media i NGO – partnerstwo na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i ochrony praw człowieka” ze środków programu Wsparcie Demokracji, finansowanego w ramach polskiej współpracy rozwojowej MSZ RP w 2012 r.
 • 20 sierpnia – na terenie Zakładu Kynologii Policyjnej w Sułkowicach rozpoczął się pilotażowy centralny dobór psów na kursy specjalistyczne dla przewodników psów patrolowo-tropiących.
 • 28 sierpnia – wizyta przedstawicielki Urzędu Zwalczającego Przestępstwa Finansowe podległego Ministerstwu Spraw Wewnętrznych Republiki Litwy.
 • 6 września – narada kadry kierowniczej Policji. Uczestniczyli w niej Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych Michał Deskur, Dyrektor Departamentu Nadzoru MSW Jacek Zalewski oraz Komendant Główny Policji nadinsp. Marek Działoszyński wraz z Zastępcami, Komendanci Wojewódzcy /Komendant Stołeczny Policji, Komendanci szkół Policji, Dyrektorzy Biur KGP, Rzecznik Prasowy KGP, przedstawiciele związków zawodowych działających w Policji, a także Pełnomocnicy KGP.
 • 8 września – w Centrum Szkolenia Policji odbyły się uroczystości związane z jubileuszem 15 – lecia Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach. W spotkaniu uczestniczyli m.in. Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych Michał Deskur, Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak i Komendant Główny Policji nadinsp. Marek Działoszyński.
 • 10 września – w Centrum Szkolenia policji rozpoczęło się realizowane przez Amerykańską Agencję Antynarkotykową (DEA) i Centralne Biuro Śledcze KGP szkolenie na temat substancji chemicznych i prekursorów narkotykowych.
 • 10 września – wizyta przedstawicieli Teksańskiego Departamentu Wymiaru Sprawiedliwości.
 • 11 września – przedstawiciele szwedzkiego Riksdagu zasiadający w Komisji Sprawiedliwości złożyli wizytę w Centrum Szkolenia Policji.
 • 14 września – wizyta uczniów ze szkół, z którymi Centrum Szkolenia Policji podpisało umowę o współpracy.
 • 18 września – początek konferencji zorganizowanej przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Analityków Kryminalnych (International Association of Law Enforcement Intelligence Analysts – IALEIA) we współpracy z Biurem Wywiadu Kryminalnego KGP i Centrum Szkolenia Policji. Temat konferencji – „Analityk Kryminalny w Społeczeństwie Cyfrowym. Wszechstronny, Nowoczesny, Przystosowany”.
 • 21 - 22 września – w Centrum Szkolenia Policji przeprowadzono akcję krwiodawstwa.
 • 26 – 28 września – XXV finał konkursu „Policjant Ruchu Drogowego”. Uczestniczyło w nim 34 funkcjonariuszy Policji oraz 2 żołnierzy Żandarmerii Wojskowej. Tytuł „Policjanta Ruchu Drogowego 2012” zdobył mł. asp. Marek Niedziela z KWP w Lublinie.
 • 1 października – wizyta przedstawiciela włoskich „Carabinieri”.
 • 4 października – Minister Spraw Wewnętrznych Republiki Czeskiej Jan Kubice w Centrum Szkolenia Policji.
 • 11 października – przybycie przedstawicieli Departamentu Kadr Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, a także Policji Republiki Mołdawii do Centrum Szkolenia Policji.
 • 12 października – funkcjonariusze i pracownicy Centrum Szkolenia Policji, wspólnie z nauczycielami miasta i powiatu Legionowskiego, obchodzili Dzień Edukacji Narodowej. Uroczystość odbyła się w sali widowiskowej Urzędu Miasta Legionowo.
 • 26 października – w Centrum Szkolenia Policji zostały zorganizowane Mistrzostwa Policji w Judo. Swoje sportowe umiejętności, oprócz funkcjonariuszy Policji, zaprezentowali funkcjonariusze Służby Więziennej, Państwowej Straży Pożarnej i Straży Granicznej.
 • 6 listopada – w Centrum Szkolenia Policji rozpoczęła się realizacja projektu „Policjant XXI wieku – twórcze metody oddziaływań” skierowanego do słuchaczy szkolenia zawodowego podstawowego. Deklarację udziału w projekcie złożyło blisko 120 osób.
 • 10 listopada – delegacja Centrum Szkolenia Policji uczestniczyła w zorganizowanych przez władze miasta Legionowo i Powiatu Legionowskiego, uroczystościach związanych z 94. Rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości.
 • 13 listopada – rozpoczął się kurs z zakresu zwalczania nielegalnych laboratoriów narkotykowych. Organizatorem przedsięwzięcia był CEPOL we współpracy z Europolem i CBŚ KGP.
 • 13 listopada – spotkanie kierownictwa Centrum Szkolenia Policji z nowo wybranym Zarządem Szkolnym Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów.
 • 14 listopada – w Ogólnopolskich Zawodach Strzeleckich pamięci „Mańka, Kaczora i Krasnala” o puchar Komendanta Głównego Policji, drużyna Centrum Szkolenia Policji zajęła I miejsce. W klasyfikacji indywidualnej najwyższe miejsce na podium zajął również funkcjonariusz CSP.
 • 19 listopada – dzięki Zarządowi Szkolnemu Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów i firmie Inter Cars, Bartosz Ostałowski jedyny niepełnosprawny kierowca rajdowy w Europie, który prowadzi samochód bez użycia rąk, mógł doskonalić jazdę samochodem osobowym na autodromie Centrum Szkolenia Policji.
 • 4 grudnia – rozpoczęło się spotkanie koordynatorów Komend Wojewódzkich Policji ds. komunikacji wewnętrznej. Uczestniczył w nim Komendant Główny Policji nadinsp. Marek Działoszyński, któremu towarzyszył Komendant CSP insp. dr Roman Stawicki.
 • 6 grudnia – z okazji Dnia Św. Mikołaja, Samorząd Słuchaczy przygotował prezenty dla pacjentów oddziału dziecięcego i noworodkowego szpitala w Nowym Dworze Mazowieckim oraz dla wychowanków Domu Dziecka im. Ojca Świętego Piusa XI w Chotomowie.
 • 13 grudnia – Zastępca Komendanta ds. Dydaktycznych insp. Jarosław Gałuszka na specjalnie zorganizowanym spotkaniu podziękował słuchaczom, którzy uczestniczyli w akcji „Mikołaj 2012”, skierowanej do dzieci ze Szpitala w Nowym Dworze Mazowieckim oraz wychowanków Domu Dziecka w Chotomowie.

ROK 2013

 • 13 stycznia – Centrum Szkolenia Policji wspomagało akcję Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Na licytację wystawiliśmy trzydniowy pobyt z psem w Zakładzie Kynologii Policyjnej w Sułkowicach, udział w dwudniowych zajęciach z zakresu samoobronyw Zakładzie Interwencji Policyjnych oraz czterogodzinne zajęcia z zakresu doskonalenia techniki jazdy samochodem osobowym.

 • 13 lutego – w sali widowiskowej Urzędu Miasta Legionowo odbyło się podsumowanie realizowanego w Centrum Szkolenia Policji projektu „Policjant XXI wieku – twórcze metody oddziaływań”. Blisko 300 osób obejrzało spektakl profilaktyczno-edukacyjny „Sekret” stanowiący podsumowanie przedsięwzięcia. Wśród gości znaleźli się m.in.: Komendant Główny Policji nadinsp. Marek Działoszyński, Zastępcy Prezydenta Miasta Legionowo – Lucjan Chrzanowski i Piotr Zadrożny, Mazowiecki Komendant Wojewódzki Policji mł. insp. Rafał Batkowski, I Zastępca Komendanta Stołecznego Policji insp. Michał Domaradzki, przedstawiciele Biur KGP oraz jednostek organizacyjnych Policji, a także innych służb mundurowych.

 • 10 kwietnia –zakończyło się spotkanie Zespołu Eksperckiego Międzyszkolnej Platformy Systemu Wczesnej Interwencji. Proces wdrażania SWI rozpoczął się w 2010 roku. Jego celem jest podnoszenie jakości pracy poprzez identyfikowanie i proaktywne eliminowanie niepożądanych zachowań/zjawisk w Policji.

 • 10 kwietnia – w Trójstronnym Spotkaniu Przygotowawczym, zorganizowanym w Centrum Szkolenia Policji uczestniczyli przedstawiciele Stowarzyszenia „Arbeit Und Leben” Rostock, Związków Zawodowych Policji Mecklenburg-Vorpmern, Wyższej Szkoły Zawodowej dla Pracowników Administracji Publicznej, Policji oraz Wymiaru Sprawiedliwości w Güstrow, Stowarzyszenia „Leo Lagrange” oraz Szkoły Policji w Nimes (Francja).

 • 15-20 kwietnia – dziesięciu instruktorów Zakładu Interwencji Policyjnych Centrum Szkolenia Policji uczestniczyło w stażu szkoleniowym, który odbył się w Szkole Policji w Nimes. Udział legionowskich dydaktyków w zajęciach z zakresu interwencji policyjnych był związany z realizacją przez Centrum Szkolenia Policji projektu mobilności VETPRO pn. „Bezpieczeństwo osobiste policjantów – aspekty taktyczno-metodyczne w szkoleniu funkcjonariuszy”. Projekt był częścią Programu „Uczenie się przez całe życie” Leonardo da Vinci.

 • 19 kwietnia – w ramach realizowanego międzynarodowego projektu szkoleniowego „China - EU Police Training Project” przedstawiciele Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego Chińskiej Republiki Ludowej odwiedzili Centrum Szkolenia Policji. Celem projektu jest wsparcie zagranicznego partnera w modernizacji służb Policji. Głównym liderem konsorcjum projektowego jest Dyrekcja Współpracy Międzynarodowej Policji Państwowej, Republiki Francji. W projekcie uczestniczy też 10 innych służb zajmujących się egzekwowaniem prawa z pozostałych państw członkowskich, w tym polska Policja oraz CEPOL.

 • 22 kwietnia – rozpoczęły się warsztaty z zakresu umiejętności stosowania zasad ceremoniału policyjnego, regulaminu oraz protokołu dyplomatycznego podczas uroczystości państwowych, policyjnych, patriotycznych i patriotyczno-religijnych. Zajęcia zostały zorganizowane przez Gabinet Komendanta Głównego Policji.

 • 23 kwietnia – podpisano porozumienie o współpracy pomiędzy Centrum Szkolenia Policji a Centrum Szkolenia Żandarmerii Wojskowej. Porozumienie ma na celu przede wszystkim podnoszenie poziomu realizacji szkoleń i doskonalenia zawodowego kadry oraz słuchaczy obu jednostek szkoleniowych. Strony porozumienia reprezentowali: Komendant Centrum Szkolenia Żandarmerii Wojskowej płk Piotr Płonka i Komendant Centrum Szkolenia Policji insp. dr Roman Stawicki.

 • 26 kwietnia – w Centrum Szkolenia Policji gościła sześcioosobowa delegacja z Chińskiej Republiki Ludowej, której przewodniczył Wicegubernator prowincji Jilin i Dyrektor Generalny Departamentu Bezpieczeństwa Publicznego prowincji Jilin, Pan Guanchun Huang. W wizycie wziął udział również Zastępca Attaché Wojskowego, Morskiego i Lotniczego przy Ambasadzie Chińskiej Republiki Ludowej w Polsce, Pan Yinsheng Zhang. Celem spotkania było omówienie systemu szkolnictwa policyjnego w Polsce oraz wymiana doświadczeń w zakresie tworzenia dobrego wizerunku Policji. Delegacja zapoznała się z mechanizmem doboru kandydatów do Policji oraz aspektami metodycznymi szkoleń prowadzonych w jednostkach szkoleniowych Policji.

 • 8 maja - rozpoczęła się trzydniowa narada szkoleniowa prokuratorów, funkcjonariuszy Biura Spraw Wewnętrznych Komendy Głównej Policji oraz funkcjonariuszy Biura Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej. W pierwszym dniu narady uczestniczył Komendant Główny Policji nadinsp. Marek Działoszyński, Komendant Główny Straży Granicznej gen. bryg. Dominik Tracz i Zastępca Prokuratora Generalnego Robert Hernand.

 • 15-16 maja – w ramach realizacji projektu edukacyjnego „Mistrzowie Dryblingu” koordynowanego przez Goethe-Instytut z siedzibą w Warszawie, w Centrum Szkolenia Policji gościły 4 kilkudziesięcioosobowe grupy uczniów klas gimnazjalnych z terenu m. st. Warszawy. Zapoczątkowana współpraca pomiędzy Goethe-Instytut i Centrum Szkolenia Policji objęła między innymi zapoznanie uczniów z historią oraz obecną działalnością Centrum Szkolenia Policji. 

