Podsumowania i plany - Aktualności - Centrum Szkolenia Policji

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Podsumowania i plany

Data publikacji 10.01.2019

W Centrum Szkolenia Policji podsumowano działalność jednostki w 2018 roku. Omówiono najważniejsze zrealizowane zagadnienia, a także perspektywy i zamierzenia na 2019 r.

     Insp. Anna Rosół, na wstępie, przedstawiła kwestie związane z obszarem kadrowym – stan zatrudnienia i fluktuację kadr. Następnie omówiła zagadnienia dotyczące współpracy międzynarodowej prowadzonej przez Centrum w 2018 r., m.in. udział funkcjonariuszy CSP w organizowanych przez CEPOL przedsięwzięciach takich, jak: warsztaty dedykowane osobom zajmującym się implementacją kursów z oferty szkoleniowej CEPOL, szkolenie w zakresie ochrony podstawowych praw człowieka oraz promowaniu etyki w działaniach i szkoleniach służb porządku publicznego, a także kurs pod nazwą Train the trainers. Przypomniała też o zorganizowanym przez CSP, we współpracy z ekspertami z EUROPOLU, kursie pn. Witness protection 88/2018 oraz o złożonym przez Centrum i zatwierdzonym już wniosku aplikacyjnym do European Union Agency for Law Enforcement Training (CEPOL) – Projekt 47/19 Violent attacks against public – amok shootings, który został zatwierdzony a projekt będzie realizowany w bieżącym roku. Omówiła również inne formy aktywności w obszarze współpracy międzynarodowej – kontynuację projektu pn. Międzykulturowe Spotkania Policjantów z Niemiec, Francji i Polski, rozpoczęcie projektu tresury psów metodą mantrailingu na bazie doświadczeń niemieckiej Policji, a także udział w przedsięwzięciach szkoleniowych i wizytach odbywających się na podstawie porozumień i deklaracji zawartych ze szkoleniowymi podmiotami zagranicznymi. W efekcie tej współpracy specjalista Zakładu Kynologii Policyjnej, zajmujący się problematyką koni służbowych w polskiej Policji uczestniczył w zorganizowanej w Pradze i Kladrubach, Konferencji Zawodowej Policji Konnej poświeconej tematyce weterynarii, fizjoterapii oraz podkuwnictwu. W 2018 r. Centrum Szkolenia Policji, wspólnie z Komendą Wojewódzką Policji w Poznaniu, było organizatorem III Konferencji Zawodowej Policji Konnej Krajów Grupy Wyszehradzkiej. W ubiegłym roku naszą jednostkę odwiedziło 195 gości zagranicznych. Byli to przedstawiciele policji m.in. z Francji, Stanów Zjednoczonych, czy Belgii, a także realizujący swoje praktyki zawodowe studenci z Niemiec i Estonii. W sumie, w ubiegłym roku w różnego rodzaju przedsięwzięciach organizowanych w ramach prowadzonej współpracy międzynarodowej wzięło udział 880 osób.

     W dalszej części odprawy insp. Anna Rosół przypomniała przedsięwzięcia, jakie zorganizowano w związku z obchodami 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Były to: cykl wykładów poświęconych historii odzyskania niepodległości dla kadry i słuchaczy, wygłoszonych przez pracowników Muzeum Niepodległości w Warszawie, zajęcia wyjazdowe dla słuchaczy Centrum do Biura Historii i Tradycji KGP i wystawa Drogi do Niepodległej, zorganizowana dzięki uprzejmości Muzeum Niepodległości w Warszawie. W ramach obchodów jubileuszu przeprowadzono także konkurs z zakresu historii polskiej Policji dla uczniów klas mundurowych objętych porozumieniem o współpracy. Obchody Narodowego Święta Niepodległości w Centrum Szkolenia Policji, uświetnił też spektakl Służba, który został wystawiony przez aktorów Amatorskiej Sceny Policyjnej Na Posterunku.

     Kolejny, omawiany podczas odprawy, obszar dotyczył działań podejmowanych na rzecz społeczeństwa. W 2018 r. nauczyciele policyjni uczestniczyli w 139 przedsięwzięciach, w których wzięło udział 8 tys. 885 osób. Najczęściej były to spotkania w szkołach i przedszkolach, a także, tradycyjnie już, Dni Otwarte CSP. Ponadto, zorganizowano konkurs pn. Jestem bezpieczny na drodze, adresowany do dzieci z przedszkoli i szkół podstawowych powiatu legionowskiego. Słuchacze i kadra szkoły zorganizowali 4 zbiorki koleżeńskie – w ramach projektu Szlachetna Paczka oraz na leczenie dzieci dotkniętych ciężką chorobą. Od sierpnia 2018 r. do odwołania, trwa akcja zbierania nakrętek dla podopiecznych Fundacji Mam marzenie. W 2018 r., w czasie 6 akcji krwiodawstwa, w których łącznie uczestniczyło 210 osób, zebrano 94,5 litra krwi, a 130 osób zarejestrowało się, jako potencjalni dawcy, w Bazie Dawców Komórek Macierzystych Polska.

