Podsumowania i plany - Aktualności - Centrum Szkolenia Policji

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Podsumowania i plany

Data publikacji 03.02.2015

W Centrum Szkolenia Policji odbyła się odprawa roczna, w czasie której Komendant CSP i jego Zastępcy podsumowali funkcjonowanie jednostki w 2014 r. oraz przedstawili zamierzenia na bieżący rok. W odprawie uczestniczył Komendant Główny Policji gen. insp. dr Marek Działoszyński, funkcjonariusze i pracownicy szkoły.

     Odprawę rozpoczął Komendant Centrum Szkolenia Policji insp. dr Roman Stawicki, który na wstępie omówił sytuację kadrową jednostki. Następnie odniósł się do postępowań dyscyplinarnych prowadzonych w 2014 r. i podkreślił wyraźną tendencję spadkową w tym obszarze, zaobserwowaną w ostatnich trzech latach. Wyróżnienia policjantów i pracowników, a także wykorzystanie środków finansowych na nagrody dla nich, to kolejna omawiana kwestia. Podsumowując zagadnienia dotyczące zarządzania zasobami ludzkimi Komendant CSP przedstawił najważniejsze projekty realizowane w tym zakresie, w 2014 r. W sposób szczególny odniósł się do analizy jakości procesu dydaktycznego na szkoleniu zawodowym podstawowym. Następnie przeprowadził analizę porównawczą liczby szkolonych i absolwentówszkolenia zawodowego podstawowego oraz doskonalenia zawodowego centralnego w latach 2013 i 2014, podkreślając, że w ubiegłym roku nastąpił znaczny wzrost liczby szkolonych i absolwentów kursów specjalistycznych. Ponadto, należy zauważyć, że w 2014 r. nasza jednostka zajęła czołową pozycję pod względem liczby szkolonych i absolwentów w poszczególnych szkołach policyjnych. Różnorodność i skala realizowanych kursów wymaga odpowiedniego oprzyrządowania, toteż w 2014 r. nastąpił istotny wzrost środków finansowych przeznaczonych na zakup pomocy naukowych i dydaktycznych. Kolejne omawiane zagadnienia dotyczyły międzynarodowej współpracy CSP i zrealizowanych w jej ramach projektów. Do najistotniejszych należał m.in. projekt mobilności VETPRO, Pies – partner w służbie policjanta. Wymiana doświadczeń w zakresie metod tresury psów służbowych. Poznanie systemów kształcenia zawodowego policjantów – przewodników psów służbowych oraz przedsięwzięcie koordynowane przez Biuro Międzynarodowej Współpracy Policji KGP, w ramach którego Wydział Metodyki i Organizacji Szkolenia CSP, realizował komponent o nazwie Nowoczesne metody nauczania w szkolnictwie policyjnym ze szczególnym zwróceniem uwagi na aktywizujące metody nauczania i badanie efektywności nauczania, dla policjantów Republiki Mołdawii. Komendant Centrum przypomniał również o zaangażowaniu jednostki w przeprowadzone w ubiegłym roku cztery operacje policyjne. Podkreślił, że tego rodzaju przedsięwzięcia stanowiły dodatkowe logistyczne i organizacyjne wyzwanie dla szkoły. Następnie scharakteryzował działalność CSP prowadzoną na rzecz bezpieczeństwa, przede wszystkim mieszkańców Miasta Legionowo i Powiatu Legionowskiego. W 2014 r. nauczyciele policyjni uczestniczyli w 115 przedsięwzięciach, w których wzięło udział blisko 6 tys. osób. Kolejnym ważnym projektem realizowanym w minionym roku było przygotowanie, wspólnie z Komendą Główną Policji, pięciu edycji Kwartalnika Policyjnego poświęconych wszystkim rodzajom służb policyjnych i zadaniom, jakie realizują poszczególne biura KGP. Insp. dr Roman Stawicki przedstawił także wyniki ubiegłorocznych kontroli prowadzonych w CSP przez Najwyższą Izbę Kontroli, Państwową Inspekcję Sanitarną MSW oraz zespół kontrolny Komendanta Głównego Policji. Następnie zaprezentował priorytety na 2015 r., a wśród nich przedsięwzięcia związane z obchodami jubileuszu szkoły. Na zakończenie swego wystąpienia podziękował  wszystkim funkcjonariuszom i pracownikom za zaangażowanie w wykonywane zadania statutowe oraz różnego rodzaju przedsięwzięcia i projekty.

