Zmiany w programie kursu w zakresie ruchu drogowego - Aktualności - Centrum Szkolenia Policji

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Zmiany w programie kursu w zakresie ruchu drogowego

Data publikacji 18.02.2015

16 stycznia 2015 r. decyzją nr 10 Komendanta Głównego Policji został zmieniony program kursu specjalistycznego w zakresie ruchu drogowego – część szczególna (Dz. Urz. KGP z 2015 r. poz. 7). Z programu usunięto doskonalenie techniki jazdy samochodem osobowym, zwiększono też możliwą maksymalną przerwę pomiędzy ukończeniem kursu specjalistycznego w zakresie ruchu drogowego – część ogólna a skierowaniem na część szczególną.

     Pierwsza zmiana polega na usunięciu z programu szkolenia tematu nr 6 Doskonalenie techniki jazdy samochodem osobowym i skróceniu czasu trwania kursu o 28 godzin lekcyjnych.

     Wyłączenie doskonalenia techniki jazdy samochodem z programu kursu specjalistycznego w zakresie ruchu drogowego – część szczególna uzasadnione było m.in. podjęciem działań przez Biuro Prewencji i Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji w sprawie organizowania przedsięwzięć szkoleniowych w zakresie doskonalenia techniki jazdy samochodem w ramach doskonalenia zawodowego policjantów przez podmioty zewnętrzne, posiadające odpowiednią infrastrukturę. Po nawiązaniu współpracy z Automobilklubem Wielkopolskim i Kieleckim w  2014 r. zostało przeszkolonych 219 policjantów ruchu drogowego. W 2015 roku jest planowane przeszkolenie 700 policjantów w zakresie doskonalenia techniki jazdy samochodem osobowym w ramach doskonalenia zawodowego zewnętrznego. Zmiana ta przyczyni się do efektywniejszego wykorzystania potencjału kadrowo – logistycznego Centrum Szkolenia Policji w Legionowie, a tym samym zwiększenia liczby edycji kursów specjalistycznych w zakresie ruchu drogowego (RDs) i doskonalenia techniki kierowania samochodem osobowym (TJS).

     Natomiast druga zmiana polega na zwiększeniu z 12 do 18 miesięcy możliwej maksymalnej przerwy pomiędzy ukończeniem kursu specjalistycznego w zakresie ruchu drogowego – części ogólnej a skierowaniem na część szczególną. Ze względu na dużą liczbę policjantów absolwentów kursu RDo pozwoli to uniknąć niedotrzymania ww. terminu i nie spowoduje braku możliwości skierowania policjantów na  kurs specjalistyczny w zakresie ruchu drogowego – część szczególna.

     Od 3 lutego 2015 r. rozpoczęliśmy więc szkolenie zgodnie ze zmienionym programem.

podinsp. Daniel Strzelczyk ZRD

zdj. ze zbiorów ZRD