 • 22 maja - podpisano porozumienie pomiędzy Centrum Szkolenia Policji a Grupą Allegro Sp. z o.o. Porozumienie ma na celu zapewnienie sprawnego i skutecznego współdziałania stron w zakresie upowszechniania wiedzy i wymiany doświadczeń w sprawach dotyczących przestępczości komputerowej. Porozumienie podpisał reprezentujący Centrum Szkolenia Policji Zastępca Komendanta ds. Dydaktycznych insp. Jarosław Gałuszka, natomiast Grupę Allegro reprezentował Kierownik ds. kontaktów z organami ścigania Pan Jakub Pepłoński.

 • 24 maja - delegacja kazachstańska z Pierwszym Zastępcą Ministra Spraw Wewnętrznych RK Maratem Demeuovem na czele, złożyła wizytę w Centrum Szkolenia Policji. W czasie spotkania omówiono m.in. system szkolnictwa policyjnego i zaprezentowano bazę dydaktyczną CSP.

 • 28 maja – w Centrum Szkolenia Policji odbyły się jednodniowe warsztaty z zakresu kształtowania właściwej postawy przełożonych w sytuacji ujawnienia przemocy w rodzinie policyjnej. Szkolenia wynikające z dyspozycji Komendanta Głównego Policji nadinsp. Marka Działoszyńskiego, były przeprowadzane przez Biuro Prewencji i Ruchu Drogowego KGP w ramach programu „MOC – tak, PRZEMOC nie!”.

 • 1 czerwca – po raz 34. obchodziliśmy Dni Legionowa. Wśród licznych stoisk promujących firmy, instytucje, stowarzyszenia oraz fundacje z terenu miasta i powiatu legionowskiego było też stoisko Centrum Szkolenia Policji.

 • 5 czerwca - Kierownicy jednostek organizacyjnych Policji garnizonu mazowieckiego spotkali się na odprawie służbowej zorganizowanej w Centrum Szkolenia Policji. W odprawie, oprócz Kierownictwa Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu, uczestniczył też Komendant Główny Policji nadinsp. Marek Działoszyński oraz Komendant Centrum Szkolenia Policji insp. Roman Stawicki.

 • 7 czerwca - przedstawiciele Centrum Szkolenia Policji wzięli udział w organizowanym przez warszawskie ZOO, wieczorze marzeń dla niepełnosprawnych dzieci oraz pacjentów oddziałów onkologicznych. Zaprezentowano pokaz tresury psów służbowych przygotowany przez pracowników Zakładu Kynologii Policyjnej w Sułkowicach. Przedsięwzięcie o nazwie Dream Night odbywa się co roku we wszystkich europejskich ZOO w pierwszy piątek czerwca.

 • 14 czerwca - blisko 1000 uczniów, głównie z legionowskich szkół, uczestniczyło w Dniu Otwartym CSP. Kierownictwo Centrum Szkolenia Policji opracowało program przedsięwzięć prewencyjno-profilaktycznych adresowany do dzieci i młodzieży szkolnej. Do współpracy zaprosiliśmy Komendę Powiatową Policji w Legionowie, Komisariat Rzeczny w Warszawie, Państwową Straż Pożarną w Legionowie, Straż Miejską w Legionowie, Legionowskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, Centrum Ratownictwa Medycznego w Warszawie, a także Fundację „Afryka Inaczej”.

 • 19 czerwca – Frédéric Menard, Attaché do spraw Bezpieczeństwa Wewnętrznego przy Ambasadzie Francji w Polsce odwiedził Centrum Szkolenia Policji.

 • 20 czerwca – w Centrum Szkolenia Policji przebywała trzyosobowa delegacja Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Kosowa. Wizytę zorganizowano w ramach instrumentu TAIEX.

 • 21 czerwca – w Centrum Szkolenia Policji odbyły się Mistrzostwach Policji w Judo. Swoje sportowe umiejętności zaprezentowało blisko siedemdziesięciu funkcjonariuszy Służby Więziennej, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej i Policji z całego kraju. W ceremonii zakończenia Mistrzostw uczestniczył m.in. Komendant Główny Policji nadinsp. Marek Działoszyński.

 • 22 czerwca - przedstawiciele Centrum Szkolenia Policji uczestniczyli w imprezie profilaktycznej związanej z akcją „Ogólnopolska Noc Profilaktyki”. W przedsięwzięciu wzięli udział: młodzież z Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej oraz z ZS nr 2 im. Królowej Jadwigi, a także pracownicy Urzędu Miasta Legionowo, funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Legionowie oraz legionowska Straż Miejska

 • 11 lipca - Centrum Szkolenia Policji gościło Ambasadora Nadzwyczajnego i Pełnomocnego Chińskiej Republiki Ludowej w Rzeczypospolitej Polskiej Pana Xu Jian. Pan Ambasador wraz z towarzyszącą mu delegacją pracowników Ambasady spotkał się z Komendantem Centrum Szkolenia Policji insp. dr. Romanem Stawickim i Zastępcą Komendanta ds. Logistycznych podinsp. Anną Gołąbek.

 • 17 lipca – wewnętrzne obchody Święta Policji w CSP. Z tej okazji wyróżniono 36 funkcjonariuszy szkoły. W uroczystości uczestniczył Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Wojciech Olbryś.

 • 20 lipca – na Placu Zamkowym w Warszawie odbyły się uroczystości związane z centralnymi obchodami Święta Policji. Zorganizowano wystawę sprzętu i wyposażenia policyjnego. Tradycyjnie nie zabrakło tam stoiska promocyjnego Centrum Szkolenia Policji

 • 22 lipca – rozpoczął się pięciodniowy kurs zorganizowany w Centrum Szkolenia Policji przez Europejską Akademię Policyjną (CEPOL). Tematem spotkania było ściganie i zapobieganie korupcji. W kursie uczestniczyli przedstawiciele Belgii, Bułgarii, Cypru, Czech, Danii, Estonii, Francji, Grecji, Hiszpanii, Holandii, Litwy, Malty, Portugalii, Rumunii, Słowenii, Szwecji, Węgier, Włoch, Wielkiej Brytanii i Polski.

 • 29 lipca – rozpoczęło się tygodniowe seminarium organizowane w ramach projektu „Międzykulturowych Spotkań Policjantów Niemiec, Francji i Polski” (porozumienia trójstronne). Celem tego projektu jest zapoznanie młodych policjantów z funkcjonowaniem, organizacją i systemem szkolenia w policjach krajów w nim uczestniczących.

 • 22 sierpnia – w Centrum Szkolenia Policji odbyło się posiedzenie Komisji Zdrowia, Bezpieczeństwa i Spraw Społecznych Rady Miasta Legionowo. Porządek posiedzenia przewidywał m.in. zapoznanie radnych z funkcjonowaniem CSP oraz omówienie roli naszej jednostki w kształtowaniu poczucia bezpieczeństwa wśród mieszkańców miasta. Uczestniczący w posiedzeniu Komisji Zastępca Komendanta ds. Dydaktycznych insp. Jarosław Gałuszka przedstawił zebranym formy współpracy z lokalną społecznością w obszarze popularyzowania dobrych rozwiązań w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego.

 • 6 września – zakończył się XIII Finał Kynologicznych Mistrzostw Policji. Wśród zaproszonych gości był m.in. Komendant Główny Policji nadinsp. Marek Działoszyński. W uroczystości uczestniczyli również dyrektorzy Biur Komendy Głównej Policji, komendanci szkół policyjnych oraz przedstawiciele innych jednostek organizacyjnych Policji. Byli też przedstawiciele Biura Ochrony Rządu, Straży Granicznej, Żandarmerii Wojskowej i Polskiej Akademii Nauk, a także władz samorządowych. I miejsce w klasyfikacji drużynowej zajęła drużyna z Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu, a klasyfikacji indywidualnej asp. Adam Sołowiej z psem Dyżur, z Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku.

 • 19 września – podpisano porozumienie pomiędzy Centrum Szkolenia Policji w Legionowie, a Prezesem Zarządu Stowarzyszenia Dystrybutorów Programów Telewizyjnych SYGNAŁ. Umowa ma na celu zapewnienie sprawnego i skutecznego współdziałania stron w zakresie upowszechniania wiedzy i wymiany doświadczeń w sprawach dotyczących przestępczości telewizyjnej. Porozumienie podpisał, reprezentujący Centrum Szkolenia Policji, Zastępca Komendanta Centrum Szkolenia Policji insp. Jarosław Gałuszka, natomiast Zarząd Stowarzyszenia Dystrybutorów Programów Telewizyjnych SYGNAŁ reprezentował Wiceprezes  Zarządu Zbigniew Taraś.

 • 20 września – Finał XXVI edycji ogólnopolskiego konkursu „Policjant Ruchu Drogowego roku 2013”. Najlepsi funkcjonariusze drogówki z całego kraju, reprezentujący komendy wojewódzkie Policji/Komendę Stołeczną Policji walczyli o miejsca na podium. W konkursie uczestniczyli także żołnierze Żandarmerii Wojskowej. I miejsce w klasyfikacji generalnej zajęła drużyna z Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu, w klasyfikacji indywidualnej zwyciężył sierż. szt. Michał Kasprzak również z Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu. Zwycięzcy odebrali gratulacje m.in. od Wiceministra Spraw Wewnętrznych Marcina Jabłońskiego i I Zastępcy Komendanta Głównego Policji nadinsp. Krzysztofa Gajewskiego.

 • 20 września – Centrum Szkolenia Policji odwiedzili też uczniowie i nauczyciele ze szkół, z którymi podpisaliśmy porozumienie o współpracy. Dla młodzieży przygotowano specjalny program. Znalazły się w nim m.in. pokazy z zakresu tresury psów służbowych oraz taktyki minersko-pirotechnicznej. Nasi goście mieli też możliwość obejrzenia jednej z konkurencji rozgrywanych w ramach konkursu i uczestniczenia w jego uroczystym zakończeniu.

 • 21 września – na terenie zespołu pałacowo – parkowego w Jabłonnie odbył się XVII Festiwal Nauki. W przedsięwzięciu, pod patronatem Prezesa Polskiej Akademii Nauk i Marszałka Województwa Mazowieckiego, tradycyjnie już uczestniczyło Centrum Szkolenia Policji.

 • 25 września – Centrum Szkolenia Policji odwiedziła grupa ekspertów szwajcarskich zajmujących się problematyką dotyczącą ruchu drogowego. Wizyta studyjna została zorganizowana w ramach projektu „Bezpieczeństwo w ruchu drogowym” – KIK 76, finansowanego ze środków Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. Celem wizyty, oprócz wymiany doświadczeń, było zapoznanie gości z systemem szkolenia policjantów ruchu drogowego. W czasie spotkania przedstawiono zadania, jakie realizuje CSP, a także zaprezentowano strukturę i zaplecze dydaktyczne szkoły. Eksperci spotkali się z Komendantem Centrum Szkolenia Policji insp. dr. Romanem Stawickim.

 • 25 września – Zastępca Ministra Spraw Wewnętrznych Republiki Tadżykistanu złożył wizytę w Centrum Szkolenia Policji. Generał-major milicji Murillo Oripov przebywał w Polsce na zaproszenie Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. W czasie spotkania z Komendantem Centrum Szkolenia Policji insp. dr. Romanem Stawickim zapoznał się z polskim systemem szkolnictwa policyjnego oraz zadaniami realizowanymi przez CSP.

 • 5 października – instruktorzy zespołu doskonalenia techniki jazdy motocyklem Zakładu Ruchu Drogowego Centrum Szkolenia Policji uczestniczyli w Mszy św. podsumowującej sezon motocyklowy 2013. Uroczystość odbyła się w kościele parafialnym Miłosierdzia Bożego w Legionowie.

 • 10 października – w sali widowiskowej Urzędu Miasta Legionowo funkcjonariusze oraz pracownicy Centrum Szkolenia Policji, a także pracownicy legionowskiej oświaty spotkali się na uroczystych obchodach Dnia Edukacji Narodowej. Komendant Centrum Szkolenia Policji insp. dr Roman Stawicki i Zastępca Komendanta ds. Logistycznych podinsp. Anna Gołąbek podziękowali funkcjonariuszom naszej jednostki za zaangażowanie w działalność dydaktyczną. Z okazji Dnia Edukacji Narodowej w Centrum Szkolenia Policji wyróżniono łącznie 32 osoby.

 • 18 października – w sali widowiskowej Urzędu Miasta Legionowo w ramach projektu „Międzynarodowe warsztaty młodzieży w Legionowie” odbyła się konferencja podsumowująca tygodniowe spotkanie młodzieży z Francji, Ukrainy i Polski. Do projektu realizowanego przez Prezydenta Miasta Legionowo oraz Dyrektora Zespołu Szkół nr 3 w Legionowie włączyło się także Centrum Szkolenia Policji.

