Informator o Czasopismach - Informator o czasopismach - Centrum Szkolenia Policji

Informator o czasopismach

Informator o Czasopismach i Wydawnictwach Ciągłych w zbiorach Centralnej Biblioteki Policyjnej został opracowany w Dziale Informacji Naukowej.

Informator rejestruje 624 tytuły czasopism i wydawnictw ciągłych gromadzonych w Centralnej Bibliotece Policyjnej według stanu na dzień 1.10.2008 r.

Opis poszczególnych tytułów czasopism i wydawnictw ciągłych oparty jest na przepisach międzynarodowego opisu bibliograficznego ISBD/S/ - International Standard Bibliographic Description for Serials (Londyn 1998) oraz polskich normach bibliograficznych (PN 97/N-01152-02 Opis bibliograficzny wydawnictw ciągłych, PN-85/N-01158 Skróty wyrazów i wyrażeń w opisie bibliograficznym, PN-83/N-01201 Transliteracja alfabetów cyrylickich na alfabet łaciński, PN-80/N-01223 Szeregowanie alfabetyczne).
     
Na treść informatora składa się skrócony opis bibliograficzny danego czasopisma (sporządzony z autopsji) oraz spisy pomocnicze.
W opisie uwzględniono dane niezbędne do identyfikacji przez czytelnika poszukiwanego wydawnictwa. Dane te obejmują kolejno: tytuł,  dodatek do tytułu, oznaczenie odpowiedzialności (redaktor, instytucja sprawcza), miejsce wydania, nazwę instytucji wydawniczej, częstotliwość ukazywania się, uwagi oraz sygnaturę (numer ewidencyjny).

W uwagach zawarto informacje  dotyczące chronologicznego ciągu wydawnictwa w okresie, w którym jest gromadzone w CBP. Uwzględniono również zmiany tytułów w układzie chronologicznym od wydawnictwa najnowszego. Informacja ta równocześnie wskazuje stan kompletności danego tytułu jakim dysponuje biblioteka.

Całość materiału podzielono na 30 działów, przyjmując kryterium treściowe (z wyjątkiem 3 działów: informatory, bibliografie i statystyka – kryterium formalne).

Hasłem opisu jest tytuł wydawnictwa. W ramach działów i pod-działów zastosowano szeregowanie alfabetyczne.
W celu sprawniejszego posługiwania się informatorem umieszczono w nim Indeks tytułowy czasopism i wydawnictw ciągłych (numery przy tytułach kierują czytelnika do pozycji w zrębie głównym informatora).
   
W końcowej części informatora zamieszczono Aneks, zawierający alfabetyczny spis tytułów wydawnictw, których prenumeratę CBP zainicjowało w ostatnim czasie.