     Obszar związany z realizacją procesu dydaktycznego omówiła Zastępca Komendanta ds. Dydaktycznych insp. Anna Rosół. Przypomniała, że w 2014 r. CSP powierzono do realizacji 3 szkolenia zawodowe podstawowe i 73 rodzaje kursów specjalistycznych i przedstawiła liczbę ich absolwentów. Następnie zaprezentowała wyniki badania ewaluacyjnego przeprowadzonego wśród słuchaczy szkoleń i wybranych edycji kursów specjalistycznych oraz scharakteryzowała przebieg służb realizowanych przez słuchaczy szkoleń zawodowych podstawowych. Kolejne omawiane zagadnienie dotyczyło obciążenia dydaktycznego nauczycieli policyjnych CSP. Zastępca Komendanta ds. Dydaktycznych przedstawiła też udział nauczycieli stowarzyszonych w realizacji procesu dydaktycznego. Szeroko omawianym zagadnieniem było zaangażowanie nauczycieli policyjnych Centrum w organizację i przebieg ogólnopolskich konkursów wiedzy i sprawności zawodowej. Na podkreślenie zasługuje również bogata oferta kół zainteresowań oraz turniejów organizowanych dla słuchaczy. Ponadto, w 2014 r. po raz pierwszy został przeprowadzony konkurs Najlepszy nauczyciel Centrum Szkolenia Policji. Insp. Anna Rosół omówiła skalę zaangażowania funkcjonariuszy i pracowników Centrum w przebieg szkolnych etapów postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji. Następnie dokonała oceny stopnia realizacji założeń na 2014 r. w obszarze poprawy oprzyrządowania zajęć dydaktycznych w materiały szkoleniowe oraz wykorzystania bazy kwaterunkowej na potrzeby doskonalenia zawodowego organizowanego centralnie. Przedstawiła także aktywność nauczycieli policyjnych związaną z działalnością wydawniczą i nagrywaniem filmowych materiałów szkoleniowych. Wystąpienie insp. Anny Rosół zakończyło się prezentacją zamierzeń na 2015 r. oraz podziękowaniami skierowanymi do obecnych na odprawie.

     Następnie głos zabrała Zastępca Komendanta ds. Logistycznych mł. insp. Anna Gołąbek. Podsumowanie wybranych zagadnień z obszaru logistyki rozpoczęła od przedstawienia planu finansowego wydatków budżetowych i charakterystyki jego wybranych grup. Omówiła zakupy inwestycyjne i sprzętu techniki specjalnej, a także środki przeznaczone na  zakup pomocy i materiałów dydaktycznych. Zaprezentowała liczbę oraz rodzaj sprzętu uzbrojenia i techniki policyjnej, jak też sprzętu transportowego pozyskanego z innych jednostek organizacyjnych Policji. W kolejnej części omówiła zagadnienia związane z rozwojem infrastruktury teleinformatycznej i wydatki z nim związane. Mł. insp. Anna Gołąbek poinformowała też zebranych o zadaniach inwestycyjnych i remontowych prowadzonych w 2014 r. Przedstawiła koszty związane z utrzymaniem nieruchomości, a następnie priorytety służby logistycznej CSP na 2015 r. Na koniec podziękowała współpracownikom za rzetelne i sumienne wykonywanie obowiązków.

     Komendant Główny Policji gen. insp. dr Marek Działoszyński rozpoczął swoje wystąpienie od podkreślenia roli szkoły w należytym przygotowaniu policjanta do wykonywania obowiązków służbowych. Następnie przypomniał Priorytety na lata 2013-2015. Poinformował, że podstawą stworzenia Priorytetów na lata 2016 - 2018 będzie Plan Działalności MSW oraz diagnoza opracowana przy zaangażowaniu biur KGP i komend wojewódzkich Policji/KSP. Już teraz, z dostępnych materiałów wynika, że przyszłe dokumenty o charakterze strategicznym obejmą kwestie związane ze zwalczaniem cyberprzestępczości oraz bezpieczeństwem w ruchu drogowym.

     Komendant Główny Policji dużo uwagi poświęcił też zagadnieniom dotyczącym społecznej oceny pracy Policji oraz poczucia bezpieczeństwa. Jak wskazują wyniki badań, 90% Polaków czuje się bezpiecznie w miejscu zamieszkania (CBOS), 72,4% dobrze ocenia pracę policjantów w miejscu zamieszkania (PBP) i tylko 6,4% obawia się przemocy, przestępczości lub wandalizmu (EUROSTAT) -  średnia UE - 14,5%. Gen. insp. dr Marek Działoszyński przedstawił też dane statystyczne dotyczące wybranych kategorii przestępstw w Polsce w latach 2012-2014. Kolejne omawiane kwestie odnosiły się m.in. do: współpracy międzynarodowej w zakresie zwalczania cyberprzestępczości, poprawy stanu bezpieczeństwa w ruchu drogowym, działalności logistycznej, sytuacji kadrowej w Policji, planów związanych z doskonaleniem zawodowym centralnym i kierunków zmian w systemie szkolnictwa policyjnego, a także zagadnień związanych z polityką dyscyplinarną. Na zakończenie odprawy  Komendant Główny Policji gen. insp. dr Marek Działoszyński odpowiadał na pytania zadawane przez funkcjonariuszy CSP.

 hg

zdj. Mariusz Mazewski ZSS