 • 28 października – w siedzibie Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie miało miejsce uroczyste podpisanie Deklaracji Założenia Forum Edukacyjnego Służb Mundurowych (FESM). Centrum Szkolenia Policji reprezentowali: Komendant Centrum Szkolenia Policji insp. dr Roman Stawicki oraz Naczelnik Wydziału Metodyki i Organizacji Szkolenia mł. insp. Bogusława Gruszka.

 • 2 listopada – w związku z zabezpieczeniem przebiegu Konferencji Klimatycznej COP 19 rozpoczęła się policyjna operacja pod kryptonimem „Klimat”. W Centrum Szkolenia Policji odbyła się odprawa służbowa obsady Policyjnego Centrum Dowodzenia uruchomionego. W odprawie uczestniczyli: I Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Krzysztof Gajewski, Komendant Centrum Szkolenia Policji insp. dr Roman Stawicki oraz kierownicy komórek organizacyjnych KGP i CSP.

 • 6 listopada – odprawa Ministra Spraw Wewnętrznych z szefami podległych służb. Podczas spotkania przedstawiono stan przygotowań do zabezpieczenia Szczytu Klimatycznego ONZ w Warszawie. Szef resortu spotkał się też z funkcjonariuszami pełniącymi służbę w Policyjnym Centrum Dowodzenia. W spotkaniu, oprócz Ministra Spraw Wewnętrznych, uczestniczyli m.in.  Podsekretarz Stanu w MSW  Marcin Jabłoński, Komendant Główny Policji  nadinsp. Marek Działoszyński, jego zastępca nadinsp. Krzysztof Gajewski, a także zaproszeni goście z formacji i służb zaangażowanych w zabezpieczenie szczytu ONZ.

 • 4 grudnia – z okazji Dnia Św. Mikołaja przedstawiciele kadry dydaktyczno-wychowawczej i Samorządu Słuchaczy odwiedzili Dom Dziecka im. Ojca Świętego Piusa XI w Chotomowie.

Rok 2014

 • 25 lutego – delegacja policji litewskiej odwiedziła Centrum Szkolenia Policji. Wizyta związana była z realizacją projektu „Zacieśnianie współpracy organów ścigania w walce z przestępczością zorganizowaną”.

 • 3 marca – Centrum Szkolenia Policji podpisało umowę z Centrum Szkolenia Żandarmerii Wojskowej określającą zasady kontynuowania współpracy dotyczącej wydawania Kwartalnika Policyjnego.

 • 24 marca – przyjęto, zgłoszony przez Centrum Szkolenia Policji, program współpracy szkoleniowej na 2014 r. pomiędzy francuską a polską Policją, mający na celu wymianę doświadczeń z zakresu szkolenia koni służbowych.

 • 11-17 maja – w ramach projektu zatwierdzonego przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji Programu Leonardo da Vinci, pn. Pies – partner w służbie policjanta. Wymiana doświadczeń  w zakresie metody tresury psów służbowych. Poznanie systemów kształcenia  zawodowego policjantów – przewodników psów służbowych, funkcjonariusze Zakładu Kynologii Policyjnej w Sułkowicach odwiedzili Sektor Kynologii, Hodowli Psów Służbowych i Szkolenia Psów Służbowych, działający w strukturach organizacyjnych Policyjnego Departamentu Bezpieczeństwa Ministra Spraw Wewnętrznych Bułgarii.

 • 13-14 maja – w stolicy Mołdawii Kiszyniowie, odbyło się spotkanie przedstawicieli Biura Międzynarodowej Współpracy Policji KGP oraz liderów komponentów tematycznych projektu (CSP, CLKP i KWP w Gdańsku) ze stroną mołdawską. W projekcie koordynowanym przez BMWP KGP, Wydział Metodyki i Organizacji Szkolenia CSP realizuje komponent o nazwie Nowoczesne metody nauczania w szkolnictwie policyjnym ze szczególnym zwróceniem uwagi na aktywizujące metody nauczania i badanie efektywności nauczania.

 • 19 maja – kadra i słuchacze szkolenia zawodowego podstawowego Centrum Szkolenia Policji zostali zaangażowani w akcję przeciwpowodziową. Do garnizonu lubelskiego wyjechało 200 słuchaczy, 20 maja kolejnych 100 patrolowało wały na rzece Wiśle w Otwocku, Górze Kalwarii i w rejonie Komendy Rejonowej Policji VII - Praga Południe, a 22 maja 60 słuchaczy pełniło służbę w rejonie działania KMP Płock.

 • 27 maja – Centrum Szkolenia Policji odwiedzili przedstawiciele sejmowej Komisji Spraw Wewnętrznych.

 • 28-30 maja – w Koszycach na Słowacji odbyły się warsztaty międzynarodowe, których organizatorem była tamtejsza szkoła policji we współpracy z Dyrekcją Okręgową Policji w Koszycach oraz Dyrekcją Policji Granicznej i ds. Cudzoziemców w Sobrance. W warsztatach uczestniczyli przedstawiciele Zakładu Interwencji Policyjnych.

 • 9 czerwca – Centrum Szkolenia Policji gościło rektora i prorektora Akademii Policyjnej w Tbilisi, a także dyrektora Archiwum Ministerstwa Spraw Wewnętrznych oraz pracownika komórki współpracy międzynarodowej Archiwum MSW Gruzji.

 • 16-20 czerwca – funkcjonariusze Zakładu Kynologii Policyjnej Centrum Szkolenia Policji gościli w Centrum Szkolenia Psów Służbowych Policji i Straży Granicznej, działającym w strukturach organizacyjnych Estońskiej Akademii Bezpieczeństwa. Wizyta odbyła się w ramach projektu pn. Pies – partner w służbie policjanta. Wymiana doświadczeń w zakresie metody tresury psów służbowych. Poznanie systemów kształcenia zawodowego policjantów – przewodników psów służbowych.

 • 27 czerwca – zakończyło się zorganizowane przez Zakład Kynologii Policyjnej Centrum Szkolenia Policji seminarium szkoleniowe pn. Funkcjonowanie komórek konnych w Policji w świetle nowych przepisów wprowadzonych zarządzeniem nr 9 Komendanta Głównego Policji z dnia 25 marca 2014 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie metod i form wykonywania przez policjantów zadań z użyciem koni służbowych, szczegółowych zasad szkolenia oraz norm wyżywienia.

 • 8-9 lipca – w stolicy Macedonii Skopje odbyły się warsztaty zorganizowane przez Biuro Wymiany Informacji i Pomocy Technicznej (TAIEX). Celem spotkania była analiza ram prawnych i najlepszych praktyk w zakresie stosowania i rozwoju metodologii oceny użycia siły przez organy Policji. Uczestnikami przedsięwzięcia byli przedstawiciele macedońskiej Policji oraz eksperci reprezentujący kraje Unii Europejskiej: Hiszpanię, Portugalię, Rumunię oraz Polskę. Wśród uczestników był także Kierownik Zakładu Interwencji Policyjnych CSP.

 • 19 sierpnia – Centrum Szkolenia Policji gościło Pana Grzegorza Karpińskiego Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych wraz z Zastępcą Dyrektora Departamentu Porządku Publicznego Panią Renatą Czyżak.

 • 28 sierpnia – odbyła się odprawa służbowa obsady Policyjnego Centrum Dowodzenia, które rozpoczęło pracę, w związku z zabezpieczeniem Mistrzostw Świata w Piłce Siatkowej Mężczyzn. Rozpoczęła się operacja policyjna pod kryptonimem Siatka 2014.

 • 8-12 września – funkcjonariusze Zakładu Kynologii Policyjnej Centrum Szkolenia Policji wymieniali doświadczenia z litewskimi policjantami w zakresie szkolenia przewodników oraz tresury psów. W ramach międzynarodowej współpracy odwiedzili Centrum Badań Kryminalistycznych Litewskiej Policji oraz Ośrodek Szkolenia Psów i Identyfikacji Śladów Zapachowych (Wydział Odorologii i Kynologii) w Wilnie.

 • 18 września – w Centrum Szkolenia Policji obradował Zespół Komendanta Głównego Policji ds. Strategii Równych Szans w Policji.

 • 30 września – podsumowano realizację projektu mobilności Programu Leonardo da Vinci pn. Pies – partner w służbie policjanta. Wymiana doświadczeń w zakresie metody tresury psów służbowych. Poznanie systemów kształcenia zawodowego policjantów – przewodników psów służbowych, którego głównym organizatorem było Centrum Szkolenia Policji.

 • 6–10 października – odbyły się warsztaty szkoleniowe w zakresie szkolenia i doboru koni służbowych. Zajęcia prowadzili francuscy eksperci – ppłk Antoine Lerch Zastępca Dowódcy Regimentu Kawalerii Straży Republikańskiej i chor. szt. Eric Ducatel członek Regimentu Kawalerii Straży Republikańskiej. W przedsięwzięciu uczestniczyli funkcjonariusze Zakładu Kynologii Policyjnej w Sułkowicach.

 • 1–5 grudnia – odbyło się szkolenie w ramach projektu The Power of Synergy. Współpraca Straży Granicznej, Centralnego Biura Śledczego Policji oraz Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w zakresie zwalczania przestępczości transgranicznej i zorganizowanej. Projekt dofinansowany z Funduszy Norweskich, został opracowany z inicjatywy Karpackiego Ośrodka Wsparcia Straży Granicznej w Nowym Sączu.

Rok 2015

 • styczeń - rozpoczęły się obchody jubileuszu 25-lecia Centrum Szkolenia Policji. W kalendarzu przedsięwzięć rocznicowych znalazły się projekty m.in. o charakterze wydawniczym, edukacyjnym i sportowym. Ich dopełnieniem był cykl wywiadów przeprowadzonych z Komendantami, funkcjonariuszami i pracownikami CSP, obecnie i w przeszłości związanymi ze szkołą.
 • 27-30 stycznia w Zakładzie Kynologii Policyjnej CSP odbyło się seminarium szkoleniowe dotyczące kynologii służbowej.

 • 17-19 lutego - przedstawiciele CSP z Zastępcą Komendanta ds. Dydaktycznych insp. Anną Rosół na czele oraz przedstawiciel CBŚP wzięli udział w konferencji otwierającej projekt pn. Doskonalenie kompetencji policjantów w zakresie zwalczania narkotyków syntetycznych z uwzględnieniem substancji psychoaktywnych, implementowany w ramach programu ISEC.
 • marzec - zespół redakcyjny Kwartalnika Policyjnego, wydawanego przez CSP podjął starania, aby czasopismo zachowując swój dotychczasowy zawodowy profil, miało również charakter naukowy.

 • 5 marca - na terenie CSP, wspólnie z pracownikami Wojskowego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa SP ZOZ, przeprowadzono akcję 25 litrów krwi na 25-lecieCSP. W przedsięwzięciu uczestniczyli kadra i słuchacze szkoły. Zebrano ponad 26 l krwi.
 • Kwiecień - nakładem wydawnictwa CSP ukazała się publikacja Pies – partner w służbie policjanta. Wymiana doświadczeń w zakresie metod tresury psów służbowych. Poznanie systemów kształcenia zawodowego policjantów – przewodników psów służbowych.      Książka stanowi podsumowanie udziału w projekcie mobilności VETPRO w ramach programu Leonardo da Vinci.

 • 23 kwietnia - w ramach imprez towarzyszących obchodom 25-lecia Centrum Szkolenia Policji, odbył się Turniej tenisa stołowego o Puchar Komendanta CSP. W rywalizacji wzięło udział 32 zawodników.

 • 29 kwietnia - zakończyły się rozgrywki Halowego Turnieju Piłki Nożnej o Puchar Komendanta Centrum Szkolenia Policji. W rywalizacji uczestniczyło 19 drużyn. Było to kolejne przedsięwzięcie związane z obchodami jubileuszu szkoły.

 • 21 maja - w CSP zorganizowano spotkanie dla dziennikarzy lokalnych mediów. Miało ono na celu zacieśnienie współpracy w zakresie edukacji dzieci i młodzieży oraz propagowaniu dobrych rozwiązań w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego. 

 • 18-22 maja - przedstawiciele CSP uczestniczyli w kolejnej edycji międzykulturowych spotkań policjantów Francji, Hiszpanii, Niemiec i Polski, w ramach projektu Wspólna Europa – wspólne problemy . Spotkanie odbyło się w katalońskim Instytucie Bezpieczeństwa Publicznego.

