Stosowanie siły przez policję. Warsztaty TAIEX w Macedonii. - Aktualności - Centrum Szkolenia Policji

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Stosowanie siły przez policję. Warsztaty TAIEX w Macedonii.

Data publikacji 14.07.2014

W dniach 8-9 lipca br., w Skopje stolicy Macedonii odbyły się warsztaty zorganizowane przez Biuro Wymiany Informacji i Pomocy Technicznej (TAIEX) – organu Komisji Europejskiej, którego jednym z podstawowych zadań jest zapewnianie krótkoterminowej pomocy technicznej i doradztwa w sprawach związanych z przemianami na różnych płaszczyznach działalności krajów partnerskich, a także innych państw zainteresowanych współpracą z Unią Europejską. Jedną z form współpracy są warsztaty, podczas których eksperci unijni dzielą się z beneficjentami najlepszymi praktykami.

     Celem spotkania zorganizowanego w Skopje była analiza ram prawnych i najlepszych praktyk w zakresie stosowania i rozwoju metodologii oceny użycia siły przez organy policji. Podczas spotkania rozmawiano także o tym, jak zapobiegać nadużyciom w obszarze stosowania środków przymusu bezpośredniego.

     Uczestnikami przedsięwzięcia byli przedstawiciele macedońskiej Policji oraz eksperci reprezentujący kraje Unii Europejskiej: Hiszpanię, Portugalię, Rumunię oraz Polskę. W swoich wystąpieniach policjanci zaproszeni do udziału w warsztatach w charakterze ekspertów dzielili się swoją wiedzą i doświadczeniami z zakresu: 1) ram prawnych użycia sił policyjnych w odniesieniu do standardów międzynarodowych, 2) standaryzacji procedur policyjnych jako warunku niezbędnego do adekwatnego z przepisami wykorzystania środków przymusu bezpośredniego, 3) roli kierownictwa policji w zapobieganiu niewspółmiernemu użyciu uprawnień policyjnych związanych z użyciem środków przymusu bezpośredniego, 4) zapewnienia wymaganego poziomu wiedzy i umiejętności zawodowych absolwentów szkoleń podstawowych z zakresu interwencji policyjnych, 5) współczesnych trendów w kształceniu umiejętności interwencji policjantów, uczestników szkoleń podstawowych, 6) rekrutacji i szkolenia funkcjonariuszy jednostek policyjnych zajmujących się przywracaniem porządku publicznego w przypadku zbiorowego naruszenia prawa.

     Problematyka nadużycia siły w działaniach policyjnych budzi zazwyczaj żywe zainteresowanie opinii publicznej w każdym kraju, dlatego też wymiana doświadczeń i dobrych praktyk w obszarze adekwatnego i zgodnego ze standardami międzynarodowymi użycia środków przymusu bezpośredniego przez policję – w szczególności podczas zbiorowego zakłócenia porządku publicznego – nabiera szczególnego znaczenia. Podczas warsztatów przedstawiciele macedońskiej Policji byli w szczególności zainteresowani praktyką w zakresie stosowania przez funkcjonariuszy policji krajów Unii Europejskiej środków przymusu bezpośredniego podczas interwencji, podstawowymi założeniami szkoleniowymi przygotowującymi policjantów do stosowania siły w działaniach interwencyjnych, jak również opiniami zaproszonych ekspertów na temat skuteczności określonych środków przymusu bezpośredniego podczas zadań związanych z przywracaniem porządku publicznego.

 

mł. insp. Grzegorz Winnicki –  Kierownik Zakładu Interwencji Policyjnych

zdjęcie: autor.