     Kolejny etap dzisiejszego spotkania poświęcony był różnego rodzaju wyróżnieniom przyznanym funkcjonariuszom i pracownikom jednostki. Na szczególne wyróżnienie zasłużyli funkcjonariusze, którzy podjęli interwencje poza służbą i w efekcie zatrzymali nietrzeźwego kierującego, sprawcę kradzieży oraz udzielili pomocy osobom poszkodowanym w wypadku drogowym i w pożarze.

     Następnie Komendant CSP przypomniała, że w ubiegłym roku z różnych form podnoszenia kwalifikacji zawodowych korzystało 214 osób (funkcjonariusze i pracownicy).

     Podsumowując swoje wystąpienie insp. Anna Rosół wskazała priorytety na 2019 r. Należą do nich: zrealizowanie wszystkich przedsięwzięć określonych w planie szkolenia oraz w planie doskonalenia centralnego opracowanego dla CSP na 2019 r. w tym zadania szkoleniowe, wynikające z priorytetów i zadań priorytetowych Komendanta Głównego Policji (kursy specjalistyczne dla policjantów ruchu drogowego, służby dyżurnej, dzielnicowych oraz z zakresu profilaktyki społecznej), realizacja przedsięwzięć planowanych w ramach obchodów jubileuszu 100-lecia powstania Policji Państwowej oraz kontynuacja przedsięwzięć związanych z poprawą warunków realizacji zajęć praktycznych.

     Kluczowe zagadnienia dotyczące działalności dydaktycznej w 2018 r. omówił Zastępca Komendanta CSP insp. Marcin Szyndler. Przypomniał, że w Centrum Szkolenia Policji, oprócz szkolenia zawodowego podstawowego, realizowano 71 rodzajów kursów specjalistycznych i 22 rodzaje warsztatów. 179 nauczycieli policyjnych przepracowało w sumie 151 tys. 851 godzin dydaktycznych, przy czym jeden nauczyciel, średnio, 843 godziny, a rekordzista aż 1 276 godzin. Niebagatelną rolę w realizacji procesu dydaktycznego odegrało także 90 nauczycieli stowarzyszonych, tj. funkcjonariuszy oddelegowanych do Centrum Szkolenia Policji z jednostek terenowych Policji – w 2018 roku przeprowadzili łącznie 8 tys. 643 godziny dydaktyczne. Nauczyciele policyjni zaangażowani byli również w szereg przedsięwzięć spoza planu szkolenia i doskonalenia centralnego – prowadzenie szkolnych etapów postępowania kwalifikacyjnego do służby w Policji, testowanie sprawności użytkowej zwierząt służbowych, realizowanie zadań związanych z centralnym doborem psów do służby, organizacja Kynologicznych Mistrzostw Policji, Mistrzostw Policji w Judo, Ogólnopolskiego konkursu Oskarżyciel Publiczny oraz udział w organizacji ogólnopolskiego konkursu Policjant Roku Ruchu Drogowego.

     Osiągnięcia roku 2018 w obszarze logistycznym omówiła Zastępca Komendanta insp. Anna Gołąbek. Przedstawiła plan finansowy wydatków budżetowych i charakterystykę jego grup – świadczenia bieżące, wydatki osobowe, rzeczowe i majątkowe. Podkreśliła, że Plan finansowy na 2018 rok został zrealizowany w 100%. Zastępca Komendanta odniosła się też m.in. do środków przeznaczonych na zakup pomocy i materiałów dydaktycznych. Zaprezentowała liczbę oraz rodzaj sprzętu, transportowego i uzbrojenia, pozyskanego z innych jednostek organizacyjnych Policji. Przedstawiła zagadnienia związane z zakupami inwestycyjnymi. Omówiła również zadania inwestycyjne zrealizowane w ramach Programu Modernizacji Policji.

     Na zakończenie odprawy ponownie zabrała głos Komendant CSP insp. Anna Rosół, która podziękowała wszystkim za zaangażowanie w wykonywanie statutowych zadań szkoły związanych z realizacją szkoleń i rożnych form doskonalenia zawodowego oraz szeregu innych przedsięwzięć. Przekazała też zebranym najserdeczniejsze życzenia noworoczne – jak najwięcej powodów do zadowolenia i uśmiechu, zdrowia, radości oraz motywacji do podejmowania nowych wyzwań.

hg

zdj. Mariusz Mazewski/ZSS