 • 27 maja - rozpoczęła się dwudniowa wizyta przedstawicieli Departamentu Policji Litewskiej oraz Litewskiego Biura Policji Kryminalnej, związana z realizacją kolejnego etapu projektu pod nazwą Doskonalenie kompetencji policjantów w zakresie zwalczania narkotyków syntetycznych z uwzględnieniem substancji psychoaktywnych. Projekt jest realizowany w latach 2015-2016 pod auspicjami Unii Europejskiej w ramach programu ISEC 2007-2013 (Zwalczanie i Zapobieganie Przestępczości).

 • 12 czerwca - w ramach Dnia Otwartego CSP szkołę odwiedziło blisko 2000 dzieci i młodzieży z 30 placówek oświatowo-wychowawczych, z terenu miasta i gminy Legionowo, powiatu legionowskiego, a także innych miejscowości kraju.

 • 18 czerwca - na terenie CSP odbyły się ćwiczenia zgrywające Jednostek Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego z terenu powiatu legionowskiego.

 • 19 czerwca - w Zakładzie Kynologii Policyjnej CSP zakończyło się seminarium szkoleniowe, pn. Organizacja szkolenia i użycia koni służbowych w Policji. W spotkaniu uczestniczyli koordynatorzy nadzorujący problematykę koni służbowych z wydziałów prewencji KWP/KSP oraz policyjni i cywilni instruktorzy jeździectwa z komórek konnych Policji.

 • 25-26 czerwca - na terenie CSP i powiatu legionowskiego odbyły się ćwiczenia dowódczo-sztabowe w zakresie organizowania i prowadzenia działań przez oddziały prewencji Policji i samodzielne pododdziały prewencji Policji. Miały one na celu doskonalenie taktyki działania sił policyjnych.

 • 8 lipca - wizyta Prezes Rady Ministrów Ewy Kopacz oraz Sekretarza Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju Pawła Olszewskiego, pełniącego jednocześnie funkcję pełnomocnika rządu do spraw regulacji i harmonizacji obszaru bezpieczeństwa transportu i ruchu drogowego.

 • 20 lipca - w CSP rozpoczęło się 3. Światowe Seminarium IPA dla Młodych Policjantów. Tematem spotkania zorganizowanego przez Sekcję Polską International Police Association (IPA) była Wielokulturowość oraz różnorodność wśród sił policyjnych. W przedsięwzięciu uczestniczyło 57 osób reprezentujących 43 kraje.

 • 21 lipca - korzystając z zaplecza dydaktycznego i logistycznego CSP, Wydział Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu przeprowadził wojewódzkie eliminacje II stopnia do Ogólnopolskich Zawodów Policjantów Prewencji - Turniej Par Patrolowych Patrol Roku. W zawodach uczestniczyły 22 drużyny reprezentujące Komendy Miejskie i Powiatowe garnizonu mazowieckiego.

 • 21 lipca - odbyły się wewnętrzne obchody Święta Policji połączone z jubileuszem 25-lecia jednostki. Podczas uroczystości policjanci i pracownicy CSP zostali uhonorowani medalami, odznakami, awansami oraz listami gratulacyjnymi. Wśród zaproszonych gości był m.in. Komendant Główny Policji gen. insp. Krzysztof Gajewski.

 • 25 lipca - CSP uczestniczyło w uroczystościach towarzyszących centralnym obchodom Święta Policji. Na Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie zaprezentowano stoisko przygotowane przez zakłady dydaktyczno-wychowawcze. Natomiast kolejnego dnia, na terenie Warszawskiego Centrum Sportu Młodzieżowego „Agrykola”, odbył się pokaz wyszkolenia psów służbowych przygotowany przez Zakład Kynologii Policyjnej.

 • 6 sierpnia - rozpoczęły się pierwsze edycje warsztatów realizowanych na podstawie nowatorskich programów, ukierunkowanych na doskonalenie umiejętności zawodowych policjantów. Z inicjatywy kierownictwa CSP w szkole opracowano 16 tego rodzaju programów.

 • 21 sierpnia - na terenie CSP zakończyły się eliminacje na szczeblu wojewódzkim do VIII Ogólnopolskich Zawodów Policjantów Dzielnicowych "Dzielnicowy Roku". W eliminacjach, zorganizowanych przez KWP  z siedzibą w Radomiu wzięło udział 56 policjantów garnizonu mazowieckiego.

 • 25-28 sierpnia - w Zakładzie Kynologii Policyjnej w Sułkowicach odbył się XV Finał Kynologicznych Mistrzostw Policji. Tym razem przygotowano konkurencje dla przewodników psów do wyszukiwania zapachów materiałów wybuchowych oraz przewodników psów do wyszukiwania zapachów narkotyków.

 • wrzesień - zakończyła się realizacja ostatniego etapu robót budowlanych polegających na termomodernizacji wybranych obiektów CSP. Prace finansowane były z dotacji uzyskanej z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
 • 14 września - Komendant CSP zawarł umowy konsorcyjne związane z działaniem w projektach finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Centrum przystąpiło do dwóch projektów finansowanych przez NCBR - Referencyjny zestaw próbek materiałów wybuchowych do szkolenia i atestacji psów służbowych oraz Utworzenie klasyfikacji pojazdów w zależności od przeznaczenia oraz standaryzacja konsoli centralnej pojazdów w zakresie rozmieszczenia i montażu systemów teleinformatycznych oraz urządzeń sterowania sygnałami specjalnego przeznaczenia.

 • 19 września - w CSP zorganizowano charytatywny piknik rodzinny na rzecz Olimpiad Specjalnych - Polska, połączony z dniem otwartym szkoły.

 • 29 września - odbyła się konferencja naukowa na temat Dydaktyka zawodowa-dylematy i wyzwania zorganizowana wspólnie z Uniwersytetem Warszawskim, Uniwersytetem Śląskim oraz Wyższą Szkołą Policji w Szczytnie, przy wsparciu m.in. Akademii Obrony Narodowej i Centrum Szkolenia Żandarmerii Wojskowej w Mińsku Mazowieckim. Celem konferencji była wymiana doświadczeń i wzbogacenie praktyki edukacyjnej o nowe rozwiązania w obszarze dydaktyki zawodowej.

 • 29-30 września - zostały rozegrane mecze w ramach turnieju piłki siatkowej o puchar Komendanta szkoły. Była to kolejna impreza towarzysząca obchodom 25-lecia CSP.

 • 8 października – na terenie CSP odbyły się ćwiczenia realizowane w ramach projektu Drakkar: polsko-norweski kurs na bezpieczeństwo strefy Schengen, którego liderem jest Komenda Wojewódzka Policji zs. w Radomiu.

 • 10 października – w CSP odbyła się uroczysta promocja na pierwszy stopień oficerski. 249 absolwentów Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie zostało mianowanych na stopień podkomisarza Policji.
 • 13 października - po raz ósmy nauczyciele i pracownicy Centrum Szkolenia Policji obchodzili Dzień Edukacji Narodowej razem z nauczycielami miasta i powiatu legionowskiego. Ta wyjątkowa uroczystość, jak zawsze stanowiła doskonałą okazję do przekazania podziękowań osobom szczególnie zaangażowanym w proces realizacji i wspierania procesu dydaktycznego.

 • 27-30 października - trzyosobowa delegacja CSP z Komendantem insp. dr. Romanem Stawickim na czele uczestniczyła w wizycie studyjnej w Estońskiej Akademii Nauk o Bezpieczeństwie. Podczas spotkania została podpisana Deklaracja o współpracy pomiędzy obiema jednostkami.

 • 17 listopada - Zakładzie Kynologii Policyjnej w Sułkowicach rozpoczęło się czterodniowe seminarium szkoleniowe pn. Kynologia służbowa Policji - praca węchowa psów służbowych. W programie znalazły się tematy poświęcone m.in. współczesnym metodom szkolenia psów, a także projektom badawczym prowadzonym na psach służbowych.
 • 20 listopada - Komendant CSP insp. dr Roman Stawicki wraz z Zastępcą Komendanta ds. Logistycznych insp. Anną Gołąbek złożyli podziękowania funkcjonariuszom oraz pracownikom szczególnie zaangażowanym w wykonywanie powierzonych zadań i obowiązków służbowych.

 • grudzień - CSP włączyło się w ogólnopolski projekt pomocy rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej – Szlachetna Paczka. Dzięki zaangażowaniu kierownictwa, kadry i słuchaczy Centrum pomogliśmy jednej z potrzebujących rodzin z powiatu legionowskiego.

Rok 2016

 • styczeń - w ofercie szkoleniowej Zakładu Kynologii Policyjnej w Sułkowicach pojawiły się nowe rodzaje kursów specjalistycznych – „dla przewodników psów patrolowo-tropiących do działania bez kagańca” oraz „dla przewodników psów patrolowych do działania bez kagańca”.

 • 1 lutego - Komendant Główny Policji mianował insp. Annę Rosół na stanowisko Komendanta Centrum Szkolenia Policji.

 • 22-25 lutego - w Pradze (Republika Czeska) odbyło się spotkanie organizacyjne podmiotów partycypujących w planowaniu i realizacji programu pod nazwą „Razem przeciwko przestępczości poprzez edukację”, implementowanego w ramach Programu Erasmus +. W projekcie uczestniczą technicy kryminalistyki i policyjni biegli z Czech, Polski i Słowacji.

 • 23 lutego - przedstawiciele Zakładu Interwencji Policyjnych Centrum Szkolenia Policji uczestniczyli w konferencji naukowo – technicznej „Symulatory i trenażery broni w szkoleniu Sił Zbrojnych – nowoczesność technologii i kierunki rozwoju”. Konferencję zorganizował Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia w Zielonce i Inspektorat Szkolenia Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych. Przedsięwzięcie było połączone z uroczystością otwarcia Laboratorium Symulatorów WITU.

 • 3 marca - w Centrum Szkolenia Policji Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji spotkał się z szefami podległych służb. Omawiano stan przygotowań do lipcowych wydarzeń – Szczytu NATO i Światowych Dni Młodzieży.

 • marzec - słuchacze Centrum Szkolenia Policji spotkali się z przedstawicielami Fundacji DKMS Baza Dawców Komórek Macierzystych Polska. Efektem spotkania było zarejestrowanie się 62 osób (kadra i słuchacze CSP) jako potencjalni Dawcy.

 • marzec - przedstawiciele CSP uczestniczyli w spotkaniu przygotowawczym do 15. Seminarium Szkół Policyjnych z Francji, Niemiec, Hiszpanii i Polski, które odbyło się w Rostocku (Niemcy).

 • 15 marca - początek czterodniowej wizyty przedstawicieli Estońskiej Akademii Nauk o Bezpieczeństwie. Przybycie estońskiej delegacji do CSP było efektem podpisanej między jednostkami, w 2015 r., „Deklaracji o współpracy w zakresie szkolnictwa policyjnego”.

 • 7 kwietnia - Centrum Szkolenia Policji zostało wyróżnione Złotym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa. To podsumowanie wieloletniej doskonałej współpracy z legionowską Ochotniczą Strażą Pożarną i Komendą Powiatową PSP w Legionowie, a także pozostałymi jednostkami OSP z terenu powiatu.

 • 18 kwietnia - w Centrum Szkolenia Policji rozpoczęło się robocze spotkanie z przedstawicielami Instytutu Kryminalistyki w Pradze (Czechy) w ramach realizacji projektu pn. „Razem przeciwko przestępczości poprzez edukację” (Erasmus+).

 • 18-20 kwietnia - odbyła się odprawa szkoleniowa przedstawicieli komórek do spraw kontroli funkcjonujących w szkołach Policji, Wyższej Szkole Policji w Szczytnie oraz Centralnym Biurze Śledczym Policji. Jej celem było dokonanie uzgodnień w zakresie wdrażania zaleceń wynikających ze standardów kontroli w administracji rządowej.

 • 25 kwietnia - rozpoczęły się warsztaty z zakresu zagadnień dotyczących terroryzmu i prowadzenia oględzin miejsca zdarzenia po wybuchu, skierowane do przedstawicieli Prokuratury. W inauguracji pierwszej edycji szkolenia uczestniczyli: I Zastępca Komendanta Głównego Policji insp. Andrzej Szymczyk, Pierwszy Zastępca Prokuratora Generalnego - Prokurator Krajowy Bogdan Święczkowski oraz Zastępca Prokuratora Generalnego do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Marek Pasionek.

 • 9-12 maja - w Pradze (Republika Czeska) odbyło się kolejne spotkanie organizacyjne w związku z realizacją międzynarodowego przedsięwzięcia szkoleniowego pod nazwą „Wspólnie przeciwko przestępczości poprzez edukację”, implementowanego w ramach programu Erasmus +. Stronę polską, oprócz przedstawicieli Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji, reprezentowała m.in. Komendant Centrum Szkolenia Policji insp. Anna Rosół.

 • 10 czerwca - ponad 1600 osób uczestniczyło w Dniu Otwartym Centrum Szkolenia Policji. Do programu przedsięwzięcia włączyło się 18 podmiotów.

 • 16 czerwca - pierwszy w historii Zakładu Kynologii Policyjnej Dzień Otwarty, adresowany do dzieci i młodzieży z placówek dydaktyczno-wychowawczych z całego kraju. Przedsięwzięcie zorganizowano w ramach obchodów jubileuszu 60-lecia istnienia ośrodka.

 • 17 czerwca - przedstawiciele instytucji zaangażowanych, wspólnie z CSP, w realizację projektu finansowanego w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, dokonali końcowego przeglądu projektu pn. „Bezpieczeństwo w ruchu drogowym”.

 • 5 lipca - w Centrum Szkolenia Policji, na odprawie połączonej z konferencją prasową, Komendanci Główni Policji, Straży Pożarnej, Straży Granicznej, a także szef Biura Ochrony Rządu, przedstawili Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji, Mariuszowi Błaszczakowi stan gotowości swoich formacji do zabezpieczenia szczytu NATO.

 • 5-6 lipca - w siedzibie CEPOL w Budapeszcie, odbyło się spotkanie organizacyjne, dotyczące współpracy podmiotów z krajów członkowskich Unii Europejskiej, w tym Centrum Szkolenia Policji, z Europejską Akademią Policyjną, która od 1 lipca rozpoczęła nowy etap działalności jako agencja UE.

 • 18 lipca - przebywający w Polsce na zaproszenie Komendanta Głównego Policji Wiceminister Spraw Wewnętrznych Gruzji oraz Dyrektor Departamentu Centralnej Policji Kryminalnej Gruzji złożyli wizytę w Centrum Szkolenia Policji.

 • 21 lipca - w Centrum Szkolenia Policji odbyła się kolejna odprawa dotycząca zabezpieczenia Światowych Dni Młodzieży. Uczestniczyli w niej Minister SWiA Mariusz Błaszczak, Komendant Główny Policji nadinsp. Jarosław Szymczyk, dowódcy podoperacji odpowiedzialnych za zabezpieczenie ŚDM i szefowie służb podległych resortowi.

 • 3 sierpnia - w związku z zakończeniem operacji policyjnej pk. „Przymierze”, Zastępca Komendanta Głównego Policji insp. Jan Lach spotkał się w Centrum Szkolenia Policji z policjantami, pracownikami Policji oraz przedstawicielami innych służb, którzy stanowili obsadę Policyjnego Centrum Dowodzenia.

 • 16 sierpnia - w Centrum Szkolenia Policji odbyły się uroczyste obchody 97. rocznicy powstania Policji Państwowej. Wśród gości uczestniczących w wydarzeniu byli: Zastępca Komendanta Głównego Policji insp. Jan Lach, przedstawiciele biur KGP, lokalnych władz samorządowych, służb mundurowych, a także duchowieństwa.

 • 3 września - w Centrum Szkolenia Policji odbył się piknik dla funkcjonariuszy, którzy zabezpieczali Światowe Dni Młodzieży oraz Szczyt NATO oraz ich rodzin. W przedsięwzięciu uczestniczyli m.in. Prezydent RP Andrzej Duda oraz Minister SWiA Mariusz Błaszczak.

 • 6-9 września - w Zakładzie Kynologii Policyjnej w Sułkowicach odbył się XVI Finał Kynologicznych Mistrzostw Policji. 17 drużyn przewodników psów patrolowo-tropiących zmagało się o indywidualne i drużynowe miejsca na podium. Mistrzowski tytuł zdobył st. asp. Marek Mancewicz z psem Ibej z Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku. Tytułem najlepszej drużyny cieszyli się policjanci z KWP w Bydgoszczy.

 • 12-16 września - w Centrum Szkolenia Policji przeprowadzono kurs pilotażowy realizowany w ramach projektu pn. „Wspólnie przeciwko przestępczości przez edukację” (Erasmus+). Celem projektu, implementowanego w latach 2015-2017, jest opracowanie jednolitych programów szkolenia skierowanych do techników kryminalistyki oraz biegłych policyjnych, a następnie wdrożenie ich w policyjnych instytucjach edukacyjnych w Czechach, Polsce oraz na Słowacji. Liderem projektu jest Instytut Kryminalistyki w Pradze.

 • 24 września - odbyła się kolejna edycja rodzinnego pikniku charytatywnego, zorganizowanego na rzecz Stowarzyszenia Olimpiady Specjalne Polska. Celem wydarzenia było m.in. zebranie środków finansowych umożliwiających dalszą działalność Stowarzyszenia. Przedsięwzięcie odbywało się pod honorowym patronatem Komendanta Głównego Policji, Starosty Legionowskiego i Prezydenta Miasta Legionowo. Patroni medialni – „Gazeta Powiatowa” oraz „Gazeta Miejscowa/Telewizja Legionowo”.

 • 26-30 września - w ramach kontynuacji projektu pn. „Międzykulturowe Spotkania Policjantów Niemiec, Francji, Hiszpanii i Polski”, Centrum Szkolenia Policji odwiedzili młodzi policjanci z trzech zaprzyjaźnionych zagranicznych jednostek szkoleniowych Policji.

 • 28 września - Centrum Szkolenia Policji gościło szwajcarskiego koordynatora projektu KIK 76 „Bezpieczeństwo w ruchu drogowym”, który wraz ze swoimi współpracownikami wziął udział w kilkudniowej wizycie studyjnej podsumowującej przedsięwzięcie. Efektem współpracy prowadzonej w ramach projektu było m.in. przekazanie do CSP nowoczesnego wyposażenia na potrzeby szkolenia funkcjonariuszy ruchu drogowego – nieznakowanych radiowozów wyposażonych w wideorejestratory, laptopów, a także laserowych mierników prędkości z funkcją rejestracji obrazu.

 • 29 września - na terenie Centrum Szkolenia Policji odbyły się Mistrzostwa Polski w konkurencjach wytrzymałościowo-siłowych o Puchar Komendanta Głównego Policji „Ogień na Ogień 2016”, nad którymi honorowy patronat objął Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji. Do udziału w zawodach zgłosiło się 38 dwuosobowych drużyn, reprezentujących różne formacje mundurowe z całej Polski. W trakcie zawodów przeprowadzono akcję krwiodawstwa, a także charytatywną zbiórkę pieniężną m.in. na rzecz Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach.

 • 13 października - funkcjonariusze i pracownicy Centrum Szkolenia Policji odebrali wyróżnienia oraz podziękowania z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Uroczystość miała miejsce w legionowskim ratuszu i po raz dziewiąty była obchodzona w gronie nauczycieli Gminy Legionowo i Powiatu Legionowskiego.

 • 13 października - Centrum Szkolenia Policji gościło uczestników „IX spotkania międzynarodowej sieci kontroli prekursorów”. Przedsięwzięcie zostało zorganizowane przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii we współpracy z Grupą Pompidou Rady Europy. W spotkaniu uczestniczyło blisko 90 specjalistów z całego świata.

 • 12-14 października - na terenie Stadniny Koni Leśna Wola w Głogowie Małopolskim odbyło się seminarium szkoleniowe pod nazwą „Konie służbowe Policji – doskonalenie sprawności użytkowej koni”. Jego organizatorem był Zakład Kynologii Policyjnej Centrum Szkolenia Policji, przy współpracy z Komendą Wojewódzką Policji w Rzeszowie.

 • 26 października - Centrum Szkolenia Policji odwiedzili przedstawiciele Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Gruzji. Głównym celem wizyty było przekazanie dobrych praktyk i rozwiązań funkcjonujących w polskim szkolnictwie policyjnym.

 • 28 października - zakończyły się dwudniowe warsztaty poświęcone „Przygotowaniu metodycznemu nauczycieli w służbach mundurowych”. Przedsięwzięcie prowadzone było w ramach sprawowanego przez CSP w 2016 r., przewodniczenia Forum Edukacyjnemu Służb Mundurowych.

 • 28 października - 14 reprezentacji jednostek organizacyjnych Policji oraz Biura Ochrony Rządu, Służby Więziennej, Straży Granicznej i Państwowej Straży Pożarnej uczestniczyło w organizowanych po raz szósty, Mistrzostwach Policji w Judo.

 • 6-10 listopada - w Centrum Szkolenia Policji gościło 6 kadetów z Estońskiej Akademii Nauk o Bezpieczeństwie. Wizyta została zorganizowana w ramach realizacji zagranicznych praktyk zawodowych.

 • 15-16 listopada - odbyło się, zorganizowane przez  Zakład Ruchu Drogowego Centrum Szkolenia Policji i Politechnikę Lubelską, dwudniowe seminarium szkoleniowe poświęcone technice samochodowej oraz obsłudze miejsca zdarzenia drogowego. W przedsięwzięciu uczestniczyli policjanci komórek organizacyjnych ruchu drogowego z jednostek terenowych Policji, nauczyciele ze szkół policyjnych realizujących kursy specjalistyczne z zakresu ruchu drogowego, żołnierze Żandarmerii Wojskowej, a także przedstawiciele Biura Ruchu Drogowego KGP i 10. Pułku Samochodowego im. majora Stefana Starzyńskiego.

 • 15 listopada - Centrum Szkolenia Policji dołączyło do grona instytucji zaangażowanych w realizację rządowego programu „Bezpieczna +”. Przedstawiciel CSP wziął udział w debacie o bezpieczeństwie uczniów, zorganizowanej w ramach tego programu. Przedsięwzięcie odbyło się w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Legionowie. Projekt planowanych działań zakłada kompleksową pracę z uczniami podczas zajęć, prowadzonych z udziałem nauczycieli, ekspertów oraz rodziców uczniów, a także instytucji wspierających, wśród których jest CSP.

 • 17 listopada - Centrum Szkolenia Policji i Klub Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża „Legion” zawarły porozumienie o współpracy. Jej celem jest wzajemna pomoc w zakresie upowszechniania idei honorowego krwiodawstwa.

 • 23 listopada - Komendant Centrum Szkolenia Policji, insp. Anna Rosół, spotkała się z wysokimi rangą przedstawicielami ugandyjskiej Policji z tamtejszym Komendantem Głównym gen. Edwardem Kalekezi Kayihura na czele. Podczas spotkania przedstawiono rozwiązania polskiej Policji w zakresie doboru do służby oraz szkolenia i doskonalenia zawodowego, a także procedury w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi wykorzystywane w CSP.

 • 24 listopada - Centrum Szkolenia Policji odwiedzili przedstawiciele Departamentu Policji w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych Litwy oraz zastępca dyrektora Litewskiej Szkoły Policji. Celem wizyty było omówienie udziału obu jednostek w implementowanym w latach 2015-2016 projekcie ISEC pn. „Doskonalenie kompetencji policjantów w zakresie zwalczania narkotyków syntetycznych z uwzględnieniem substancji psychoaktywnych”. Przedyskutowano również kierunki przyszłej współpracy pomiędzy Centrum Szkolenia Policji i Litewską Szkołą Policji.

 • 25 listopada - Centrum Szkolenia Policji odwiedzili uczestnicy polsko-ukraińskiego seminarium poświęconego wspieraniu procesu reform instytucjonalnych i poprawy jakości państwa. Przedsięwzięcie zostało zorganizowane przez Najwyższą Izbę Kontroli.

 • 1 grudnia - zakończyła się dwudniowa wizyta przedstawicieli meksykańskiej Policji. Głównym jej celem było poznanie rozwiązań stosowanych przez polską Policję, w obszarze zwalczania przestępczości narkotykowej. Program pobytu w CSP obejmował prezentację z zakresu szkolenia i doskonalenia zawodowego, z uwzględnieniem wybranych treści programowych dotyczących zwalczania przestępczości narkotykowej, a także zwiedzenie Międzynarodowego Centrum Szkoleniowego do Zwalczania Nielegalnych Laboratoriów Narkotykowych.

 • 6 grudnia - rozpoczął się pierwszy w historii Zakładu Kynologii Policyjnej w Sułkowicach, kurs dla przewodników psów do działań bojowych.

 • 8 grudnia - odbyło się seminarium poświęcone „Efektywności szkolenia w służbach mundurowych”. To kolejne przedsięwzięcie zorganizowane w Centrum Szkolenia Policji, w ramach sprawowanego w bieżącym roku, przewodniczenia Forum Edukacyjnemu Służb Mundurowych.

 • 12-15 grudnia - w Pradze (Republika Czeska) odbyło się kolejne spotkanie przedstawicieli podmiotów partycypujących w programie „Wspólnie przeciwko przestępczości poprzez edukację” (implementowanym w ramach Programu Erasmus+). Stronę polską reprezentowała m.in. Komendant CSP insp. Anna Rosół.

 • 19-20 grudnia - Komendant Centrum Szkolenia Policji insp. Anna Rosół, wraz z 3 przedstawicielami naszej jednostki, uczestniczyła w konferencji zamykającej projekt pn. "Improving police officers’ competence in fighting synthetic drugs, including new psychoactive substances", realizowany w latach 2015-2016 przez strony: litewską (lidera projektu), polską oraz łotewską, w ramach programu ISEC.

 

Rok 2017

 • 11-12 stycznia - Centrum Szkolenia Policji gościło uczestników warsztatów poświęconych wspólnym działaniom Policji, PZPN i Ekstraklasy w zakresie zintegrowanego podejścia do zapewnienia bezpieczeństwa imprez masowych – meczów piłki nożnej.
 • 16 stycznia - w obecności Komendanta Głównego Policji nadinsp. dr. Jarosława Szymczyka dokonano podsumowania działalności Centrum Szkolenia Policji, w 2016 r. Przedstawiono osiągnięcia w obszarze dydaktycznym i logistycznym, a także priorytety na 2017 rok.
 • 24 stycznia – odbyła się wizyta przedstawicieli Policji armeńskiej. Delegacja przebywała w Polsce w ramach działania nr 6.2 Planu dla Armenii, realizowanego z unijnego projektu Program Współpracy Policyjnej w ramach Partnerstwa Wschodniego na lata 2015–2017.
 • 27 stycznia - gościliśmy delegację kierownictwa i słuchaczy Centrum Studiów Wyższych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Francji. Towarzyszyli im przedstawiciele Biura Międzynarodowej Współpracy Policji Komendy Głównej Policji.
 • 08 lutego - funkcjonariusze armeńskiej Policji odwiedzili Centrum Szkolenia Policji. Główne tematy spotkania dotyczyły etyki zawodowej policjanta oraz kontroli wewnętrznej w jednostce Policji.
 • 08 lutego - w Budapeszcie, w siedzibie CEPOL, odbyło się spotkanie z przedstawicielami dwunastu instytucji partnerskich z pięciu krajów Unii Europejskiej, które po raz pierwszy w 2017 r. zaplanowały zorganizowanie szkoleń we współpracy z agencją. W spotkaniu uczestniczył także przedstawiciel Centrum Szkolenia Policji.
 • 20 lutego - wizyta przedstawicieli Generalnego Inspektoratu Policji Mołdawii, którzy w CSP zapoznali się ze strukturą i zadaniami polskiej Policji, rozwiązaniami w zakresie doboru do służby w Policji oraz systemem szkolenia i doskonalenia zawodowego. Z mołdawską grupą spotkał się również Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Jan Lach.
 • 20 - 24 lutego - sześcioro nauczycieli policyjnych CSP przebywało na Cyprze w ramach projektu pod nazwą Szkolenie funkcjonariuszy, dofinansowanego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.
 • 26 lutego - 02 marca - na zaproszenie Rektora Akademii Nauk Policyjnych Amin, Komendant Centrum Szkolenia Policji insp. Anna Rosół wraz z przedstawicielami KGP, uczestniczyła w zagranicznej podróży służbowej do Islamskiej Republiki Iranu.
 • 28 lutego - 01 marca - policjanci Zakładu Kynologii Policyjnej Centrum Szkolenia Policji uczestniczyli w międzynarodowych warsztatach, zorganizowanych w miejscowości Dunakeszi na Węgrzech przez Centrum Kształcenia i Szkolenia Policji pod egidą sekretariatu KYNOPOL (zawodowej sieci szkoleniowej Unii Europejskiej dla przewodników psów policyjnych).
 • 03 marca - kadra i słuchacze Centrum Szkolenia Policji włączyli się do akcji zbiórki krwi przeprowadzonej pod hasłem „SpoKREWnieni służbą”, objętej patronatem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.
 • 06 - 07 marca - policjanci Zakładu Szkoleń Specjalnych Centrum Szkolenia Policji, na poligonie w Kazuniu, brali udział we wspólnym szkoleniu z przedstawicielami 2 Mazowieckiego Pułku Saperów, Placówki Straży Granicznej Warszawa-Modlin oraz Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Dworze Mazowieckim.
 • 06 - 10 marca - przedstawiciel CSP uczestniczył w wizycie studyjnej w Antwerpii (Belgia), w ramach projektu CBRN-POL (Erasmus+) dotyczącego opracowania programu szkolenia dla funkcjonariuszy z zakresu problematyki zagrożeń terrorystycznych CBRN (chemicznych, biologicznych, radiacyjnych i nuklearnych).
 • 09 marca - w Centrum Szkolenia Policji odbył się drugi dzień obrad Regionalnej Konferencji na temat Współczesnego Niewolnictwa. Uczestniczyli w niej polscy, brytyjscy, a także litewscy przedstawiciele organów ścigania, resortów spraw wewnętrznych oraz organizacji pozarządowych.
 • 21 - 23 marca - trzyosobowa delegacja Centrum Szkolenia Policji odwiedziła Litewską Szkołę Policji. Celem spotkania było omówienie kierunków i zasad przyszłej współpracy obu szkół.
 • 27 - 31 marca - dwoje przedstawicieli Centrum Szkolenia Policji uczestniczyło w szkoleniu realizowanym w ramach unijnego projektu Erasmus + Wspólnie przeciwko przestępczości przez edukację. Szkolenie odbyło się w Koszycach (Słowacja) i było skierowane do słowackich, czeskich i polskich funkcjonariuszy, którzy realizują zadania z zakresu techniki kryminalistycznej.
 • 07 kwietnia - do Centrum Szkolenia Policji przyjechało blisko 200 uczniów z tzw. klas mundurowych, z pięciu szkół średnich, objętych porozumieniem o współpracy. Młodzież uczestniczyła w programie przedsięwzięć, obejmującym m.in. turniej wiedzy oraz sprawności fizycznej.
 • 18 kwietnia - w Centrum Szkolenia Policji odbyła się konferencja naukowa poświęcona bezpieczeństwu na obszarach wodnych. Jej głównym celem była wymiana doświadczeń i wzbogacenie praktyki w obszarze przeciwdziałania zagrożeniom na wodach oraz szkoleniem i doskonaleniem w tym zakresie. Przedsięwzięcie zorganizowane wspólnie ze Szkołą Główną Służby Pożarniczej w Warszawie, Akademią Marynarki Wojennej w Gdyni, Wyższą Szkołą Policji w Szczytnie oraz Komendą Główną Policji, objął patronatem Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji.
 • 20 kwietnia - Centrum Szkolenia Policji odwiedzili Rektor Akademii MSW Gruzji i Oficer Łącznikowy MSW Gruzji w Polsce. Była to kolejna z wielu wizyt zagranicznych, podczas której mogliśmy podzielić się doświadczeniami w obszarze szkolnictwa policyjnego.
 • 23 - 29 kwietnia - w Opatowicach (Czechy) odbyło się kolejne szkolenie w ramach projektu Wspólnie przeciwko przestępczości przez edukację finansowanego z Programu Erasmus+. W szkoleniu wzięli udział wykładowcy szkół Policji w Legionowie i Koszycach (Słowacja), wojewódzcy Koordynatorzy ds. Techniki Kryminalistycznej z komend wojewódzkich Policji w Bydgoszczy, Gorzowie Wielkopolskim, Lublinie, Łodzi, Opolu, Olsztynie i we Wrocławiu oraz technicy kryminalistyki ze Słowacji.
 • 08 maja – słuchacze i policjanci Centrum Szkolenia Policji odwiedzili Ośrodek Wsparcia dla Kobiet z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży „ETEZJA” w Warszawie, by przekazać upominki zgromadzone podczas zbiórki koleżeńskiej, zorganizowanej w ramach Prewencyjnego Koła Zainteresowań.
 • 18 maja - zakończył się cykl spotkań prowadzonych przez policjantów Centrum Szkolenia Policji z zakresu doradztwa zawodowego, skierowanych do młodzieży klas trzecich gimnazjum oraz klas pierwszych i drugich liceum Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. Króla Jana III Sobieskiego w Legionowie. Funkcjonariusze przedstawili zakres wymagań i umiejętności koniecznych do podjęcia służby w szeregach Policji oraz przybliżyli zadania wykonywane przez tę formację.
 • 22 - 25 maja - w Pradze (Czechy) odbyło się spotkanie międzynarodowe podsumowujące projekt pn. Wspólnie przeciwko przestępczości przez edukację finansowany z Programu Erasmus+. W przedsięwzięciu uczestniczyła insp. Anna Rosół, Komendant Centrum Szkolenia Policji wraz z pięcioma przedstawicielami Zakładu Szkoleń Specjalnych, realizującymi zdania merytoryczne w projekcie, a także przedstawicielem Wydziału Finansów oraz Wydziału Prezydialnego.
 • 29 maja - w Zakładzie Kynologii Policyjnej Centrum Szkolenia Policji zakończył się kurs specjalistyczny dla przewodników psów do działań bojowych, pierwszy tego rodzaju realizowany w Polsce.
 • 31 maja - w ramach dnia otwartego, blisko 1200 osób odwiedziło Zakład Kynologii Policyjnej Centrum Szkolenia Policji.
 • 05 - 08 czerwca - przedstawiciele Zakładu Ruchu Drogowego, Zakładu Służby Prewencyjnej oraz Zakładu Kynologii Policyjnej Centrum Szkolenia Policji uczestniczyli w wyjeździe służbowym do Kolegium dla Policji i Straży Granicznej Estońskiej Akademii Nauk o Bezpieczeństwie (EASS).
 • 05 - 09 czerwca - w Szkole Policji, w czeskim Holešovie, przedstawiciele Centrum Szkolenia Policji uczestniczyli, w dofinansowanym z Funduszy Europejskich, projekcie pn. Szkolenie funkcjonariuszy. W ramach projektu sześć osób – policjantki i policjanci CSP, uczestniczyło w zajęciach z zakresu praktycznych aspektów kształcenia policjantów ruchu drogowego, w tym także w kontekście interwencji podejmowanych wobec kierujących pojazdami.
 • 09 czerwca - zorganizowano Dzień Otwarty Centrum Szkolenia Policji. W tym dniu podsumowano też, zorganizowany przez Centrum Szkolenia Policji, konkurs plastyczny „Policjant przyszłości”, adresowany do dzieci z legionowskich przedszkoli. Jednostkę odwiedziło około 2 000 uczniów i przedszkolaków. Do programu przedsięwzięcia włączyło się 16 podmiotów.
 • 19 - 23 czerwca - w Zakładzie Kynologii Policyjnej w Sułkowicach, przebywała 5-osobowa grupa niemieckich kynologów. Wizyta odbyła się w związku z realizacją projektu pn. Police Training in Europe – learning from the best ,w ramach programu Erasmus+.
 • 20 - 22 czerwca - odbyło się seminarium szkoleniowe pod nazwą Konie służbowe Policji – praktyczne szkolenie i użycie koni w służbie, zorganizowane przez Zakład Kynologii Policyjnej Centrum Szkolenia Policji przy współudziale Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie.
 • 26 - 30 czerwca - przedstawiciel Centrum Szkolenia Policji uczestniczył w seminarium poświęconym wyszukiwaniu materiałów wybuchowych na osobach w ruchu - REXPEMO 2017, zorganizowanym w Centrum Szkolenia Psów Służbowych Żandarmerii Narodowej w Gramat we Francji.
 • 29 czerwca - w Centrum Szkolenia Policji przebywała międzynarodowa delegacja stanowiąca konsorcjum projektu pn. Development of CBRN training programme for police officers CBRN-POL, finansowanego przez Komisję Europejską w ramach programu Erasmus+.
 • lipiec - 10-lecie „Kwartalnika Policyjnego”. Pierwszy numer czasopisma ukazał się w lipcu 2007 r., a jego tematem przewodnim było szkolnictwo policyjne.
 • 12 - 13 lipca - przedstawiciel Centrum Szkolenia Policji uczestniczył w spotkaniu instytucji współpracujących z agencją na płaszczyźnie szkoleniowej, zorganizowanym w Budapeszcie, w siedzibie CEPOLU-u - agencji Unii Europejskiej zajmującej się koordynacją polityki szkoleniowej służb bezpieczeństwa i porządku publicznego państw członkowskich.
 • 23 lipca - w Centrum Szkolenia Policji odbyły się centralne obchody Święta Policji, w których uczestniczyli m.in. Prezydent RP Andrzej Duda i Minister SWiA Mariusz Błaszczak. Gospodarzem uroczystości był Komendant Główny Policji nadinsp. dr Jarosław Szymczyk.
 • 28 sierpnia - 1 września - Centrum Szkolenia Policji gościło uczestników kursu z zakresu ochrony świadka. Przedsięwzięcie było finansowane ze środków Agencji Unii Europejskiej do spraw Szkolenia w Dziedzinie Ścigania CEPOL, przy współudziale EUROPOL-u. W zajęciach uczestniczyło 20 przedstawicieli państw członkowskich Unii Europejskiej oraz 17 reprezentantów formacji policyjnych i agencji zajmujących się problematyką ochrony świadka spoza Unii.
 • 05 - 08 września - w Zakładzie Kynologii Policyjnej w Sułkowicach odbył się XVII Finał Kynologicznych Mistrzostw Policji. W zmaganiach o indywidualne i drużynowe miejsca na podium uczestniczyło 17 drużyn przewodników psów do wyszukiwania zapachów materiałów wybuchowych i narkotyków. W Mistrzostwach, na zasadach honorowego uczestnictwa, wzięli udział zagraniczni reprezentanci policji z Estonii, Litwy, Słowacji i Niemiec oraz przedstawiciele Straży Granicznej, Żandarmerii Wojskowej, Biura Ochrony Rządu i Drugiego Mazowieckiego Pułku Saperów.
 • 09 - 19 września - w Centrum Szkolenia Policji odbyły się główne uroczystości z okazji jubileuszu 20-lecia Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach, pod honorowym patronatem małżonki Prezydenta RP Agaty Kornhauser - Dudy.
 • 11 - 14 września - Zastępca Komendanta Centrum Szkolenia Policji - insp. Marcin Szyndler i specjalista Zakładu Kynologii Policyjnej CSP - kom. Izabela Dobrowolska reprezentowali CSP na Drugiej Konferencji Zawodowej Policji Konnej Krajów Grupy Wyszehradzkiej zorganizowanej w Pradze.
 • 17 - 20 września - funkcjonariusz Centrum Szkolenia Policji, wspólnie z ekspertami ze Stanów Zjednoczonych, Turcji, Belgii, Austrii i Węgier, uczestniczył w projekcie Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE). Celem projektu było opracowanie programu szkoleniowego dla Centrum Szkolenia Narodowej Policji Ukrainy we Lwowie.
 • 19 - 22 września - odbyła się XXX edycja Ogólnopolskiego Konkursu ,,Policjant Roku Ruchu Drogowego” pod patronatem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. W organizację i przebieg przedsięwzięcia zaangażowani byli funkcjonariusze Zakładu Ruchu Drogowego Centrum Szkolenia Policji.
 • 24 września - policjanci i pracownicy Centrum Szkolenia Policji oraz poczet ze sztandarem jednostki uczestniczyli w XVI Jasnogórskich Spotkaniach Środowiska Policyjnego w Częstochowie.
 • 10 października - Centrum Szkolenia Policji odwiedził Komisarz Unii Europejskiej ds. Unii Bezpieczeństwa, Pan Julian King.
 • 12 października - po raz dziesiąty, w sali widowiskowej Urzędu Miasta Legionowo, w gronie pracowników legionowskiej oświaty funkcjonariusze i pracownicy Centrum Szkolenia Policji odebrali wyróżnienia z okazji Dnia Edukacji Narodowej.
 • 20 października - Centrum Szkolenia Policji po raz siódmy zorganizowało Mistrzostwa Policji w Judo. Do j rywalizacji przystąpili zawodnicy pełniący służbę w Policji, Biurze Ochrony Rządu, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Służbie Więziennej oraz Wojsku Polskim.
 • 24 - 26 października - w Mrągowie odbyło się seminarium szkoleniowe pod nazwą Kynologia służbowa Policji – efektywność wykorzystania psów służbowych, zorganizowane przez Zakład Kynologii Policyjnej Centrum Szkolenia Policji oraz Komendę Wojewódzką Policji w Olsztynie.
 • 25 - 27 października - z inicjatywy Komendanta Centrum Szkolenia Policji, odbyły się warsztaty międzynarodowe pn. Użycie środków przymusu bezpośredniego. Do udziału w przedsięwzięciu zostali zaproszeni instruktorzy z zagranicznych jednostek szkoleniowych, z którymi CSP współpracuje w ramach umów lub porozumień – Estońskiej Akademii Nauk o Bezpieczeństwie, Akademii Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Gruzji, Departamentu Policji przy Ministerstwie Spraw Wewnętrznych Republiki Litewskiej oraz Średniej Specjalistycznej Szkoły Korpusu Policyjnego w Koszycach.
 • 07 - 08 listopada - Centrum Szkolenia Policji gościło delegację Kierownictwa Krajowego Zarządu ds. Narkotyków Republiki Indonezji. Indonezyjscy policjanci odwiedzili Zakład Kynologii Policyjnej CSP i Międzynarodowe Centrum Szkoleniowe do Zwalczania Nielegalnych Laboratoriów Narkotykowych.
 • 09 listopada - Centrum Szkolenia Policji odwiedził pierwszy zastępca Dyrektora Departamentu Centralnej Policji Patrolowej MSW Gruzji wraz z Szefem Służby Granicznej Gruzji i oficerem łącznikowym MSW Gruzji w Polsce. Przedmiotem zainteresowania gruzińskiej delegacji były zadania realizowane przez CSP w zakresie szkolenia policjantów ruchu drogowego.
 • 14 listopada - w Centrum Szkolenia Policji gościliśmy delegację kierownictwa Policji chińskiej z prowincji Guangdong. Delegacji towarzyszyli przedstawiciele Komendy Głównej Policji – Biura Międzynarodowej Współpracy Policji oraz Biura Kadr, Szkolenia i Obsługi Prawnej.
 • 15 listopada - przedstawicielki Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Republiki Mołdawii odwiedziły Centrum Szkolenia Policji, by poznać zadania i rolę kobiet w naszej jednostce szkoleniowej. Spotkanie dotyczące Promowania i wzmacniania roli kobiet w służbach mundurowych zostało zorganizowane w ramach instrumentu TAIEX.
 • 20 - 24 listopada - kadeci z Estońskiej Akademii Nauk o Bezpieczeństwie realizowali w Centrum Szkolenia Policji zagraniczne praktyki zawodowe.
 • 04 grudnia - gościliśmy przedstawicieli Ludowego Uniwersytetu Bezpieczeństwa Publicznego Chin, którym towarzyszyli przedstawiciele Biura Międzynarodowej Współpracy Policji KGP.
 • 11 grudnia - Kierownictwo, kadra i słuchacze Centrum Szkolenia Policji, w czasie uroczystego apelu, uczcili pamięć podkom. Mariusza Koziarskiego, funkcjonariusza Samodzielnego Pododdziału Antyterrorystycznego Policji we Wrocławiu, który zginął na służbie podczas akcji zatrzymania niebezpiecznych przestępców.

Rok 2018

 • 12 stycznia – w obecności Zastępcy Komendanta Głównego Policji nadinsp. Heleny Michalak dokonano podsumowania działalności Centrum Szkolenia Policji w 2017 r. Przedstawiono osiągnięcia w obszarze dydaktycznym i logistycznym, a także priorytety na 2018 rok.
 • 7 - 8 lutego – mł. insp. Grzegorz Winnicki, Kierownik Zakładu Interwencji Policyjnych i Beata Pepłowska, gł. specjalista Zespołu Zamówień Publicznych i Funduszy Pomocowych uczestniczyli w Workshop for Activity Managers, zorganizowanych przez Agencję Unii Europejskiej ds. Szkolenia w Dziedzinie Ścigania (CEPOL) w swojej siedzibie w Budapeszcie.
 • 1 marca – w Centrum Szkolenia Policji rozpoczęła się pierwsza edycja kursu dla funkcjonariuszy Straży Parku. W inauguracji szkolenia uczestniczyli sekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska, prof. Mariusz Orion Jędrysek wraz z podsekretarzem stanu Sławomirem Mazurkiem.
 • 1 marca – rozpoczęła się kolejna edycja konkursu wyłaniającego najlepszego nauczyciela policyjnego Centrum Szkolenia Policji.
 • 2 marca – kadra i słuchacze Centrum Szkolenia Policji włączyli się do II edycji ogólnopolskiej akcji zbiórki krwi „SpoKREWnieni Służbą”.
 • 6 marca – uroczysta inauguracja wystawy „Drogi do Niepodległej”, wpisanej do opracowanego w CSP, programu obchodów jubileuszu 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości.
 • 7 marca – podpisano porozumienie między Komendantem Centrum Szkolenia Policji w Legionowie a Dyrektorem Prezydium Oddziałów Prewencji Policji w Saksonii, „W sprawie szkolenia psów tropiących osoby”. Strona niemiecka zobowiązała się do udzielenia wsparcia polskiej Policji poprzez przeprowadzenie tresury i zaprezentowanie sposobów wykorzystania psów tropiących osoby, a także szkolenia przewodników tego rodzaju psów według założeń mantrailingu.
 • 19 marca – kadeci z Wyższej Szkoły Zawodowej dla Pracowników Administracji Publicznej, Policji oraz Wymiaru Sprawiedliwości w Güstrow (Niemcy) rozpoczęli w Centrum Szkolenia Policji realizację zagranicznych praktyk zawodowych.
 • 24 marca – na terenie Centrum Szkolenia Policji odbyły się ćwiczenia z działań ratownictwa technicznego prowadzone przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie.
 • 29 marca – podpisano porozumienie o współpracy pomiędzy Instytutem Pojazdów Samochodowych i Silników Spalinowych Wydziału Mechanicznego Politechniki Krakowskiej i CSP, w zakresie wzajemnego wspierania działań podejmowanych na płaszczyźnie szkoleniowej.
 • 26 - 30 marca – na Słowenii odbyła się pierwsza część szkolenia w zakresie ochrony podstawowych praw człowieka oraz promowaniu etyki w działaniach i szkoleniach służb porządku publicznego. Wzięli w niej udział przedstawiciele polskiej Policji, wśród nich Pełnomocnik Komendanta Centrum Szkolenia Policji ds. Ochrony Praw Człowieka.
 • 3 kwietnia – siedmiu funkcjonariuszy Zakładu Kynologii Policyjnej w Sułkowicach rozpoczęło na terenie Niemiec realizację pierwszego etapu szkolenia dotyczącego tresury psów tropiących osoby według założeń mantrailingu. Przedsięwzięcie realizowane jest we współpracy z Policją niemiecką, na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Komendantem Centrum Szkolenia Policji w Legionowie a Dyrektorem Prezydium Oddziałów Prewencji Policji w Saksonii.
 • 5 kwietnia – zakończyła się pierwsza edycja kursu dla funkcjonariuszy Straży Parku. W uroczystym zakończeniu szkolenia uczestniczyli wiceministrowie środowiska Małgorzata Golińska oraz prof. Mariusz Orion Jędrysek, a także kierownictwo i funkcjonariusze Centrum Szkolenia Policji.
 • 9 kwietnia – ruszył zorganizowany przez Centrum Szkolenia Policji konkurs pod hasłem „Jestem bezpieczny na drodze”. Przedsięwzięcie  adresowane było do dzieci i młodzieży uczęszczających do przedszkoli i szkół podstawowych powiatu legionowskiego.
 • 17 – 20 kwietnia przedstawiciel Centrum Szkolenia Policji uczestniczył w  pierwszym etapie kursu w ramach oferty szkoleniowej CEPOL-u pod nazwą „Train the trainers”. Szkolenie odbyło się w Akademii Policji Sądowej w portugalskim miasteczku Loures.
 • 19 kwietnia – w ramach programu obchodów jubileuszu 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości kadra oraz słuchacze Centrum Szkolenia Policji uczestniczyli w wykładzie poświęconym tym zagadnieniom. Wykład przeprowadził Pan Jan Engelgard, Kierownik Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej – Oddziału Muzeum Niepodległości w Warszawie.
 • 23 - 26 kwietnia – w Sierakowie odbyło się Seminarium zintegrowane z III Konferencją Zawodową Policji Konnej Krajów Grupy Wyszehradzkiej (V4) zorganizowane przez Centrum Szkolenia Policji przy współudziale Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu.
 • 15 maja – Centrum Szkolenia Policji odwiedzili studenci Akademii Dolnej Saksonii w Nienburgu, którzy przebywali z wizytą studyjną w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie.
 • 14 - 23 maja – w Centrum Szkolenia Policji realizowane było doskonalenie z zakresu metodyki nauczania dla funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa.
 • 15 - 17 maja – przedstawiciele podmiotów partycypujących w programie „Wspólnie przeciwko przestępczości poprzez edukację”, realizowanym w ramach Programu Erasmus+, spotkali się w miejscowości Jihlava (Republika Czeska). Wśród osób reprezentujących stronę polską byli Komendant Centrum Szkolenia Policji insp. Anna Rosół i Zastępca Kierownika ZSS CSP podinsp. Jarosław Piotrowski.
 • 18 maja – przedstawiciel Centrum Szkolenia Policji uczestniczył w VII Sympozjum Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego „Kryminalistyka – po pierwsze edukacja…”
 • 21 - 25 maja – nauczyciele policyjni Zakładu Interwencji Policyjnych Centrum Szkolenia Policji uczestniczyli w międzynarodowych warsztatach zorganizowanych w litewskiej Szkole Policji. Tematem przewodnim była taktyka działania patrolu dwuosobowego w trakcie interwencji podejmowanej wobec osoby niebezpiecznej.
 • 1 - 2 czerwca – delegacja Centrum Szkolenia Policji uczestniczyła w I Międzynarodowym Seminarium Technik Interwencyjnych Służb Mundurowych.
 • 4 - 8 czerwca – blisko 40 osób – przedstawicieli państw członkowskich Unii Europejskiej, innych krajów europejskich, a także reprezentantów formacji policyjnych i wyspecjalizowanych agencji z Afryki, Azji, Australii i Ameryki Północnej uczestniczyło w zorganizowanym w Centrum Szkolenia Policji szkoleniu z zakresu ochrony świadka. Było to przedsięwzięcie z oferty szkoleniowej CEPOL-u na 2018 rok.
 • 7 czerwca – Centrum Szkolenia Policji gościło funkcjonariuszy z Belgii, przebywającymi w Polsce na zaproszenie Komendy Głównej Policji. W czasie spotkania zaprezentowano rozwiązania stosowane przez polską Policję w obszarze szkolenia i doskonalenia zawodowego oraz doboru do służby w Policji.
 • 7 czerwca – podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kompleksu przeszkód terenowych do ćwiczeń tresurowych z psami na terenie Zakładu Kynologii Policyjnej w Sułkowicach”.
 • 7 czerwca – reprezentacja Centrum Szkolenia Policji stanęła na najwyższym stopniu podium w klasyfikacji drużynowej podczas zawodów strzeleckich o „Puchar Komendanta Głównego Straży Granicznej” przeprowadzonych 7 czerwca br. w ramach „V Ogólnopolskiej Ligi Strzeleckiej Funkcjonariuszy, Żołnierzy i Weteranów”.
 • 8 czerwca – blisko 3 tysiące osób uczestniczyło w „dniu otwartym” Centrum Szkolenia Policji. W czasie uroczystego otwarcia wydarzenia ogłoszono wyniki konkursu „Jestem bezpieczny na drodze”, adresowanego do dzieci i młodzieży legionowskich szkół i przedszkoli.
 • 6 - 8 czerwca – przedstawiciel Centrum Szkolenia Policji uczestniczył w III Konferencji Biologii Kryminalistycznej pt. „Nowoczesne Laboratorium Biologii Kryminalistycznej”, zorganizowanej w Gdyni przez Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji.
 • 11 czerwca – funkcjonariusze Zakładu Interwencji Policyjnych Centrum Szkolenia Policji uczestniczyli w IV Interdyscyplinarnej Konferencji Środowisk Medycznych zorganizowanej przez Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie.
 • 12 - 16 czerwca – w ramach współpracy i wymiany szkoleniowej Centrum Szkolenia Policji gościło przedstawicieli Uniwersytetu New Haven z USA.
 • 15 czerwca – Centrum Szkolenia Policji po raz kolejny gościło najlepszych judoków, którzy przystąpili do rywalizacji w ramach Mistrzostw Służb Mundurowych w Judo.
 • 15 czerwca – w Centrum Szkolenia Policji po raz drugi w roku, zorganizowano „dzień otwarty”. Tym razem zaprezentował się Zakład Kynologii Policyjnej w Sułkowicach.
 • 25 - 29 czerwca – Pełnomocnik Komendanta Centrum Szkolenia Policji ds. Ochrony Praw Człowieka brał udział w drugiej części warsztatów poświęconych zagadnieniom związanym z zarządzaniem różnorodnością. Przedsięwzięcie szkoleniowe, którego organizatorem był  CEPOL zostało zorganizowane w Wiedniu.
 • 6 lipca – Centrum Szkolenia Policji odwiedziła grupa studentów, uczestników letnich praktykach zorganizowanych przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.
 • 12 lipca – kolejna grupa kadry oraz słuchaczy Centrum Szkolenia Policji uczestniczyła w wykładzie poświęconym zagadnieniom związanym z odzyskaniem przez Polskę niepodległości. Wykład przeprowadził Pan Jan Engelgard, Kierownik Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej – Oddziału Muzeum Niepodległości w Warszawie.
 • 16 lipca – w czasie uroczystego apelu z okazji obchodów 99. rocznicy powstania polskiej Policji, 40 funkcjonariuszy Centrum Szkolenia Policji odebrało odznaczenia państwowe, odznaki resortowe, a także akty mianowania na wyższe stanowiska i stopnie służbowe. W uroczystości uczestniczył I Zastępca Komendanta Głównego Policji Pan nadinsp. dr Andrzej Szymczyk oraz zaproszeni goście – przedstawiciele lokalnych władz samorządowych, służb mundurowych i duchowieństwa.
 • 10 - 11 lipca – przedstawiciel Centrum Szkolenia Policji uczestniczył w zorganizowanym w Budapeszcie spotkaniu instytucji współpracujących z CEPOLEM.
 • 4 - 7 września – odbywał się XVIII Finał Kynologicznych Mistrzostw Policji. Uczestniczyło w nim 17 drużyn z psami patrolowo-tropiącymi do działania w kagańcu i psami patrolowo-tropiącymi do działania bez kagańca. Gościnnie w mistrzostwach udział wzięli przewodnicy psów służbowych ze Straży Granicznej.
 • 6 - 7 września – przedstawiciele Centrum Szkolenia Policji uczestniczyli w konferencji nt. „Zwalczanie przestępczości przeciwko dziedzictwu kulturowemu”.
 • 11 - 12 września – instruktorzy Zakładu Ruchu Drogowego Centrum Szkolenia Policji, na zaproszenie Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wlkp., uczestniczyli w współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, projekcie „Mistrzowie dwóch kółek II”.
 • 14 - 16 września – na terenie Centrum Szkolenia Policji w Legionowie odbyły się XVII Mistrzostwa Polski Ratowników Drogowych Polskiego Związku Motorowego, których organizatorem był Automobilklub Polski, a CSP pełniło rolę współorganizatora.
 • 16 - 29 września – policjanci Zespołu Minersko-Pirotechnicznego Zakładu Szkoleń Specjalnych Centrum Szkolenia Policji uczestniczyli w finansowanym ze środków Unii Europejskiej (Erasmus+) projekcie „Development of CBRN training programme for police officers”.
 • 18 -21 września – w Małopolsce odbywał się finał XXXI edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Policjant Ruchu Drogowego”, nad którym patronat honorowy objął Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji pan Joachim Brudziński. W organizację i przebieg przedsięwzięcia zaangażowani byli funkcjonariusze Zakładu Ruchu Drogowego Centrum Szkolenia Policji.
 • 19 września – przedstawiciel Centrum Szkolenia Policji uczestniczył w XVII Regionalnych Warsztatach Kryminalistycznych zorganizowanych przez biegłych Laboratorium Kryminalistycznego w Lublinie, przy wsparciu biegłych Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji, pracowników Wydziału Kadr i Szkolenia KWP w Lublinie oraz funkcjonariuszy Straży Granicznej.
 • 21 września – rozstrzygnięto konkurs pod nazwą „Dzieje Policji Państwowej”, adresowany do uczniów klas mundurowych ze szkół, z którymi Centrum Szkolenia Policji podpisało porozumienie o współpracy. Przedsięwzięcie zorganizowano w ramach realizacji zintegrowanych działań związanych z uczczeniem setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości oraz przygotowań do obchodów 100-ej rocznicy powstania polskiej Policji.
 • 21 września – w ramach zorganizowanych w Centrum Szkolenia Policji obchodów Narodowego Święta Niepodległości wystawiono historyczno - edukacyjny spektakl „Służba”. Grali w nim aktorzy Amatorskiej Sceny Policyjnej „Na Posterunku”, scenarzystką i reżyserem spektaklu była Pani Mariola Daszkiewicz - Konopczyńska. Projekt został zrealizowany pod kierownictwem insp. dr Iwony Klonowskiej, Dyrektor Biura Komunikacji Społecznej KGP we współpracy z nadkom. Krzysztofem Musielakiem, Dyrektorem Biura Historii i Tradycji Policji KGP.
 • 22 września – na terenie Centrum Szkolenia Policji odbyło się szkolenie z zakresu Ratownictwa Techniczno - Drogowego dla jednostek ochotniczych straży pożarnych z terenu powiatu legionowskiego.
 • 26-28 września – przedstawiciele Centrum Szkolenia Policji uczestniczyli w konferencji naukowej pod hasłem „Policyjne Archiwa X”, zorganizowanej przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego.
 • 30 września – delegacja Centrum Szkolenia Policji, z Komendant CSP insp. Anną Rosół na czele, uczestniczyła w XVII Jasnogórskich Spotkaniach Środowiska Policyjnego.
 • 1 - 6 października – delegacja Centrum Szkolenia Policji i Komendy Stołecznej Policji uczestniczyła w seminarium trójstronnym skierowanym do młodych policjantów z Francji, Niemiec i Polski. Hasłem tegorocznego spotkania, zorganizowanego w szkole policji w Nimes we Francji było „Wspólne zadania, wspólne problemy – działania Policji w trzech krajach”.
 • 8 - 11 października – funkcjonariusze Centrum Szkolenia Policji uczestniczyli w konferencji na temat „Policja w ochronie dziedzictwa sakralnego Europy Wschodniej”.
 • 15 – 18 października – grupa studentów Estońskiej Akademii Nauk o Bezpieczeństwie odbywała praktyki zawodowe w Centrum Szkolenia Policji.
 • 17 października – w Centrum Szkolenia Policji odbyła się uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Funkcjonariusze i pracownicy CSP odebrali akty mianowania na wyższe stanowiska służbowe, a także nagrody motywacyjne – łącznie wyróżniono ponad 70 osób.
 • 6 listopada – nauczyciele policyjni Zakładu Szkoleń Specjalnych Centrum Szkolenia Policji uczestniczyli w zorganizowanych przez Zakład Broni i Mechanoskopii CLKP, warsztatach kryminalistycznych biegłych z dziedziny badań mechanoskopijnych i administratorów międzynarodowego systemu FAVI.
 • 7 listopada – Kierownictwo, kadra i słuchacze Centrum Szkolenia Policji uczestniczyli w wykładzie poświęconym procesowi odradzania się państwa polskiego, przeprowadzonym przez Panią dr Jolantę Załęczny, Kierownika Działu Historii i Badań Naukowych Muzeum Niepodległości w Warszawie. Zaśpiewali też wspólnie pieśni patriotyczne. Było to kolejne wydarzenie, jakie zaplanowano w CSP, w ramach uczczenia setnej rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości.
 • 12 - 16 listopada – Zastępca Komendanta insp. Marcin Szyndler i nauczyciele policyjni Centrum Szkolenia Policji, w ramach wizyty studyjnej, odwiedzili Kolegium dla Policji i Straży Granicznej Estońskiej Akademii Nauk o Bezpieczeństwie. Spotkanie zostało zorganizowane w ramach „Deklaracji o współpracy w zakresie szkolnictwa policyjnego”.
 • 19 -20 listopada – w Centrum Szkolenia Policji odbył się Finał I Ogólnopolskiego Konkursu dla Policjantów - Oskarżycieli Publicznych. Patronat nad konkursem zorganizowanym przez CSP, we współpracy z Biurem Prewencji KGP, objął Komendant Główny Policji.
 • 22 - 23 listopada – w Szkole Policji w Katowicach, odbył się I Finał Ogólnopolskiego Turnieju Służby Dyżurnej Jednostek Organizacyjnych Policji. W organizację i przebieg przedsięwzięcia zaangażowani byli funkcjonariusze Centrum Szkolenia Policji.
 • 22 listopada – wśród funkcjonariuszy i pracowników oraz słuchaczy Centrum Szkolenia Policji przeprowadzono kolejną akcję honorowego oddawania krwi pod hasłem „Nasza krew - nasza ojczyzna”.
 • 27 listopada – zakończyła się piąta, ostatnia w tym roku, edycja kursu dla funkcjonariuszy Straży Parku. W uroczystym podsumowaniu szkolenia uczestniczyli Wiceminister Środowiska, prof. Mariusz Orion Jędrysek, Komendant Centrum Szkolenia Policji insp. Anna Rosół wraz z Zastępcą insp. Marcinem Szyndlerem, a także kadra kierownicza i dydaktyczna CSP. Obecni byli również absolwenci poprzednich edycji kursów skierowanych do strażników parków.